Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20561

Hankkeen nimi: RAITO - Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi/koke

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Krista Rautio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: krista.rautio(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 4844 075

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työttömyyttä ja työttömyyden kasvua on ollut Lapissa sekä työntekijä- että asiantuntija-ammateissa. Akavan mukaan korkeakoulutettujen työttömien määrä jatkoi kasvuaan myös keväällä 2015, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on taloustaantuman pitkittymisen vuoksi kasvanut reilusti. Korkeasti koulutetut pitkäaikaistyöttömät ovat yhteiskunnalle varsin kalliita: heidän koulutuksensa on kalliimpaa kuin matalammin koulutettujen ja lisäksi heidän työttömyysetuutensa ovat euromääriltään yleensä huomattavasti suurempia kuin matalammin koulutettujen. Työllistymisen esteitä korkeakoulutetuilla voivat olla mm. heikot työelämävalmiudet, työnhakumenetelmien yksipuolisuus, urasuunnittelutaitojen puute sekä osaamisvajeet.

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Sen tavoitteena on toteuttaa uudenlaisia, saavutettavia ja henkilökohtaistettuja uraohjaus- ja neuvontapalveluita korkeakoulutetuille pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille. Lisäksi hankkeessa verkostoidaan TE-viranomaisia ja oppilaitoksia korkeakoulutettujen ohjaamisessa sekä kehitetään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä korkeakoulutettujen työllistymisessä Lapin alueelle. Hankkeen laajempana tavoitteena on edistää alueellista tasa-arvoa korkeakoulutettujen työttömien ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuudessa sekä edistää korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymistä.

Hankkeessa ohjataan asiakkaita työnhaussa ja etsitään keinoja päästä työmarkkinoille esimerkiksi yritysvierailujen ja työkokeilujen kautta. Lisäksi hankkeessa muotoillaan ja rakennetaan asiakkaiden henkilökohtaisista lähtökohdista käsin LUC-diplomiopinnot, jotka ovat työelämälähtöisiä, työllistymistä helpottavia lisä- ja täydennysopintoja. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan noin kymmenellä asiakkaalla usean työnantajan malli, jossa etsitään asiakkaan osaamista vastaavia, osa-aikaisia työkokeilu- tai työpaikkoja, joista kootaan yksi kokoaikaista työtä vastaava paketti. Lisäksi hankkeessa järjestetään rekrytointitilaisuuksia (esim. yrittäjätreffejä), kehitetään yhteistyötä viranomaisten ja oppilaitosten välillä ja kehitetään korkeakoulujen elinkeinoelämäyhteistyötä. Punaisena lankana kaikissa toimenpiteissä kulkee saavutettavuuden näkökulma: verkkoa ja etäyhteyksiä hyödynnetään taataan laadukkaiden ohjauspalveluiden saatavuutta korkeakoulutetuille työnhakijoille myös kaupunkikeskusten ulkopuolella.

Hanke parantaa alueellista tasa-arvoa sekä tuottaa uudenlaisia, monistettavissa olevia palveluita korkeakoulutettujen työllistymisen edistämiseksi. Hanke edistää korkeakoulutettujen osaamista, työllistymistä sekä työelämäverkostoitumista. Hankkeen välittömänä tuloksena alueen elinkeinoelämä saa käyttöönsä työvoimaa, jolla on työelämän tarpeisiin vastaavaa, ajantasaista osaamista. Hankkeessa kehitetään viranomaisten ja oppilaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien ohjauksessa ja työllistymisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat lappilaiset korkeakoulutetut pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät (erityisesti alle 30-vuotiaat sekä yli 54-vuotiaat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat lappilaiset yritykset ja organisaatiot, jotka työllistävät korkeakoulutettuja ja jotka toimivat työelämälinkkeinä hankkeessa järjestettävässä toiminnassa, kuten yritysvierailuissa, yrittäjätreffeillä, rekrytointitapahtumissa, työkokeilupaikkojen etsinnässä jne. Hankkeen välillistä kohderyhmää voidaan katsoa olevan myös Lapin alueella pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä ohjaavat viranomaiset sekä muut alueen TNO-työtä tekevät henkilöt. He hyötyvät verkostoitumistoimenpiteistä sekä voivat tulevaisuudessa hyödyntää ja toteuttaa hankkeessa kehitettäviä ja testattavia, saavutettavia uraohjauspalveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 362 808

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 362 808

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 453 510

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 453 510

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen

Kunnat: Pello, Rovaniemi, Kolari, Muonio, Enontekiö, Simo, Tornio, Ranua, Kittilä, Posio, Savukoski, Sodankylä, Inari, Pelkosenniemi, Salla, Ylitornio, Keminmaa, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta perehtymällä mm. Akavan teettämiin selvityksiin korkeakoulutettujen työllistymisestä sekä Lapin ELY:n työllisyyskatsauksiin. Korkeakoulutettujen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat lisääntyneet radikaalisti viime vuosina. Hankkeessa tullaan tiedostamaan, että työttömissä työnhakijoissa on enemmän miehiä kuin naisia, ja ero on suuri etenkin pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Näin ollen on perusteltua tavoitella asiakkaiksi etenkin miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma suunnittelemalla uraohjaus- ja suunnittelu sellaiseksi, että se on mielekäs sekä mies- että naisasiakkaille. Palvelua toteutettaessa haetaan sellaisia työllistymistä edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä, että etenkin miesasiakkaiden osallistuminen toimenpiteisiin tulee mielekkääksi. Miehillä on usein korkeampi kynnys lähteä hakemaan ohjausta tai neuvontaa urasuunnitteluun ja työllistymiseen, joten monimuotoiset ja uudenlaiset, esimerkiksi verkon kautta toteutettavat ohjauspalvelut sopivat monenlaiselle asiakkaalle. On tiedossa, että pitkäaikaistyöttömissä on lähes kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia, joten on perusteltua ottaa miehet huomioon erityisenä kohderyhmänä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolierot ja tasa-arvo huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeessa pyritään työllistämään korkeakoulutettuja avoimille työmarkkinoille, jolloin heidän osaamisensa olisi paikallisen elinkeino- ja työelämän käytössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 7
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia, korkeakoulutettujen työllistymistä edistäviä koulutus-, urasuunnittelu- ja ohjauspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeessa kehitetään uusia saavutettavia uraohjauspalveluita ja saavutettavia koulutuksen täydentämismahdollisuuksia, mitkä vähentävät yksityisautoilua ja mahdollistavat uraohjaukseen osallistumisen myös isojen kaupunkialueiden ulkopuolella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella ehkäistään korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien syrjäytymistä saattamalla heitä avoimille työmarkkinoille ja kehittämällä ja toteuttamalla erilaisia palveluita työllistymisen helpottamiseksi. Näin hanke edistää alueellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa huomioidaan tasa-arvokysymykset ja -näkökulmat pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä korkeakoulutettuja ohjatessa ja työelämään integroidessa. Hankkeen asiakkaiksi tavoitellaan etenkin miehiä, koska heillä on tilastollisesti suurempi vaara jäädä pitkäaikaistyöttömiksi kuin naisilla. Hanke edistää näin ainakin välillisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 6
Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan saavutettavia uraohjaus- ja työelämäohjauspalveluita, minkä tavoitteena on ennen kaikkea turvata laadukkaiden ja erityisesti korkeakoulutetuille rakennettujen palveluiden saatavuutta myös kaupunkialueiden ulkopuolella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kohtaamisia, urasuunnitelmia, verkostoitumista ja työnhakua

Raito – Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa (ESR, 1.1.2016 – 30.6.2019) kehitettiin ja tuotettiin saavutettavia ja henkilökohtaistettuja uraohjaus- ja neuvontapalveluita työttömille korkeakoulutetuille Lapin alueella. Korkeakoulutetuille tarjottiin urasuunnittelu-, työnhaku- ja työelämätaitoja vahvistavia monimuotoisia ohjaussisältöjä sekä verkostoitumistapahtumia ja yritysvierailuita. Lisäksi ohjattavia tuettiin oman kärkiosaamisen esilletuomisessa ja markkinoimisessa ja heidän oli mahdollista suorittaa avoimia opintoja maksutta Lapin avoimissa korkeakouluissa 15 opintopisteen edestä. Raitossa seurattiin ja mallinnettiin myös kokemuksia, joissa työnhakija työllistyi yhdistellen useita työnantajia. Lapin alueen työnantajilta selvitettiin lisäksi, millaista osaamista ja asennetta korkeakoulutetuilta odotetaan työelämässä ja millaisia rekrytointitarpeita tulevaisuudessa arvioidaan olevan. Työnantajille osoitettu kysely tuotettiin julkaisuksi, joka löytyy osoitteesta:

• https://issuu.com/lapinamk/docs/d_9_2019_raito_lapin_korkeakouluista_valmistuneide

Kaikki Raitossa tuotetut urasuunnitteluun ja uraohjaukseen liittyvät työkalut on julkaistu Osuva urasuunnittelu -työkirja korkeakoulutetuille -teoksessa. Työkirja on suunniteltu helppokäyttöiseksi työkaluksi itsenäisesti uraansa suunnitteleville korkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluista valmistuneille sekä ohjaustyön tueksi ura- ja opinto-ohjaajille. Työkirjaa on painettu 100 kpl, jotka on jaettu ohjausta tekevien käyttöön Lapin korkeakouluissa ja verkostoissa. Painoversion nidonta on toteutettu avattavin metallirenkain, jotta kaikki esitetyt työkalut ovat helposti kopioitavissa tarpeen mukaiseen käyttöön. Julkaisulla on lisäksi pysyvä verkko-osoite Lapin yliopiston julkaisukokoelmassa osoitteessa:

• http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-164-4

Raito-hanke toteutettiin Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös TE-palvelujen, elinkeinoelämän, muiden työllisyyttä edistävien hankkeiden ja oppilaitosten sekä organisaatioiden kanssa. Tavoitteena oli kehittää monipuolisesti korkeakoulutettujen työelämätaitoja, luoda ja aktivoida työelämäverkostoja ja vahvistaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Näissä onnistuttiin hyvin ja Raito-uraohjaukseen osallistuneista 90 korkeakoulutetusta työnhakijasta lähes 80 % työllistyi tai löysi tavoitteensa mukaisia opiskelumahdollisuuksia tai muita tarvitsemiaan ohjauspalveluita heti ohjauksen päätteeksi.