Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20559

Hankkeen nimi: Y-Paja - yrittäjyyskasvattamon pilottihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iisalmen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9086071-6

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Puhelinnumero: 017 272 31

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.iisalmi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEILIO EIJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrityspalvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.heilio(at)iisalmi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 630 5527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Y-paja -hankkeen tavoitteena on aktivoida yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä pohtimaan konkreettisesti yrittäjäksi ryhtymistä ja tarjota heille ns. yrittäjyyskasvattamo, jossa erilaisten koulutusten, tilaisuuksien, yrittäjyyskokeilujen ja vertaistuen avulla henkilöiden yrittäjyysominaisuudet kasvavat yrittäjyyden edellyttämälle tasolle.
Y-pajan tavoitteena on testata, soveltuisiko tämänkaltainen hautomotoiminta erityisesti Ylä-Savon kaltaiselle maaseutumaiselle alueelle yrittäjyyttä synnyttäväksi toimintamalliksi. Hankkeen tavoitteena on selvittää, olisiko yrittäjyyteen valmentava koulutusjakso tehokas keino jalostaa yritysideoita sille tasolle, että henkilöt olisivat valmiimpia hakeutumaan esim. Startti yrittäjäksi –koulutukseen tai muutoin jatkamaan yrityksen perustamissuunnitelmaansa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt, potentiaaliset yrittäjätyypit; lähtökohdiltaan henkilö voi olla työtön, palkkatyössä oleva oman alansa ammattilainen, ammattiinvalmistuja, korkeakoulutettu jne. Y-paja koostuu seuraavista toimenpiteistä ja osioista:
1. Yrittäjyyden ja hankkeen toimenpiteiden markkinointi
2. Pajaympäristö
3. Yrittäjyysvalmennus non-stop -periaatteella
4. Valmiiden liikeideoiden hyödyntäminen
5. Yrittäjyyden yhdistäminen erilaisiin elämäntilanteisiin.

Hankkeen kesto on 1.1.2016-31.12.2017 ja sen toteutuksesta vastaa Iisalmen kaupunki toiminta-alueena Ylä-Savon 5 kuntaa (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä).

Hankkeen työpajoihin osallistuu puolentoista vuoden aikana n. 60 henkilöä. Uusia yrityksiä syntyy hankkeen toteutusaikana 15 kpl ja osa toimenpiteisiin osallistuneista jää hankkeen päätyttyä valmistelemaan yrityksen perustamiseen liittyviä toimia. Yrityskauppatilanteisiin hankkeen avulla löydetään 5 kpl jatkajia. Hankkeen järjestämiin avoimiin teematilaisuuksiin osallistuu 100 hlöä. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jonka avulla yrittäjyyttä voidaan alueella tehokkaasti tuoda esille yhtenä työllistymisvaihtoehtona ja henkilöitä ohjata paremmin hyödyntämään yrittäjyyteen liittyviä eri palveluita ja koulutusvaihtoehtoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt, potentiaaliset yrittäjätyypit; lähtökohdiltaan henkilö voi olla työtön, palkkatyössä oleva oman alansa ammattilainen, ammattiinvalmistuja, korkeakoulutettu jne.
* toimenpiteinä aktivointi (mm. infot ja teemapäivät), osallistuminen valmennukseen ja sitä kautta joko kehittämään liikeideaa tai siitä luopuminen (oman polun kirkastuminen), henkilökohtainen neuvonta, tuki ja ohjaus
* alustavan liikeidean testaaminen erilaisin käytännön keinoin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

muut toimivat yritykset, joille hankkeen järjestämät teemapäivät/ajankohtaistilaisuudet ovat avoimia koulutustilaisuuksia

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 143 705

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 130 125

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 205 293

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 185 894

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjolankatu 10

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ylä-Savon alueella on runsaasti valmistavaa teollisuutta, jonka palveluksessa valtaosa henkilöstöstä on miehiä. Alueella on pulaa naisten (puoliso-) työpaikoista ja siitä syystä teollisuuden puolella esim. avainhenkilöiden pysyvyys on ollut haasteellista. Yrittäjyys tarjoaa myös naisille mahdollisuuksia työllistää itsensä, mikäli palkkatyötä alueelta ei löydy. Usein juuri naiset kuitenkin kokevat yrittäjyyden aloittamisen erityisen haasteellisena ja tarvitsevat siihen paljon rohkaisua ja positiivista kannustusta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeella voidaan testata, soveltuisiko yrittäjyyskasvattamo erityisen hyvin nimenomaan naisten kohdalla yrittäjyyteen kannustavaksi valmennusmalliksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeessa tuodaan esille erilaisten elämäntilanteiden yhdistämistä yrittäjyyteen ja usein tämä koskee juuri naisia esim. perhevapaiden yhteydessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Osa liikeideoista voi liittyä alueen toimintaympäristön hyödyntämiseen kuten biotalouteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Osa liikeideoista voi liittyä ympäristöliiketoimintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Osa liikeideoista voi liittyä uusiutuviin energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen myötävaikutuksella syntyy uutta yritystoimintaa ja mahdollistetaan jatkajayrittäjien löytymistä yrityspolvenvaihdostilanteissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Osa liikeideoista voi olla luonteeltaan palvelutyyppistä liiketoimintaa tai uusia innovaatioita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Osa liikeideoista voi liittyä kuljetustoimialaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke tarjoaa murrosvaiheessa oleville henkilöille (mm. työttömät, ammattiinvalmistuvat) etenemispolun ko. elämäntilanteessa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteet on kohdistetut tasapuolisesti alueen asukkaille ikään, sukupuoleen tai kansallisuuteen katsomatta. Erityisesti hanke voi edesauttaa naisten työllistymisessä yrittäjyyden kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpiteet on kohdistetut tasapuolisesti alueen asukkaille ikään, sukupuoleen tai kansallisuuteen katsomatta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Osa liikeideoista voi liittyä luovaan talouteen ja alueen kulttuuriperimän hyödyntämiseen.
Ympäristöosaaminen 0 2
Osa liikeideoista voi liittyä ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli aktivoida yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä pohtimaan konkreettisesti yrittäjäksi ryhtymistä ja tarjota heille ns. yrittäjyyskasvattamo, jossa erilaisten koulutusten, tilaisuuksien, yrittäjyyskokeilujen ja vertaistuen avulla henkilöiden yrittäjyysominaisuudet kasvavat yrittäjyyden edellyttämälle tasolle. Y-pajan tavoitteena oli myös testata, soveltuisiko tällainen hautomotoiminta erityisesti Ylä-Savon kaltaiselle maaseutumaiselle alueelle yrittäjyyttä synnyttäväksi toimintamalliksi.

Hankkeen toiminta keskittyi pääosin projektisuunnitelmassa mainittuihin toimintoihin: yrittäjyysvalmennuksiin, teematilaisuuksien järjestämiseen sekä henkilökohtaisiin mentorointeihin. Alkuvaiheen henkilövaihdosten takia toiminnan käynnistyminen viivästyi ja ensimmäinen valmennusjakso käynnistyi vasta syyskuun lopulla 2016. Sen vuoksi hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaika vuoden 2017 loppuun (alkuperäinen aikataulu oli 1.1.2016 -31.8.2017).

Hankkeen aikana toteutui 7 valmennusjaksoa, joihin osallistui 65 henkilöä ja heistä valmennuksen suoritti loppuun 43 henkilöä. Yhden valmennusjakson tuntimäärä oli n. 66 tuntia.
Teematilaisuuksia oli 18 kpl ja niihin osallistui yhteensä 180 henkilöä. Henkilökohtaisia 2 x ½-päivän mentorointeja tehtiin viidelle henkilölle. Valmennuksiin osallistuneista 10 henkilöä on perustanut yrityksen, joko yksin tai yhdessä toisen kanssa. Yrityksiä on perustettu 9 kpl, joista yksi on sivutoiminen. Lisäksi 11 henkilöä aikoo perustaa yrityksen vuoden sisällä valmennuksesta.

Hankkeen numeerisiin tavoitteisiin ei ihan päästy, mutta kokonaisuutena kuitenkin saavutettiin merkittävä osaamistason paraneminen yrittäjyyttä suunnittelevien henkilöiden joukossa.
Teematilaisuuksilla tavoitettiin puolestaan ennakoitua suurempi joukko yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia ja sen myötä pystyttiin parantamaan alueen yritysten osaamistasoa.