Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20550

Hankkeen nimi: Opintie sujuvaksi - etnisiin ryhmiin kuuluvat oppilaat koulupolun siirtymävaiheessa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Lapin yliopisto, PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PAKSUNIEMI MERJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.paksuniemi(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Opintie sujuvaksi – etnisiin ryhmiin kuuluvat oppilaat koulupolun siirtymävaiheissa" on Lapin ylipiston kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama selvityshanke. Hanke toteuttaa rakennerahasto-ohjelman TL 4, erityistavoitetta: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016-28.2.2017.

HANKKEEN TAVOITTEET
Selvityshankeen tavoitteena on tukea Lapin alueella etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien oppilaiden siirtymää peruskoulusta toisen asteen tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Hankkeessa etniset ryhmät -termillä tarkoitetaan Lapissa asuvia 9 ja 10 luokkalaisia maahanmuuttaja- että saamelaistaustaisia oppilaita. Hankkeen aikana selvitetään siirtymävaiheeseen liittyviä ongelmakohtia, joihin esitetään hankkeen tuloksena ratkaisumalleja. Ongelmakohtia kartoitetaan kuulemalla oppilaiden kokemuksia ja mielipiteitä.

HANKKEEN TOIMENPITEET
1. Selvityshankkeen aikana hankkeeseen osallistuvat tutkijat keräävät aineistoa haastattelemalla etnisiin vähemmistöryhmiin kuluvia oppilaita. 2.Saadut tulokset julkaistaan laajempana raporttina. 3.Tehdyn selvityksen perusteella tuotetaan käytännönläheinen käsikirja. 4. Selvityshankkeen päättyessä järjestetään loppuseminaari.

HANKKEEEN TULOKSET
Selvityshankeen tuloksena syntyy uutta tietoa tekijöistä, jotka vaikeuttavat siirtymävaihetta sekä esitetään ratkaisumalleja, jotka tukevat oppilaiden siirtymää jatko-opintoihin. Raportti on käsikirjaa seikkaperäisempi ja tieteellisempi esitys hankeen toimenpiteistä ja tuloksista, ja se on tarkoitettu koulutuksen asiantuntijoille. Käytännönläheinen käsikirja tukee suoremmin siirtymävaiheessa työskenteleviä käytännön ammattilaisia (kuten opettajia, opinto-ohjaajia, koulupsykologeja) sekä oppilaita ja vanhempia. Hankkeen päättyessä järjestetään loppuseminaari, jonka yhteydessä pidetään työpaja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin alueella peruskoulun yläkoulua käyvät 9 ja 10 luokkalaiset etnisiin vähemmistöryhmiin (maahanmuuttajiin ja saamelaisiin) kuuluvat oppilaat. Kohderyhmään kuuluvat myös nuorten kanssa työskentelevät henkilöt (kuten opinto-ohjaajat, opettajat, koulupsykologit)sekä opettajaksi opiskelevat henkilöt, jotka kutsutaan loppuseminaarin ja sen yhteydessä järjestettävään työpajaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaiden vanhemmat, kuntapäättäjät, peruskoulun ja toisen asteen opettajat sekä muut oppilaan koulunkäyntiä tukevat henkilöt. Luokanopettajakoulutuksessa opettavat henkilöt sekä luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi että erityisopettajaksi opiskelevat henkilöt. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat oppilaat ja heidän vanhempansa, jotka tulevat olemaan saman siirtymän edessä tulevaisuudessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Rovaniemi, Tornio, Enontekiö, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 85

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tuloksia tarkastellaan ottamalla huomioon sukupuolen näkökulma. Aiempien tutkimusten ja selvitysten mukaan saamelaiset pojat ja maahanmuuttajataustaiset tytöt ovat vaarassa lopettaa opintonsa peruskoulun jälkeen. PISA 2015 tulosten mukaan sukupuolten välillä on havaittavissa eroja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, selvityksessä otetaan huomioon sukupuolinäkökulma, joka tuodaan esille raportoinnissa ja käsikirjan valmistamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla pystytään tukemaan sekä poikien että tyttöjen mahdollisuutta sujuvaan opintiehen koulupolkunsa aikana. Sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Tavoitteena on saada aikaan vaikutusta siihen, että Lapissa asuvat etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt kouluttautuvat ammattiin. Heistä saadaan ammattitaitoista työvoimaa tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Selvityksen tuottaman tiedon mahdollistamana, tavoitteena on esittää ratkaisumalleja koulusiirtymän helpottamiseksi ja ongelmien poistamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeessa tuotettava käsikirja antaa tietoa siitä, millaisia toisen asteen koulutusmahdollisuuksia peruskoulunsa päättäneillä etnisiin ryhmiin kuuluvilla nuorilla on, missä nämä sijaitsevat ja miten opiskelu niissä mahdollistuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Tavoitteena on osoittaa koulusiirtymiin liittyviä epäkohtia ja esittää niihin ratkaisumalleja. Tällä on välitöntä vaikutusta oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Lopputuloksella on myös vaikutusta oppilaiden vanhempiin, nuorten kanssa työskenteleviin henkilöihin ja oppilaitoksiin.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Tavoitteena on parantaa etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien oppilaiden tasa-arvoisuutta valtaväestöön nähden. Tavoitteena on tehdä näkyväksi myös sukupuolten välinen tasa-arvoisuus,johon myös esitetään ratkaisumalleja. Selvityshankkeessa tuodaan esille Lapissa asuvien etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien oppilaiden näkökulma, tämä on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt huomioimatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen lähtökohtaisena tavoitteena on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta, jossa etnisten vähemmistöryhmien jäsenille taataan samanlaiset koulutukselliset lähtökohdat kuin valtaväestöön kuuluvalle.
Kulttuuriympäristö 9 9
Selvityshankkeessa tuodaan näkyväksi se kulttuurillinen tausta, josta kohderyhmän oppilaat ovat lähtöisin sekä tämän mahdollinen vaikutus siirtymään peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Välillinen vaikutus on myös oppilaiden vanhempiin, nuorten kanssa työskenteleviin ja oppilaitoksiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Opintie sujuvaksi -hanke aloitettiin tammikuussa 2016. Hankkeessa haastateltiin fokusryhmä- ja yksilöhaastattelumenetelmillä maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaita, jotka olivat päättämässä peruskoulun ja siirtymässä toisen asteen opintoihin. Haastattelut suoritettiin kevään 2016 aikana. Aineisto jaettiin kolmeen osaan kohdejoukon mukaisesti: saamelaisnuoret, nuoret maahanmuuttajat ja aikuiset maahanmuuttajat ja niistä kirjoitettiin artikkelit, jotka julkaistiin raportissa Opintie sujuvaksi Lapissa. Raporttiin kutsuttiin kirjoittamaan artikkeleita myös alan asiantuntijat: Pigga Keskitalo, Elli Heikkilä, Nafisa Yeasmin ja Tuija Turunen. Asiantuntijoita kutsuttiin myös kirjoittamaan blogikirjoituksia hankkeen kotisivuille. Hankkeen aikana tehtiin Käsikirja: Toimenpide-esityksiä sujuviin koulusiirtymiin Lapissa, joka julkaistiin monikielisenä teoksena (suomeksi, koltansaameksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, arabiaksi, englanniksi ja venäjäksi. Hankkeen päättyessä pidettiin loppuseminaari 22.2.2017, jossa julkaistiin hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpide-ehdotukset.