Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20543

Hankkeen nimi: Työapaja

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0166906-4

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: 015 527 4000

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.savonlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOLVANEN ANNA MAARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: v.a Vammaispalvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.tolvanen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444174148

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ-ja toimintakykyä vahvistamalla henkilöiden itsetuntoa ja itseluottamusta sekä sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia.
Tavoitteena löytää työmarkkinoilta räätälöity työ, jossa henkilö voi antaa oman työpanoksensa, omalla osaamisellaan. Tavoitteena on siten tukea hankkeen asiakkaiden työhön paluuta tai työhön pääsemistä.
Tavoitteena on kehittää työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä tukevia uudenlaisia toimintaympäristöjä ja palveluja ja sitä kautta edistää osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on uusien toimintamuotojen kehittäminen, joilla työelämän ulkopuoliset pääsevät osalliseksi työhön omalla työpanoksellaan entistä joustavammin.Hankkeella on viisi tavoitetta:
1. Asiakkaan työ-ja toimintakyvyn vahvistaminen. Itsetuntoa ja itseluottamusta sekä asiakkaan työ- ja toimintakykyä vahvistavan ohjausmallin kehittäminen työpajatoimintaan,
2. Terveys ja hyvinvointi (päihteettömyys) osaksi asiakkaan arkea
3. Ryhmätoiminnat, päihteettömyys, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistaminen
4. Yritysyhteistyö: yritysvierailut, oppisopimuspaikkojen etsiminen, työllisyyspolkujen rakentaminen. Työkulttuurin muutokseen vaikuttaminen, yritykset vastaanottamaan osatyökykyisiä henkilöitä töihin, heidän omalla työpanoksellaan. Työvalmennus ja henkilökohtainen ohjaus ja vieressä työskentely yrityksessä. Tavoitteena sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa - kokeiluun työvoiman valmennus.
5. Uusien toimintamuotojen kehittäminen työvalmennukseen. Tavoitteena että hankkeen asiakkaat ja työntekijät työskentelevät yhdessä ja työntekijät opettavat työn asiakkaille. Työtä tehdään myös ryhmässä eri asiakasryhmien kesken, periaatteella jokainen osaa jotakin ja tekee sen minkä osaa.

Hankkeen kohderyhmä on Savonlinnan kaupungin työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset olevat kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vammautuneet henkilöt tai henkilöt jotka ovat jonkin muun syyn takia työelämän ulkopuolella sekä työkokeilijat, joiden toimintakyky ja työelämä valmiudet ovat heikentyneet mielenterveys- ja /tai päihdeongelman tai muun syyn johdosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Savonlinnan kaupungin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat kuntoutusrahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt: Kehitysvammaiset henkilöt, adhd-ja asperger diagnoosin saaneet henkilöt, mielenterveyskuntoutujat sekä vammautuneet henkilöt, työkokeilijat, joilla mielenterveys-ja/tai päihdeongelma sekä toimeentulotuella olevat aikuissosiaalityön asiakkaat. Hankkeen asiakkaat kohdentuvat hankkeeseen Savonlinnan työpajoilta, Te-toimistosta sekä sosiaalitoimiesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, joihin työntekijöitä sijoittuu

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 189 332

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 280 928

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 270 474

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Telakkatie 9

Postinumero: 57230

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat miehiin ja naisiin samalla tavalla. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Työtä etsitään ja tarjotaan asiakkaan kiinnostuksen ja toimintakyvyn mukaisesti, ei sukupuolen. Asiakkaista puolet on naisia ja puolet miehiä. Hankkeella on samanlainen vaikutus asiakkaisiin sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti, huomioiden kuitenkin hankkeen toiminnassa vaikutukset miehiin ja naisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei ole päätavoitteena sukupuolten välinen tasa-arvo. Tasa-arvoa edistetään asiakaslähtöisellä työskentelyotteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
Hankkeessa kierrätetään ja käytetään uusiutuvia materiaaleja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa -kokeilu, yritysyhteistyö
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Työvalmennus
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hyvinvoinnin lisääntyminen,päihteettömyys itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen, työllistyminen ja työllistymispolun rakentuminen
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Erityisryhminen osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa, työllistymismahdollisuuksien parantuminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Työllistyminen ehkäisee syrjäytymistä ja lisää osallisuutta
Kulttuuriympäristö 5 4
Vaikutukset toimintakulttuuriin, osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen mahdollisuuksien parantuminen omassa toimintaympäristössään.
Ympäristöosaaminen 3 2
Kierrätys. Materiaalihankinnat tehdään kestävän kehitysken mukaisesti

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen yhteenveto, joka käytiin lävitse hankkeen päätösseminaarissa on oheistettu loppuraportin liitteeksi. TyöApaja -hankkeen tavoitteita olivat hankesuunnitelmaan kirjattuina:
1) Määrällinen asiakastavoite 100 asiakasta, joista 50 % vammaispalvelunasiakkaita sekä 50 % pitkäaikastyöttömiä.
2) Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen istetuntoa ja itseluottamusta sekä asiakkaan työ- ja toimintakykyä vahvistavan ohjausmallin kehittäminen työpajoille.
3) Terveys- ja hyvinvointi (päihteettömyys) osaksi arkea.
4) Ryhmätoiminnot, joissa tuetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä, päihteettömyyttä sekä itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistamista.
5) Työllisyyspolkujen rakentumisen tukeminen, yritysyhteistyö, työvalmennus ja työhön valmennus.

Lisäksi tavoitteisiin oli kirjattu työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllisyyttä tukevien palvelujen kehittäminen, työpajoissa tapahtuvan työvalmennuksen ja ohjaamisen kehittäminen (prosessit, yhteistyö - seinätön työpajatoiminta) ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen alueellisesti (sisällöt, kriteerit).

Tavoitteet olivat siis varsin haastavat kaksivuotiseen hankkeeseen kohdennettuina. Hankkeen päättyessä voidaan todeta, että kaikki hankkeen tavoitteet on saavutettu. Asiakasmäärässä tavoitettiin 100 asiakasta, jotka on kirjattu Euraan. Yhteenvedossa listattiin asiaksmääräksi 101 asikasta ja 9 ns. haamuasiakasta. Eurasta poistettiin tämän jälkeen yksi sinne "kuulumaton" asiakas ja siirrettiin se haamuasiakkaisiin eli niihin, jotka eivät kuuluneet hankkeen kohderyhmään, mutta olivat selkeästi tuen tarpeessa etsiessään työ/koulutuspaikkoja. Hanketyössä käyettiin itsetuntoa vahvistavaa ohjausta, joka samalla oli voimavara- ja ratkaisukeskeistä. Ohjausmallista järjestetttiin Työpaja Telakan henkilöstölle sekä myös muiden hankkeiden/toimijoiden työntekijöille koulutuspäivä, joten ko. mallia on jaettu myös Työpaja Telakan ulkopuolelle. Se, että kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kohdalla tapahtui joitakin eteenpäin menoja, uskallusta lähteä tutustumaan vaikkapa ryhmätoimintoihin, on merkki siitä, että hanketyöntekijät toteuttivat hienosti ko. ohjausta omassa työssään. Terveys ja hyvinvointi, päihteettömyyteen ohjaus ovat olleet mukana sekä ulkopuolisina ohjaushankintoina että hanketyöntekijöiden tekemänä ohjauksena sekä yhetistyönä esi. Terveyttä yhdessä -hankkeen kanssa. Ryhmätoimintoja on toteutettu sekä hanketyöntekijöiden vetäminä (erilaiset liikunta-, keskustelu-, vertaistuki- ja hyvinvointiryhmät) sekä ulkopuolisilta hankittuina liikuntaryhminä. Gym42sen Mieli ja Liike -ryhmät olivat tuloksiltaan todella hyviä ja pidettyjä. Näissä ryhmissä asiakkaat saivat purettua erilaisia tunteitaan vetäjinään psyk.sairaanhoitaja ja liikunnaohjaaja. Myös Kristallisportilta ostetut naisten ryhmät (kohdennettu mielenterveyskuntoutujille) koettiin asiakkaiden taholta erinomaisiksi. Päihdeasiakkaiden ryhmätoimintaa järjesttiin ViaDian Yhdessä eteenpäin -hankkeen kanssa sekä omana toimintana siten, että mukana oli myös ulkopuolinen kokemusasiantuntija. Työllistymuspolkuja rakennettiin yhdessä verkostojen kanssa siten, että asiakkaat pääsivät kuntouttavan työtoiminnan kautta esim. kolmannen sektorin paikkoihin tai työkokeiluun em. paikkoihin tai yrityksiin, palkkatukityöpaikkoihin sekä avoimille työmarkkinoille ohjautui myös hankeasiakkaita. Opiskelemaan on lähtenyt seitsemän asiakasta. Työelämmän osallistavaan toimintaan (avotyötoiminta) on osallistunut 22 asiakasta, osa näistä jatkuu hankkeen päättyessä. Avotyötoiminnan kehittämiseksi ja lisäämiseksi on kehittetty toimintamalli Työpaja Telakalle hankkeen aikana.
Työvalmennusta on kehitetty yhdessä Työpaja Telakan työntekijöiden, jotka ovat olleet suorittamassa hankkeen aikana työvalmennusken erikoisammattitutkintoa. Samalla on kehitetty kuntouttavaa työtoimintaa ja mietitty keinoja ja prosesseja sen läpivirtaavuuden tehostamiseksi.

Hankkeen aikainen toiminta on siis ollut tavoitteisiin nähden tuloksellista.