Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20538

Hankkeen nimi: NUPPA - nuorten palvelupaikka Kajaani

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Pohjolankatu 13

Puhelinnumero: +358 861551

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaani.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PYRRÖ EIJA AILA MARJATTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: nuorisosihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.pyrro(at)kajaani.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447157135

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on perustaa kynnyksetön nuorten palvelupaikka, missä eri viranomaistahot sekä toimijat tarjoavat nuorille henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa ns. "yhdellä ovenavauksella". Nuoret voivat asioida paikanpäällä, puhelimessa, netissä tai somessa ajanvarauksella tai ilman. Lisäksi järjestetään pienryhmätoiminta, informaatioita, vertaistukea ja toimintaryhmiä yksilöohjauksen lisäksi tukemaan elämänhallintataitoja.
Hankkeen tavoitteena on vastata esille tulleeseen tarpeeseen kehittää päihde- ja mielenterveystyötä ja mallintaa matalankynnyksen ehkäisevän työn toimintamalli.
Hankkeessa luodaan toimintamalli eri palvelutarjoajien välille, myös hallintoon ja tiivistetään yhteistyötä, tunnistetaan esteitä ja poistetaan niitä sekä kehitetään toimintaa.
Tavoitteena on tiedottamisen tehostaminen sekä nuorille että viranomais- ja toimijaverkostossa eri tiedottamisen kanavia hyödyntäen. Tavoitteena on elinikäisen ohjauksen periaatteiden toteutuminen nuorten ohjauksessa.
Tuloksena on nuorten palvelujen saaminen samasta paikasta, jolloin nuoret saavat tarvitsemansa palvelut nopeasti. Nuoria pystytään ohjaamaan ja kiinnittymään heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Nuorten työllistymismahdollisuudet parantuvat, elämänhallinta paranee ja he löytävät itselleen sopivan koulutuksen tai koulutusmuodon. Nuorten toimintakyky, itsetunto, terveys, arjesta selviytyminen, vahvistuminen, itsenäistyminen ja arjen taidot paranevat. Puuttuvat palvelut tunnistetaan ja niihin puututaan. Palvelutarpeisiin vastataan niukkenevista resursseista huolimatta.
Nuoret oppivat käyttämään palveluja ja tunnistavat erilaisia yhteiskunnan palveluja sekä oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään. Nuoret ovat keskiössä toimintoja kehitettäessä. Toiminnallisuuden kautta nuoret saavat positiivisia kokemuksia, jolloin itsetunto kasvaa. Päihde- ja mielenterveys palveluihin on luotu kynnyksetön palvelumalli.
Hanke edesauttaa Kainuun elinikäiselle ohjaukselle asetettuja strategisten tavoitteiden toteutumista. Nuorten ohjausprosessin jatkuvuus toteutuu, jolloin nuoren selviytyminen esim. nivelvaiheista helpottuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kajaanilaiset ja Kajaanissa asuvat alle 30-vuotiaat nuoret, pääsääntöisesti 16-25 -vuotiaat nuoret. Lisäksi tavoitellaan erityisesti nuoria, jotka tarvitsevat tukea päihde- ja mielenterveyspaluissa. Asiakkaita ohjautuu mm. etsivän nuorisotyön kautta, joiden asiakkailla on mm. päihde- ja mielenterveysongelmia.
Yhteistyötä tehdään KaMi ry:n kanssa, josta ohjautuu myös nuoria toimintaan.

Eri viranomaistahot, kolmannen sektorintoimijat, työnantajat, yrittäjät sekä nykyiset nuoriin liittyvät hankkeet, että toimintakauden aikana alueelle tulevat hankkeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten perheet, Oppilaitokset ja kolmannen sektorintoimijat, työnantajat, nuorten omat toimijaverkostot, Kainuun eri kunnat, korjaava erikoissairaanhoito sekä alan opiskelijat.
Valtakunnalliset Ohjaamot ja Kohtaamo-hanke.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 433 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 433 612

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 542 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 542 016

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 535

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Verrattuna etsivään nuorisotyöhön miehiä asiakkuuksissa on 2/3 nuorista. Tämä sama pätee myöskin NUPPA -hankkeen asiakkuuksissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan nuoret ja heidän tarpeensa yksilöinä. Sukupuolinäkökulma huomioidaan yksilöohjauksessa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nuorille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kohteena on nuoret ja hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Välitön vaikutus; Nuorten pääoma, itsetunto ja osaaminen kasvaa yksilöohjauksen ja pienryhmätoimintojen avulla. Välillinen vaikutus: Nuorten valmius kasvaa työelämään ja koulutukseen. Yhteistyö eri viranomaisten kesken paranee ja selkeytyy. Syntyy kynnyksetön nuorten palvelujen toimintakulttuuri.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Nuorten elämän hallintataidot paranevat ja nuorten ammatilliset valmiuden koulutuksen kautta paranevat. Lisäksi työelämään sijoittuminen paranee.
Tasa-arvon edistäminen 8 5
Koulutuksellinen tasa-arvo. Nuoret huomioidaan yksilöinä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hanke kohdistuu kaikkiin 16 - 29 -vuotiaisiin kajaanilaisiin ja Kajaanissa asuviin nuoriin.
Kulttuuriympäristö 6 6
Yhteistyöverkoston työkulttuurien ja -työtapojen tunteminen, yhtenäistyminen ja ajattelutavan muutos.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo Nuppa - hanke (S20538)
Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1.: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Hanketta hallinnoi Kajaanin kaupunki. Kohderyhmänä ovat kajaanilaiset 15-29 -vuotiaat nuoret

Mikä on Ohjaamo?
Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.
Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.
Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään. (www.kohtaamo.info)

Tausta
1. Kynnyksettömän nuorten palvelupaikan tarve Kajaanissa nousi esille Nuorisotakuu -seminaarin työryhmissä 3.9.2014.
2. Viranomaistapaaminen nuorten palvelupaikasta järjestettiin 19.12.2014; kokouksessa olivat läsnä edustajat Kajaanin kaupungin sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimesta, TE-hallinnosta, ELY-keskuksesta sekä Soten perhepalveluista.
3. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset käsittelivät keskitetyn nuorten palvelupaikan tarvetta vuoden 2015 aikana.
4. Nuorten palvelujen työkokous järjestettiin 10.-11.3.2015 Helsingissä.
5. Kajaanissa pidettiin NUPPA-työseminaari nuorisotalo Wespalla 15.6.2015.

Hankkeen toimenpiteiden toteuma

Nuppa-hanke käynnistyi 1.1.2016 ja se päättyy 30.6.2019. Hankkeen tavoitteena oli
1. luoda matalan kynnyksen, monitoimijainen ja -kanavainen palvelutoimintamalli, joka sisältää sekä pysyväisluonteisia että päivystysluonteisia palveluja,
2. vastata esille tulleeseen tarpeeseen kehittää päihde – ja mielenterveystyötä ja mallintaa matalankynnyksen ehkäisevän työn toimintamalli,
3. luoda toimintamalli eri palvelutarjoajien välille, myös hallintoon. Tiivistää yhteistyötä, tunnistaa esteitä ja poistaa niitä sekä kehittää toimintaa, sekä
4. luoda toimiva, saumaton palveluverkosto nuorten ohjaukseen.
ja sille suunnitellut toimenpiteet:
1. Kynnyksettömän nuorten palvelupaikan perustaminen.
2. Nuorten palvelujen järjestäminen ”yhden oven” taakse.
3. Päihde-mielenterveystyöntekijän palkkaaminen hankkeeseen, matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarjoaminen.
4. Toimijaverkoston perustaminen.
5. Toimijaverkoston kouluttaminen verkostotyöskentelyyn.
6. Nuorille suunnattujen erilaisten toimintojen kokeileminen mm. yksilö-, ryhmätoiminnot, infot, teemapäivät.
7. Tiedottamisen tehostaminen, ajantasaistaminen ja yhdenmukaistaminen asiantuntijatyönä.
8. Ohjaamon toimijaverkoston ja eri viranomaistahojen yhteistyön kehittäminen sekä sen kautta luotujen hyvien käytänteiden juurruttaminen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Kajaanissa asuvat alle 30-vuotiaat nuoret, sekä nuorille suunnattuja palveluita ja muuta toimintaa tuottavat tahot (viranomaiset ja järjestösektori). Nuppa on osa valtakunnallista Ohjaamo-verkostoa.

Hankehenkilöstöön kuuluivat kokoaikainen hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä/päihde-mielenterveystyöntekijä (11.1.2016-31.12.2018) sekä osa-aikainen projektisihteeri. Hankehenkilöstössä on tapahtunut muutoksia ja muun muassa koordinaattorin tehtävää on hoitanut kolme eri henkilöä.
Hanke teki mittavaa verkostotyötä eri toimijoiden kanssa. Nupan asiantuntijat olivat mukana sekä alueellisissa verkostoissa että benchmarkkasivat muiden vastaavia palveluita tuottavien toimintaa. Hankkeessa järjestettiin myös koulutusta Nuppa-toimijoille, joista myönteisesti esiin nousi Kohtaamo-hankkeen tarjoama Tessu (Tehdään yhdessä ohjausta) –koulutus (6 päivää). Sen aikana selkeytettiin muun muassa Nuppa-toimijoiden työnjakoa ja rooleja. Muita Nuppa-toimijoiden yhteistyötä tukevia käytänteitä ja työkaluja olivat viikoittaiset palaverit, viikkotiedote, toimijoiden WhatsApp-ryhmä ja yhteinen tilojen varauskalenteri.

Nuppa-toimijoiden tuottamien palveluiden, erilaisten toimintojen ja tapahtumien lisäksi Ohjaamo Nuppa tarjosi muun muassa harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja sekä opiskelijoille että muille nuorille. Tavoitteena ollut matalan kynnyksen ehkäisevän päihde-mielenterveystyön toimintamalli ei suurelta osin toteutunut. Tiedottamiselle asetettuihin tavoitteisiin (tehostaminen, yhdenmukaistaminen ja ajantasaistaminen) ei hankkeen aikana aivan päästy, mutta www.nuortenkajaani.fi – nettisivusto valmistuu asiantuntijatyönä (Kouta Media Oy). Sivustolle on koottu kaikki nuorille suunnattavat palvelut, ja sen osioita ovat Ohjaamo Nuppa, Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut ja Opiskelijan Kajaani. Hankkeen kehittävän arvioinnin toteutti KoulutusAvain Oy.

Hankkeen voidaan kokonaisuutena katsoa toteutuneen hyvin, kaikki suunnitellut toimenpiteet on toteutettu ja asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Nuppa-Ohjaamossa palveluita tuottavat mm. TE-toimisto, sote-palvelut, nuorisopalvelut, seurakunnan diakoniatyö, järjestösektorin toimijat ja erilaiset kehittämishankkeet, sekä vuonna 2019 Nupassa säännöllisen vastaanoton aloittanut KELA. Syksylle suunnitteilla on säännöllinen terveydenhoitajan vastaanotto Nupassa. Hankkeen asiakasmäärätavoitteeksi on suunnitelmavaiheessa asetettu 535 henkilöä. Tämä tavoite on saavutettu.

Nuorille suunnattuja, työelämävalmiuksia edistäviä ns. korttikoulutuksia (mm. hygieniapassi, työturvallisuus, ensiapu) hankittiin yhteensä 18, joista 5 oli suunnattu maahanmuuttajille (tulkattu). Näihin koulutuksiin osallistui 302 nuorta. Korttikoulutusten lisäksi tarjottiin räätälöityjä ja mm. oppilaitoksiin jalkautuneita työelämäsparrauksia 9.

Nuppa-hankkeen toimintojen juurruttaminen rakenteisiin toteutui. Kajaanin kaupunki vastaa Ohjaamon toiminnasta. Myös muut viranomaistahot ovat ilmoittaneet jatkavansa palvelutarjontaa Ohjaamossa.