Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20524

Hankkeen nimi: Hyvä alku Länsirannikolla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Länsirannikon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2245018-4

Jakeluosoite: Satamakatu 19

Puhelinnumero: 02 623 7100

Postinumero: 26101

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.winnova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VAAHTIO ANNE MAARIT ELISABET

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanke- ja kansainvälisen toiminnan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.vaahtio(at)winnova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 455 8279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Porin kaupunki, perusturvakeskus, 0137323-9
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 0203929-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvä alku Länsirannikolla -osahankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa Länsirannikolle kotouttamisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus, joka on kaikkien maahanmuuttajien käytössä tarpeen mukaan. Malli ja sitä tukeva materiaali paikallistetaan Satakunnan tarpeisiin mm. haja-asutusalueet huomioon ottaen. Malli on kuitenkin sovellettavissa valtakunnallisesti. Palvelua suunniteltaessa otetaan huomioon erilaisissa tilanteissa olevat maahanmuuttajat. Mietitään, mitä tietoa ja palvelua tarvitsevat esim. erilaiset perheet ja yksinäiset ihmiset, naiset ja miehet. Miten voidaan palvella esim. luku- ja kirjoitustaidotonta tai muuten erityistarpeista asiakasta?


Keskeisinä toimenpiteinä ovat:

- Porin kaupungin maahanmuuttajien neuvontapisteen toiminnan suunnittelu ja aloittaminen.
- WinNovan ja Sataedun yhdessä toteuttaman Tervetuloa Länsirannikolle -koulutuspaketin tuotteistaminen.
- Verkko- ja mobiilimuotoisen alueeseen ja palveluihin tutustuttavan Länsirannikon helmi -pelin rakentaminen.
- Maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminta ja vertaisryhmänohjaajien kouluttaminen
- Koulutusta, materiaaleja ja hyväksi havaittuja kokemuksia levitetään Satakunnassa ja kouluttajien toiminta-alueella Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.
- Hanketiedotusta ja aiheeseen liittyvää koulutusta suunnataan sekä maahanmuuttajille, heidän kanssaan työskenteleville asiantuntijoille että kantaväestölle.

Etsivän toiminnan tavoitteena on löytää mahdollisimman tehokkaasti henkilöitä, jotka eivät ole esim. TE-toimiston asiakkaana ja joilla ei ole mahdollisuutta osallistua päivittäiseen kotoutumiskoulutukseen. Eri yhteistyökumppaneiden toimipisteisiin toimitetaan materiaalia, joissa kerrotaan tervetulokoulutuksesta ja annetaan tärkeitä alkuvaiheen tietoja (käännettynä) eri kielillä (thai, turkki, venäjä, englanti, puola, romania, kiina, espanja, dari, persia ja arabia).
Tervetuloa Länsirannikolle -pelistä luodaan alkuversio, jota voidaan myöhemmin muokata eri kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Tavoitteena on, että esim. kirjasto, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys, asukastuvat ja muut toimijat, joissa on asiakkailla mahdollisuus käyttää tietokonetta, voivat linkittää pelin asiakaspäätteidensä työpöydille ja opastaa käytössä. Mobiiliversio mahdollistaa monelle asiakkaalle ohjelman käytön kotoa ja esimerkiksi silloin, kun hakee tietoa liikkuessaan kaupungilla. Pelissä käyttäjä ohjataan tutustuman alkuvaiheen kotoutumisen sujuvaan polkuun (poliisi - maistraatti -Kela-sosiaalitoimisto- TE-toimisto). Myöhempiä palveluja esiteltäessä otetaan huomioon kummankin sukupuolen ja eri-ikäisten mahdolliset tarpeet esim. vaateostoksilla, terveydenhuollossa ja vapaa-ajan vietossa. Oppaina toimivat myös jo pitemmällä kotoutumisessa olevat maahanmuuttajat.

Hanketta toteuttavat yhdessä Porin kaupunki sekä ammatillisen toisen asteen ja aikuiskoulutuksen järjestäjät Länsirannikon koulutus Oy WinNova ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu. Hankkeen koordinaattorina on Länsirannikon koulutus Oy WinNova.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita tiedonkulussa ja etsivässä toiminnassa ovat: TE-toimisto, neuvolat, terveyskeskukset, Kela, verotoimisto, etsivä nuorisotyö, sairaalat, kaupat, työpaikat, maistraatti, poliisi, koulut, kaupungin muut toimintapaikat, asukastuvat, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, Porin Interseura ry, SPR, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Rotary- ja Lions Clubit sekä urheiluseurat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen palvelut ovat kaikkien uusien maahanmuuttajien käytössä. Neuvonta ja peliin liittyvät perehdytyskoulutukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraaville kotoutujaryhmille:

a.kotiäidit ja koti-isät
b. ulkomaalaiset opiskelijat (esim. korkeakoulut, vaihto-opiskelijat)
c. työssäolevat ja heidän perheenjäsenet
d.erityistarpeiset maahanmuuttajat, jotka eivät terveydellisten tai sosiaalisten rajoitusten vuoksi voi osallistua kokopäiväiseen opiskeluun.
e. nuoret maahanmuuttajat, joilla on vaikeuksia siirtyä peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon esim. heikon kielitaidon ja tai jatkosuunnitelmien puuttumisen takia.
f. kouluaan tai koulutustaan päättävät koululaiset ja opiskelijat, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea nivelvaiheessa siirryttäessä joko toiseen oppilaitokseen tai työelämään (Valma-koulutus)
g. vastaanottokeskuksissa ja väliaikaismajoituksissa olevat turvapaikanhakijat
h. luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat

Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat osallistuvat hakkeen aikana Porin kaupungin neuvontapalveluun, WinNovan ja/ tai Sataedun järjestämään Länsirannikon helmi-pelin perehdyttämiskoulutukseen tai nivelvaiheen ohjaukseen, pelin sisällön tekemiseen tai kokeilemiseen ja arviointiin kohderyhmän edustajana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajia palvelevat tahot. Materiaali auttaa heitä ohjaamaan esim. kaupungin neuvontapisteeseen silloin, kun asiakas tarvitsee nimenomaan kotoutumiseen liittyvää neuvontaa, jota ei voi saada kyseisestä paikasta.
Koko perhe hyötyy, kun sen yhden perheenjäsenen kotoutumista edistetään.
Muut alueet voivat soveltaa Tervetuloa Länsirannikolle -peliä oman seutunsa tarpeisiin hankkeessa tehdyn rungon pohjalta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 555 941

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 523 319

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 741 252

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 697 756

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta

Seutukunnat: Vakka-Suomen, Lounais-Pirkanmaan, Porin, Rauman, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Kokemäki, Huittinen, Harjavalta, Ulvila, Kankaanpää, Pori, Nakkila, Laitila, Sastamala, Eurajoki, Uusikaupunki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 510

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perustelu: Hankkeen yhtenä kohderyhmänä on kotona lapsia hoitavat vanhemmat. Tässä ryhmässä naisten osuus painottuu. Tavoitteena on tarjota kotona olevalle vanhemmalle sukupuolesta riippumatta tasavertainen mahdollisuus saada kotoutumispalveluja elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Toiminnassa otetaan huomioon sen vaikutukset eri ryhmien kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Neuvontapisteen palvelut ovat tarjolla kaikille alkuvaiheen kotoutujille. Hankkeen aikana rakennettavassa pelissä ja koulutusmateriaalissa otetaan huomioon tasapuolisesti sekä naisten että miesten kiinnostukset. Elämäntapaa ja uraa koskevia päätöksiä rohkaistaan tekemään omaan ajatteluun perusteuen, ei perinteisten käsitysten ohjaamina. Erilaisten vaihtoehtojen esitteleminen ja sukupuolten näkyminen tasapuolisesti otetaan huomioon esim. pelin käsikirjoitusta tehtäessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on palvella kaikkia kotoutumislain piirissä olevia maahanmuuttajia, mutta koulutukset ovat ensisijaisesti niille, jotka eivät voi osallistua tavanomaiseen kotoutumiskoulutukseen päivisin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen. Hankekokouksia pidetään verkkokokouksin ja näin vältetään matkustamista. Jatkovaiheen koulutusta järjestetään verkossa ja ohjaus- ja pelimateriaalia tehdään sähköiseen muotoon. Alkuvaiheen koulutuksessa yhtenä sisältönä on lähiympäristö, luontoon tutustuminen, kierrätys ja luontoympäristön tarjoamat harrastusmahdollisuudet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen. Monet maahanmuuttajat arvostavat suuresti suomalaisen luonnon puhtautta ja terveellistä elinympäristöä, tätä tuetaan myös kotoutumisen alkuvaiheessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen. Monet maahanmuuttajat arvostavat suuresti suomalaisen luonnon puhtautta ja terveellistä elinympäristöä, ja mahdollisuutta käyttää hanavettä vapaasti. Tätä tuetaan myös kotoutumisen alkuvaiheessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen keskeinen tavoite ei liity Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen. Monet maahanmuuttajat arvostavat suuresti suomalaisen luonnon puhtautta ja terveellistä elinympäristöä ja mahdollisuutta käyttää hanavettä vapaasti. Tätä tuetaan myös kotoutumisen alkuvaiheessa. Alkuvaiheen kotoutujille annetaan tietoa suomalaisesta tavasta lajitella jätteet tarkasti. Suunniteltavan pelin kohteiksi tulevat myös mm. kierrätyskeskus ja kirpputori.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Kotoutujalle annetaan tietoa energian säästämisen keinoista ja eri tavoista tuottaa energiaa. Ohjelmaan voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää tutustuminen paikallisiin energialaitoksiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeessa käytetään hyväksi työllisyyden kehittymisen ennakointitietoja. Kotoutujalle pyritään antamaan mahdollisimman paljon tietoa tulevaisuuden työntekijätarpeista ja eri alojen työmahdollisuuksista. Hyvällä kotoutumisella ja maahanmuuttajan ohjaamisella tekemään urasuunnitelmia nopeasti voidaan välillisesti vaikuttaa aluekehitykseen ja paikallisen elinkeinorakenteen tukemiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Ohjauspalvelut ja koulutus ovat pääasiassa aineettomia tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Hankkeen tavoitteena on käyttää paikallista osaamista. Hanketoimijoiden kesken pyritään käyttämään tehokkaasti etätyöskentely ja – kokousvälineitä välttäen maantieliikennettä. Myös kotoutujien jatko-ohjaus tapahtuu verkkoa hyödyntäen. Näin esim. haja-asutusalueella asuvat kotoutujat säästävät aikaa, kun matkustamaista ei tule niin paljoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Kotoutumisen tukeminen, erityisesti alkuvaiheessa, lisää hyvinvointia ja pienentää syrjäytymisen riskiä. Tavoitteena on vaikuttaa välillisesti niiden kohderyhmien koulutustasoon ja työllisyyteen, jotka muutoin saattaisivat jäädä esim. vaille ammattitutkintoa. Kohderyhmiä osallistetaan hankkeen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että kotoutuja saa tietoja ja taitoja vaikuttaa omaan elämäänsä ja hyvinvointiinsa.
Tasa-arvon edistäminen 9 0
Hankkeessa kiinnitetään huomiota naisten ja miesten taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämiseen sekä perinteisten sukupuolikäsitysten purkamiseen koulutuksen keinoin. Hanke huomioi myös eri osissa aluetta asuvat maahanmuuttajat, sillä peli on pelattavissa kaikkialla Länsirannikon alueella ja myös osassa Pirkanmaata. Neuvontapiste on avoin kaikille ja peli on kaikkien kiinnostuneiden pelattavissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Hankkeeseen on mahdollisuus osallistua koko toimijoiden alueella - Länsirannikolla ja osassa Pirkanmaata. Tuloksia voivat hyödyntää kaikki kiinnostuneet.
Kulttuuriympäristö 0 8
Hankkeella on välillistä vaikutusta Länsirannikon alueen kulttuuriin. Erityisesti suunniteltava Länsirannikon helmet -peli antaa mahdollisuuden tuoda esille alueen omaleimaisuutta, elinkeinoelämää ja elämäntapaa. Hyvin kotoutuneet maahanmuuttajat kokevat olonsa tervetulleeksi
Ympäristöosaaminen 0 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja hanke suunnitellaan luonnonvaroja säästäen. Alkuvaiheen koulutuksessa yhtenä sisältönä on lähiympäristö, luontoon tutustuminen, retkeily, kierrätys ja luontoympäristön tarjoamat harrastusmahdollisuudet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta on kehitetty Hyvä alku Länsirannikolla -hankkeessa perustamalla Porin kaupungin ohjaus- ja neuvontapiste MAINE, toteuttamalla erilaisia kielikahviloita ja orientaatiojaksoja sekä rakentamalla kotoutumista ja suomen kielen oppimista tukeva Länsirannikon Helmi -mobiilipeli. Lisäksi maahanmuuttajien kanssa toimiville ammattilaisille on järjestetty koulutusta ja seminaaripäiviä. Aiheina ovat olleet mm. monikulttuurinen kohtaaminen ja selkeä kielen käyttäminen.
Yhteistyötä alkuvaiheen koulutuksissa, seminaareissa ja tulosten juurruttamisessa on tehty toisten maahanmuuttaja-aiheisten hankkeiden (mm. Opin portailla Satakunnassa, maahanmuuttajanuoret 360, UTUA ja Satapolku), Rauman sosiaalitoimen, Satakunnan TE-toimiston, MLL:n, Lapsis Ry:n, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys RY:n, Porin kaupungin kirjaston kanssa sekä Porin yliopistokeskuksen kanssa.
Valtakunnallisessa Hyvä alku -työskentelyssä määriteltiin omakielisen yhteiskuntaorientaation aiherunko. Länsirannikon Helmi - pelin yhteiskuntapeli on rakennettu tämän rungon pohjalta. Peli on vapaasti ja maksuttomasti kaikkien käytössä osoitteessa winnova.seppo.io. Sitä voi pelata joukkueena tai itsenäisesti ja hyödyntää eri tavoin suomen ja vaikkapa englannin kielen opiskelussa. Suuri osa tehtävistä on automaattisesti tarkistettavissa, mutta osa on tarkoitettu nimenomaan omakielisen ohjaajan työkaluksi ryhmän ohjaamisessa ja silloin hän voi myös käsitellä tehtäviä ryhmässä ja antaa palautteen peliin. Mobiilipelin viranomaisosuus on käännetty arabiaksi, englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, kurdiksi, persiaksi, puolaksi, romaniaksi, thaiksi ja venäjäksi. Mobiilipeliä voidaan päivittää ja siihen voidaan lisätä sisältöä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Vastaavaa toista näin laajalla kielivalikoimalla toimivaa kotoutumisen mobiilipeliä ei vielä ole.
Hankkeen tavoitteena oli lisätä uusien kotoutujien liikkumista lähiympäristössään ja sitä kautta vaikuttaa myös heidän viihtymiseensä ja hyvinvointiinsa. Mobiilipeliin valmistettiin myös luontopeli, joka sijoittuu aidolle ulkoilureitille Porin Isometsään. Lisäksi Porin Helmi- ja Rauman Helmi -osuuksissa on paikallisia pelikohteita. Peliä varten kuvattiin maahanmuuttajien tarinoita ja esim. ohjaustilanteita TE-toimistossa. Näitä materiaaleja voidaan hyödyntää myös itsenäisinä materiaaleina.
Hankkeen alkupuolella järjestettiin vertaisohjaajakoulutus ja loppupuolella omakielisen ohjaajan koulutus. Hankkeen loppuajan tavoitteena oli yhdistää kolme osatavoitetta – omakielisten ohjaajien valmistuminen alueelle, omakielinen yhteiskuntaorientaatio ja mobiilipeli – toimivaksi kokonaisuudeksi. Omakielisen ohjaajan koulutuksen tavoitteena oli valmistaa ohjaajia, jotka voivat toimia ammattimaisesti palkattuina ohjaajina ja suomalaisen työntekijän työparina esim. oppilaitoksissa, virastoissa ja työpaikkojen perehdytyksessä. Ohjaajakoulutuksesta saatiin kokemusta ja siitä on olemassa runko ja valmius järjestää alueella koulutusta jatkossakin. Omakielisiä ohjaajia valmistui 6, joista 5 asuu Porissa ja 1 on muuttanut Helsingin seudulle. Ohjauskielet ovat arabia, dari, kiina ja venäjä.
Omakielisten ohjaajien koulutus mahdollisti myös arabiankielisen yhteiskuntaorientaatiojakson järjestämisen täysin omakielisenä. Omakielisen ohjaajakoulutuksen opiskelijat järjestivät arabiankielisen yhteiskuntaorientaation TE-toimiston asiakkaille marras-joulukuussa 2018. Jakson alkupuoli osui ohjaajakoulutukseen ja oli osana opiskelua. Loppupuolen ohjaajat saivat tuntipalkkaa työntekijöinä. Satakunnassa saatiin siten ensimmäinen kokemus omakielisten ohjaajien vetämästä viisi viikkoa (5x5 tuntia viikossa) kestävästä yhteiskuntaorientaatiojaksosta. Aikaisemmin hankkeen aikana järjestettiin kaksiviikkoinen tulkattu yhteiskuntaorientaatio usealle kieliryhmälle yhtä aikaa.
Maahanmuuttajien info- ja neuvontapiste (MAINE) perustettiin ja käynnistettiin maaliskuussa 2016 hankesuunnitelman mukaisesti. 21.3.2016–30.11.2018 välisenä aikana asiakkaita on ollut yhteensä 338 ja asiakaskäyntejä yhteensä 2124 kappaletta. Edustettuna on 48 eri maata (esimerkiksi Burma, Chile, Gambia, Irak, Japani, Jemen, Kiina, Libanon, Nigeria, Portugali, Ranska, Ruanda, Somalia, Syyria, Tansania, Venäjä, Yhdysvallat) sekä 40 eri äidinkieltä (esimerkiksi arabia, dari, edo, igbo, karen, kayah, kirgiisi, kiina, kurdi, persia, ranska, serer, swahili, thai, venäjä).
Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi on järjestetty infopäiviä kohderyhmälle yhteistyössä päätoteuttaja Winnovan kanssa. MAINEn toimintaa on esitelty maakunnan alueella: Eurassa, Huittisissa, Laitilassa ja Raumalla. MAINE on palvellut muitakin kuin yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaita. Asiakkaat ovat löytäneet MAINEn itsenäisesti, mutta lisäksi ohjautuneet Kelan, TE-toimiston, poliisin, sosiaalitoimen, oppilaitosten, vastaanottokeskusten, järjestöjen ja vapaaehtoisten kautta.
Kaikkiaan Hyvä alku Länsirannikolla -hankkeen toimintoihin on osallistunut noin 600 kotoutujaa ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevää.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi