Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20571

Hankkeen nimi: Digitaidot varastotyössä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: PL9 (Pääskysentie 1)

Puhelinnumero: 044-7028888

Postinumero: 48401

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Nurminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.nurminen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7028474

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalisuus on kohtuullisen uusi ilmiö ja sen takia useat yritykset eivät ole vielä pohtineet sen merkitystä omalle liiketoiminnalleen. Hanke herättelee yrityksiä pohtimaan digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksista varastotyössä. Välillisenä tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittyminen Kymenlaaksoon. Hanke tukee Kymenlaakson älykkääseen erikoistumiseen liittyviä osaamistarpeita.

Hankkeessa tutkitaan miten kaupan, teollisuuden ja logistiikka-alan yritykset niin Suomessa kuin ulkomailla ovat kehittäneet valmiuksiaan vastata digitaalisuuden tuomiin muutoksiin varastotoiminnoissa. Asiantuntijaseminaarin ja vierailukäyntien avulla konkretisoidaan millaisia ratkaisuja on jo käytössä.

Digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutustarpeita kartoitetaan Kymenlaaksossa. Kartoituksen pohjalta on mahdollista kehittää yritysten tarpeisiin kohdennettua koulutusta.

Hankkeessa kartoitetaan myös paikallisten IT-palveluyritysten mahdollisuuksia tarjota varastotoimintojen digitaalisia ratkaisuja ja järjestetään B-to-B tapaaminen IT-palveluntarjoajien ja varastointia harjoittavien yritysten välille.

Hanke toteutetaan 1.4.2016 - 31.3.2017 ja sen budjetti on 74.878 €. Päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus (ESR), muut rahoittajat ovat Reijo Rautauoman säätiö ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Kymenlaakson kaupan ja teollisuuden pk-yritysten henkilöstö, varastointia harjoittavien logistiikkapalveluyritysten henkilöstö sekä alueen IT-palveluyritysten henkilöstö mukaanlukien yrittäjät. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti PK-yritysten johto- ja päällikkötason henkilöstö sekä kehitystehtävissä toimiva henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun logistiikan opetus ja opiskelijat. Opetus saa uutta, ajantasaista tutkimustietoa digitaalisuuden vaikutuksista varastotoimintoihin sekä alueen yritysten koulutustarpeista, jota voidaan hyödyntää logistiikan peruskurssisisällöissä sekä työlämälähtöisten kurssien kehittämisessä.

Välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös muita alueen yrityksiä, jotka eivät hankeaikana osallistu hankkeen toimenpiteisiin.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat lisäksi ammattikorkeakoulun sidosryhmät (esim. logistiikkayhdistykset kuten LIMOWA ja Finnhub), jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia omalla alueellaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 158

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 158

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 878

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 878

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Kouvola, Hamina, Iitti, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varastotyö on miesvaltaista. Tilastokeskuksen koko maata koskevasta työvoimatutkimuksesta vuodelta 2012 löytyy toimialaluokka "kuljetus ja varastointi", jonka alla työntekijöistä naisia on 21%. Alueellisia tilastoja tai erityisesti PK-yrityksiin kohdistuvia tilastoja ei ole ilmaiseksi saatavilla, mutta ei ole mitään syytä olettaa, että sukupuolijakauma Kymenlaaksossa merkittävästi poikkeaisi maan keskiarvoista. Automaation ja digitalisaation myötä varastotyöt muuttuvat vähemmän fyysisiksi, jolloin myös naisilla on paremmat mahdollisuudet työllistyä alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa selvitetään sukupuolen mukaisen henkilöstöjakauman nykytaso Kymenlaakson varastotoimintaa harjoittavissa yrityksissä haastattelututkimuksena, jolloin saadaan vertailupohja suunnitteilla oleville jatkohankkeille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tietoisuuden lisääminen digitaalisaation mukanaan tuomista uusista liiketoiminta-mahdollisuuksista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Digitalisaatio edistää sähköistä asiointia ja paperitonta konttoria, jolloin tulosteiden ja jätepaperin määrä vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Digitalisaatio lisää sähköistä liiketoimintaa ja logististen toimintojen tehokkuutta, joilla on vaikutusta päästöihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Logistiikkasektorilla (johon varastotoiminnot kuuluvat) kasvihuonekaasujen vähentäminen on edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Hanke lisää tietoisuutta siitä, miten digitalisaation avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasuja voidaan vähentää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digitalisaatio edistää sähköistä asiointia ja vähentää siten syntyvän paperin määrää. Digitalisaation avulla syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien avulla voidaan edistää materiaalien käytön tehokkuutta ja kierrättämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Digitalisaatio mahdollistaa uusien menetelmien käytön varastotyökoneiden polttoaineseurannassa ja datan analysoinnissa millaisilla polttoaineilla työnkoneita on mahdollista käyttää.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Digitalisaatio luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen varastotoimintoja harjoittaville yrityksille (esim. verkkokaupan jakeluvarastona toimiminen). Hankkeessa kehitettävä inhimillisen pääoman kasvu voi johtaa osaamisen siirtämiseen tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin, jotka tuottavat aikaisempaa enemmän lisäarvoa asiakkaille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Digitalisaatio luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen varastotoimintoja harjoittaville yrityksille (esim. pilvipalvelut asiakkaille).
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Digitalisaatio luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tehostaa logistiikkaa ja vähentää turhaa ajoa/kuljetuksia/käsittelyjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke edistää sopeutumiskykyä liiketoiminnan muutoksiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Automaation ja digitalisaation myötä varastotyöt muuttuvat vähemmän fyysisiksi, jolloin myös naisilla on paremmat mahdollisuudet työllistyä alalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää yhdenvertaisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia iästä, koulutustaustasta ja kansallisuudesta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 5 5
Digitalisaation myötä on mahdollista löytää tehokkaampia, ympäristöä säästäviä toimintamalleja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaidot varastotyössä-hanke järjestettiin Kymenlaakson Ammattikorkeakoulussa, sittemmin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkissa 1.4.2016-31.3.2017. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia Kymenlaakson alueen logistiikka-alan pk-yritysten osaamista digitalisaatioon ja varastoissa käytettävien digitaalisiin apuvälineisiin liittyen. Hankkeen kohderyhmänä olivat yritykset, jotka toimivat logistiikka-alalla tai joilla on omaa logistiikkatoimintaa.
Hanke onnistui keräämään suuren määrän informaatiota sisälogistiikan digisovelluksista. Tietolähteinä käytettiin aiheesta saatavilla olevaa kirjallisuutta, vierailuja messuille (CeMAT Hannover, Tampereen logistiikkamessut 2016) sekä yritysten edustajien haastatteluja. Hankkeessa toimineiden henkilöiden verkostot ja Kymenlaakson seudun kaupunkien kehitysyhtiöiden infotilaisuudet tulivat myös tutuiksi.
Tiedon jalkauttamisessa yritysten käyttöön ja yritysten sitouttamisessa hankkeen toimintaan ilmeni vakavia haasteita jotka vaikuttivat hankkeen numeraalisiin tavoitteisiin radikaalisti. Hanke onnistui tavoittamaan vain murto-osan aiotusta kohderyhmästään. Hankkeen tuloksena syntyneitä raportteja ja kirjallista informaatiota voidaan kuitenkin käyttää jatkossa vapaasti asian jatkotutkimuksiin. Tätä kirjoitettaessa digitalisaatioaiheisia tutkimuksia, hankkeita ja selvityksiä on käynnissä lukuisia, joten tämän hankkeen merkitystä kokonaisuuden kannalta voi pitää pienenä. Lisäksi digitalisaation ollessa kyseessä, tieto on osin jo julkaistaessa vanhentunutta tekniikan kehittyessä nopeasti.