Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20528

Hankkeen nimi: METSIIN - metsäalan kehittämishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus OY

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: PL 304

Puhelinnumero: 015-2215111

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Pulkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.pulkkinen(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447115699

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon maakuntaohjelma linjaa metsäalan kehittämisen yhtenä avaintuotantoalana tämän ohjelmakauden kärkihankkeiksi. Metsäalalla tulevaisuuden haasteena on kuitenkin työvoiman saatavuus, johtuen mm. alan ympärivuotisen työllistävyyden haasteista ja alan korkeista ammattitaitovaatimuksista. Etelä-Savon ammattiopisto on yksi Suomen yhdeksästä metsäkonekoulusta ja näinollen maakunnallisesti avainasemassa alan kehittymistä ja työvoimatarvetta silmälläpitäen.

Etelä-Savon ammattiopisto järjestää metsäalan opetusta sekä Pieksämäellä että Mikkelissä. Oppilaitos on pyrkinyt investoimaan metsäkoneopetukseen uusimalla koneketjuja osana oppilaitoksen omaa opetusvälineiden investointiohjelmaa. Peruskorjuukalustoon investoimisen lisäksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä uuden teknologian tuomiseksi osaksi metsäkoneopetusta sekä opetuksen ja työelämän osaamisvaatimusten yhteensovittamiseksi. Koventunut kilpailu ja tiukkeneva taloustilanne nostavat esim. työn tuottavuuden keskeiseksi asiaksi, jota opetuksessa tulee entisestään korostaa. Metsäalan vetovoima on ollut toistaiseksi hyvä, mutta kiistatta jatkossa oppimisympäristöillä nähdään olevan entisestään suurempi merkitys alan vetovoiman kannalta. Myös opiskelijoiden opintojen läpäisyn tukeminen on jatkossa yhä tärkeämpää, jotta työvoimaa riittää entisestään kasvavalle toimialle. Metsäteollisuuden tekemien investointien takia alan työvoimatarve on entisestää kasvussa ja esim. Etelä-Savon työvoimatarpeen ennakoinnissa on huomioitu kasvava työvoimatarve puutavara-auton kuljettajista.

Kehittämishankkeen toimenpiteet jaetaan viiteen kokonaisuuteen, joita osaa tuetaan rinnakkaisen EAKR-investointihankkeen kautta tehtävillä kone- ja laiteinvestoinneilla.

1. Hankkeen päätavoitteena on metsäopetuksen laadun kehittäminen Etelä-Savon ammattiopistossa ja simulaattoriopetuksen laaja-alainen mahdollistaminen molemmilla oppilaitospaikkakunnilla Mikkelissä ja Pieksämäellä. Simulaattoriopetuksen tavoitteena on työn tuottavuuden menetelmällisen opetuksen kehittäminen ja ammattikuljettajien benchmarkkaus (työn laadun havainnointi, integroidut suunnitelmat, kuljetut matkat korjuussa yms.) sekä opettajien täydennyskoulutukset (koneiden tekniikka, työmallit ja hydrauliikka yms.) ja sitä kautta ylialojen opetus mm. logistiikan ja sähköalan kanssa sekä integroitua opetusta matematiikan, fysiikan ja kemian osalta. Simulaattori-investoinnit tehdään rinnakkaisessa EAKR-hankkeessa.

2. Metsäkonevalmistajien, koneyrittäjien ja metsäyhtiöiden kanssa yhteistoiminnallisten koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen. Opetus- ja havaintomateriaalien tekeminen, tehtäväpaketit yhteistyössä John Deeren kanssa. Havaintovälineluokkien suunnittelu ja toteutus, investoinnit EAKR-hankkeessa.

3. Opiskelijoiden top-ohjauksen kehittäminen esim. digitaalisuus- ja mobiiliteknologia, uusien työssäoppimispaikkojen tai työssäoppimismahdollisuuksien kehittäminen ja haku niille nuorille, joilla opintojen läpäisyssä on vaikeuksia ja joille perinteiset alan työssäoppimispaikat eivät sovellu esim. opintojen alkuvaiheessa. Työssäoppimisen mahdollisuuksia haetaan myös laajemmin esim. metsäbioenergia-alan yrityksistä.

4. Metsäbioenergia-alan koulutuksen kehittäminen osana metsäkoneenkuljettajakoulutusta. Tässä työn toiminnallisena kohteena on Salosaaren metsäkoululle rakentuva hakelämpökeskus. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hakelämpökeskuksen ja oppilaitoksen yhteistyön käynnistämisestä sekä eri toimintojen opinnollistamisesta lämpökeskuksen omistajien ja operaattorien kanssa. Suunnitelmissamme hakelämpölaitos toimii oppimisympäristönä, jossa esim. hakkeen välivaraston huolto ja siirrot pyritään tekemään opiskelijoiden NY-yritysten kautta. Opinnollistamisen ja ylläpitotoimintojen tueksi rinnakkaisella EAKR-hankkeella investoidaan pienimuotoinen toiminnanohjausjärjestelmä. Lisäksi varsinaisen hakelämpökeskuksen opinnollistamisen ohessa lisätään osaamista myös puunkorjuuseen ja poltettavan materiaalin keruuseen. Hankkeen projektipäällikkö vastaa ja suunnittelee hakelämpökeskuksen opinnollistamisen. Suunnittelussa on tehty yhteistyötä MIKSEI:n ja Mikkelin kaupungin oppilaitoskiinteistöjen kanssa kesän 2015 aikana lämpölaitoksen suunnittelun yhteydessä.

5. Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan edellytykset puutavara-auton kuljettajakoulutuksen aloittamiselle Esedussa. Koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja on mm. työvoimakoulutus, jolloin koulutukseen voisivat hakeutua esim. logistiikka-alan perustutkinnon suorittaneet alan ammattilaiset, jotka ovat tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita. Hankkeen aikana valmistellaan myös mahdollisuutta käynnistää puutavara-auton kuljettajakoulutus logistiikka-alan nuorten perustutkintona.

Kokonaisuutena hankkeen tavoitteena on kehittää metsäkoneenkoulutusta entistä laaja-alaisemmaksi ja saada oppilaitoksen koulutustarjonnan piiriin kokonaisuus tehokkaasta ja ammattitaitoisesta puunkorjuusta aina puun kuljetukseen ja logistiikkaan saakka. Monipuoliset TOP-paikat sekä osaamisen kasvattaminen metsäbioenergia-alan koulutuksessa avaavat myös opiskelijoille entistä parempia työllistymisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti.

Hankkeen päättymisen jälkeen simulaatio-opetuksella on entistä vahvempi osa Etelä-Savon ammattiopiston metsäopetusta molemmilla opetusta järjestävillä paikkakunnilla, eli Pieksämäellä ja Mikkelissä. Metsäalan tulevaisuuden työvoimatarve on kiistaton ja metsäalan merkitys Etelä-Savon elinkeinoelämälle elintärkeä, joten metsäopetuksen laatua, vetovoimaisuutta ja läpäisyä tulee entisestään kehittää.

Simulaatio-opetus ja erilaiset digitaaliset sovellutukset mahdollistavat opetuksen kehittämisen niin, että yhä useampi opiskelija voi läpäistä opinnot ja työllistyä metsäalan töihin. Esim. metsäkoneenkuljettajan ammattitaitovaatimukset jatkavat kasvuaan kokoajan ja koulutuksen on pystyttävä vastaamaan tähän muutokseen. Hakelämpökeskuksen liittäminen osaksi Esedun oppimisympäristöjä tuo myös metsäbioenergia-alan osaamista oppilaitokselle ja se yhteistyö jatkuu normaalin opetustyön ja NY-yritystoiminnan kautta osana oppilaitoksen metsäopetusta Salosaaressa. Uusiutuvat energiat ovat keskeinen osa seudullisten toimijoiden strategiaa ja sen tulee näkyä myös koulutuksessa.

Etelä-Savon ammattiopisto on yksi johtavista metsäkonekouluista Suomessa ja tämän hankkeen kehitystyön tuloksena oppilaitoksen asema ja vetovoima vahvistuu entisestään edistyksellisen opetuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kautta. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja reformin ennakoinnissa on tärkeää, että metsäalan opetuksen resurssit turvataan myös jatkossa Etelä-Savossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Etelä-Savon ammattiopiston metsä- ja logistiikka-alan opettajat sekä opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on metsäalan yritykset sekä konevalmistajat, että metsäkoneyrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 032

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 545

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 902

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 216 492

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Joroinen, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristön ja kehittämistyön suunnittelussa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo niin, että hankkeen toimenpiteet eivät ole syrjiviä ja kohdentuvat tasaisesti molemmille sukupuolille. Metsäala on ollut perinteisesti hyvin miehinen ala, mutta koneistuminen ja digitalisaatio on mahdollistanut myös naisten hakeutumisen alalle, joten hankkeen toimenpiteet edistävät naisten mahdollisuutta hakeutua metsäalan koulutukseen ja työhön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Metsäala on ollut perinteisesti hyvin miehinen ala, mutta koneistuminen ja digitalisaatio on mahdollistanut myös naisten hakeutumisen alalle, joten hankkeen toimenpiteet edistävät naisten mahdollisuutta hakeutua metsäalan koulutukseen ja työhön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Esedun uusiin opetus-suunnitelmiin on sisään kirjoitettu kestävän kehityksen periaatteet. Hankkeessa tapahtuvan metsäopetuksen laadun kehittämisessä huomioidaan luonnonvarojen käytön kestävyys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 4
Metsäalan opetuksen ja oppimisympäristöjen mm. similaatiopedagogiikan kehittäminen, työpaikkojen syntyminen uusiutuvan energian ympärille vähentävät ilmaston muutoksen paineita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Erityisesti lisääntyvä simulaatiopetus vähentää tarvetta maasto-opetukseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Simulaatio-, digitaali- ja mobiiliopetus vähentävät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Opetuksen laadun kehittäminen sisältää luonnon bioversiteetin huomioimisen opetuksen sisällöissä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hakelämpölaitoksen rakentaminen, ylläpito ja huolto todentavat opettajille ja opiskelijoille jätemateriaalien (=metsän hakkuujäte) hyötykäytön mahdollisuudet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Etelä-Savossa tulee jatkuvasti kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja hyödyntää paikallisia uusiutuvia energialähteitä. Esedun tehtävä on kouluttaa ammattilaisia näihin tehtäviin tarvittavaa työvoimaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Etelä-Savon taloudessa ja työllisyydessä maa- ja metsätalous on merkittävä. Biotalouden alueellinen kehittäminen on uusi aluevaltaus Esedun metsäopetuksessa. Hankkeeseen kuuluu myös yrittäjyyteen ohjaaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa kehitetään useita aineettomia palveluja: opetuksen laatu, yhteistyö eri toimijoiden välillä, opiskelijoiden läpäisyluvun tehostaminen
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Uudet oppimisympäristöt, simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus-ja mobiili-teknologia vähentävät opetuksen hiilijalan jälkeä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Työllistymisen edellytykset kasvavat, kun opetuksen antama ammatillinen osaaminen laajenee perinteisestä metsäkonekuljettajasta mm. biotalouden ammattilaiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Oppisisältöjen monipuolistuminen ja opetusmenetelmien modernisointi kannustavat myös naisia hakeutumaan metsäalan koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Ammatillisen tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen ovat merkittäviä tekijöitä yksilön kokemuksessa yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta yhdenvertaisuudesta.
Kulttuuriympäristö 4 5
Metsä on osa suomalaista kulttuuriympäristöä. Sen monipuolinen hyödyntäminen on osa Etelä-Savon elinvoimaisuutta. Hankkeessa on tavoitteena kouluttaa laatutietoisia metsäkonealan ammattilaisia, jotka osaavat tehdä työtään kulttuuriympäristön hoidon tavoitteiden mukaisesti
Ympäristöosaaminen 7 8
Ympäristöosaaminen kasvaa opetustyön laadun kehittämisen myötä. Ympäristöosaaminen on välttämätön osa kasvavaa biotaloutta/kiertotaloutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon ammattiopisto järjestää metsäalan opetusta sekä Pieksämäellä että Mikkelissä. Oppilaitos on pyrkinyt investoimaan metsäkoneopetukseen uusimalla koneketjuja osana oppilaitoksen omaa opetusvälineiden investointiohjelmaa. Peruskorjuukalustoon investoimisen lisäksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä uuden teknologian tuomiseksi osaksi metsäkoneopetusta sekä opetuksen ja työelämän osaamisvaatimusten yhteensovittamiseksi. Koventunut kilpailu ja tiukkeneva taloustilanne nostavat esim. työn tuottavuuden keskeiseksi asiaksi, jota opetuksessa tulee entisestään korostaa. Metsäalan vetovoima on ollut toistaiseksi hyvä, mutta kiistatta jatkossa oppimisympäristöillä nähdään olevan entisestään suurempi merkitys alan vetovoiman kannalta. Myös opiskelijoiden opintojen läpäisyn tukeminen on jatkossa yhä tärkeämpää, jotta työvoimaa riittää entisestään kasvavalle toimialle. Metsäteollisuuden tekemien investointien takia alan työvoimatarve on entisestää kasvussa ja esim. Etelä-Savon työvoimatarpeen ennakoinnissa on huomioitu kasvava työvoimatarve puutavara-auton kuljettajista.

Metsiin - hankkeen tavoitteena oli kehittää simulaatiopedagogiikkaa sekä työssäoppimisen ohjausta osana metsäkoneopetusta. Tavoitteena oli tukea myös puutavara-auton kuljettajakoulutuksen aloittamista Esedulla sekä lisätä yhteistyöllä rakennettavan hakelämpölaitoksen kanssa metsäbioenergia-alan osaamista myös metsäkonealan opiskelijoille. Hanke toteutettiin hankeparina, jossa vaadittavat investoinnit esim. simulaattoreihin tehtiin Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamassa EAKR-hankkeessa ja osaamisen kehittämisen kokonaisuus toteutettiin tässä ESR-rahoitteisessa hankkeessa.

Ammatillinen koulutus on muutoksessa, jossa resursseja pienennetään ja rahoitusmallit muuttuvat. Lisäksi yksilölliset opintopolut ja jatkuvan haun tuomat muutokset asettavat uusia mahdollisuuksia mutta samalla haasteita järjestää opetus entistä yksilöllisemmin. Metsäalan vetovoima on tällä hetkellä hyvä, mutta tarvitaan uudistuvaa pedagogista osaamista, jotta varmistetaan metsäalan tulevaisuuden osaajatarpeet Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeen investointiosiossa päiviettyjen laitteiden ja uusien simulaattoreiden kanssa Esedulla on nyt yhteensä Mikkelin ja Pieksämäen metsäalan yksiköissä 16 metsäkonesimulaattoria ja yksi puutavara-autosimulaattori.

Simulaattoreilla annettava opetus vastaa hyvin ammatillisen koulutuksen reformin mukanaantuomiin haasteisiin. Simulaattoreille voidaan luoda jokaiselle opiskelijalle oma yksilöllinen polku eritasoisine tehtävineen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää simulaattoriopetusta metsäalalla ja mahdollistaa samalla suurempien opetusryhmien hallinta yksilöllisen etenemisen mahdollisuuksia kaventamatta. Opettajien osaaminen simulaattoriopetuksessa lisääntyi, kun hankkeen projektipäällikkö sekä laitevalmistajat kouluttivat henkilöstöä. Osalle opettajista simulaatiopedagogiikka on herättänyt vastustusta mutta hankkeen myötä on pystytty näyttämään simulaatio-opetuksesta saadut hyödyt mm. henkilökohtaisen ohjauksen sekä osaamisen kerryttämisen apuna ja opetuksessa yhä useampi opettaja on huomannut, että opiskelijat motivoituvat simulaattorien avulla myös muissa opinnoissaan.

Henkilöstön osaamisen kehittyminen mobiili-, virtuaali- ja simulaatio-opetuksessa näkyy opiskelijoiden arjessa monin tavoin. Opetuksessa osataan nyt käyttää niitä laitteita mitä opiskelijatkin käyttävät, ja saadaan heidät innostumaan kun uusimman teknologian myötä opetuksen arvostus on kasvanut. Opetuksen laatuun on hankkeessa pyritty päivittämällä henkilöstön osaamista laaja-alaisesti. Mikkelin ja Pieksämäen henkilöstöä on koulutettu metsäkonevalmistajien taholta sekä metsäkoneiden tekniikan, tiedonsiirron sekä simulaatiopedagogiikan osalta. Simulaattoriopetusta on lisätty metsäalalla koko Esedun osalta. Erilaisten oppijoiden huomioiminen opetuksessa helpottuu kun heille voidaan lisätä simulaattoreilla niitä tehtäviä, joissa he tarvitsevat enemmän harjoittelua.

Opiskelijoiden top- ohjauksen kehittäminen mobiilisovelluksien avulla sen sijaan ilmeni kovin haasteelliseksi. Hankkeessa kokeiltiin mobiilisovellusta työssäoppisen seurantaan ja raportointiin. Sovellus oli alkuun hankala käyttää opettajan roolissa, kun luotiin yksilöllisiä profiileja opiskelijoille. Päivittäinen raportointi kuvineen ja paikkatietoineen työssoppimisen vaiheista ei omatoimisesti pilottiryhmältä onnistunut. Tämä koettiin haasteeksi, johon ei löydetty tyydyttävää ratkaisua. Opiskelijoiden raportointivalmiuksiin on oppilaitoksessa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota osana äidinkielen opetusta.

Puutavara-auton kuljettajakoulutuksen aloituksen mahdollistaminen Esedussa oli yksi hankkeen tavoitteista. Hankkeen EAKR-osiosa kunnostettiin harjoittelukenttä siihen kuntoon että siinä voidaan ajaa muullakin kalustolla kuin metsäkoneilla ympärivuotisesti. Monikonesimulaattori hankittiin kolmilla eri hallintavivuilla, että voidaan harjoitella puutavara-auton kuormaimen käyttöä. Simulaattorin monipuoliset harjoitukset mahdollistavat kuormaus- ja ajoharjoittelun turvallisesti. Alkavan puutavara-autokoulutuksen markkinointi hankkeessa tavoitti hyvin kohderyhmän, ja koulutukseen saatiin hakijoita yli 20, joista valittiin yhdeksän aloittajaa ja koulutus päästiin käynnistämään ensimmäistä kertaa oppilaitoksen historiassa loppuvuonna 2017. Puutavara-auton kuljettajakoulutus jatkuu osana Esedun omaa koulutustarjontaa oppilaitoksen investoimalla itse myös puutavara-auton hankintaan.

Yksi kehittämiskohteista oli metsäbioenergia-alan koulutuksen kehittäminen osana metsäkoneen kuljettajakoulutusta Esedussa. Tämä osio ei toteutunut täysin suunnitelman mukaisesti ulkoisista tekijöistä johtuen, sillä uuden hakelämpölaitoksen ylläpitäjäksi tuli Etelä-Savon Energia Oy eikä Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, mitä alun perin suunniteltiin. ESE Oy toimitti kuitenkin hankkeen aikana lämpölaitoksen Salosaaren ja laitos on toiminnassa. Metsäenergiaa tuotetaan kuitenkin nyt hakelämpölaitokseen osana koulutusta, tosin integroituna metsäkoneenkuljettajakoulutuksen eri tutkinnonosiin. Yhteistyön tiivistäminen lämpölaitoksen toimijoiden ja oppilaitoksen välillä jatkuu, koska sijaitaan samassa pihapiirissä.

Tavoitteena oli saada yhteensä 72 osallistujaa hankkeeseen. Tavoitteeseen päästiin aloittaneiden opiskelijoiden osalta, mutta osa lopetuslomakkeista jouduttiin hylkäämään puutteellisten tietojen takia. Lisäksi osaa osallistujista valmistumisen johdosta ei tavoitettu täyttämään lopetuslomaketta.
Hanke toteutui aiotusti Etelä-Savon alueella, mutta myös Kymenlaakson tulevaisuuden osaajia metsäalalla saatiin koulutukseen Esedussa. Yhteistyö ja markkinointi Kouvolan seudun yläkouluille saavutti hyvin kohteensa, ja alueelta tuli Mikkeliin yli kymmenen opiskelijaa. Esedussa on metsäalalla 32 aloituspaikkaa metsäalla nuorille ja 12 paikkaa aikuisille. Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisen kannalta on tärkeää että kaikki opiskelijat ole Mikkelin lähialueelta, sillä kaikille ei saata olla työssäoppimispaikkaa koulun ajalle eikä työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Kymenlaakson aluella ei järjestetä metsäkoneenkuljettajan koulutusta, joten alueelta tulevat opiskelijat valmistuttuaan palvelevat hyvin työmarkkinoita.

Kaikkiaan hanke onnistui tavoitteissaan erittäin hyvin ja oppilaitoksen puolesta metsäalan opetus on taas ottanut isoja askeleita eteenpäin nimenomaan pedagogisessa kehittämisessä ja opettajien ohjausosaaminen on lisääntynyt merkittävästi. Hankkeen ohjausryhmän loppulausunnossa myös hankkeen sidosryhmät, eli yrittäjät ja konevalmistajat olivat erittäin tyytyväisiä hankkeen toteutukseen.