Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20549

Hankkeen nimi: Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia - Etelä-Savo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Jääkärinkatu 14, PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOIJONEN MERJA ANITTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ennakointiasiantuntija/projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 012 179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työelämän laatuun liittyvät kehittämishankkeet painottuvat Etelä-Savossa nykyisin työhyvinvointiin. Kun ymmärretään työelämän laatu yhdistelmäksi työn tuottavuudesta ja työhyvinvoinnista, ovat tähänastiset painotukset yksipuoliset. Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke painottuu työn tuottavuuteen ja työhyvinvoinnin samanaikaiseen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon työelämän laatuun liittyvän kokonaisuuden kehittäminen ja koordinointi verkostotyönä, yritysrajapinnassa toimivien neuvojien sekä yritysten aktivointi teemaan sekä yritysten ohjaus olemassa oleviin tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvointia kehittäviin palveluihin. Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke on maakunnallinen koordinaatio-, aktivointi- ja ohjaushanke.

Hankkeen uutuusarvona on maakunnallinen verkoston kehittäminen, joka yhdessä suuntaa kehittämisotteella työelämän laadun kokonaisuutta. Lisäksi hankkeen avulla nostetaan yritysneuvonnan ja yritysten ymmärrystä siitä, että työn tuottavuutta käsitellään yrityksissä jatkuvana ja tavoitteellisena kehittämisen kohteena osana työelämän laatua ja myös työhyvinvointia.

Tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantaminen nostetaan viestinnän avulla keskeiseksi yrityskehittämisen osa-alueeksi maakunnassa.

Hankkeen kohderyhmänä on maakunnallinen työelämän kehittämisverkosto, joka yhdessä suuntaa kehittämisotteella työelämän laadun kokonaisuutta. Verkostoon kuuluvat muun muassa työhyvinvointipalveluja tarjoavat tahot, julkiset työorganisaatiot, kunnat, TE-toimisto, Yritys-Suomi-toimijat sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Hankkeen viestinnän ja aktivoinnin kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset yli 10 hengen yritykset toimialasta riippumatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on maakunnallinen verkosto, joka yhdessä suuntaa kehittämisotteella työelämän laadun kokonaisuutta. Verkostoon kuuluvat esimerkiksi työhyvinvointipalveluja tarjoavat tahot, julkiset työorganisaatiot, kunnat, TE-toimisto, Yritys-Suomi-toimijat sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Hankkeen viestinnän ja aktivoinnin kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset yli 10 hengen yritykset toimialasta riippumatta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat verkostojen jäsenien omat organisaatiot sekä heidän kumppaninsa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 528

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 528

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mäntyharju, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi, Puumala, Mikkeli, Sulkava, Rantasalmi, Pieksämäki, Enonkoski, Juva, Heinävesi, Savonlinna, Joroinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
vaikutetaan segregaation vähentämiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Materiaalitehokkuus osana tuottavuustyötä säästää myös luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Materiaalitehokkuus säästää rahaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia – Etelä-Savo -hanke oli maakunnallinen koordinaatio-, aktivointi- ja ohjaushanke, joka osana alueen työelämäverkostoja edisti työelämän kehittämistoimintojen ja -hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, nosti julkisten yrityspalvelutahojen henkilöstön osaamista tuottavuuden ja laadun samanaikaisessa parantamisessa sekä aktivoi yrityksiä työelämän kehittämiseen ja ohjasi niitä työelämän kehittämistä tukeviin palveluihin.

Hankkeen toteutti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ajalla 1.1.2016 - 31.12.2017.

Hankkeen ensisijaisisina kohderyhminä olivat Etelä-Savon työelämäverkostojen (Työelämä2020-, Tyhy- sekä ELO-verkosto) jäsenet sekä eri yrityspalvelutahojen yritysrajapinnassa toimivat henkilöt. Välillisenä kohderyhmänä olivat yritykset ja muut työorganisaatiot, jotka osallistuivat hankkeen järjestämiin aktivointitilaisuuksiin. Hankkeessa ei tehty yrityskohtaista kehittämistyötä.