Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20565

Hankkeen nimi: DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Länsirannikon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2245018-4

Jakeluosoite: Satamakatu 19

Puhelinnumero: 02 623 7100

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.winnova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VAAHTIO ANNE MAARIT ELISABET

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hanke-ja kansainvälisen toiminnan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.vaahtio(at)winnova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 455 8279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö -hankkeessa luodaan interaktiivinen digitaalinen oppimisympäristö lähihoitajakoulutukseen. Tavoitteena on tarjota autenttisia oppimisen mahdollisuuksia aidoissa kotihoidon asiakastilanteissa. Hankkeen lähtökohtana on nykynuorten tapa oppia ja soveltaa oppimaansa. Digitalisoituminen antaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia oppimismenetelmiä ja – ympäristöjä, joissa oppijoiden erilaisuus ja yksilöllisten tarpeiden on aiempaa helpompaa.

Digitaali -ja mobiiliteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö mahdollistaa ammatillisen tiedon haun, siirron, reflektoinnin ja sosiaaliseen jakamisen. Oppija nähdään mobiilina, joka oppii mobiiliteknologiaa hyödyntäen ammatillisia taitoja aidoissa asiakastilanteissa. Kotona asuvat ikääntyneet ja heidän kotinsa muodostaa oppimisympäristön toisen puolen. Opiskelijat tekevät koteihin oppimiskäyntejä, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa. Opiskelijat käyttävät ja harjoittelevat opetussuunnitelman mukaisia ammatillisia taitoja mobiiliteknologiaa hyväksikäyttäen.

Keväällä 2015 voimaan astunut uusi Perhehoitolaki on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen organisointia. Laitoshoitoa vähennetään ja asiakkaita hoidetaan tulevaisuudessa entistä enemmän omissa kodeissaan. Ikääntyneiden hoidossa, kotona asumisen mahdollistaminen ja tukeminen mahdollisimman kauan on ollut hoitoideologia jo pitkään. Monisairaiden, ikääntyneiden asiakkaiden kotihoito edellyttää hoitohenkilöstöltä vahvaa ammatillista osaamista, itsenäistä päätöksentekotaitoa ja teknologista osaamista. Vanhustyö vaatii tekijältään myös eettisesti vahvaa työskentelyä.

Kotihoidon uudessa oppimisympäristössä – sekä digitaalisessa että kodeissa - opiskelija pääsee tutustumaan ikääntymiseen elämänvaiheena ja normaalin vanhenemisen tuomiin toimintakyvyn muutoksiin ja huolenpitotyön tarpeisiin. Opiskelijoita voidaan oppimiskäynneillä suunnitelmallisesti ja turvallisesti ohjata tarvittavan osaamisen; tietojen, taitojen ja asenteen syventämiseen.

Hankkeen toimenpiteiden arvioidaan lisäävän vanhustyön houkuttelevuutta ja osaavan työvoiman saatavuutta vanhustenhoidossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavat lähihoitajaopiskelijat. Hankkeeseen on mahdollista osallistaa kaikki perustutkintoa suorittavat lähihoitajaopiskelijat opintojensa jossakin vaiheessa. Erityisenä kohderyhmänä ovat vanhustyön osaamisalan syventäviksi opinnoikseen valinneet lähihoitajaopiskelijat. Kotihoidon ympäristössä voidaan harjoitella koulutuksen kaikissa vaiheissa kolmen vuoden aikana kotihoidon aidoissa asiakastilanteissa opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä. Koti hoitoympäristönä ei ole sidottu yksittäiseen kurssiin tai opiskelujen vaiheeseen. Digitaalisen oppimisympäristön työkaluja ja työtapoja voidaan hyödyntää kaikessa opetuksessa. Hankkeen kautta on saadaan niihin laatua, käyttökokemusta ja osaamista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät, joille hanke tuottaa synergiaetua ovat oppilaitos ja sen opettajat, kotona asuvat ikääntyneet ja heidän läheisensä, hoitotyön ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat, järjestöt ja hyvivointiteknologiaa tuottavat yritykset.

Hankkeessa verkostoidutaan niiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka tällä hetkellä Porin seudulla tuottavat palveluita kotona asuville ikääntyville. Verkostoitumisen kautta myös sidosryhmät saavat uusia mobiityökaluja oman toimintansa toteuttamiseen sekä oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoita toteuttamaan omaan toimintaansa liittyviä palveluja. Jokainen vapaaehtoisasiakkaaksi haluava haastatellaan ja heidän kanssaan tehdään kirjallinen sopimus, jonka pohjalta oppilaitoksesta voi saada erilaisia hankkeessa määriteltyjä, mm. huolenpitotyön palveluita kotiin. Vapaaehtoisasiakkaita voidaan rekrytoida oppilaitoksen asiakaspankkiin myös oppilaitoksen tiloissa tapahtuvien opetustilanteiden toteuttamiseksi, jolloin vapaaehtoisasiakkas toimii kokemuskouluttajan tapaisessa roolissa aidoissa asiakastilanteissa esimerkiksi simulaatio-opetuksen tunneilla.

Hankkeessa yhteistyökumppanina toimiva Länsi-Suomen Diakonialaitos omistaa palveluasuntoja, joiden ikääntyneille hankkeen kautta palveluita tuotetaan. Jatkossa palveluiden tuottamista ja yhteistyön tekemistä on tarkoitus laajentaa koko Porin alueelle eli välillisenä hyötyjiänä ovat porilaiset ikääntyneet ja heidän perheensä. Hankkeen aikana luodaan "vapaaehtoisten asiakaspankki" ja sähköinen rekrytointilomake, jonka kautta ikääntyneillä on mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisasiakkaaksi itse tai läheisensä avustamana.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 445 066

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 441 663

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 593 422

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 885

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin

Kunnat: Pori, Nakkila, Harjavalta, Pomarkku, Kokemäki, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 462

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaali - ja terveysala ovat edelleen hyvin naisvaltaisia aloja. Tämä pätee myös alan opiskelijoiden sukupuolijakaumaan. Tyttöjä opiskelijoita on noin 80%. Digitaalinen kotihoidon oppimisympäristö hyödyntää uutta tekniikkaa. Usein pojat ovat teknisistä asioista tyttöjä kiinnostuneempia, joten tämän hankkeen avulla on mahdollista saada myös enemmän poikia kiinnostumaan alasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sosiaali - ja terveysala ovat edelleen hyvin naisvaltaisia aloja. Tämä pätee myös alan opiskelijoiden sukupuolijakaumaan. Tyttöjä opiskelijoita on noin 80%. Digitaalinen kotihoidon oppimisympäristö hyödyntää uutta tekniikkaa. Usein pojat ovat teknisistä asioista tyttöjä kiinnostuneempia, joten tämän hankkeen avulla on mahdollista saada myös enemmän poikia kiinnostumaan alasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Digitaalisen oppimateriaalin käyttäminen vähentää painetun opetusmateriaalin määrää ja säästää siten luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Ei merkittävä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ei merkittävä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Ei merkittävä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ei merkittävä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digitaalisen oppimateriaalin käyttäminen vähentää painetun opetusmateriaalin määrää ja säästää siten luonnonvaroja ja väentää syntyvän paperijätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Digitaalisen oppimateriaalin käyttäminen vähentää painetun opetusmateriaalin määrää ja säästää siten luonnonvaroja ja väentää syntyvän paperijätteen määrää.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään uusi oppimisympäristö vanhushoitoon yleisesti ja vanhusten kotihoitoon erityisesti.Uusi oppimimuoto saattaa lisätä kiinnostusta myös alan yrittäjyyttä kohtaan ja synnyttää uusia kotihoitoon keskittyviä yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Ikääntyneille ja heidän perheilleen hankkeessa tuotetaan hyvinvointia . He voivat hankkeen kautta saada omaan kotiinsa kuuntelijan ja keskustelijan sekä ajen pienissä ongelmissa auttajan.Hanke edistää heidän terveyttään ennaltaehkäisevien toimien kautta ( varhainen puuttuminen, avun piiriin ohjaaminen, neuvominen ) Hanke tukee ikääntyneiden hyvinvointia, mahdollistaa esim. ulkoilun. Hankkeessa mukana oleminen tuo myös ikääntyneen elämään mielekästä tekemistä eli poistaa alemmuudentuntoa ja yksinäisyyttä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Digitaalinen oppimisympäristö ja mobiilius vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Ikääntyneille ja heidän perheilleen hankkeessa tuotetaan hyvinvointia . He voivat hankkeen kautta saada omaan kotiinsa kuuntelijan ja keskustelijan sekä ajen pienissä ongelmissa auttajan.Hanke edistää heidän terveyttään ennaltaehkäisevien toimien kautta ( varhainen puuttuminen, avun piiriin ohjaaminen, neuvominen ) Hanke tukee ikääntyneiden hyvinvointia, mahdollistaa esim. ulkoilun. Hankkeessa mukana oleminen tuo myös ikääntyneen elämään mielekästä tekemistä eli poistaa alemmuudentuntoa ja yksinäisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa luodaan uusi oppimisympäristö, jossa erilaisia oppimistyylejä ja tapoja voidaan hyödyntää yksilöllisesti. Tällä tavoin hanke edistää kaikkien oppijoiden välistä tasa-arvoista mahdollisuutta oppimiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeessa kohtaavat kaksi eri ajan sukupolvea; Diginatiivit ja ikääntyneet. Näiden kohtaamisten mahdollistajana hanke luo kulttuurista yhdenvertaisuutta jo olemassaolollaan. Opiskelijoille hanke luo mahdollisuuden tutustua ja oppia normaaliin vanhenemiseen ja toimintakyvyn alentumiseen liittyviä asioita ja ongelmanratkaisua niissä. Opiskelijat oppivat myös eri-ikäisten henkilöiden kohtaamista aidoissa tilanteissa heidän kodeissaan. Yhteiskunnallisesti hanke tuo apua ikääntyneiden hoidon resurssipulaan ja henkilöstövajeeseen. Oppimiskäynneillä opiskelijat voivat tuottaa huolenpitotyön toimenkuvan mukaisia palveluja ikääntyneille. Tämä voi olla joidenkin ikääntyneiden kohdalla ratkaiseva tuki arjessa omatoimisesti selviämiselle.
Kulttuuriympäristö 1 1
Ei merkittävä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 1 1
Ei merkittävä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö -hankkeessa (2016-2018) rakennettiin lähihoitajakoulutukseen digitaalisesti toimiva kotihoidon oppimisympäristö. Lähihoitajaopiskelijat toteuttavat Länsi-Suomen Diakonialaitoksen alueella Porissa asuvien vapaaehtoisten vanhusten koteihin oppimiskäyntejä. Kotikäynneillä ohjaus ja tiedon rakentaminen tapahtui digitaalista teknologiaa hyödyntäen, keskeisinä välineinä iPad-tabletit ja digitaaliseen oppimiseen testausten kautta käyttöönotetut tiedon rakentamiseen, reflektointiin ja opitun arviointiin liittyvät sovellukset. Kotikäyntitoimintaan osallistui hankkeessa 15 opiskelijaryhmää: 403 toista vuottaan opiskelevaa 16–50-vuotiasta lähihoitajaopiskelijaa, suurin osa (87%) osallistuneista oli nuoria 16-18-vuotiaita. Opiskelijat toteuttivat viiden viikon periodeissa yhteensä 658 etäohjattua kotikäyntiä. Kotikäyntien pilotointiin osallistuneiden lähihoitajaopiskelijoiden palautekyselyn perusteella opiskelijat kokivat kotikäyntien toteuttamisen oppimisensa kannalta hyödyllisenä ja uuden oppimisympäristön tarjoavan monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen. Kotikäyntien kautta opiskelijat kokivat päässeensä aitoon vuorovaikutukseen ikäihmisten kanssa, ja samalla ammatillisten vuorovaikutus- ja havainnointitaitojen kehittäminen mahdollistui ja mielikuvat vanhuudesta monipuolistuivat. Opiskelijat kokivat myös mielihyvän tunteita ikääntyneen auttamisesta ja onnistumisista yhteisessä toiminnassa. Teknologia mahdollisti osaltaan sukupolvien väliset kohtaamiset kotihoidon oppimisympäristössä. Video-ohjaus tableteilla kotikäyntien aikana lisäsi opiskelijoiden ja opettajien mukaan toiminnan turvallisuutta. DigiHOP –hankkeen aikana vanhustyön koulutuksen vetovoima nousi 220% lähihoitajaopiskelijoita osaamisalojen hakeutumisessa jo ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, ja kolmivuotisen hankkeen aikana koulutuksen vetovoima on säilynyt samalla erinomaisella tasolla.
Hankkeessa WinNovassa Porissa DigiHOP - kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö –hankkeessa pilotoidun kehittämis- ja kotikäyntitoiminnan pohjalta muodostui tekninen ja pedagoginen malli kotihoidon opetuksen toteuttamiseen, joka on siirrettävissä muihin alan oppilaitoksiin.