Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20532

Hankkeen nimi: Työelämän Avaimet

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikemet Oy

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0596480-2

Jakeluosoite: Työkeskuksenkatu 4, 50170 Mikkeli

Puhelinnumero: 0400859867

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikemet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HYYRYLÄINEN HELI ANITA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.hyyrylainen(at)mikemet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400859867

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret, joilla on elämänhallintaan liittyviä haasteita kuten päihde- ja mielenterveysongelmia, tai he ovat vailla ammatillista koulutusta. Taustalla voi olla myös syrjäytymistä ja toimintakyvyn rajoitteita. Hankkeen nimen " Työelämän avaimet" mukaan tavoitteena on tukea ja ohjata kohderyhmää kohti koulutusta tai avoimia työmarkkinoita. Kohderyhmä koostuu 10 hengen ryhmistä, jotka osallistuvat kurssimuotoiselle jaksolle. Jaksoja toteutetaan 4 kurssia vuoden aikana, sekä samalla mallinnetaan työmuotona palvelukokonaisuus. Jakson aikana kohderyhmä työskentelee Mikemet Oy:n eri työosastoilla (kokoonpano-, puu- ja paperi, metalli- ja ohutlevyosastot) opetellen työelämän pelisääntöjä tutustuen eri alojen työtehtäviin. Jakso sisältää työjaksojen lisäksi ryhmä- ja yksilötyöskentelyä. Ryhmätoiminnassa harjoitellaan työnhakutaitoja sekä tiimityöskentelyä. Yksilöohjaus keskittyy työhönpaluusuunnitelman laadintaan sekä työkykyarvioon. Nuoret saavat kurssin suoritettuaan Työelämän Avaimet-Kortin, joka kertoo, että heillä on hallussa työelämän pelisäännöt ja -perustaidot. Tätä voidaan hyödyntää näyttönä avoimilla työmarkkinoilla. Jakson jälkeen jokaisella osallistujalla on toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma.

Hankkeen tausta-ajatuksena on sisäinen motivaatio ja voimaantuminen ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Ihminen nähdään fyysis-, psyykkis- ja sosiaalisena kokonaisuutena toimintaympäristössään. Nämä kolme tekijää vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn ja elämänhallintaan keskeisesti. Tekijöiden kautta voidaan peilata ja vahvistaa yksilön toimintakykyä. Sisäisen motivaation tunnistaminen ja löytäminen, sekä hyödyntäminen eri tekijöiden kautta, on mahdollista saavuttaa voimaantumista. Terapeuttisen keskustelun avulla henkilö löytää itsessään olevat palikat ja eri tekijät, joiden kautta lähtee työstämään elämänhallintaa ja kokoamaan avainnippua itselleen. Katse kiinnitetään kyvykkyyteen ja taitoihin löytää oma polku kohti elämänhallintaa ja työelämää. Näitä vahvistamalla peilaten ihmiseen kokonaisuutena saavutetaan tuloksia. Ydinajatus on, että keskitytään ihmisen vahvuuksiin ja motivoiviin tekijöihin mietittäessä ratkaisukeskeisesti väylää työelämään. Hankkeen kautta pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla kurssipaikkoja, sekä tasavertaista kohtelua molemmille sukupuolille.

Hankkeen toteuttaminen tapahtuu moniammatillisessa työryhmässä, jonka muodostavat sosionomi (amk), yhteisöpedagogi, sosiaalityöntekijä (YTM) sekä työnjohtajat ja -ohjaajat. Moniammatillisessa verkostossa toimivat Te-hallinto ja TYP sekä mielenterveysyksiköt ja A-klinikka, EsEdu ja Mamk ja Olkkari.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret alle 30-vuotiaat, joilla elämänhallinnan ongelmia, kuten syrjäytymistä, sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia, vailla koulutusta ja työtä olevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat yhteistyötahot, kuten Te-hallinto, TYP, Olkkari, EsEdu, Mammk, A-klinikka ja mielenterveysyksikkö, sekä Mikkelin Kaupunki ja Kela.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 405

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 682

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 128 405

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 102 682

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Työkeskuksenkatu 4

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysissä on huomioitu, että myös naiset pystyvät työskentelemään ja saavat ohjausta kuten miehetkin. Naiset on huomioitu myös siten, että heille tarjotaan fyysisesti kevyempiä työtehtäviä. Naisilla on erinomainen mahdollisuus tutustua miesvaltaisten alojen työtehtäviin. Työergonomia ja turvallisuuskysymykset on huomioitu erikseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kurssille osallistuu myös naisia. Sukupuolijakauman painoarvoa ei ole erikseen määritelty, mutta toivotaan, että naisia on yhtä paljon. Lähettäviä tahoja pyydetään kiinnittämään tähän erityistä huomiota.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyllä, hankkeen kautta pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla kurssipaikkoja, sekä tasavertaista kohtelua molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Kurssilaiset työskentelevät työosastoilla, joissa kiinnitetään huomiota luonnonvarojen kestävyyteen, esim. materiaaleissa ja kierrätyksessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Kurssilaiset työskentelevät työosastoilla, joissa kiinnitetään huomiota ilmastonmuutoksen riskeihin, esim. materiaalin käytön kautta, lisäksi vaikutus asiakasyrityksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 5
Kurssilaiset työskentelevät työosastoilla, joissa kiinnitetään huomiota jätteiden kierrätyksen ja energian käytön kautta, lisäksi vaikutus asiakasyrityksiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 5
Minimoidaan materiaalien hukkakäyttö, standardin mukainen ympäristökäyttäytyminen. Kierrätettävät materiaalit ja jätteet. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Kehitettävän uuden palvelumallin kautta luodaan toimintamahdollisuuksia, jotka edesauttavat kestävän kehityksen ajattelumallia paikallisessa toimintaympäristössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeessa kehitetään uusi palvelukokonaisuus, joka voi yhteistyöverkostojen kautta saada laajempia vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Tuotannossa tehtävä työ työllistää logistiikan toimialalla, samoin henkilöiden liikkumistarve lisääntyy esim. julkisilla liikkumisvälineillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Kurssilaisten hyvinvointi paranee merkittävästi viitaten hankekuvaukseen henkilöiden ohjaukseen käytettävästä mallista. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Kursseille osallistuu tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Kurssilla on mahdollisuus olla mukana eri kulttuuritaustaisia henkilöitä. Yhteiskunnalle kulttuurinen yhdenvertaisuus on lähtökohtana toiminnalle. Kurssin arvot ja asenteet heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.
Kulttuuriympäristö 2 2
Kulttuuriympäristö tulee tutuksi ryhmätoiminnan kautta kurssilla oleville henkilöille. Kurssin aikana käytetään paikallisia kulttuuriympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä tietämys on käytettävissä myös kotioloissa.
Ympäristöosaaminen 6 5
Kurssin aikana henkilöt oppivat jätteiden ja materiaalien kierrätyksestä, sekä paikallistuntemus lisääntyy. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työelämän avaimet -hankkeen kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat nuoret, joilla ei vielä ollut hankittuna ammatillista koulutusta, olivat syrjäytymisvaarassa pitkittyneen työttömyyden takia tai heillä oli elämänhallintaansa liittyviä haasteita kuten päihde- ja mielenterveysongelmia. Hankkeen aikana kohderyhmää kannustettiin ja ohjattiin kohti elämänhallintaa sekä tuettiin heidän työllistymistä tai ammatilliseen koulutukseen hakeutumista.
Osallistujat ohjautuivat pääsääntöisesti Etelä-Savon TE-toimiston ohjaamana Työelämän avaimet -kursseille. Kymmenen viikkoa kestäneitä kursseja toteutettiin tavoitteiden mukaisesti vuoden aikana neljä, joihin osallistui kerrallaan 10 henkilöä. Kurssien aikana kokeilukulttuurin kautta mallennettiin työ- ja lähijaksoihin perustuva palvelukokonaisuus. Jaksojen aikana kursseille osallistuneet työskentelivät ansiokkaasti Mikemet Oy:n eri työosastoilla. Kokoonpano-, puu- ja metallin työosastoilla kurssilaisten osaamistasot nousivat ja he oppivat lisää työelämän pelisääntöjä. Lähijaksolla päivitettiin mm. kurssilaisten työhakutaidot, tehtiin tiimityöskentelyharjoituksia ja yritysvierailuja. Jokainen kurssilainen osallistui vähintään kaksi kertaa yksilöohjaukseen, jossa keskityttiin elämäntilanteen kartoitukseen, työkykyarviointiin ja henkilökohtaisiin jatkosuunnitelmiin. Kaikki osallistuneet nuoret saivat kurssin suoritettuaan todistuksena työelämän avaimet-kortin. Kehitettyä palvelumallia on markkinoitu alueen yrityksille ja yhdistyksille.
Kerätyn suullisen ja kirjallisen palautteen mukaan kurssien aikana saatiin vahvistettua yksilön toimintakykyä ja edistettyä heidän työllistymistään. Tähän tarvittiin vahvaa päivittäistä palveluohjausta ja motivointia. Sisäisen motivaation tunnistaminen, löytäminen sekä vertaistuki aktivoi suurinta osaa kurssilaisista jatkamaan. Kurssien aikana keskityttiin erityisesti osallistujien vahvuuksiin, henkilökohtaisiin voimavaroihin ja kannustaviin tekijöihin. Monelle osallistujalle oli tärkeää, että saatiin pitkittynyt työttömyys poikki, saatiin päivärytmiä sekä luotua uskoa tulevaisuuteen.
Kaikille työelämän avaimet -kursseille osallistuneille tehtiin kurssin päättymisen jälkeiseen elämään suuntautuva päivitetty aktivointi- ja jatkosuunnitelma. Suurin osa kurssin päättäneistä halusi ja jatkoi kurssin jälkeen työkokeilussa Mikemetin kokoonpano-, puu- tai metallialan töissä. Näistä työkokeilussa jatkaneista osan työpanos johti vielä työsopimussuhteeseen Mikemetillä tai siirtymiseen vuokratyömarkkinoille. Noin viidennes kurssilaisista hakeutui ja pääsi opiskelemaan ammatilliseen perustutkintoon tai ammattikorkeakouluun.
Hankkeen toteutuksessa oli mukana moniammatillinen työryhmä, jonka muodostivat yrityksen palvelutiimi sekä työnjohtajat. Toiminnan tueksi kutsuttiin vielä moniammatillinen verkosto, jossa toimivat mm. TE-toimiston johtajistoa, Työllisyys Mikkelin toimijoita, Ohjaamo-Olkkarin työntekijöitä sekä paikallisen ammatillisen koulutuksen edustajia. Sukupuolinen tasa-arvo sekä osallisten tasavertainen kohtelu heijastui kaikessa hankkeen toiminnassa.