Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20517

Hankkeen nimi: Russia Digital

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013 260 600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 311 6314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaisten yritysten markkinaosuus Venäjän markkinoilla on pienentynyt samalla kun Venäjästä on talouden nopean digitalisoitumisen myötä muodostunut kahdeksanneksi suurin verkkokaupan kuluttajamarkkina maailmassa. Ulkomaalaisten yritysten haasteena ovat Venäjän digitalisaation erityispiirteet, mainonta venäjänkielellä ja paikalliset
toimijat, kuten hakukone Yandex ja yhteisöpalvelu VKontakte.

Russia Digital -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää venäläistaustaisten korkeasti koulutettujen työttömien työllistymistä ja samalla kehittää digitaalisen kaupankäynnin keinoja yrityksissä. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on yli 300 venäläistaustaista korkeakoulutettua työtöntä (TE-palvelut).

Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan Russia Digital –koulutusohjelma ja pilotoidaan uudenlaista toimintatapaa korkeasti koulutettujen työttömien työllistymiseen yhteistyössä 10 Venäjän kauppaa harjoittavan yrityksen kanssa. Russia Digital –koulutusohjelma painottuu digitaalisen kaupankäynnin valmiuksien kehittämiseen, jonka avulla työttömien kohderyhmälle muodostuu laajennettu osaamisprofiili, jossa perinteiseen asiakaspalveluosaamiseen yhdistyvät digitaalinen asiakaspalveluosaaminen ja markkinointi. Valittu toimintapa yhdistää yrityksen ja työntekijän tarpeet intensiivisellä ja nopealla toteutuksella.

Hanke rakentuu koulutussuunnittelusta, koulutusten pilotoinnista yhteistyössä yritysten kanssa sekä arvioinnista. Russia Digital-koulutuskokonaisuus toteutetaan hankkeen aikana kaksi kertaa, jolla päästään testaamaan koulutuksen toimivuutta. Koulutukseen osallistuu 20 henkilöä. Koulutus toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti koulutettavien ja kohdeyritysten tarpeet huomioiden. Koulutus on laajuudeltaan 20 op, keskimäärin 4 op kuukautta kohden. Koulutukseen osallistuvan työpanoksena se vastaa alle 25 tuntia viikossa. Näin järjestetyt koulutukset eivät vaikuta osallistujille maksettaviin etuuksiin.


Toiminnot jakaantuvat seuraavin vaiheisiin:

- Koulutussuunnittelu. Yrityksissä työskentelyyn valmistavan Russia Digital -koulutuksen suunnittelu ja organisointi.
- Markkinointi ja kohderyhmän sekä yritysten sitouttaminen.
- Russia Digital -koulutus. Koulutus toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti koulutettavien ja kohdeyritysten tarpeet huomioiden. Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 op laajuista kokonaisuutta.
- Työskentely yrityksessä. Ennen koulutusjaksoa koulutettavat tutustuvat 1-2 viikon pituisella jaksolla henkilökohtaiseen kohdeyritykseen ja sen tuotteisiin. Kahden kuukauden pituisen koulutusjakson jälkeen koulutettavat työskentelevät 3 kk ajan kohdeyrityksessään [työharjoitteluna] ja tänä aikana he suunnittelevat ja toteuttavat erikseen sovitun kehittämistehtävän projektihenkilöstön ohjauksessa.
- Koulutusjakson arviointi. Koulutettavien ja kohdeyritysten haastattelut koulutusjakson loppupuolella ja koulutuskokonaisuuden edelleenkehittäminen palautteen pohjalta.
- Tulosten levittäminen. Workshopit yrityksille ja julkaisu Russia Digital–koulutusprosessista ja tuloksista.

Hankkeen tuloksena (Pohjois-Karjalan) venäläistaustaisten korkeakoulutettujen työllistyminen lisääntyy samalla kun (Venäjän kauppaa harjoittavien) yritysten digitaalisen kaupankäynnin osaaminen kehittyy. Pitkällä aikavälillä hanke edistää yritysten kilpailukykyä Venäjän kaupassa. Koulutukseen osallistuneiden ammatillinen kompetenssi ja työllistymismahdollisuudet ovat kasvaneet. Karelia-amk integroi hankkeessa kehitetyn toimintamallin, työkalut ja palvelut osaksi normaalia toimintaansa. Samalla luodaan maakuntaan monistettava toimintamalli, joka sujuvoittaa ja lisää yritysten osaamista digitaalisessa kaupankäynnissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat (Pohjois-Karjalan) venäläistaustaiset korkeakoulutetut työttömät työnhakijat sekä (pohjois-karjalaiset) Venäjän kauppaa harjoittavat kuluttajille tuotteitaan ja palvelujaan tarjoavat yritykset (Business to Consumers).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin lukeutuvat Venäjän kaupan aloittamista harkitsevat yritykset sekä yritysten välistä venäjänkauppaa harjoittavat yritykset (Business to Business), koulutusorganisaatiot, alueen venäjänkielentaitoiset opiskelijat, elinkeinoyhtiöt sekä yrittäjäjärjestöt. Karelia Expert Oy hyödyntää hankkeen kokemuksia omassa venäjämarkkinoinnin suunnittelussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 238 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 238 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole hankkeen tavoitteena.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan valtavirtaistamisen näkökulma, erityisesti kotona olevat korkeakoulutetut naiset, joiden työmarkkinoille pääseminen on hidastunut.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen tavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Digitaalisen kaupankäynnin kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Online-pohjaisen liiketoiminnan kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Työmarkkinakelpoisuuden parantuminen.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Maahamuuttajataustaiseten parantunut työllistyminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Kulttuurien välinen vuorovaikutus työyhteisössä.
Kulttuuriympäristö 0 0
.
Ympäristöosaaminen 0 0
.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Russia Digital -hankkeen tavoitteena on ollut edistää venäläistaustaisten korkeasti koulutettujen työttömien työllistymistä ja samalla kehittää digitaalisen kaupankäynnin keinoja yrityksissä. Tavoitteena on ollut luoda digitaalisen markkinoinnin koulutus, jossa pilotoidaan uudenlaista toimintatapaa korkeakoulutettujen venäläistaustaisten työttömien työllistymiseen yhteistyössä Venäjän kauppaa harjoittavien yritysten kanssa. Koulutukseen osallistuneille työttömille ja hankkeen kumppaniyrityksille annetun osaamisen lisäksi on luotu venäjänkielisen digitaalisen markkinoinnin osaamista lisäävä koulutustuote, joka jää osaksi maakunnan koulutustarjontaa.

1. Russia Digital -koulutus

Viisi kuukautta kestänyt Russia Digital –koulutus toteutettiin hankkeen aikana kaksi kertaa. Koulutus muodostui kahden kuukauden teoriajaksosta sekä kolmen kuukauden työharjoittelusta hankkeen kumppaniyrityksissä. Työharjoittelua edeltäneen teoriajakson sisällöt suunniteltiin yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun, hankkeen kumppaniyritysten sekä toteutukseen osallistuneiden venäläisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Venäläisorganisaatioiden myötä hankkeen käyttöön saatiin ajanmukaista tietoa digitaalisesta markkinoinnista venäjänkielisellä alueella. Työharjoittelut olivat mahdollisuus soveltaa teoriajaksolla opittuja asioita aidossa työympäristössä ja jalkauttaa osaaminen suoraan Venäjän markkinoilla toimiviin yrityksiin.

Hankkeen aikana toteutettuun koulutukseen haki yhteensä 26 henkilöä, mikä on riittävästi määrällisen ja laadullisen opiskelijavalinnan toteuttamiseksi. Koulutuksiin valittiin 17 opiskelijaa, joista 15 suoritti koulutuksen loppuun saakka. Syyt koulutuksen keskeyttämiselle olivat yrittäjäksi siirtyminen (1 opiskelija) kesken koulutuksen sekä opiskelijan rajalliset opiskeluvalmiudet (1 opiskelija). Koulutukseen osallistuneista opiskelijoista 9 on kertonut työllistyneensä koulutuksen jälkeen vähintään kahden kuukauden pituiseksi ajaksi.

2. Digitaalisen markkinoinnin koulutus yrityksille

Yrityksille suunnattu maksuton digitaalisen markkinoinnin ja verkkokaupan koulutus toteutettiin syksyllä 2016. Koulutuksina toteutettiin neljä erillistä koulutusta, joiden teemat olivat brändin rakentaminen digitaalisessa ympäristössä, kansainvälisen verkkokaupan aloittaminen, kansainvälisen verkkokaupan kehittäminen sekä kansainvälinen markkinointiviestintä verkossa. Yhden koulutustilaisuuden kesto oli noin neljä tuntia ja piti sisällään luentoja sekä mahdollisuuden kehittää ja saada palautetta yrityskohtaisesti koulutuksen teeman mukaisista toiminnoista suoraan kouluttajalta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 120 henkilöä kaikkiaan 38 yrityksestä.


Russia Digital -hankkeen myötä on paranneltu korkeasti koulutettujen, venälästaustaisten työttömien työllistymistä ja työllistymisvalmiutta Pohjois-Karjalassa. Russia Digital -hanke lisäsi yritysten kilpailukykyä Venäjän markkinoilla ja heidän digitaalista osaamista. Karelia ammattikorkeakoulu integroi hankkeessa kehitetyt toimintamallit, työkalut ja palvelut osaksi normaalia toimintaa.