Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20538

Hankkeen nimi: NUPPA - nuorten palvelupaikka Kajaani

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Pohjolankatu 13

Puhelinnumero: +358 861551

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaani.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PYRRÖ EIJA AILA MARJATTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: nuorisosihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.pyrro(at)kajaani.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447157135

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on perustaa kynnyksetön nuorten palvelupaikka, missä eri viranomaistahot sekä toimijat tarjoavat nuorille henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa ns. "yhdellä ovenavauksella". Nuoret voivat asioida paikanpäällä, puhelimessa, netissä tai somessa ajanvarauksella tai ilman. Lisäksi järjestetään pienryhmätoiminta, informaatioita, vertaistukea ja toimintaryhmiä yksilöohjauksen lisäksi tukemaan elämänhallintataitoja.
Hankkeen tavoitteena on vastata esille tulleeseen tarpeeseen kehittää päihde- ja mielenterveystyötä ja mallintaa matalankynnyksen ehkäisevän työn toimintamalli.
Hankkeessa luodaan toimintamalli eri palvelutarjoajien välille, myös hallintoon ja tiivistetään yhteistyötä, tunnistetaan esteitä ja poistetaan niitä sekä kehitetään toimintaa.
Tavoitteena on tiedottamisen tehostaminen sekä nuorille että viranomais- ja toimijaverkostossa eri tiedottamisen kanavia hyödyntäen. Tavoitteena on elinikäisen ohjauksen periaatteiden toteutuminen nuorten ohjauksessa.
Tuloksena on nuorten palvelujen saaminen samasta paikasta, jolloin nuoret saavat tarvitsemansa palvelut nopeasti. Nuoria pystytään ohjaamaan ja kiinnittymään heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Nuorten työllistymismahdollisuudet parantuvat, elämänhallinta paranee ja he löytävät itselleen sopivan koulutuksen tai koulutusmuodon. Nuorten toimintakyky, itsetunto, terveys, arjesta selviytyminen, vahvistuminen, itsenäistyminen ja arjen taidot paranevat. Puuttuvat palvelut tunnistetaan ja niihin puututaan. Palvelutarpeisiin vastataan niukkenevista resursseista huolimatta.
Nuoret oppivat käyttämään palveluja ja tunnistavat erilaisia yhteiskunnan palveluja sekä oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään. Nuoret ovat keskiössä toimintoja kehitettäessä. Toiminnallisuuden kautta nuoret saavat positiivisia kokemuksia, jolloin itsetunto kasvaa. Päihde- ja mielenterveys palveluihin on luotu kynnyksetön palvelumalli.
Hanke edesauttaa Kainuun elinikäiselle ohjaukselle asetettuja strategisten tavoitteiden toteutumista. Nuorten ohjausprosessin jatkuvuus toteutuu, jolloin nuoren selviytyminen esim. nivelvaiheista helpottuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kajaanilaiset ja Kajaanissa asuvat alle 30-vuotiaat nuoret, pääsääntöisesti 16-25 -vuotiaat nuoret. Lisäksi tavoitellaan erityisesti nuoria, jotka tarvitsevat tukea päihde- ja mielenterveyspaluissa. Asiakkaita ohjautuu mm. etsivän nuorisotyön kautta, joiden asiakkailla on mm. päihde- ja mielenterveysongelmia.
Yhteistyötä tehdään KaMi ry:n kanssa, josta ohjautuu myös nuoria toimintaan.

Eri viranomaistahot, kolmannen sektorintoimijat, työnantajat, yrittäjät sekä nykyiset nuoriin liittyvät hankkeet, että toimintakauden aikana alueelle tulevat hankkeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten perheet, Oppilaitokset ja kolmannen sektorintoimijat, työnantajat, nuorten omat toimijaverkostot, Kainuun eri kunnat, korjaava erikoissairaanhoito sekä alan opiskelijat.
Valtakunnalliset Ohjaamot ja Kohtaamo-hanke.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 433 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 163

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 542 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 502 705

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 535

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Verrattuna etsivään nuorisotyöhön miehiä asiakkuuksissa on 2/3 nuorista. Tämä sama pätee myöskin NUPPA -hankkeen asiakkuuksissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan nuoret ja heidän tarpeensa yksilöinä. Sukupuolinäkökulma huomioidaan yksilöohjauksessa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nuorille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kohteena on nuoret ja hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Välitön vaikutus; Nuorten pääoma, itsetunto ja osaaminen kasvaa yksilöohjauksen ja pienryhmätoimintojen avulla. Välillinen vaikutus: Nuorten valmius kasvaa työelämään ja koulutukseen. Yhteistyö eri viranomaisten kesken paranee ja selkeytyy. Syntyy kynnyksetön nuorten palvelujen toimintakulttuuri.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Nuorten elämän hallintataidot paranevat ja nuorten ammatilliset valmiuden koulutuksen kautta paranevat. Lisäksi työelämään sijoittuminen paranee.
Tasa-arvon edistäminen 8 5
Koulutuksellinen tasa-arvo. Nuoret huomioidaan yksilöinä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hanke kohdistuu kaikkiin 16 - 29 -vuotiaisiin kajaanilaisiin ja Kajaanissa asuviin nuoriin.
Kulttuuriympäristö 6 6
Yhteistyöverkoston työkulttuurien ja -työtapojen tunteminen, yhtenäistyminen ja ajattelutavan muutos.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-