Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20514

Hankkeen nimi: TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Auli Sesay

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: auli.sesay(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405941476

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Åbo Akademi, 0246312-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen (ESR), OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi –palvelua hyödyntämällä -projektin (ESR) sekä valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Suomessa on rakentumassa eri alueille nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli osana nuorisotakuun toteuttamista. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Osuva ohjaus -ESR-teemakokonaisuus vahvistaa Ohjaamojen ja Opintopolku.fi palvelukykyä kehittämällä monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluosaamista sekä toimintatapoja. Teemakokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä.

Koska Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta, tarvitaan palvelukyvyn vahvistamiseksi sellaista yhteistyöosaamista, joka tukee Ohjaamojen monialaista toimintaa. Osuva ohjaus -teemakokonaisuuteen kuuluva TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen palvelukykyä. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa yhteistyöosaamista. Projekti toteuttaa kunkin Ohjaamon tarpeista lähtevää valmennusta ja koulutusta, jotka dokumentoidaan jatkuvana prosessina valtakunnallisesti levitettäviksi. Projektissa kehitetään valmennusten ja koulutusten toteutukseen uusia, innovatiivisia malleja. Tavoitteena on tarjota tarvelähtöistä ja monialaista yhteistyöosaamista syventävää tukea, joka on helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla.

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin tukemana Ohjaamojen henkilöstö ja heidän taustaorganisaationsa toimivat monialaisena yhteisöllisesti kehittyvänä matalan kynnyksen palveluna.
Projektissa osallistetaan Ohjaamojen henkilöstöä ja asiakkaita valmennusten ja koulutusten suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. Tässä hyödynnetään olemassa olevia välineitä ja menetelmiä mm. Ohjaamoiden omia kanavia sekä Koordinaatin nuorille suunnattuja palveluita kuten verkkopalvelu Nuortenelämä.fi ja vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamot ja ohjaamotoimintaa toteuttavat tahot, jotka kehittävät (Ohjaamojen) suositeltujen vähimmäissuositusten mukaista toimintaa. Kohderyhmään kuuluvat Ohjaamoiden henkilöstö ja henkilöstön emo-organisaatioiden johto

4.2 Välilliset kohderyhmät

•Ohjaamoiden asiakkaat eli nuoret
•Ohjaamoiden yhteistyökumppanit

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 963 426

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 941 363

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 204 286

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 176 706

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suomalaisen työelämän ja koulutuksen sukupuolen mukaisesta eriytymistä sekä sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta on olemassa tutkimus- ja tilaostotietoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti huomioi valmennusten toteutuksissa sukupuolisensitiivisen ohjauksen. Sukupuolisensitiivinen ohjaus tukee opiskelijaa tekemään mielekkäitä opiskeluvalintoja sekä suunnittelemaan omaa elämäänsä omista lähtökohdista käsin. Sukupuolisensitiivisen ohjauksen tärkeä tehtävä on tukea erityisesti sukupuolelleen epätyypillisen koulutusalan valinneita sekä voimaannuttaa opiskelijoita hakeutumaan sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta projekti tukee Ohjaamoita sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
JAMKissa ympäristövastuullisuus on sisällytettty kaikkeen toimintaan (toimitilajohtamiseen, opetussuunnitelmin sekä tutkimus- ja kehittämis toimintaan). JAMKiin on rakennettu WWF:n green Office -järjestelmää ja JAMKin Dynamo - rakennus on läpäissyt Green Office - tarkastuksen. JAMKin kilpailuttamissa hankinoissa huomioidaan ympäristönäkökulma kilpailutuskriteeristössä. Koordinaatioprojekti käyttää JAMKin kilpailuttamia toimittajia. Hankkeen tiedottamis- ja levittämistoimissa käytetään sähköisiä välineitä ja työkaluja, jolla edesautetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hanke tarjoaa etäosallistumismahdollisuuksia, joilla vähennetään matkustuksen tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma ja kasvihuonekaasujen väheneminen eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa tuotettava materiaali tuotetaan ja jaetaaan sähköisessä muodossa (esim. www - sivut, verkkolehdet ja uutiskirjeet).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Ohjamot tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, joka osaltaan tukee alueellisen elinkeinoelämän toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti tuottaa koulutus- ja valmennusmalleja ohjausosaamisen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti tekee verkostotyötä ja tiedottamis- sekä levittämistoimia sähköisiä jakelukanavia hyödyntäen sekä tarjoaa myös etäosallistumismahdollisuuksia yhteisiin tilaisuuksiin, jolloin matkustamistarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Nuorten koulutukseen osallistuminen lisääntyy, opiskeluajat lyhenevät ja nuoret työllistyvät paremmin mikä ehkäisee syrjautymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Ohjaamo on matalankynnyksen palvelu kaikille ohjausta tarvitseville nuorille. Sen toiminta lisää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä työllistymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti kannustaa Ohjaamoja huomioimaan yhdenvertaisuuden mm. sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja etnisen taustan näkökulmista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristö ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaaminen ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Monialaiset nuorten palvelupisteet, Ohjaamot, ovat merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Ohjaamot eri puolilla Suomea toimivat matalan kynnyksen kohtauspaikkana ja tarjoavat alle 30-vuotiaille nuorille henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja monialaista tukea yhdestä palvelupisteestä.

TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta -projekti tuki Ohjaamojen toiminnan kehittymistä vuosina 2015-2019 toteuttamalla Ohjaamoille valmennuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamojen palvelukykyä, ohjaamolaisten monialaista yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Tällä hetkellä Ohjaamoja on yli 70 ympäri maata, jotka toimivat eri kunnissa muodostaen kansallisen verkoston. Valmennusprosesseissa oli mukana yli 500 henkilöä 36 Ohjaamosta.

TESSU-valmennus toteutettiin tavoitteellisena prosessina, joka rakennettiin yhdessä Ohjaamon kanssa huomioiden heidän tarpeet. Valmennusprosessi sisälsi tarvekartoitustapaamisen, vähintään kolme valmennuskertaa, valmennuksen aikana tapahtuvan yhteisen työn kehittämisen, valmentajien havainnointikäynnit sekä loppuarvioinnin. Valmennuksissa käytettiin osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka auttoivat tunnistamaan ja arvioimaan Ohjaamo-toiminnan ilmiöitä ja senhetkisiä kehitysvaiheita. Valmennuksen tuloksena syntyi itsearviointitietoa Ohjaamon toiminnan kehittämiseen.

TESSU-projektin toteuttamisen aikana Ohjaamojen kehittämistyö koki isoja mullistuksia, kun suurin osa Ohjaamojen kehittämisestä vastaavista hankkeista päättyi vuoden 2018 aikana. Lisäksi iso joukko uusia TE-toimistojen asiantuntijoita aloitti työskentelyn hallituksen myöntämällä lisärahoituksella. Joissakin Ohjaamoissa jopa koko henkilöstö vaihtui. Näin ollen osa Ohjaamoista aloitti monialaisen yhteistyötyökulttuurin rakentamisen uudelleen. Ohjaamomäärän kasvun ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi projekti sai jatkoaikaa ja lisärahoitusta 1.10.2018, jonka turvin projekti pystyi tukemaan suunniteltua suurempaa määrää Ohjaamoja.

Ohjaamojen antaman palautteen perusteella valmennusprosessi auttoi ymmärtämään, mitä monialainen työ tarkoittaa konkreettisesti omana ja tiimin työnä. Valmennus selvästi vaikutti omalta osaltaan Ohjaamojen monialaisen työkulttuurin syntymiseen ja palvelun laatuun. Lisäksi koettiin, että valmennus auttoi ohjaamoverkoston selkeyttämisessä ja tuki asiakasprosessien ja palvelupolkujen selkiyttämisessä. Valmennus auttoi näkymättömän työn näkyväksi sanottamista ja vahvisti toiminnan tulevaisuussuuntautuneisuutta. Ohjaamon henkilöstö koki, että omassa ajattelussa tapahtui selkeä muutos yhteisöllisyyden suuntaan.

Projektin aikana syntyi myös joukko erilaisia monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista mittaavia menetelmiä ja välineitä, joita Ohjaamot voivat hyödyntää jatkossakin, sillä ne löytyvät verkosta www.kohtaamo.info/tessu. Projektin toimista julkaistiin TESSU-vuosikatsaukset 2016, 2017 ja 2018-2019, jotka löytyvät www.issuu.com/tessuprojekti ja loppujulkaisu https://oppimateriaalit.jamk.fi/tessu/

TESSU – Tehdään ohjausta yhdessä -projektia toteuttivat 1.10.2015-31.3.2019 Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulun ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Åbo Akademi. Projektin yhteistyökumppanina toimivat Ohjaamoja koordinoiva Kohtaamo-hanke (ESR), muut Ohjaamojen tukihankkeet (URAA!-, OSMO- ja OHTO-projektit) sekä Osaamiskeskus Koordinaatti.