Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20513

Hankkeen nimi: OHTO - Ohjauksen tehostaminen Opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0155581-7

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 60 A

Puhelinnumero: 032238433

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tampereenkesayliopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Mattila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.mattila(at)tampereenkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504433878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Snellman-kesäyliopisto / Snellman-Instituutti ry, 0870056-2
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry, 0222382-2
Turun kesäyliopisto, 0204827-8
Vaasan kesäyliopisto ry / Vasa sommaruniveristet rf, 0209603-4
Jyväskylän kesäyliopisto, 0401332-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OHTO - Ohjauksen tehostaminen Opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä -hankkeella vahvistetaan Opintopolku.fi-palvelua hyödyntävien opinto-ohjaajien, uraneuvojien sekä muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden ohjausosaamista. Tällä hetkellä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden rakenteet ja palveluhenkilöstön osaaminen eivät tue riittävästi moniammatillista yhteistyötä, jota edellä mainituissa palvelurakenteissa edellytetään. Hankkeessa vahvistetaan Opintopolku.fi:n palvelukykyä kouluttamalla Opintopolku.fi-palvelua hyödyntäviä opinto-ohjaajia, uraneuvojia sekä muita ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoita.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman Toimintalinja 4:n erityistavoitteen mukaisesti hankkeen toimenpiteiden tuloksena tavoitellaan tehostuneita koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia ohjauspalveluja ja toimintatapoja. Tehostuneiden ohjauspalveluiden ja toimintatapojen muutoksen kautta lisätään nuorten osallistumista koulutukseen, parannetaan heidän ammatillista osaamistaan ja työelämävalmiuksia ja edistetään näin työllistymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisen Osuvaa osaamista-toimenpidekokonaisuuden Osuva ohjaus -osion tavoitteiden mukaisesti hankkeessa toteutettavissa koulutuksissa ja valmennuksissa huomioidaan myös monialaisen ohjausosaamisen kehittäminen. OHTO-hankkeen koulutuksessa painopisteenä on ohjausprosessin kehittäminen ja tehostaminen Opintopolku.fi-palvelun avulla. Hanke tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä.

Hankkeessa edistetään Opintopolku.fi palvelun käyttöä asiakkaan ohjausprosessin tukena. Hankkeen resursseilla rakennetaan verkostomaisesti toimiva ja nopeasti reagoiva koulutusyhteistyön muoto, jolla voidaan joustavasti räätälöidä koulutuspalveluja kohderyhmän tarpeisiin.

Hanke toteutetaan 1.10.2015-30.6.2018. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 13 koulutusjaksoa sekä neljä valmennusohjelmaa Opintopolku-palvelua hyödyntävälle ohjausalan henkilöstölle. Tavoitteena on, että hankkeen koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuu yhteensä 850 ohjausalan ammattilaista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat Opintopolku.fi-palvelua hyödyntävät opinto-ohjaajat, uraneuvojat, työhönvalmentajat ja -ohjaajat, psykologit sekä muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat, jotka työskentelevät valtion, kuntien, oppilaitosten, hankkeiden, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin palveluksessa. Kohderyhmä on laaja: TNO-palveluja tuottavia kohderyhmän edustajia työskentelee mm. perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa, aikuiskoulutussektorilla, oppisopimustoimistoissa, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, kuntien nuoriso-, sosiaali- ja sivistystoimessa, työvoiman palvelukeskuksissa, TE-toimistoissa, ELY-keskuksissa, KELAssa, kehittämisyhtiöissä sekä kolmannen sektorin organisaatioissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat 1) alle 30-vuotiaat nuoret, jotka hyötyvät monialaisten ohjauspalveluiden kehittämisestä 2) Opintopolku.fi-palvelua hyödyntävien ohjaus- ja koulutusalan ammattilaisten asiakkaat sekä taustaorganisaatiot (esimerkiksi kunta, TE-toimisto, oppilaitos, Kela) sekä 3) hankkeeseen osallistuvien alueiden yritykset, työnantajat ja elinkeinoelämä, joiden näkökulmasta osaavan työvoiman saatavuus paranee.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 175 114

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 868

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 114

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 868

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 910

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on laadittu analyysi hankkeeseeen osallistuvien henkilöiden sukupuolijakaumasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa toimintaympäristön analyysi sukupuolijakaumasta on huomioitu ja hankkeen toimenpiteiden toimeenpanossa on kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen ja pyritään ennaltaehkäisemään kaikkea sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen toimenpiteiden näkökulmasta tärkeää, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Hankkeessa suositaan sähköistä viestintää (videoneuvottelut, webinaarit), paperiesitteiden sijaan koulutuksia markkinoidaan mahdollisimman paljon sähköisesti. Vältetään turhaa auton käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Hankkeessa suositaan sähköistä viestintää (videoneuvottelut, webinaarit), paperiesitteiden sijaan koulutuksia markkinoidaan mahdollisimman paljon sähköisesti. Vältetään turhaa auton käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Hankkeessa suositaan sähköistä viestintää (videoneuvottelut, webinaarit), paperiesitteiden sijaan koulutuksia markkinoidaan mahdollisimman paljon sähköisesti. Vältetään turhaa auton käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Hankkeessa suositaan sähköistä viestintää (videoneuvottelut, webinaarit), paperiesitteiden sijaan koulutuksia markkinoidaan mahdollisimman paljon sähköisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Kaikessa materiaalihankinnassa priorisoidaan uusiutuvien materiaalien käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamon ja Opintopolku.fi:n palvelukykyä kehittämällä monialaista palvelutoimintaa koulutuksilla. Tämä edistää nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, ja parantaa täten myös elinkeinorakennettamme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeessa koulutetaan monialaisen ohjausalan ihmisiä uudenlaiseen yhteistyöhön ja yhden konseptin käyttöön ohjauspalveluissa. Välillisesti hankkeesta hyötyvät ohjauspalveluiden kohteena olevat asiakkaat.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Hankkeessa suositaan sähköistä viestintää (videoneuvottelut, webinaarit), paperiesitteiden sijaan koulutuksia markkinoidaan mahdollisimman paljon sähköisesti. Hankkeen koulutuspalveluita tuotetaan logistisesti järkevällä tavalla. Jokaisella hankepaikkakunnalla on oma suunnittelija, joka vastaa kyseisen paikkakunnan koulutuksista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Ammattitaidon, osaamisen ja yhteistyökonseptin kehittäminen vahvistaa hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden kiinnittymistä työhön. Myös välillisesti hanke edistää nuorten hyvinvointia. Hanke kehittää ohjauspalveluja ja siten myös auttaa nuoria kiinnittymään paremmin koulutus- ja työelämään.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on huomioitu ja hankkeen toimenpiteiden toimeenpanossa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen ja pyritään ennaltaehkäisemään kaikkea syrjintää.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hanke edistää välillisesti yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämällä nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä kehittämällä ohjaamon ja opintopolku.fi:n ohjauspalvelujen monialaista toimintamallia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

OHTO - Ohjauksen tehostaminen Opintopolku.fi -palvelua hyödyntämällä -hankkeella vahvistettiin Opintopolku.fi -palvelua hyödyntävien opinto-ohjaajien, uraneuvojien sekä muiden nuorten ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden ohjausosaamista. Hankkeessa toteutettiin nuorten ohjausalan henkilöstölle yhteensä yhdeksän Opintopolku.fi-palvelun käyttöön liittyvää koulutustilaisuutta sekä neljä monialaiseen ohjaukseen liittyvää valmennusohjelmaa. Koulutuksiin ja valmennuksiin osallistui yhteensä 790 nuorten ohjauspalveluissa työskentelevää ammattilaista. Hankkeessa rakennettiin nuorten ohjauspalveluiden henkilöstölle suunnattuja koulutuksia Opintopolku.fi-palvelun tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä monialaiseen ohjaustyöhön. Hanke 1) kehitti osallistujien ammatillisia valmiuksia 2) vahvisti monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluosaamista sekä monialaisia toimintatapoja 3) paransi Opintopolku.fi-palvelua hyödyntävien nuorten ohjausalan ammattilaisten valmiuksia käyttää Opintopolku-palvelun tarjoamia, sekä jo olemassa olevia, että uusia, palveluja.

Hanke toteutettiin 1.10.2015-30.6.2018. Toteutuksesta vastasivat Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (Oulu) sekä Snellman-kesäyliopisto (Kuopio).