Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20569

Hankkeen nimi: Porin seudun VALO valmennus

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Porin Sininauha ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0225013-4

Jakeluosoite: Muistokatu 18

Puhelinnumero: 040-7205825

Postinumero: 28120

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.porinsininauha.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HUHTALA JOHANNA KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: j.huhtala(at)porinsininauha.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-7205825

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Porin seudun VALO-valmennus -hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin. Toimintamalli lisää työllistämis-/ toimenpidejaksojen vaikuttavuutta ja mallin avulla tehostetaan henkilöiden eteenpäin ohjausta ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään. Hankkeen varsinaisina tavoitteina on VALO valmennustoiminnan käynnistäminen työpaja-tyyppisenä, sekä uutena elementtinä jo olemassa olevien kolmannen sektorin toimijoiden avustaminen näyttötutkintojen "tuotteistamisessa", aloittamisessa ja järjestämisessä. Hankkeeseen osallistuvia valmennettavia opastetaan sähköiseen asioiden hoitoon. Koska kohderyhmältä on usein evätty pankkitunnukset ja täten mahdollisuudet hoitaa mitään asioitaan sähköisesti, hankkeessa kartoitetaan käytäntöjä ja mahdollisuuksia pankkitunnusten saamiseksi. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan asiaan paikallisella ja tarvittaessa myös valtakunnallisella tasolla, jotta hankkeen kohderyhmän perusoikeudet toteutuisivat. Hankkeeseen osallistujia opetetaan sähköiseen asioiden hoitamiseen liittyviin asioihin.

Hankkeeseen haetaan kahta koulutusvalmentajaa. Hankkeen toinen valmentaja sijoittuu työpajalle, joissa valmentautujat kartuttavat osaamistaan työkokeilu/työllistämisjaksollaan tutkintotilaisuuden suorittamiseksi. Toimintamalli perustuu käytännönläheiseen työnohjaukseen, learning by doing-menetelmään niin, että teoria on pääosin integroitu työskentelyyn. Toiminta on työelämälähtöistä ja ammattitaitoja harjoitellaan oman rakennustyöpajan lisäksi ulkopuolisissa, yhteistyötahojen kautta hankituissa työkohteissa valmentajan ohjauksella. Yksilöllisellä ohjauksella poistetaan työskentelyn ja kouluttautumisen esteitä. Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, motivointi ja tuki.
Toisen hankkeen valmentajan tehtävänä on etsiä kolmannen sektorin kumppaniorganisaatioista ”kohteita ja prosesseja”, joissa voitaisiin suorittaa osa-ammattitutkinto. Useissa paikoissa mahdollisuus tähän on jo olemassa, mutta tarvitaan henkilöä (valmentaja) joka pystyy ohjaamaan ja opastamaan osa-tutkinnon ”tuotteistamisessa” sekä tukemaan kolmannen sektorin ohjaajia koulutuksellisissa asioissa. Erityisesti organisaatioissa, jotka saavat kansallista työvoimapoliittista rahoitusta, tällainen ohjausresurssi useimmiten on jo olemassa.

Ammattitutkinnon osan suorittamisen lisäksi panostetaan erityisesti jatko-ohjaukseen. Valmentautujalle pyritään löytämään jatkopaikka, jossa tämä voi suorittaa opintonsa loppuun tai työskennellä taitotasonsa edellyttämässä tehtävässä osallistuen näin omalla panoksellaan työelämään. Jos kumppaneiksi saadaan samalla alalla toimivia järjestöjä, on mahdollista, että valmentautujalle mahdollistuu useamman tutkinnonosan suorittaminen.
Hankkeen läheisinä yhteistyökumppaneina tulee olemaan mm. Satakunnan TE-toimisto, Porin kaupunki, Oppilaitokset (Winnova, Sataedu), Sata Polkua-hanke, sekä useat eri kolmannen sektorin työllistävät toimijat. Lisäksi kiinteää yhteistyötä tehdään Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa, jolla on kokemusta omasta VALO-hankkeesta. Alustavat neuvottelut tulevasta yhteistyöstä on käyty Satakunnan TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa (puoltavat hanketta), Porin kaupungin kanssa (puoltavat hanketta ja sitoutuvat omarahoitusosuudesta syntyviin kustannuksiin), oppilaitos Winnovan kanssa (puoltavat hanketta), Sata Polkua hankkeen kanssa (puoltavat hanketta ja näkevät sen tärkeäksi) sekä Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa (puoltavat hanketta ja ovat sitoutuneet avustamaan hankkeen eri vaiheissa). Hankkeen edetessä yhteistyötä tehdään yritysten kanssa. Pankit ovat myös luonnollinen yhteistyökumppani, jotta asioiden hoitaminen sähköisesti onnistuisi.

Hankkeen kautta myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt pääsevät rakentamaan omaa tulevaisuuttaan työntekijänä, ja se mahdollistaa kiinnittymisen yhteiskuntaan uudelleen. Mallin avulla voidaan edistää yhä vaikuttavammin asiakkaiden työllistymistä sekä kouluttautumista. Tutkinnon osan suorittamisen avulla mahdollistetaan kouluttautumisen alkuun saattaminen, jatkaminen, päättäminen ja/tai päivittäminen. Kouluttautuminen on tutkitusti työllistymistä vahvasti edistävä tekijä. Kolmannen sektorin työllistämisen vaikuttavuus paranee hankkeen myötä huomattavasti. Hankkeeseen osallistujilla on hankkeen jälkeen osaaminen sekä mahdollisuudet toimia sähköisesti erilaisissa asioissa (esim. laskujen maksu, TE-palvelut, KELA jne.).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilla on puutteellinen koulutus ja/tai jotka ovat pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömiä tai osatyökykyisiä. Kohderyhmänä ovat sellaiset henkilöt, joiden työllistymisedellytyksien parantamiseksi tarvitaan osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä ja jotka tarvitsevat matalan kynnyksen ohjausta ja tukea. Tällaisia ryhmiä ovat mm. nuoret, osatyökykyiset, päihdeongelmaiset, vankilasta vapautuvat jne. Toimintamalli sopii kaiken ikäisille henkilöille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja/tai joilla on kesken jääneet opinnot tai jotka tarvitsevat ammattitaidon ja osaamisen päivittämistä tai virallisen koulutusjärjestelmän hyväksymän todistuksen osaamisestaan. Tavoitteena on kohderyhmän koulutuksen alkuun saattaminen, jatkaminen, päättäminen ja/tai päivittäminen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat kolmannen sektorin toimijat, oppilaitokset, yritykset sekä alueen työllisyyden hoitoon lukeutuvat sidosryhmät ja verkostot. Hankkeen toisena tavoitteena on alueellisen yhteistyön kehittäminen. Hankkeessa tehdään tiivistä yritysyhteistyötä, jonka avulla edistetään sekä eteenpäinohjautuvuutta että yrityssektorin osallistumista työllisyyden hoitoon. Hankitaan yhteistyöyrityksiä, jotka ottavat hankkeessa mukana olevia kohderyhmän henkilöitä työkokeiluun, palkkatukityöhön ja/tai oppisopimukseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin työllistämistoimijoiden kanssa. Hanke linkittyy osaksi RAY:n valtakunnallista levittämis- ja vakinaistamishanketta, jonka avulla toimintamallia esitellään ja hyviä käytäntöjä levitetään. Alueen koulutukseen ja työllisyyden hoitoon linkittyvät tahot: Satakunnan TE-toimisto, sosiaali- ja terveyssektori, koulutussektori, työpajat, kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 371 232

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 366 521

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 466 416

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 458 331

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman

Kunnat: Pomarkku, Merikarvia, Nakkila, Ulvila, Pori, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista, ulkopuolista asiantuntija-apua käytettyä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Ammattialojen sukupuolittuneisuudesta käyty keskusteluja ja sukupuolinäkökulma aiotaan ottaa huomioon koulutusalojen valikoinnissa. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Koulutusaloja valikoidessa sukupuolinäkökulma otetaan huomioon. Vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa ammattialat ovat vahvastikin sukupuolittuneita, hankkeen käytännöillä edistetään näiden rajojen rikkoutumista ja pyritään kaikin tavoin myötävaikuttamaan ohjautumiseen sukupuoleen katsomatta. Koulutusalojen valinnassa tiedostetaan eri ammattialojen sukupuolittuneisuus. Omalla toiminnalla myötävaikutetaan valtavirtaistamiseen. Eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua palveluihin, joilla edistetään heidän osaamistaan, työllistymistään ja osallisuuttaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen puitteissa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Opetus perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Ammatillisten tutkintojen perusteisiin on kirjattu elinikäisen oppimisen avaintaitoja, joiden perehdyttämistä valmennus edellyttää. Tutkinnon suorittajan on toimittava ammattinsa kestävän kehityksen, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Liikkuminen työkohteiden välillä kävellen tai yhteiskuljetuksin. Jätehuollossa noudatetaan hyvän kierrätyksen periaatetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen vaikutukset eivät kohdistu erityisesti kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Vaarallisten aineiden kierrätys. Käytettävien puhdistusaineiden valinnassa huomioidaan luonnon vähäinen kuormittavuus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminno eivät heikennä Natura 2000- ohjelman suojelutavoitteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 9
Materiaalit ja jätteet kierrätetään asianmukaisesti ja se huomioidaan vahvasti valmennuksessa. Välillisinä vaikutuksina asiakkaiden valmennuksessa oppimien taloudellisen kestävyyden periaatteiden edelleen jakaminen omassa elinpiirissään. Hankkeessa pyritään käynnistämään valmennustoiminta olemassa olevien pajaresurssien puitteissa, jolloin materiaali-investoinnit ovat vähäisempiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei merkittäviä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käytön etuihin tai haittoihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Käynnistetään uusi toimintamalli työpajojen ja työmarkkinoiden ja/tai koulutuksen välille. Tällä tavalla edistetään alueen työllisyyttä mahdollistamalla työresursseja elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeessa suositaan vahvasti paikallisia yrityksiä ja tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Pyritään parantamaan nuorten, pitkään työttömänä olleiden sekä puutteellisen koulutuksen omaavien asemaa. Hankkeella kehitetään toimintamallia, jonka avulla huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta sekä syrjäytymisen ehkäisystä. Vahvistetaan yksilön työmarkkina-asemaa ja osaamista sekä osallisuutta. Laaja verkostotyö.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankehenkilökunta liikkuu mahdollisuuksien rajoissa kävellen tai polkupyörällä. Muutoin käytetään yhteiskuljetuksia. Hankinnat haetaan keskitetysti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Toimintamalli laaja-alaisesti ihmisten hyvinvointia edistävää. Yksilön työkyky, yhteisöllisyys, osallisuus, psyykkinen- ja fyysinen hyvinvointi lisääntyvät. Osallisuus yhteiskunnan ylläpitämiseen, aktiivinen kansalainen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Toiminnan lähtökohtana yksilöllisyys ja ihmisen kunnioittaminen. Jokainen voi osallistua hankkeeseen sukupuolestaan tai taustastaan riippumatta. Edistetään osaltamme koulutuksellista tasa-arvoa mahdollistamalla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Yhdenvertaisuus on otettu huomioon niin hankevalmistelussa kuin toteutuksessa. Jokaisella mahdollisuus osallistua hankkeeseen yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta taustastaan huolimatta. Yhdenvertaisuutta edistetään myös toimintamallin ihmisläheisiä arvoja ja myönteisiä asenteita painottamalla. Tällä toiminnalla myös välillisiä vaikutuksia ympärillä oleviin ihmisiin. Jokainen on erilainen ja tulee omista lähtökohdistaan. Kulttuurinen monimuotoisuus tunnistetaan ja huomioidaan. Jokaisen yksilön kulttuuriperintöä kunnioitetaan ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Toiminnassa suvaitsevaisuus ja kunnioitus ihmisten välisen vuorovaikutuksen lähtökohtana. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta mahdollistamalla toimintamallilla kouluttautumisvaihtoehtoja kaikille.
Kulttuuriympäristö 4 4
Työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi pyritään löytämään erilaisia väyliä hyvinvoinnin lisäämiseksi kulttuuriympäristön avulla. Kulttuuriperintöä kunnioitetaan ja toiminnan kannustavilla perusarvoilla myötävaikutetaan yksilöiden oman kulttuuriperinteen säilymiseen.
Ympäristöosaaminen 4 4
Ympäristöosaaminen ja -vastuullisuus sisällytetään osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Ympäristöllisesti kestävää kehitystä tuetaan toimenpiteiden sisällöissä ammatillisen osaamisen ja kansalaisten perustietojen parantamiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Porin seudun VALO-valmennushanke toimi ajalla 1.3.2016-31.12.2018. Hanke perusti ja juurrutti hankesuunnitelman mukaisesti Poriin liikkuvan raksa- ja pintakäsittelyalan työpajan, joka perustuu toimiviin yhteistyösuhteisiin Porin kaupungin ja oppilaitosten kanssa. Hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö ja 2 VALO-valmentajaa. Hankkeen tavoitteena oli 110 henkilön osallistuminen ja määräksi muotoutui 85 henkilöä. Hanke tarjosi haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille työjaksoja, joiden aikana oli mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen osa-, perus- ja ammattitutkintoja. Tutkinnon osia suoritettiin yhteensä 71 kappaletta 32 eri henkilön toimesta. Näistä on muodostunut 2 Talonrakennusalan ammattitutkintoa ja 2 Rakennusalan perustutkintoa. Lisäksi valmentautujat ovat suorittaneet erilaisia korttikoulutuksia 63 kappaletta ja märkätilakursseilla on ollut 11 henkilöä. Oppilaitos yhteistyökumppaneita hankkeella oli viisi ja yritysyhteistyökumppaneita oli 8 kappaletta.

Työpajan perustamisen ja tutkintotavoitteisten työjaksojen lisäksi hanke auttoi alueen välityömarkkinatoimijoita heidän toimintojensa opinnollistamiseen liittyvissä asioissa. Toimijoita ja oppilaitoksia saatettiinkin yhteisten neuvottelupöytien äärelle ja saatiin mahdollistettua osatutkintojen suorittaminen Porin kaupungin Luontopajalla, Porin kaupungin Nuorten työpajoilla (Cafe Nuokkari ja Bändipaja) ja SPR-Kontissa. Hankkeen aikana myös Porin Sininauhassa laajennettiin VALO-valmennusmallin mukaisesti opiskeltavia aloja Koti- ja puhdistuspalveluihin, Kasvatus- ja ohjausalan- ja Lähihoitajan opintoihin.

Hankkeen tavoitteena oli myös opastaa valmentautujia sähköiseen asioiden hoitoon ja kartoittaa käytäntöjä ja tehdä vaikuttamistyötä pankkitunnusten saamiseksi tälle kohderyhmälle, jolta ne usein on evätty. Tähän asiaan reagoitiin yhteiskunnan puolelta suotuisasti, kun loppu vuodesta 2016 julkistettiin uutisia, että asiat ovat edenneet oikeaan suuntaan ja vuoden 2017 alusta ao. tunnusten saaminen kaikille, myös maksuhäiriöisille, onnistuu. Hankkeessa opastettiin aina tarvittaessa valmentautujia sähköiseen asioiden hoitamiseen liittyviin asioihin.

Porin VALO-valmennuspaja jatkaa LSAVIn nuorten työpaja-avustuksen ja Porin Kaupungin TPK:n rahoituksella ainakin 31.5.2019 saakka. Jatkorahoituksia on haettu. VALO-pajalla työskentelee yksi valmentaja ja siellä tarjotaan valmentautujille raksa- ja pintakäsittelyalan töitä, joiden kautta on mahdollisuus ko. alojen osa-, perus- tai ammattitutkintojen suorittamiseen. Tutkintosuoritusten näytöt tehdään yhteistyössä Winnovan kanssa. Pajalle pystytään ottamaan noin 7-10 hlöä kerrallaan. Ohjautuminen Typ:in/Te-toimiston kautta.