Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20512

Hankkeen nimi: Tuunaamo-Kiinni työhön rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Wolffintie 35 B, PL 131

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AALTONEN HANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.aaltonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 028 682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Tuunaamo-Kiinni työhön -kehittämishankkeen työvoimapoliittiset toimet.

Tuunaamo-hankkeen tavoitteena on kartoittaa valmennuskeskuksen mahdollisuudet toimia uusilla, Vaasassa tai muissa seudun kunnissa innovatiivisilla työllistämistä edistävillä toiminta-alueilla. Valmennuksen aikaista tuotantoprosessia vaiheistetaan ja kehitetään. Kierrätysmateriaalista tuotetaan uusiotuotteita Tuunaamo-työpajalla, ja valmentautujat osallistuvat kaikkiin tuotannon vaiheisiin niin tuote- ja tarvesuunnittelusta myynnin ja markkinoinnin vaiheisiin. Tuotantovaiheita lisäksi mallinnetaan siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla sopivat valmentautujien erilaisiin osaamistasoihin siten, että yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemusta tuetaan.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kartoittaa, kuinka monelle osallistujalle sosiaalisen osuuskunnan mallista olisi käytännön hyötyä, ja kuinka se olisi käytännössä organisoitava, jotta toiminta olisi taloudellisesti ja sisällöllisesti vankalla maaperällä.

Tuunaamo on fyysinen, non-stop työpaja, jonka avulla voidaan tukea osallistujaa pureutumaan työllistymisensä eri osa-alueisiin ja hahmottamaan mahdollisia liiketoimintasuunnitelmia tai muita työllistymisen mahdollisuuksia. Työpajan tärkein tehtävä osallisuuden tarjoamisen ohella on valmentautujavetoisen tuotannon prosessin mallintaminen ja kehittäminen.

Tuunamon tavoitteena on kartoittaa uudenlaisia, alueella innovatiivisia työllistymisen mahdollisuuksia hankalassa työmarkkina-asemassa olevalle kohderyhmälle soveltuvan sosiaalisen osuuskunnan muodossa. Prosessia kehitetään niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla soveltuu osaamistasoiltaan erilaisille valmentautujille. Soveltuvan sosiaalisen osuuskunnan käynnistäminen hankkeen jälkeen pysyvänä toimintona on hankkeen pidemmän ajan tavoitteena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 851

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 165 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 851

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-