Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20521

Hankkeen nimi: Pumppu Pro

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Popmuusikot ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1088524-4

Jakeluosoite: PL 240

Puhelinnumero: 013125030

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.popmuusikot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Kilpiä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuottaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri(at)ilosaarirock.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407068878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pumppu Pro

Pumppu Pro on musiikinedistämishanke, joka jatkaa Pumppu 013 -hankkeessa pilotoituja toimia. Hankkeen tavoitteena on pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden biisintekotaitojen osaamisen kehittäminen, uusien musiikkialan palveluliiketoimintojen syntymisen edistäminen ja alan oppilaitosten opiskelijoiden ymmärryksen laajentaminen alan työelämämahdollisuuksista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kohottaa alan sekä paikallisten toimijoiden arvostusta ja tuoda entistä näkyvämmäksi musiikkialan elinkeinomahdollisuuksia.

Pumppu 013 -hankkeessa parannettiin pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden liiketoimintamahdollisuuksia ja ohjattiin lahjakkaita tekijöitä ammattimaisempaan toimintaan. Hankkeessa pilotoitiin paikallisten musiikintekijöiden ja valtakunnallisten musiikkialan huippuammattilaisten yhteistyötä biisilinna-työpajakonseptissa. Kokeilu osoitti, että työpajatoiminnalla saadaan aikaan hyviä tuloksia ja onnistutaan herättämään valtakunnallista kiinnostusta. Pilotoinnin sijaan tarvitaan johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä, jolla rohkaistaan musiikkialan tekijöitä valtakunnallisille, jopa kansainvälisille markkinoille. Pumppu 013 -hankkeen järjestämissä yritysten tehoneuvontapalveluissa todettiin, että toimialalla on erittäin merkittäviä kehittämistarpeita ja halua yritysten määrätietoiseen kehittämiseen. Hankkeen yrityssparraus osoittautui hyväksi matalan kynnyksen palveluksi, jonka avulla yrityksiä saatiin innostettua kehittämään toimintaansa normaalien yritysten kehittämisinstrumenttien avulla.

Pumppu 013 -hankkeen tulosten pohjalta voidaan osoittaa, että maakunnassa on jo olemassa oleva, mutta osittain vielä hyödyntämätön ja käyttämättä jäävä musiikkialan liiketoimintamahdollisuuksien potentiaali. Ongelmana on toimijakentän hajanaisuus ja verkostoitumattomuus. Musiikkialan toimijat tarvitsevat erilaista, yksilöllisempää edunvalvontaa ja yrityssparrausta. Musiikintekijät ovat tyypillisiä luovan alan toimijoita eli he toimivat pääsääntöisesti yksin, mikä estää lopputuotteiden valmiiksi saattamisen ja yhteydet valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin verkostoihin. Tällöin potentiaaliset musiikkituotteet jäävät hyödyntämättä eikä kaupallisia menestystarinoita synny.

Pumppu 013 -hanke keskittyi laajasti musiikkialan kehittämiseen ja pilotoi erilaisia toimenpiteitä. Pumppu Pro keskittyy pilotoitujen, tarpeelliseksi havaittujen toimenpiteiden vakinaistamiseen ja alan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Pumppu Pro:n kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan musiikkialan yrittäjät, musiikintekijät ja muut välillisesti musiikkiin liittyvää liiketoimintaa toteuttavat henkilöt ja yritykset sekä alan oppilaitosten opiskelijat ja opettajat. Hankkeessa parannetaan ammattilaisten ja ammattilaisiksi pyrkivien välistä vuoropuhelua. Kohderyhmänä on myös musiikkitoimialan harrastajat, jotka pohtivat ammattilaisuuttaan ja musiikkiliiketoimintaan panostamista.

Pumppu Pro -hankkeen tulokset hyödyttävät laajasti koko Pohjois-Karjalan populaarikulttuurin kenttää tukemalla maakunnan musiikkialan kehitystä ja toteuttamalla toimenpiteitä musiikkialan kehittymiseksi. Alan ajankohtaiseen toimintaympäristöön liittyy vahvasti yleinen taloussuhdanteen lasku ja mm. nuorisotyöttömyyden aalto, jotka vaikuttavat myös Pohjois-Karjalassa. Huolta aiheuttaa myös uhka leikata Joensuun läntinen rataliikenne, joka voi muodostua maakunnan aluetaloudellisen kehityksen jarruksi. Musiikkialan kehittämishankkeet vaikuttavat maakunnan aluetaloudelliseen kehitykseen positiivisesti, laajasti ja pitkällä aikavälillä. Joensuun Popmuusikot ry:n strategisena tavoitteena on musiikkialan pitkäjänteinen kehittämistyö.

Joensuun Popmuusikot ry osallistuu musiikkialan edunvalvontatyöhön niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti. Yhdistys osallistuu maakunnan strategiatyöskentelyyn ja huolehtii siitä, että musiikkialan näkyy jatkossakin strategiatason päätöksenteossa. Projekti lisää merkittävästi hallinnoijan valmiuksia tulevaisuudessa vastata alueellisen elinkeinokentän kysyntään luomalla uusia toimintamalleja ja tapoja musiikkitoimialan osalta. Hankkeen aikana vahvistunut alan sisäinen ammattilaisten verkosto ylläpitää keskustelevaa, vuorovaikutuksellista sekä maakuntaa ja alaa kehittävää rakennetta.

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat:

1. Pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden musiikkituoteosaamisen kehittäminen

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden ja bändien biisintekotaitojen osaamisen kehittäminen.

Musiikkituotteisiin keskittyneitä työpajoja pilotoitiin Pumppu 013- hankkeessa. Kokeilu osoitti, että työpajatoiminnalla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia, potentiaalista uutta liiketoimintaa ja pystytään saavuttamaan valtakunnallisia menestystarinoita. Pilotoinnin sijaan tarvitaan johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä.

Pumppu Pro -hankkeessa järjestettävissä työpajoissa pureudutaan musiikin säveltämiseen, sanoittamiseen, sovittamiseen ja tuottamiseen sekä tuotteiden valmiiksi saattamiseen myyntikanaviin ja markkinointiin. Työpajoissa luodaan biisejä tekijöiden omaan käyttöön sekä muille artisteille suomalaisten menestyneiden asiantuntijoiden johdolla.

Tavoitteena on, että Pohjois-Karjalasta nousee uusia musiikintekijäkykyjä, parempia biisejä ja yhä useampi musiikintekijä saa elantonsa musiikin luomisesta. Pumppu Pro kehittää ja edistää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa. Hankkeen tuloksena kasvatetaan maakunnan menestyvien musiikintekijöiden määrää ja helpotetaan tekijöiden reittiä valtakunnallisille markkinoille. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden musiikkituoteosaaminen kehittyy valtakunnalliselle tasolle.

2. Musiikkialan liiketoiminnan kehittäminen ja verkostoituminen

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien palveluliiketoimintojen syntymistä musiikkialan sisällä sekä vahvistaa alan toimijoiden osaamista ja valmiuksia vastata jatkuvasti muuttuviin työelämän vaatimuksiin.

Pumppu 013 -hankkeessa todettiin toimialalla olevan erittäin merkittäviä kehittämistarpeita ja halua yritysten määrätietoiseen eteenpäin viemiseen. Maakunnassa on jo olemassa oleva, mutta osittain vielä hyödyntämätön musiikkialan liiketoimintamahdollisuuksien potentiaali. Alan toimijat ovat tyypillisiä luovan alan toimijoita eli he toimivat pääsääntöisesti yksin ja myyntituotteena on yrittäjän oma substanssiosaaminen. Tämä estää usein lopputuotteiden valmiiksi saattamisen ja asettaa yrittäjän haavoittuvaan asemaan. Toissijaiseksi jää itsensä kouluttaminen, tukiverkostojen rakentaminen, myynnin ja markkinoinnin analysointi sekä oman liiketoiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja seuranta.

Projekti järjestää musiikkialalla toimiville yksilö- ja ryhmäsparrausta. Sparrausta järjestetään toimijoiden tarpeiden mukaan mm. talouden, myynnin, markkinoinnin ja verkostojen rakentamisen osalta. Hanke järjestää säännöllisiä tapaamisia niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti musiikkitoimialan toimijoiden kesken. Hanke luo laajaa musiikkialan toimijoiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä, synergiaa ja verkostoja Pohjois-Karjalassa. Hankkeen avulla vahvistetaan valtakunnallisen osaamisen siirtymistä maakuntaan.

Hankkeen tuloksena liiketoiminnan kehittämiseen osallistuneiden liiketoimintaosaaminen nostetaan sellaiselle tasolle, missä voidaan toimia menestyvinä yrittäjinä alati muuttuvassa liiketalouden maailmassa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on musiikkialan yritysten kannattavuuden parantaminen ja liiketoiminnan pitkäjänteisten strategioiden hahmottaminen. Hankkeen tuloksena syntyy musiikkialan toimijoiden vahva, keskinäinen tukiverkosto sekä vahvistetaan valtakunnallista osaamisen siirtoa maakuntaan.

3. Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa: ymmärryksen laajentaminen työelämämahdollisuuksista

Hankkeen tavoitteena on alan oppilaitosten opiskelijoiden ymmärryksen laajentaminen alan laajoista työelämämahdollisuuksista ja alan ansaintalogiikasta.

Musiikkialan mahdollisuudet ovat laajat ja monipuoliset, mutta oppilaitosten resurssit ovat niukat. Opettajilla ei ole välttämättä resursseja tai substanssiosaamista kaikista musiikkialan liiketoiminta- ja työelämämahdollisuuksista. Alan opiskelijoiden ymmärrys musiikkialan monialaisuudesta ja kaikista alan mahdollisuuksista jää tällöin vajaaksi, eivätkä opiskelijat usein ymmärrä mitä työelämä voi olla. Potentiaalinen uravalinta musiikin parissa voi olla muutakin kuin muusikon ura.

Hanke vahvistaa oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä sekä avaa ymmärrystä alan työelämämahdollisuuksista työpajojen ja esittely- ja koulutustilaisuuksien kautta. Hanke auttaa oppilaitoksia löytämään alan uusia työharjoittelumahdollisuuksia. Hanke rakentaa alan oppilaitosten kanssa yhteyksiä alan yrityksiin ja musiikkiliiketoiminnan pariin helpottaen opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään sekä vahvistaa opettajien musiikkiliiketoimintaosaamista.

Tuloksena on musiikkialan kompetenssiperustaisen osaamisen kehittäminen oppilaitosten opettajien ja oppilaiden osalta. Tuloksena on maakunnan musiikkitoimialan toimijoiden ja alan oppilaitosten lähestyminen ja yhteistyön tiivistyminen.

4. Musiikkitoimialan ja alan toimijoiden arvostuksen nostaminen sekä uusien yrittäjien innostaminen


Hankkeen tavoitteena on kohottaa alan sekä paikallisten toimijoiden arvostusta ja tuoda entistä näkyvämmäksi musiikkialan elinkeinomahdollisuuksia.

Uutisointi musiikkitoimialasta on viime vuosina keskittynyt pitkälti negatiivissävytteisten asioiden esiintuomiseen. Alan valtakunnallinen vire on kuitenkin positiivinen: ala kehittyy ja liiketoiminta kasvaa vuosittain. Myös maakunnassa ala kehittyy, vaikkakin alueen sijainti on valtakunnallisesti haastava ja asettaa omat rajoitteensa. Lisäksi alan toimijoiden aika menee pääsääntöisesti käytännön työhön, jolloin itsensä markkinointiin ei riitä enää resursseja. Alan kehittämiseksi Pohjois-Karjalassa tarvitaan säännönmukaisia toimenpiteitä ja menestystarinoiden esiintuomista.

Projekti tekee tiedostustyötä maakunnan musiikkialan menestystarinoista yhdessä alan toimijoiden kanssa ja samalla toimijoiden markkinointitaidot kehittyvät, itseluottamus omaan toimialaan kasvaa ja positiivinen pöhinä lisääntyy. Menestystarinat lisäävät maakunnan vetovoimaisuutta ja alan arvostusta, innoittavat alalle uusia kykyjä ja kohottavat kiinnostusta hakea maakunnan alan oppilaitoksiin.

Tuloksena alan arvostus nousee maakunnassa ja yrittäjien itseluottamus omaan toimintaan ja toimialaan kasvaa. Musiikkiala nähdään varteenotettavana elinkeinona. Lisäksi pitkällä tähtäimellä saadaan rohkaistua uusia yrittäjiä musiikkiliiketoiminnan pariin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan musiikkialan yrittäjät ja musiikin tekijät sekä muut välillisesti musiikkiin liittyvää liiketoimintaa toteuttavat henkilöt ja yritykset. Hankkeessa parannetaan ammattilaisten ja ammattilaiseksi pyrkivien välistä vuoropuhelua. Kohderyhmänä ovat myös potentiaaliset musiikkitoimialan harrastajat, jotka pohtivat ammattilaisuuttaan ja musiikkiliiketoimintaan panostamista. Vetreä ja rikas harrastajakenttä takaa ekosysteemin, josta nousee potentiaalisia tulevaisuuden menestyjiä ja liiketoimia.

Projektin kohderyhmiä ovat myös Pohjois-Karjalan musiikkialan muut toimijat ja yritykset, kuten studiot, tapahtumatuottajat, ohjelmatoimistot, levy-yhtiöt sekä muut musiikkialan yhtiöt. Kohderyhmänä on alan oppilaitosten opiskelijat ja opettajat, jotka hahmottavat musiikkiliiketoiminnan laajuuden ja sen mahdollisuudet osana omaa elinkeinotoimintaa ja muodostavat tätä kautta musiikin ympärille monialaisia yhteistyöverkostoja. Projektin edistämä toimijoiden verkostoituminen koskee laajasti koko toimialaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä kohderyhminä voidaan nähdä maakunnan musiikkia harrastavien nuorten lähipiiri. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös maakunnan päättäjät ja yritysneuvojat. Projektin tarkoituksena on vaikuttaa positiivisesti maakunnan musiikkitoimialan arvostukseen ja lisätä musiikkitoimialan tunnettavuutta. Projekti tekee tiedotustyötä ja mahdollisia kampanjoita uusien musiikintekijöiden innostamiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 847

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 589

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 246

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 136

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti (Lapin Letka suvauskoneen mukaisesti.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen toteutukseen otetaan mukaan henkilöitä sukupuolesta riippumatta ja hankkeen toteutuksen kannalta sukupuolella ei ole merkitystä. Hanke tarjoaa koulutusta, toimenpiteitä ja toimintaa yksilöidysti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hanke vaikuttaa välillisesti hankkeeseen osallistuvien asiakkaiden ympäristökäsityksiin. Hankkeessa suositaan kestävien tuotteiden, sähkön ja palveluiden kuluttamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke huomio palveluita tarjoavilta kumppaneilta ja palveluntarjoajilta heidän kestäviä toimia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. kierrätys työpaikalla yms)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. vihreä sähkö)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. hyödynnetään paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Hankkeen toimialana on musiikki. Näin ollen hanke on vahvasti sitoutunut aineettomien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. kimppakyydit, julkinen liikenne, kokonaustaloudellisesti edullisin vaihtoehto)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 2
Hanke edistää kohderyhmän hyvinvointia ja vahvistaa osaamista sekä valmiuksia sopeutua muuttuviin työelämän vaatimuksiin. Hanke edellyttää kohderyhmältä sosiaalista ja innovoivaa otetta synnyttäen vahvoja verkostoja tukemaan alan toimijoita.
Tasa-arvon edistäminen 7 3
Hanke edistää kohderyhmän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta, myös taloudellisesta näkökulmasta. Näin ollen kaikkien osallistumismahdollisuudet hankkeen toimiin ovat yhdenvertaiset
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 2
Hankkeen toiminnassa ovat mukana erilaisia ihmisiä riippumatta sosioekonomisesta, maantieteellisestä sijannista maakunnassa tai kulttuurisesta taustasta. Hanke tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua ja kehittää osaamistaan.
Kulttuuriympäristö 6 2
Hanke tekee säännönmukaista markkinointityötä maakunnan musiikin menestystarinoista ja parantaa näin alueellisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön julkista esilletuontia.
Ympäristöosaaminen 1 0
Tässä suhteessa hanke on kohtuullisen neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ammattilaisiksi pyrkivät lauluntekijät, muusikot ja muut musiikkialan toimijat ovat hajanainen joukko ihmisiä, joista useimmat päätyvät lopulta yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi. Tällä hetkellä musiikkioppilaitoksilla ei ole riittäviä resursseja ja osaamista auttaa heitä kaikkia kehittymään ja valmistautumaan yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin. Pumppu Pro –hanke paransi maakunnallista koulutustarjontaa järjestämällä musiikkialan yrittäjyyteen ja tuoteosaamiseen liittyviä koulutuksia. Samalla se loi uusia verkostoja ja tarjosi yksilöllistä tukea vanhoille musiikkialan yrittäjille.

Hankkeen tavoitteena on ollut pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden biisintekotaitojen kehittäminen, uusien musiikkialan palveluliiketoimintojen syntymisen edistäminen ja alan oppilaitosten opiskelijoiden ymmärryksen laajentaminen alan työelämämahdollisuuksista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut kohottaa musiikkitoimialan paikallisten toimijoiden arvostusta ja tehdä entistä näkyvämmäksi musiikkialan elinkeinomahdollisuuksia.

Hankkeen saamalla rahoituksella toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:

• Hankkeen aikana järjestettiin yli kolmekymmentä koulutusta ja työpajaa, joissa paikalliset muusikot, lauluntekijät ja musiikkialan yrittäjät saivat oppia alansa valtakunnallisilta huippuosaajilta. Koulutuksia järjestämällä pohjoiskarjalaiset musiikintekijät, äänittäjät ja tuottajat oppivat uusia tuotantomenetelmiä ja kehittivät tuoteosaamistaan valtakunnalliselle tasolle.

• Hankkeen järjestämät avoimet koulutukset keräsivät satoja kävijöitä vähäisellä maksetulla markkinoinnilla. Pumppu Pro -hanke on tiedottanut toiminnastaan ja järjestämistään koulutuksista pääsääntöisesti sosiaalisen median kautta.

• Pumppu Pro –hanke on tarjonnut yksilöllistä sparrausapua pohjoiskarjalaisille laulunkirjoittajille, muusikoille ja bändeille. Sparrauksissa on tuettu muusikoiden, bändien ja laulunkirjoittajien ammatillisia pyrkimyksiä ja tarjottu apua ja näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen.

• Pumppu Pro -hankeen tarjoaman ja Proper Oy:n järjestämän yrityssparrauksen ansiosta kymmenen musiikkialan yrittäjää/yritystä sai henkilökohtaista tehosparrausta oman liiketoimintansa kehittämiseen ja tuloksen kasvattamiseen.

• Hankkeen järjestämän yrityssparrauksen avustuksella syntyi yksi uusi yritys, jolle avattiin kansainvälinen verkkokauppa.

• Hankkeen järjestämillä biisileireillä syntyi laadukkaita kappaleita, jotka kiinnittivät monikansallisten levy-yhtiöiden huomion ja joista yksi ehti jo saamaan radiosoittoa valtakunnallisilla kanavilla.

• Hankkeen aikana syntynyttä ”Biisi päivässä”-metodia on opetettu pohjoiskarjalaisille musiikinopettajille ja he ovat voineet hyödyntää saamaansa oppia omassa työssään.

• Musiikkialan laajat työllistymismahdollisuudet ovat päässeet hyvin esiin lukuisten eri koulutusten myötä.

• Ymmärrys lauluntekijöiden ansaintalogiikasta on parantunut ja reitti kohti ammattilaisuutta on tullut näkyvämmäksi.

• Pumppu Pro –hanke on parantanut pohjoiskarjalaisten laulutekijöiden keskinäistä ja valtakunnallista verkostoitumista. Co-write –työtapa on tullut tutuksi ja pohjoiskarjalaiset musiikintekijät ovat uusien kontaktien myötä muodostaneet keskenään uusia toimivia työpareja.

• Hankkeeseen osallistuneet artistit ovat menneet taiteellisesti eteenpäin ja osa heistä on saanut julkaisu-, keikkamyynti- ja/tai kustannussopimuksen.

• Pumppu Pro –hanke teki tiivistä yhteistyötä pohjoiskarjalaisten musiikkioppilaitosten kanssa tekemällä koulutusyhteistyötä. Hankkeen ansiosta koulujen opettajat sekä oppilaat saivat tuoretta tietoa ja koulutusta musiikkialan huipuilta. Koulutuksissa painotettiin oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja pyrittiin myös hahmottamaan sitä, millaiselle osaamiselle freelance-kentällä on tarvetta tulevaisuudessa. Toimenpiteet ovat lisänneet opiskelijoiden tietoisuutta musiikkialan työelämämahdollisuuksista ja lisänneet opettajien kompetenssia vastaamaan paremmin nykyisiin koulutustarpeisiin.

• Oman työn paketoinnin, hinnoittelun ja markkinoinnin suunnittelemiseen on järjestetty koulutuksia, joita ei ole aiemmin ollut muusikoille ja yrittäjille tarjolla Pohjois-karjalassa. Nämä toimenpiteet ovat tukeneet etenkin yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden valmiuksia yrityksen perustamiseen.

• Pumppu Pro –hanke teki tiivistä yhteistyötä Joensuu Rock Academy –hankkeen kanssa, jonka ansiosta molemmat toimija saivat synergiaetua mm. koulutusten järjestämiseen kustannustehokkuuden näkökulmasta.

• Pumppu Pro-hanke järjesti sävellys ja tuotanto- sekä sanoituskursseja.