Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20518

Hankkeen nimi: Kaikki Mukaan, KaMu-hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.1.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pallokissat, Kuopio ry.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2093830-3

Jakeluosoite: Kaartokatu 6

Puhelinnumero: 0405451381

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.pallokissat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PYYKÖNEN KIRSIMARJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pyykonen.kirsimarja(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405451381

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tavoittaa sosiaalisen syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä, perheitä sekä erilailla vammaisia henkilöitä. KaMu-hankkeen toiminnan kautta voimme osallistaa heidät mukaan seuran toimintaan. KaMu-hanke on matalan kynnyksen toimintaa. Sosiaalisen osallistamisen kautta parannamme heidän aktiviisuuttaan osallistua kodinulkopuoliseen toimintaan, tuemme yhteenkuuluvuuden tunnetta, osallistamista, kuulumista joukkoon. Osallistava toiminta toteutetaan eri asuinalueille ns lähikenttä toimintana, jonne on lyhyt matka tulla. Perheille ei tule matkakustannuksia, ja lähtemisen kynnys madaltuu.

Perhefutiskerhot 1.4.2016 alkaen kerran viikossa 1 h/kerta 1-5 lähikentillä toiminnan kokeilu 20 kertaa. Markkinointi toteutetaan keväällä kiertämällä päiväkoteja ja alakouluja. Ilmoitukset lähikenttien asukastupiin, neuvoloihin, seurakunnan ilmoitustauluille. Viestintää suoritetaan myös kaupungin viestimien kautta. Ympärivuotinen toiminta, talvikauden tekeminen suunnitellaan yhdessä ryhmän toiveiden mukaisesti. Syyskuussa järjestetään liikunnallinen perhetoiminta päivä, joka kokoaa eri kenttien perhefutikseen osallistuvat perheet yhteen.
Rakennetaan tuote perhefutis.

Vammais/erityisryhmäfutis
Viestintä ja markkinointi toteutetaan Kuopiossa toimivien eri vammaisjärjestöjen/ toimijoiden kautta, joloin kohderyhmä tulee hyvin tavoitettua.
Vammais/erityisryhmäfutis 1.42016 alkaen kerran viikossa 1,5 h/ kerta 1-2 lähikertällä toiminan kokeilu. Tavoitteena ympärivuotinen toiminta
Tehdään valmis dokumentoitu toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jatkossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuopiolaiset perheet: Lapsen ikä 2-4 vuotta. Ensisijaisesti lapsen vanhempi tai vanhemmat, mutta lapsen mukana voi olla liikkumassa myös lapsen kummi, isovanhempi tai joku muu läheinen aikuinen.

Kuopiolaiset vammaiset nuoret tytöt/nuoret naiset (suuntaa antavina ikämääritelminä 15-25 vuotta). Ikähaitarin laitamme tarkoituksella leveäksi, koska emme tiedä vielä paljonko nuoria tai nuoria aikuisia on.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikkien osallistuvien henkilöiden kanssa tekemisissä olevat: perheet, läheiset,työkaverit, hoitokodin työntekijät, seuranjäsenet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 685

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 684

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 145

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioitu hankkeessa. Pohdimme alkuun olisiko toimintaa mahdollista tehdä vammaisryhmien osalta siten, että ryhmässä olisi sekä tyttöjä että poikia. Mutta tulimme siihen tulokseen, että tytöt voivat arastella osallistua poikien kanssa samaan toimintaa. Pojat ovat kooltaan jo isompia ja fyysisempiä. Jalkapallo on kontaktilaji, jossa korostuu pelaajien fyysiset ominaisuudet. Haluamme antaa mahdollisuuden harrastaa myös herkemmille ja ujoimmille tytöille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pojille ja miehille on olemassa erityisryhmä toimintaa Kuopiossa, johon he voivat osallitua. Joten koemme, että vain tytöille suunnattu vammaisryhmätoiminta on myös tasa-arvoa parantavaa toimintaa. Pallokissat KUopio ry on tyttö ja naisjalkapallon erikois-seura. Seuramme tuottaa palveluita tytöille ja naisille. Perhefutiksen osalta ei ole rajattu osallistuvan vanhemmat/aikuisen sukupuolta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kyllä. Kaikille tulee olla mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Markkinoinissa käytetään hyväksi sosiaalista mediaa, sähköisiä viestinnän keinoja, seuran omia www.sivuja. Esitteet tulostetaan kaksipuoleisina.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 3
Jalkapallo tuodaan perheitä lähelle, lähikentille. Tuolloin vähennetään ilmansaasteista, koska siirtymiseen harrastuksen pariin ei tarvita autoa. Vaan kentälle voidaan mennä kävellen tai pyöräillen. Pyöräily tai kävelyn mallin oppiminen myös liikkuessa muualle, oman auton käytön vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 0
ulkoliikunta, metsien lähellä, kunnioitetaan ympäristöä, yhteisen omaisuuden huomioiminen,
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 0
Kasvihuonekaasujen väheneminen lähikenttä toiminnan kautta, matkakulut harrastuspaikalle mahdollisimman pieniksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Käytetään mahdollisimman vähän tulosteita. HYödynnetään sosiaalista mediaa viestinnässä. Tapahtumissa käytetään mahdollsimman vähän kertakäyttötuotteita, mutta jos on mahdottomuus käyttää muita tuotteita käytetään kierrätystuotteista valmistettuja tuotteita
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
tarjotaan uutta toimintatapaa, mallia, tarjonnan monipuolistaminen, pysyvyyden luominen uusiin toimintamalleihin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Luodaan toimintamalli, mitä toiset seurat pystyvät jatkossa hyödyntämään.
Liikkuminen ja logistiikka 9 7
Toiminta tuodaan lähialueille. Liikkuminen kentille mietitty etukäteen, kentät tavoittavat lähialueiden asukkaat
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 6
Toiminnan kautta luodaan ja tuodaan hyvinvointia osallistuville perheille ja nuorille vammaisille henkilöille. Myös toiminnan välitön vaikutus on merkittävä mm osallistuvien perheille, työkavereille, hoitohenkilökunnalle
Tasa-arvon edistäminen 10 8
Edistetään tasa-arvon toteutumista vammaisurheilun suhteen, luodaan heille mahdollisuus myös osallistua urheiluharrastukseen. Integroidaan vammaiset ihmiset muuhun yhteiskuntaan. Välillisesti vammaisten ihmisten näkyminen seura toiminnasssa luo hyväksymisen ilmapiiriä koko seuraan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 6
Perheiden taustat ovat erilaisia mm maahanmuuttajaperheitä, vähävaraisia perheitä, hyvin toimeentulevia perheitä, yksinhuoltaja perheitä. Toimintamme on ilmaista kaikille perheille, joten se edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Toimintamme mahdollistaa eri kultturista tulevien perheiden osallistumisen. Toiminta edistää myös vammaisten yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 6 4
Luodaan hyväksyvää kulttuuriympäristöä kaikille ihmisille.
Ympäristöosaaminen 7 0
Toimintaa aloittettaessa ja toteutettaessa olemme miettineet lähikentät tarkkaan, mihin ihmisten on helppo tulla, matka etäisyyksien pysyessä lyhyinä. Samoin ekologisuutta tulee mietittyä tulosteiden tarkassa määrässä, jotta ei oteta turhia tulosteita

9 Loppuraportin tiivistelmä

KaMu-hankkeen Perhefutis toiminnassa oli mukana 2-4 vuotiaita lapsia vanhempineen. Perhefutikseen luotiin toimintamalli, jota testattiin. Perhefutis toteutettiin kolmena päivänä viikossa eripuolilla Kuopion kaupunkia; Niiralan, Päivärannan ja Petosen alueella. Perhefutis oli onnistunut hanke. Saavutimme toiminnan kautta säännölliseen vanhempi-lapsi liikunnalliseen hetkeen vajaa 80 perhettä. Usein mukana oli liikkumassa molemmat vanhemmat sekä mahdolliseti lapsen muutkin sisarukset.Eli kaikenkaikiaan ryhmissä liikkui viikoittain reilu 200 henkeä. Lapset ja vanhemmat antoivat pääsääntöisesti hyvää palautetta toiminnasta mm sen siihen osallistumisen helppoudesta ja maksuttomuudesta. Erkkafutis toiminnassa oli mallituntien kautta mukana 51 erityisnuorta ja nuorta aikuista. Erkkafutiksesta teimme myös toimintamallin, jota hankkeen aikana testattiin. Mallituntia pidimme leirillä, asumistukisäätiön asuntolassa sekä Hanaa hankkeen nuorille yhteisen toiminnan kautta. Osallistuvat vammaiset nuoret antoivat hyvää palautetta toiminnasta. Tunnilla liikuttiin ´hyvin aktiivisesti. Mallitunneille osallistui myös vammaisten nuorten ohjaajia.