Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20511

Hankkeen nimi: OI ! - Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Länsirannikon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2245018-4

Jakeluosoite: Satamakatu 19, PL 197

Puhelinnumero: 02 623 7100

Postinumero: 26101

Postitoimipaikka: RAUMA

WWW-osoite: http://www.winnova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VAAHTIO ANNE MAARIT ELISABET

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanke- ja kansainvälisen toiminnan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.vaahtio(at)winnova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 455 8279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 0203929-1
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry / Kankaanpään opisto, 0280690-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OI ! - Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset – hankkeen tavoitteena on edistää joustavien ja yksilöllisten opinpolkujen toteutumista Satakunnan alueen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke lisää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua vahvistaen koulutuksen aitoa työelämälähtöisyyttä verkostoiden opiskelijat työelämään jo opintojen aikana. Työelämälähtöisyys toteutuu perinteisestä työssäoppimisesta poikkeavalla tavalla. Hankkeen kautta versoo työelämään uusia ideoita ja mahdollisuuksia aiempaa monipuolisempaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä projektipajatyöskentely kannustaa ja motivoi nuoria opiskelijoita aktiivisesti etsimään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja työkokonaisuuksien taloudelliseen, tehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toteuttamiseen. Työelämälähöiset oppimisprojektit antavat mahdollisuuden luoda aitoja osaamisperusteisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa tuodaan ammatilliselle II asteelle sovellettuna ammattikorkeakouluissa käytetty innovaatiopedagogiikka. Projektipajatyöskentely lisää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia ja vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja.


Alueelliset innovaatiopedagogiikan foorumit kokoavat alueen työelämän, ammatilliset opettajat ja oppilaitosjohdon vaihtamaan kokemuksia toteutuneista oppimisprojekteista sekä arviomaan yhdessä oppilaitosten roolia ammatillisen osaamisen innovaatioympäristönä.

Hanketta toteuttavat yhdessä Satakunnan ammatillisen II asteen koulutuksen järjestäjät:
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satakunnan koulutuskuntayhtymän Sataedu ja Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys Kankaanpään Opisto. Hankkeen koordinaattorina on Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Winnovassa, Sataedussa ja Kankaanpään opistossa sekä opettajat, jotka eivät ole hankkeessa varsinaisia toimijoita eli projektipajaohjaajia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät kaikki ammatillisen II asteen toimijat, sillä malli on sovellettavissa kaikkeen osaamisperusteiseen ammatilliseen koulutukseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 438 024

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 325 617

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 532 396

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 395 771

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Pori, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Rauma, Ulvila, Kankaanpää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 234

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektipajojen toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä tyttöjä/naisia että poikia/miehiä perustuen heidän kiinnostuksensa, opiskeltavaan tutkintoon ja projektin teemaan. Hanke itsessään on sukupuolineutraali, mutta saattaa kannustaa tekemään perinteisistä sukupuolisidonnaisuuksista poikkeavia uravalinnoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektipajojen toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä tyttöjä/naisia että poikia/miehiä perustuen heidän kiinnostuksensa, opiskeltavaan tutkintoon ja projektin teemaan. Hanke itsessään on sukupuolineutraali, mutta saattaa kannustaa tekemään perinteisistä sukupuolisidonnaisuuksista poikkeavia uravalinnoista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektipajojen toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä tyttöjä/naisia että poikia/miehiä perustuen heidän kiinnostuksensa, opiskeltavaan tutkintoon ja projektin teemaan. Hanke itsessään on sukupuolineutraali, mutta saattaa kannustaa tekemään perinteisistä sukupuolisidonnaisuuksista poikkeavia uravalinnoista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan luonnonvaroja säästäen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan ja toteutetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit huomioiden.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan kasvillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan luonnonvaroja säästäen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 2
Ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan luonnonvaroja säästäen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Kestävä kehitys, ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan ja toteutetaan siten, että syntyvän materiaalin ja jätteen määrä minimoidaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Kestävä kehitys, ympäristö ja luonto sekä näiden kunnioittaminen ovat monille nuorille tärkeitä arvoja. Hankkeessa toteutettavissa projekteissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja projektit suunnitellaan ja toteutetaan uusiutuvien energialähteiden käyttö huomioiden, jos vain mahdollista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on alueellisen ammatillisen innovaatioympäristön kehittäminen ja ammatillisen työvoiman tuottavuuden kehittäminen aluekehitystä ja paikallista elinkeinorakennetta tukien.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Opiskelijoiden toteuttamat projektit ovat pääsääntöisesti aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Projektipajat toteutetaan ns. lähipalveluperiaatteella eli projektin tilaaja ja toteuttajat löytyvät pääsääntöisesti lähietäisyydeltä toisiinsa. Muussa tapauksessa käytetään ns. etätyöskentely ja -kokousvälineitä ja vältetään maantieliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Osallisuus lisää hyvinvointia. Opiskelijat pääsevät osallistumaan projektien suunnitteluun ja toteutukseen sekä arvioimaan saavuttamaansa lopputulosta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Projektipajojen toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä tyttöjä/naisia että poi-kia/miehiä perustuen heidän kiinnostuksensa, opiskeltavaan tutkintoon ja projektin teemaan. Hanke itsessään on sukupuolineutraali, mutta saattaa kannustaa tekemään perinteisistä sukupuolisidonnaisuuksista poikkeavia uravalinnoista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeeseen on mahdollista osallistua kaikissa Satakunnan II asteen oppilaitoksissa.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeella on välillistä vaikutusta satakuntalaiseen kulttuuriin, koska projekteissa hyödynnetään alueen omaleimaisuutta ja nostetaan esiin alueen elinkeinoelämän ja kulttuurin erityispiirteitä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Projektipajatyöskentely lisää osallistujien ympäristöosaamista, sillä projektien suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava ympärsitönäkökulma ja kestävä kehitys laajasti huomioon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Innovaatiopedagogiikan soveltaminen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen onnistui Satakunnassa. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa työelämälähtöisiä oppimisprojekteja eri koulutusaloilla ja kehittää opiskelijoiden innovaatiokompetensseja osallistamalla heitä projektipajatyöskentelyyn. Tässä onnistuttiin; hankkeessa toteutettiin 36 oppimisprojektia eri aloilla, projektit esiteltiin ja arvioitiin organisaatiokohtaisissa ja yhteisissä foorumeissa. Kustakin projektipajasta opiskelijat suunnittelivat tekemistä ja toimintaa kuvaavan posterin. Posterit toimivat hankkeen tuotosten levittämismateriaaleina ja lopuksi järjestettiin myös paras posteri -äänestys. Projektiesimerkkeinä mainittakoon 1. Lähiruokaprojektipaja elintarvikealalla, jossa opiskelijaryhmä valmisti suuren erän mm. kaalikääryleitä omalle myyntitiskille kahteen isoon kaupungin markettiin, hoiti kuljetukset, esillepanon ja myynnin opettajan toimiessa taustatukena. 2. Liiketalouden opiskelijoiden myyntiosaamisen projektipaja: Opiskelijat osallistettiin seuran fanituotteiden markkinointi- ja myyntikampanjaan, jossa opiskelijat myivät oikeita tuotteita oikeille tahoille. Projektissa myös ryhmien välille luotiin pienimuotoinen kilpailu.
3. Liiketalouden opiskelijoiden markkinointiosaamisen projektipajassa paikallisen tavaratalon kanssa toteutettiin tapahtuma- ja muotinäytösprojekti. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat tapahtuman ja aktiviteetit itsenäisesti työskennellen. 4.Sosiaali-ja terveysalan hoito-ja huolenpidon vuorovaikutustaitojen oppimistapahtuma: Opiskelijat rakensivat toimintapäivän vanhusten palvelukotiin, jossa opittiin kohtaamaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa muistisairaiden vanhusten kanssa. 5. Purkuautot oppimisympäristönä autoalalla. Opiskelijat purkivat yhteistyöyrityksen auton osiksi, puhdistivat ne ja tunnistivat sekä suomeksi että englanniksi, osana tutkinnon osien tavoitteita. Tämän jälkeen myytävissä olevat osat palautuivat yritykselle ja muut asianmukaisesti kierrätykseen.Projektien postereihin on tiivistetty kuvaus projektin sisällöstä. Hankkeen alussa perehdytettiin toimijaopettajat ammattikorkeakoulutasolla käytössä olevaan innovaatiopedagogiikkaan. Yhteisessä perehdytyspäivässä muodostui samalla projektipajaohjaajien verkosto organisaatioittain opettajien kesken. Heidän välilleen syntyi yhteistyötä hankkeen suunnittelupalavereissa ja foorumeissa. Hankkeen edetessä syntyi myös uusia ideoita verkoston opettajien kesken esim. alojen välille. ( mm. sote ja liiketalous). Verkoston opettajat esittelivät projektitoteutuksia eri tilaisuuksissa, esim. avointen ovien päivinä yms. Yhteinen perehdytys ja yhteinen foorumi hankkeen loppuvaiheessa synnyttivät myös koko hankkeen piiriin yhteisen verkoston. Verkosto-opettajia hyödynnetään jatkossa uudenlaisia oppimisprojekteja suunnittelevien opettajien tutoroinnissa. Aloilla järjestettiin yli 10 minifoorumia, joissa kokemuksia ja hyviä toimintamalleja levitettiin oppilaitosten muille opettajille ja koulutuspäälliköille ja oppilaitosten johdolle. Minifoorumeita järjestettiin WinNovassa elintarvike-, sosiaali ja terveys- sekä merenkulun aloilla. Mm. sotealan minifoorumeissa opiskelijat kertoivat muiden luokkien opiskelijoille projekteista ja kokemuksistaan. Osa minifoorumeista sisälsi pelkän tiedottamisen lisäksi tulevaisuuden suunnittelua ja hyvien käytäntöjen ja oppimisprojektien jatkamista hankkeen päättymisen jälkeen.Sataedussa ja Kankaanpään opistolla minifoorumeissa painotettiin projektipajakokemusten arviointia ja jatkon suunnittelua kattaen kaikkia hankkeessa mukana olleita aloja. Minifoorumien tarkoituksena oli levittää toimintaideaa lähialojen opettajille ja kokemuksen voimalla innostaa myös oppilaita uudenlaiseen oppimiseen. Minifoorumit koettiin hyviksi tilaisuuksiksi ja helpoksi tavaksi tuoda esiin hankkeen tuloksia. Opiskelijoista osa ( yli 15) perehdytettiin projektipajaohjaajiksi, joilla on valmiuksia tukea uusia opiskelijoita pajatyöskentelyssä. Projektipajatoimintaa arvioitiin erillisillä kyselyillä ja viimeisessä yhteisessä foorumissa koottiin sekä opettajilta että opiskelijoilta näkemys siitä, mitä taitoja projektipajoissa opittiin ns. nelilapaiseen potkuriin. Tämä Arviointipotkuri on yhteenveto innovaatiokompetenssien kehittymisestä, jossa näkyy koostettuna opiskelijoiden ja opettajien yhteinen näkemys. Kaikissa neljässä osa-alueessa ( projektityöskentelytaidot, yksilölliset taidot, yhteistyötaidot ja luovat ongelmanratkaisutaidot) oli useita kompetensseja, jotka olivat parantuneet projektipajatyöskentelyn aikana sekä opettajien että opiskelijoiden arvioissa.