Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20530

Hankkeen nimi: SF-GROWTH - tuottavuutta ja hyvinvointia toimintajärjestelmällä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 111

Puhelinnumero: 029445111

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puhakka Arttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arttu.puhakka(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 406 4310

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista viitekehystä organisaatioiden toiminta- ja laatujärjestelmälle. Viitekehys perustuu tieteellisissä tutkimuksissa ja käytännössä havaittuihin tekijöihin, jotka positiivisesti korreloivat työhyvinvoinnin kanssa ja jotka lisäävät tuottavuutta. Toimintajärjestelmän viitekehystä kutsutaan tässä SF-Growth –malliksi (Solution Focused Growth).

Hankkeen toimenpiteiden avulla voidaan tukea tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista kehittämällä ratkaisukeskeistä toimintajärjestelmää johtamisen välineenä. Hankkeen toimenpiteet edistävät välillisesti työurien pidentymistä ja vaikuttavat myönteisesti tuottavuuteen tukemalla hankkeeseen mukaan lähtevien työpaikkojen työme-netelmien, -prosessien ja johtamisen kehittämistyötä.

Ratkaisukeskeisyys tarjoaa käytännössä testatun menetelmän tunnistaa kehittämiskohteita ja löytää niihin toimivia ratkaisuja. Ratkaisukeskeinen toimintajärjestelmä tukee myös lean-ajattelua, jonka tavoitteena on turhien eli tuottamattomien toimintojen poistaminen prosesseista ja jolla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, laati sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Leanin keskeinen ajatus on vä-hentää organisaation toiminnasta kaikki turha ja olla joustava ja avoin muutoksille.

Hankkeen toimenpiteiden avulla
• luodaan ratkaisukeskeisiä malleja työn organisoimiseen ja toiminnan ratkaisukeskeisuuden arvioimiseen
• tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, esimerkiksi työn organisoinnissa ja johtamisessa sekä tuetaan siihen liittyvää organisaatiolähtöistä osaamisen kehittämistä

Hankkeen kohderyhmää ovat työyhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hankkeeseen valitaan noin 6 työyhteisöä, joissa on jo aiemmin tehty toiminta- tai laatujärjestelmätyötä ja joilla on tarve tuottavuuden ja /tai työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hanke toteutetaan kokeilukulttuuriin perustuen pilotoimalla näiden työpaikkojen kanssa ratkaisukeskeisen toimintajärjestelmän toimivuutta ja havainnollistaa mitä rat-kaisukeskeinen toimintajärjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. toimintajärjestelmän osan ratkaisukeskeisyyden auditoimista tai toimintajärjestelmän osan kehittämistä ratkaisukeskeisemmäksi yhteistyössä työyhteisön kanssa. Hankkeen aikana ja sen jälkeen pilotoinnin kokemuksia jaetaan muille työpaikoille.

SF-Growth - tuottavuutta ja työhyvinvointia toimintajärjestelmällä -kokeiluhanke toteutetaan Pohjois-Savossa 1.1.2016 - 31.12.2016. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka kansallisena viranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen hallinoinnista ja toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat työyhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hankkeeseen valitaan 6 työyhteisöä, joissa on jo aiemmin tehty toiminta- tai laatujärjestelmätyötä ja joilla on tarve tuottavuuden ja /tai työhyvinvoinnin kehittämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat organisaatiot, jotka tulevat hyödyntämään hankkeessa tehdyn kehittämistyön ja pilotointien kokemuksia ja tuloksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 835

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 265

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 765

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tuusniemi, Keitele, Rautavaara, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolen vaikutus työhyvinvoinnin kokemiseen. Hankkeessa pyritään saamaan pilotointiin eri toimialaoja ja erilaista ikä- ja sukupuolijakaumaa edustavia työpaikkoja (esim. teknologiateollisuus, hoiva-ala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu siten, että ne tukevat eri sukupuolten työhyvinvoinnin parantumista sekä tuottavuuden kehittymistä tasa-arvoisesti kiinnittämällä huomiota erityisesti tasa-arvoa estävien tekijöiden poistamiseen ja tasa-arvoa edistävien tekijöiden vahvistamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta välillisesti hankkeen toimenpiteillä voidaan vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työpaikoilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia materiaalien ja jätteiden syntymiseen / käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeella vaikutetaan siihen, että paikallisen elinkeinorakenteen tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia pystytään kehittämään ratkaisukeskeisen toimintajärjestelmän kauutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeen toiminta kehittää organisaatioiden ja yritysten toimintaa välillisesti; tiedetään, että kokemus hyvästä työhyvinvoinnista lisää työntekijöiden tuottavuutta ja innovatiivisuutta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen toiminnalla on vaikutusta organisaatioiden henkilöstön työhyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeella voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen työpaikoilla uusien toimintamallien käyttöönton kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeella voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikoilla uusien toimintamallien käyttöönton kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ärjestelmille. Viitekehys nimettiin SF-Growth malliksi. Hankkeeseen osallistui 6 organisaatiota julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet olivat seuraavat:
•Määriteltiin ratkaisukeskeisen toiminta/laatujärjestelmän ja toimintatapojen kriteerit, jotka ovat toimintajärjestelmän runko.
•Hankkeeseen osallistuneiden työyhteisöjen tietämystä ratkaisukeskeisyydestä lisättiin.
•Työyhteisöjen toimintajärjestelmien ja toimintatapojen ratkaisukeskeisyyden auditoitiin, mikä sisälsi dokumenttien tarkastelemisen ja henkilöstön näkemyksen selvittäminen.
•Työyhteisölle järjestettiin tukea ratkaisukeskeisen toimintajärjestelmän ja toimintatapojen kehittämiselle ja suunnittelulle.
•Hankkeessa saatuja kokemuksia havainnollistettiin mm. sosiaalisen median kautta.