Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20574

Hankkeen nimi: 3D paja

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Visio-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1633418-7

Jakeluosoite: Rentontie 7

Puhelinnumero: 050-3592541

Postinumero: 43100

Postitoimipaikka: Saarijärvi

WWW-osoite: http://www.visiosaatio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NIEMINEN PEKKA TAPANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.nieminen(at)saarijarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-809013

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Saarijärven seutukunnalla on paljon nuoria, toisen asteen koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka eivät löydä koulutustaan vastaavaa työtä. Tilapäiset eri alojen
pätkätyöt eivät pidä yllä eivätkä kehitä heidän ammattitaitoaan.
3 D paja - hankeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Saarijärven ja Karstulan työpajojen kanssa yhteistyössä työpajatoiminta, jossa työttömänä olevat toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneet ja vailla toisen asteen ammatillista koulutusta olevat henkilöt pääsevät tutustumaan 3 D mallintamiseen, 3 D tulostukseen, kuvantamiseen, kuvankäsittelyyn, videotallenteiden tekemiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa. Hankkeessa kehitetty toimintamalli tullaan juurruttamaan osaksi seutukunnan työpajojen toimintaa hankkeen aikana.

Hankkeessa vuosina 2016 - 2019 toteutetaan 5 -6 tutustumisjaksoa 5-10 henkilön ryhmille jakautuen Saarijärven ja Karstula pajoille. Vuoden 2018 alusta kokeillaan myös ns. nonstop systeemillä hankkeeseen mukaan tulemista Näin pysyttäisiin myös muilta pajoilta ottamaan nopeasti asioista kiinnostuneita henkilöitä mukaan tutustumaan 3D suunnitteluun. Tutustumisjakso tullaan toteuttamaan pääosin 6 kk työkokeilu jaksoina. Hankkeeseen palkatut ohjaajat vastaavat lähiopetuksesta pajoilla lisäksi hanke sisältää omaehtoista tutusmista ja harjoittelua 3D pajan sisällön mukaisiin tehtäviin työpajoilla joko itsenäisesti tai pienryhmissä.
Kukin 6 kk työkokeilujakso valmentautujalle sisältää:
1. Ohjatun tutustumisen 3 D mallintamisen, tulostukseen, kuvantamiseen, kuvankäsittelyyn sekä harjoittelun sosiaalisen median hyödyntämisestä markkinoinnissa.
2. Harjoitustyön
3. Lopputyön
4. Jatkosuunnitelman laatimisen valmentautujalle koulutukseen tai harjoitteluun yrityksissä.
5. Työkokeilujaksoon voidaan sisällyttää tarpeen mukaan myös muuta tietotekniikkaan liittyvää opetusta.
(esim tietotekniikan perusteet, toimisto-ohjelmat ym)


Hankkeen avulla kehitetyillä työpajoilla nuoret pääsevät tutustumaan tämän päivän ja tulevaisuuden työelämään ja näin hakeutumaan omaa ammattitaitoaan kehittävään koulutukseen ja työllistymään ammattitaitoisempina nykypäivän yrityksiin.
Hankkeessa kehitettyä 3 D pajatoimintaa juurrutetaan peruspajatoimintaan eri aloilla toimivilla käsityövaltaisilla pajoilla tuotesuunnittelussa. Samalla se tuo mahdollisuuden aivan uusien toimintojen kehittämiseksi työpajoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät, tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt.
Työpajojen ohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Saarijärven seutukunnan nuorten työpajat sekä yritykset ja 3D koulutusta tarjoavat oppilaitokset
Seutukunnan yritysjärjestöt ja kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 764

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 775

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 686

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 266 669

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Karstula, Saarijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinaista ulkopuolista analyysia ei ole tehty. Alueellinen analyysi tehty hakijan toimesta perustuen työllisyystilastoihin sekä sukupuolinäkökulmaan työpajojen pitkäaikaisseurannassa, josta ilmenee pajoille ohjautuvien nuorten sukupuolijakauma. Nuorten työttömyys koskee määrällisesti enemmän miehiä kuin naisia, mutta hankkeessa toimenpiteet ovat suunnattu sekä miehille että naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Huomioidaan tasapuolisesti sekä naiset että miehet työpajan sisällön kehittämisessä. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen eri vaiheissa: toimenpiteiden ja toteutuksen suunnittelussa, vaikuttavuuden arvioinnissa sekä seurannassa ja raportoinneissa. Jatkopolkusuunnittelussa on huomioitu myös vahvasti sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllistää ja ohjata koulutukseen sekä naisia että miehiä riippuen alueen työttömien määrästä ja sukupuolesta, eli päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulma huomioidaan kuitenkin hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hankkeeseen tulevilla nuorilla monella on ympäristöalan perustutkinto suoritettuna. Lisäkoulutuksella he pystyvät suunnittelemaan entistä paremmin esim. viheralueiden ja luonnon käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta. Hankkeeessa maukana olevien henkilöiden osaamisen kehityksellä voi olla vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeeseen tulevilla nuorilla monella on ympäristöalan perustutkinto suoritettuna. Lisäkoulutksella he pystyvät suunnittelemaan entistä paremmin esim viheralueiden ja luonnon käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta. Hankkeeessa maukana olevien henkilöiden osaamisen kehityksellä voi olla vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan merkittävää vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta. Hankkeeessa maukana olevien henkilöiden osaamisen kehityksellä voi olla vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta. Hankkeeessa maukana olevien henkilöiden osaamisen kehityksellä voi olla vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeessa mukana olevien henkilöiden osaamisen kehittymisellä on vaikutusta elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Osaavan työvoima on alueen yritysten voimavara. Uusia yrityksiä seutukunnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Hankkeella kehitetään ns aineettomia palveluita joissa tuotteena sähköisesti siirrettäviä kuvia ja suunitelmia.
Liikkuminen ja logistiikka 6 8
Etätyönä tehtävät työt vähentävät liikkumista työmatkojen osalta. Työtehtävät voivat löytyä pitkienkin välimatkojen takaa, mutta eivät vaadi varsinaista matkustamista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Osaamisen kehittymisen ja henkilöiden työllistymisen kautta hyvinvointi kasvaa
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hankkeen kautta eri sukupuolta olevat henkilöt voivat tasapuolisesti yhteishaun kautta hakeutua jatkopoluille oppilaitoksiin opiskelemaan tai työnhaun kautta työharjoitteluun yrityksiin eri aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeessa huomioidaan tasapuolisesti kaikki yhteiskunnalliset ja kulttuuriset taustat ja pyritään kehittämään yhdenvertaisuutta edelleen.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta. Hankkeeessa maukana olevien henkilöiden osaamisen kehityksellä voi olla vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin vuosina 2016-2017 Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan yhteisenä projektina, vuonna 2018 hankkeessa oli mukana pelkästään Saarijärven kaupunki. Saarijärvellä 3D paja toimi SSYP kiinteistöt Oy:n vuokra tiloissa. Karstulassa opetustilana toimi Osaamis- ja teknologiakeskus Ropotti.
Kohderyhmän rekrytointia tehtiin sekä Saarijärvellä että Karstulassa. Hanketyöntekijöiden apuna kohdetyhmän rekrytoinnissa oli mukana Saarijärven ja Karstulan seudun työllisyystoimijoiden verkosto. Kaikille hankkeeseen osallistujille tehtiin aluksi kysely, jossa kartoitettiin heidän ATK osaaminen. Kartoituksen avulla pystyttiin määrittelemään jokaisen osallistujan yksilöllinen osaamistaso ja sitä kautta räätälöimään juuri hänelle sopivin opetuspaketti. Tarvittaessa koulutus aloitettiin aivan perusteista. Näin mahdollistettiin sellaistenkin henkilöiden osallistuminen 3Dpajan toimintaan, joilla ei olut minkäänlaista aiempaa tietoteknistä osaamista. Tietotekniikan opetukseen sisältyi myös toimisto-ohjelmien käyttöä (Word, Excel ,Powerpoint ym.). 3D pajan opetuksen sisältö vaihteli kohderyhmän mielenkiinnon mukaan. Kaikille osallistujille tarjottiin mahdollisuus oppia 3D suunnittelun perusteet ja tutustua 3D tulostamisen saloihin. 3D suunnittelun opiskelemiseen käytettiin SolidWorks -ohjelmistoa ja 3D mallintamisessa LightWavea.
Myös työnhakuvalmennus ja siihen liittyvien asiakirjojen laatiminen on kuulunut osana pajan opetustarjontaan, samoin henkilökohtaisten jatkopolkujen suunnittelu ja laatiminen pajajakson jälkeen.
Vuosina 2016-2017 toteutettiin viisi 6kk:n pituista opetusjaksoa, joista neljä oli Saarijärvellä. Vuoden 2018 alusta pajan toiminta muuttui NONSTOP-tyyppiseksi, jolloin varsinaiset opetusjaksot jäivät historiaan ja pajalla olojaksot sovittiin jokaisen osallistujan kanssa erikseen. Jaksojen pituuden vaihtelivat 1-6kk välillä.
ESR järjestelmään kirjattu varsinainen kohderyhmä oli mukana hankkeessa työkokeilusopimuksella. Järjestelmään kirjattiin yhteensä 57 osallistujaa. Välillisesti hankkeen toimintaan osallistui kaikkiaan noin sata henkilöä vajaan kolmen vuoden aikana. Tässä oli mukana kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmää ja henkilöitä toisista hankkeista sekä pajojen henkilökuntaa.
Hankkeella oli suuri merkitys seutukunnan nuorille työttömille sekä opiskelupaikkaa miettiville. 3D pajalla he pääsivät testaamaan omia suunnittelutaitojaan ja tutustumaan 3D tulostukseen. Pajajakson aikana moni saikin kipinän lähteä opiskelemaan 3D suunnittelua tai muuta graafista alaa.
Pajan toiminnalla oli positiivinen vaikutus myös seutukunnan työllisyystilanteeseen. 3D paja-hankkeen rinnakkaishankkeena toteutettiin Saarijärvellä sadan päivän mittainen työvoimakoulutus, johon osallistui yhteensä kymmenen opiskelijaa. Kaikille kymmenelle opiskelijoille löytyi koulutukseen liittyvä harjoittelupaikka paikkakunnan yrityksistä. Koulutuksen jälkeen kaksi yritystä myös palkkasi omat harjoittelijansa töihin.
Paikalliset yritykset sekä yksityiset yrittäjät ovat olleet hyvin kiinnostuneita 3D pajan toiminnasta. 3D pajan tiivis yhteistyö yrityksien ja yrittäjien kanssa on tuonut harjoitustöitä pajan opiskelijoille ja tarjonnut yrityksille edullisen mahdollisuuden hyödyntää 3D suunnittelua ja tulostamista omissa projekteissaan. Yhteistyön tuloksena myös muutama pajan opiskelijoista on saanut mahdollisuuden työharjoitteluun ja sen jälkeen työllistynyt yritykseen.
Hankkeen toimintaa on markkinoitu ja esitelty hyvin avoimesti. 3D paja on ollut mukana erilaisissa messutapahtumissa ja rekrytointitilaisuuksissa joka vuosi. 3D pajan toiminta on herättänytkin mielenkiintoa koko maakunnassa. Tästä on ollut osoituksena lukuisat eri tahojen vierailut 3D pajalla. Paikallislehdet Saarijärvellä ja Karstulassa ovat myös uutisoineet pajan toiminnasta.
Hankkeen aikana pyrittiin uudistamaan ja nykyaikaistamaan perinteisen työpajan toimintaa tuomalla 3D suunnittelu ja tulostaminen sekä tietotekniikan opetus pysyväksi osaksi pajaympäristöä. Kesäkuun 2018 alussa 3D paja muutti samoihin tiloihin Visiopajan kanssa ja 3D pajan toiminnot integroitiin osaksi Visiopajaa. Samalla aloitettiin Visiopajan ja Nikkaripajan henkilökunnan koulutukset, joilla luotiin edellytykset heidän toimia ohjaajina myös 3D pajan puolella. Koulutukset jatkuivat hankkeen päätymiseen saakka.
Hankkeen päättyminen ei lopettanut 3D pajan toimintaa, vaan siitä tuli yksi peruspajatoiminnan osa.