Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20575

Hankkeen nimi: DigiBusiness - parempaa tulosta liiketoimintaasi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0137437-0

Jakeluosoite: Isolinnankatu 24

Puhelinnumero: 0503778006

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://www.satakunnanyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KIVINEN MARKKU ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.kivinen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3778006

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Prizztech Oy, 0773693-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien digitaalisia valmiuksia ja sitä kautta kehittää heidän liiketoimintaansa ja yrityksen tuottavuutta. Yrittäjän oma digitaalinen osaaminen sekä sen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa on hankkeen keskiössä. On oleellista, että yrittäjät itse ovat aktiivisia, innovoituneita ja motivoituneita tuottavuuden kehittämiseksi ja tuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi. Digitaalisten työkalujen ja omien mahdollisuuksien tunnistaminen parantaa myös oleellisesti työhyvinvointia.

Digitalisaatio on laaja käsite ja tässä hankkeessa halutaan toiminta keskittää taloushallinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamis-alueille. Keskittymällä näihin osa-alueisiin parannetaan jo huomattavasti yrittäjän osaamista hyödyntää oppimaansa tietoa ja sitä kautta hakea kasvua liiketoimintaan ja parantaa omaa sekä mahdollisen henkilökunnan työhyvinvointia.

Järjestössä toimii kaupan- ja palvelujen asiantuntijaryhmä sekä yksinyrittäjien asiantuntijaryhmä (ryhmät koostuvat eri paikallisyhdistysten luottamushenkilöistä/yrittäjistä) ja he ovat saaneet kentältä palautetta sekä itse havainnoineet, että osalla yrittäjistä on heikot tai välttävät digitaaliset valmiudet. Myös Suomen Yrittäjät on yhdessä eri tahojen kanssa teettänyt kyselyjä, joissa on tiedusteltu digitaalisten palvelujen käyttöä sekä yrittäjien digitaalisia valmiuksia. Kyselyt vahvistavat käsitystä siitä, että tukea ja tietoa digitaalisen osaamisen hyödyntämiseen tarvitaan.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat pien- ja mikroyrittäjät sekä muut pk-yritykset.

Hanke toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n kanssa.

Hankkeen keskeisimpiä tuloksia on väline, jolla selviää yrittäjän digitaaliset valmiudet ja tarpeet sekä niiden kytkös työhyvinvointiin. Väline voi tuottaa mm. raportteja, joita päivitetään toimintamallin toteutuksen edetessä, niin että siitä on selkeästi seurattavissa yrittäjän kehitys sekä työhyvinvoinnin osuus. Hanke tähtää myös, että alkukartoituskyselystä tehdään työkalu yritysneuvojien käyttöön. Hankkeesta halutaan toimintamalli, jossa huomioidaan yrittäjän tarpeet ja osaamistaso sekä tuodaan digiasiantuntemus lähemmäs yrittäjää.

Hankkeessa tehtävien kartoituksen perusteella tunnistetaan yritykset, jotka haluavat hyödyntää digitalisaatiota liiketoiminnassaan. Näiden yritysten kanssa selvitetään nykyisen liiketoiminnan tilanne ja osaamistaso digitaalisten ratkaisujen osalta. Tuloksena on osaamiskuilujen löytäminen ja sitä kautta niiden kaventamiseen tähtäävät jatkosuunnitelmat linkitettynä yrityksen strategiaan. Tässä hankkeessa syntyy yritysneuvontaan uusia välineitä digiosaamisen ja yrityksen digistrategian hahmottamiseen.

Digitalisaatio on tätä päivää ja tulevaisuutta. Pien- ja mikroyrittäjien ei ole varaa jäädä pois kehityksestä, sillä se tulee mullistamaan liiketoimintaa. Mitä nopeammin ja paremmin yrittäjä on valmiudessa muutoksiin ja pystyy jopa ennakoimaan tulevaa, sitä vakaammalta näyttää yrityksen tulevaisuus. Pahimmillaan osaamisvaje voi heikentää tuottavuutta, yrityksen kilpailukykyä ja kasvua. Myös yrittäjän oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat suuressa vaarassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pien- ja mikroyrittäjät sekä pk-yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritysneuvojat
Yritysten henkilökunta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 556

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 158

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 233 614

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 218 383

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Pohjois-Satakunnan, Porin

Kunnat: Ulvila, Siikainen, Pori, Kokemäki, Pomarkku, Merikarvia, Huittinen, Säkylä, Nakkila, Rauma, Eura, Kankaanpää, Harjavalta, Jämijärvi, Eurajoki, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isolinnankatu 24

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 186

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Järjestö käsittelee kaikkia yrittäjiä tasapuolisesti sukupuoleen, rotuun tai uskontokuntaan katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten osuus yrittäjistä on pienempi kuin miesten ja työskentelevät matalan tuottavuuden aloilla. Digitalisaation myötä myös naisten kynnys siirtyä korkeamman tuottavuuden alueille pienenee.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on yrittäjän oman digitaitojen kasvattaminen sekä sen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen keskiössä on ihmisten osaamisen kehittäminen ja sen hyötykäyttäminen, jonka vuoksi suoraa vaikutusta ei ole luonnolle. Tosin välillisesti jonkun yrityksen digitaalisen kehityksen ja/tai ratkaisun myötä välillisesti voidaan vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen keskiössä on ihmisten osaamisen kehittäminen ja sen hyötykäyttäminen, jonka vuoksi suoraa vaikutusta ei ole luonnolle. Tosin välillisesti jonkun yrityksen digitaalisen kehityksen ja/tai ratkaisun myötä välillisesti voidaan vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeen keskiössä on ihmisten osaamisen kehittäminen ja sen hyötykäyttäminen, jonka vuoksi suoraa vaikutusta ei ole luonnolle. Tosin välillisesti jonkun yrityksen digitaalisen kehityksen ja/tai ratkaisun myötä välillisesti voidaan vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeen keskiössä on ihmisten osaamisen kehittäminen ja sen hyötykäyttäminen, jonka vuoksi suoraa vaikutusta ei ole luonnolle. Tosin välillisesti jonkun yrityksen digitaalisen kehityksen ja/tai ratkaisun myötä välillisesti voidaan vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Hankkeen keskiössä on ihmisten osaamisen kehittäminen ja sen hyötykäyttäminen, jonka vuoksi suoraa vaikutusta ei ole luonnolle. Tosin välillisesti jonkun yrityksen digitaalisen kehityksen ja/tai ratkaisun myötä välillisesti voidaan vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Välitöntä vaikutusta hanke ei tee taloudelliseen kestävyyteen, mutta ajan kuluessa ja digitaalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä sekä yrittäjän osaamisen kehittymisen myötä välillistä kehitystä voi tapahtua joillakin aloilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Välitöntä vaikutusta hanke ei tee taloudelliseen kestävyyteen, mutta ajan kuluessa ja digitaalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä sekä yrittäjän osaamisen kehittymisen myötä välillistä kehitystä voi tapahtua joillakin aloilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke mahdollistaa kasvua ja monipuolistumista paikallisessa elinkeinorakenteessa. Hanke mahdollistaa myös paikallisen kentän ja toiminnan avautumisen yrittäjälle entistä laajemmassa mittakaavassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Digitaaliset ratkaisut voivat tuottaa paljonkin tulevaisuudessa aineettomia tuotteita ja palveluja esimerkiksi verkkokauppojen lisääntyminen ja sähköinen taloushallinto.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Yrittäjän ottaessa käyttöön digitaalisia palveluja, voi esimerksiksi hänen työmatkustaminen pienentyä huomattavasti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen keskiössä on digitaalisten ratkaisujen kautta yrittäjän ja hänen henkilökuntansa hyvinvoinnin parantaminen. Esimerkiksi tehostamalla pienyrittäjän toimintoja mm. taloushallinnon puolella, voidaan saavuttaa hänelle lisää vapaa-aikaa.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Järjestö tiedostaa, että naisten osuus yrittäjistä on kolmannes yrittäjistä. Hanke vahvistaa naisten digitaalista osaamista ja luo heille mahdollisuuksia siirtyä korkeamman tuottavuuden aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke mahdollistaa kasvattaa yrittäjän ymmärrystä eri kulttuureista ja niiden hyödyntämisestä ja erovaisuuksien tunnistamisesta liiketoimintaympäristössä.Hanke kasvattaa tietoisuutta siitä, että verkossa toimiminen on globaalia.
Kulttuuriympäristö 5 3
Hankkeen myötä yrittäjä ymmärtää paremmin ympäristöään globaalisti ja hahmottaa kulttuuriset eroavaisuudet ja mitä ne vaikuttavat hänen liiketoimintaan.
Ympäristöosaaminen 2 1
Hanke mahdollistaa lisätä yrittäjän ymmärrrystä ympäristöön ja vähentää materiaalien käyttöä sekä ympäristörasitusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa yrittäjien digitaalisia valmiuksia ja sitä kautta kehittää heidän liiketoimintaansa ja yrityksen tuottavuutta. Tavoitteena oli myös lisätä henkilökohtaisesti kunkin yrittäjän omia valmiuksia, ajatuksena saada yrittäjä itse hyödyntämään ja parantamaan konkreettisesti digitalisaation keinoin liiketoimintaansa.
Hankkeessa digitaalisten välineiden hyödyntäminen ja niiden sisältö sekä toiminnallisuus tarkasteltiin yrityksen strategisien tavoitteiden ja kohderyhmäajattelun kautta. Oman toiminnan tehostamisella tavoiteltiin vaikutuksia myös yrittäjän työhyvinvointiin työrutiineista vapautuvalla ajalla.
Hankkeen tuloksena yrittäjät saatiin laajasti kiinnostumaan digitalisaation mahdollisuuksista ja lähtemään käytännössä toteuttamaan omia projektejaan. Tällä oletetaan olevan vaikutuksia yrittäjän jaksamiseen ja sitä kautta omaan hyvinvointiin.
Hankkeen aikana toteutettiin myös yritysneuvontaan välineitä tekoälyä hyödyntäen. Tämä tulee helpottamaan yrittäjien omien digitaalisten valmiuksen arviointia ja sitä kautta muodostamaan oman kehittämissuunnitelman.