Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20568

Hankkeen nimi: Yritysten kansainvälistymisen aktivoiminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 0172556000

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://portal.savonia.fi/amk/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Tarvainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Minna.Tarvainen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447856981

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuopion alueen kauppakamari, 0276398-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla haetaan ratkaisua yritysten kattavaan aktivointiin kansainvälisille markkinoille ja Team Finland toimenpiteisiin. Yrityksiltä on tullut vahva viesti tarpeesta kehittää alueellisesti yritysten ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja pyrkiä näin luomaan uusia palveluita ja tuotteita yrityksen kansainvälisen kilpailuedun kehittämiseksi. Erityisesti hankkeessa keskitytään aktivoimaan yrityksiä oman liiketoimintansa kansainvälistämiseen ja tunnistamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita alueelta sekä ohjataan heitä Team Finland toimenpiteisiin.

Yritysten aktivointi ja tunnistaminen tapahtuu alueen verkoston yhteistyöllä, Kv-tori -haastekampanjan avulla sekä ohjaamalla yritykset ja syntyneet verkostot Team Finland palveluiden piiriin. Tämän jälkeen järjestettävissä innovaatiotyöpajoissa yritykset ja yritysryhmät pääsevät sparraamaan yhteisiä palvelu- ja tuoteideoitaan kansainvälisten osaajien sekä muiden yritysten kanssa.

Golden Gavia -hankkeen aikana alueen yrityspalvelutoimijoille muodostui yhteinen näkemys kansainvälistymiseen liittyvistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Toimijakentän muutoksista johtuen, yrityksille suunnattu palveluprosessi kansainvälistymisen aktivoimiseksi kaipaa erityistä organisointia ja näkyvyyttä. Tämä on todettu myös Pohjois-Savon Team Finland johtoryhmässä.

Projektin tuloksena syntyy vähintään kolme verkostoa, joilla on mahdollisuus lähteä kehittämään tuote- tai palveluaihiota yhdessä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen toisena tuloksena tuotetaan testattu ja perusteltu toimenpide-ehdotus siitä miten aktivoidaan kattavasti yrityskenttää kansainväliseen kasvuun ja ohjataan potentiaaliset asiakkaat Team Finland palveluiden piiriin.

Hankkeessa toteutetaan lisäksi kaksi näitä kahta tavoitetta tukevaa kv-tapahtumaa, joiden sisältö ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa projektin aikana. Hanke toteutetaan Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion alueen kauppakamarin yhteistyönä. Työnjako on kuvattu tarkemmin osapuolten välisessä aiesopimuksessa.

Tämä hanke vastaa toimintalinja 3:n erityistavoitteeseen "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" mahdollistamalla yritysverkostojen syntymistä ja uusien palvelu- ja tuoteideoiden kehittämistä uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa kokoamalla yritystarpeita alueen eri toimijoilta ja edelleen kanavoimalla niitä eteenpäin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kansainvälistä kauppaa käyvät ja kansainvälistymistä suunnittelevat yritykset Pohjois-Savossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Team Finland –toimijat ja muut yrityspalveluorganisaatiot, oppilaitokset sekä yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 857

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 857

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 010

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tuusniemi, Keitele, Rautavaara, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 62

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimet tukevat sekä miesten että naisten työuria ja yrittäjyyttä sekä yritysten toimintaympäristöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet kohdistuvat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Valtavirtaistaminen näkyy hankkeen kaikissa työvaiheissa. Toteuttaja-, asiantuntija- ja ohjausryhmässä ovat edustettuina molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kansainvälisyyttä huomioiden sukupuolten tasa-arvoisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitään useammalle yritykselle liiketoimintaa, joiden vaikutukset ovat välittömiä sekä välillisiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten tuote- ja palvelukonseptia mukaan lukien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Pk-yritykset saavat lisää liiketoimintaa ja sillä on postiivisia vaikutuksia aluetalouteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei tasa-arvovaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Toimenpiteet kohdennetaan kv-yrityksiin. Ei kulttuurisia vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Yritysten kv-liiketoiminnan kasvulla voi olla ympäristöosaamiseen liittyviä vaikutuksia kohdemaahan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uudet yritysverkostot/yhteistyökumppanihaut & innovaatiotyöpajat yhteisten tuote – ja palveluideoiden kehittämiseksi

Hankkeessa koottiin hankkeen kolmelle jo kansainvälistyneelle alueen yritykselle potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja/tai yritysverkostoja. Veturiyrityksille haettiin yritysten määrittelemien kriteerien perusteella kumppaniyrityksiä tukemaan kunkin yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Osalle näistä syntyneistä yritysverkostoista toteutettiin hankkeen toimesta tai yhdessä toisten toimijoiden/hankkeiden kanssa ns. innovaatiotyöpajoja yhteisten tuote- ja/tai palveluideoiden eteenpäin kehittämiseksi.

Kv-toritapahtumat/kansainvälistymistapahtumat

Hankkeessa toteutettiin kaksi Sawosta maailmalle -nimellä kulkevaa kansainvälistymistapahtumaa. Ensimmäisenä vuonna osallistujamäärä oli noin 200 henkilöä ja toisena vuonna osallistujamäärä kasvoi noin 350 henkilöön. Tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja kustannuksiin osallistuivat hankkeen lisäksi mm. Team Finland -asiakkuustiimi, Technogrowth -hanke, Kuopion kaupunki, Savon Yrittäjät sekä alueen yrityksiä. Lisäksi tapahtuman osalta tehtiin yhteistyötä myös Kasvu Open -organisaation kanssa siten, että Pohjois-Savon kasvun polun finaali järjestettiin tapahtuman yhteydessä. Hankkeessa järjestettiin myös Sawosta maailmalle- pre event tapahtumat Varkaudessa ja Iisalmessa aktivoimaan seutukuntien yrityksiä kansainvälistymiseen sekä osallistumaan Sawosta maailmalle- päätapahtumaan Kuopiossa.

Hankkeessa järjestettiin myös Team Finland seutukuntatapaamisia yhteistyössä Team Finland asiakkuustiimin sekä Pohjois -Savon eri seutukuntien yritysneuvojien, kehittämisyhtiöiden sekä hanketoimijoiden kanssa. Tarkoituksena oli löytää tehostetummin eri seutukuntien yritysten kesken sopivia yritysverkostoja sekä ohjata tehostetummin alueen eri seutukuntien yrityksiä Team Finland - kansainvälistymispalveluiden piiriin.

Perusteltu toimenpide/toimintamalli - ehdotus

Lisäksi hankkeessa muodostettiin edellä mainittujen hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden ja niistä kerätyn palautteen perusteella perusteltu toimenpide/toimintamalli-ehdotus siitä miten aktivoidaan kattavasti pohjoissavolaista yrityskenttää kansainväliseen kasvuun ja ohjataan potentiaaliset asiakkaat Team Finland - palveluiden piiriin.