Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20579

Hankkeen nimi: Yritys oppii ja menestyy

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2015 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171517-1

Jakeluosoite: Asemakatu 22-24, 4.krs

Puhelinnumero: 017-3680 500

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mia Hakulinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mia.hakulinen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-3680 508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5
Navitas Kehitys Oy, 0775736-4
Kehitysyhtiö Savogrow Oy, 2660204-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys oppii ja menestyy Hankkeen kohderyhmänä ovat pk yritykset ja näissä yrityksissä sekä yrittäjät että yritysten henkilöstö.

Hankkeella halutaan vahvistaa yrittäjien sekä yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista ja tukea näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta sekä yritysten kasvumahdollisuuksia. Osaamiskartoitukset avaavat yritykselle mahdollisuuden uudistaa työorganisaatiota sekä siirtää tietoa ja osaamista yrityksen sisällä työntekijältä toiselle. Ikäjohtaminen on tämän hetken haaste ja hankkeen koulutuksilla halutaan vastata myös tähän haasteeseen. Yrityksissä tehtävien osaamiskartoitusten kautta voidaan hahmottaa tulevia muutostilanteita paremmin ja yritykset saadaan reagoimaan niihin.

Hankkeen tärkeä tavoite on saada yritykset ymmärtämään se, mitä digitalisoituminen merkitsee. Tämän ymmärryksen vahvistaminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn ja uudistumisen kannalta olennaista ja siksi digitalisoituminen tullaan yhdistämään kaikkiin koulutussisältöihin.

Osaamiskartoitukset ovat Yritys oppii ja menestyy projektin olennaisin osa ja kartoituksia yrityksissä tekevät kenttähenkilöstö, jotka tekevät yrityskohtaisia käyntejä koko Pohjois-Savon alueella. Kartoitukset tehdään koko yrityksen henkilöstölle ja 1 yritysyhteyshenkilö tekee vuoden aikana kartoituksen noin 300 yrityksessä. Yrityskäyntejä tekevät yritysyhteyshenkilöt toimivat myös avoimina tiedonvälittäjinä puhuttaessa yrityksille suunnatuista palveluista. Kun kartoituksessa nousee esiin tarpeita, joita Yritys oppii ja menestyy projekti ei voi täyttää, niin yritysyhteyshenkilöt välittävät tiedon organisaatioon tai hankkeeseen, josta ollaan yritykseen yhteydessä nousseen tarpeen tiimoilta.

Koska hankkeella halutaan tukea yritysten kokonaisvaltaista oppimista ja koulutuksilla halutaan kehittää suoraan osallistuvaa yritystä, niin tästä syystä koulutuksiin pyritään sisällyttämään ennakkotehtäviä jo ennen koulutuksen alkua, jolloin yrittäjät/ yritysten henkilöstö saadaan jo ennakkoon pohtimaan asioita oman yrityksen näkökulmasta. Hankkeen varsinaisissa koulutuksissa käsitellään yritysten tekemiä ennakkotehtäviä ja opetusmenetelmät eivät ole ns. perinteisiä, vaan ne ovat vahvasti osallistavia.
Yritys oppii ja menestyy projektissa pyritään myös hyödyntämään uutta teknologiaa koulutuksissa. Tätä voidaan kokeilla hankkeen piirissä siten, että koulutukseen osallistujat ovat omilla koneillaan omilla paikkakunnillaan ja koulutus tapahtuu omalta koneelta vuorovaikutteisena sekä kouluttajan että muiden osallistujien kesken.

Koulutuspäivät vahvistavat sekä yrittäjien että heidän henkilöstönsä osaamista eri osa-alueilla.

Digitalisoitumisen merkityksen ymmärtäminen johtaa yritysten kehittämiseen ja helpottaa sopeutumista jo olemassa oleviin muutoksiin. Hankkeen aikana on saatu vahvistettua yritysten kokemusta ja tietämystä teknologioista sekä ymmärrystä niiden hyödyistä liiketoiminnalle. Tavoite on saada muutoksia myös asenteisiin uutta teknologiaa kohtaan ja lisätä motivaatiota opetella käyttämään niitä.

Oppilaitokset sekä muut yritysten kanssa toimivat organisaatiot pystyvät hyödyntämään hankkeen aikana tehtyjen osaamiskartoituksien tuloksia yrityksille suunnattujen koulutusten suunnittelussa. Näin pystytään vahvistamaan entisestään mm. oppilaitosten tietoutta yrittäjien koulutustarpeista. Lisäksi pitemmällä aikavälillä kartoitukset auttavat oppilaitoksia ennakoimaan ammattiin valmistavaa koulutussuunnittelua, koska osaamiskartoitukset kertovat yritysten toimialakohtaisia tarpeita arjen työhön.

Digitalisoitumisen ymmärryksen lisääntyessä syntyy varmasti myös tulevaisuuteen koulutustarpeita, joihin voivat vastata niin oppilaitokset kuin muutkin yrityksille palveluja tuottavat organisaatiot.

Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 30.11.2018 saakka.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on pk yritykset niin yrittäjät kuin yritysten henkilöstökin. Hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdentaa myös muille yrityksille ja organisaatioille mikäli ne tukevat vahvasti varsinaisen kohderyhmän hyötyä. Tällöin näihin osallistujiin ei kohdistu De Minimis tukea lainkaan, vaan he maksavat todellisen koulutushinnan.

Pohjois-Savon alueen yritystenmäärä on jaettu tasaisesti kentällä kiertävälle henkilöstölle. Kunkin yritysyhteyshenkilön toiminta-alue on määritetty näiden määrien mukaisesti siten, että jokaisella kenttähenkilöllä on noin 3400 yritystä omalla toiminta-alueellaan. Kuopion osuudesta on siirretty sekä Suonenjoen että Varkauden neuvojalle yhteensä noin 3000 yritystä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, muut hankkeet sekä muut yrityksille palveluja suuntaavat organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 926 229

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 866 618

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 122 324

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 985 068

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Sonkajärvi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Vesanto, Tuusniemi, Rautavaara, Kuopio, Kaavi, Suonenjoki, Pielavesi, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 650

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1064

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 780

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdistuu sekä yrittäjinä toimiviin miehiin ja naisiin sekä yritysten molempia sukupuolia käsittävään henkilöstöön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyrkimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon sisällytetään kaikkiin hankkeen toimenpiteisiin ja normaaliin työskentelyyn. Toimenpiteitä tarkastellaan miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin. Tietoa kerätään ja kirjataan hankkeen kohderyhmästä miesten ja naisten mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Luonnonvarojen käytön kestävyys tulee mahdollisesti esille joidenkin toimialojen osaamiskartoituksissa. Toimintaympäristön muutokset, joita yritysten tulee huomioida oman toimintansa kehittämisessä, liittyvät myös luonnonvarojen käytön kestävuuteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Toimintaympäristön muutokset, joita yritysten tulee huomioida oman toimintansa kehittämisessä, liittyvät myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus ei suoraan tule esille tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen)tulevat hyvin todennäköisesti esille eri alojen toimintaympäristön muutoksia tarkastellessa. Toimintaympäristön muutoksia peilataan yritysten osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät vaikuta tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Materiaalien ja jätteiden kierrätys ja materiaalitehokkuus tulevat myös hyvin todennäköisesti esille eri alojen toimintaympäristön muutoksia tarkastellessa ja yritysten osaamiskartoituksissa. Toimintaympäristön muutoksia peilataan yritysten osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Uusiutuvien energialähteiden käyttö tulee myös hyvin todennäköisesti esille eri alojen toimintaympäristön muutoksia tarkastellessa ja yritysten osaamiskartoituksissa. Toimintaympäristön muutoksia peilataan yritysten osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen tulee hyvin todennäköisesti esille eri alojen toimintaympäristön muutoksia tarkastellessa. Toimintaympäristön muutoksia peilataan yritysten osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke vaikuttaa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Logistiset ratkaisut tulevat hyvin todennäköisesti esille eri toimialojen kehittämissuunnitelmissa ja toimintaympäristön muutoksissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeella edistetään yritysten, työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointia. Asiakkaiden hyvinvointia edistetään välillisesti yritysten palveluiden kehittämisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke ei ole varsinaisesti tasa-arvohanke, mutta se voi edistää myös sukupuolten välistä tasaarvoa mm. toimintaympäristön muutoksista nousevista tarpeista lähtien.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus ei tule hankkeessa suoraan esille, mutta toimintaympäristön muutoksen tarkastelussa se saattaa nousta esille ja vaikuttaa yritysten toiminnan suuntaamiseen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kulttuuriympäristö ei tule hankkeessa suoraan esille, mutta toimintaympäristön muutoksen tarkastelussa se saattaa nousta esille ja vaikuttaa yritysten toiminnan suuntaamiseen.
Ympäristöosaaminen 0 3
Hankkeella voi olla vaikutusta ympäristöosaamiseen, jos se tulee esille toimintaympäristön ja toimialojen muutoksissa ja vaikuttaa sitä kautta hankkeen toimenpiteisiin ja yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

HANKETAVOITTEET
YOM-hankkeen palveluihin on osallistunut hankeaikana 1064 yritystä (hanketavoite oli 650 yritystä). Hankkeen henkilömäärä koko hankeajalta on 1948 (tavoite koko hankkeen ajalle oli 780).

OHJAUKSET
Hankeaikana osaamiskartoitus on tehty kaikkiaan 480 yritykseen ja se on koskettanut kaikkiaan 1000 henkilöä. Syyskuussa 2017 osaamiskartoituskäynneillä otettiin lisäksi mukaan myös Työelämä 2020 -hankkeen kehittämä Kehittämispolkukysely. Kysely on tehty nyt 21 yrityksen ja 220 henkilön kanssa. Osaamiskartoitusten lisäksi yrittäjät ovat saaneet apua ja lisätietoa myös muista kuin YOM-hankkeen palveluista ja osaamiskartoituksista yrittäjiä on ohjattu eteenpäin eri tahoille. Yhteensä hankkeen aikana on tehty yli 350 ohjausta, eli noin 80 prosenttia osaamiskartoituksista on johtanut ohjaukseen. Eniten ohjauksia on tehty liittyen oppisopimukseen, oppilaitosten kautta haettaviin harjoittelijoihin sekä työllistämiseen.

KOULUTUKSET
Hankeaikana on järjestetty kaikkiaan 199 koulutusta, joihin on ollut kaikkiaan 2064 osallistumista. Koulutuspäiviä á 7h on järjestetty kaikkiaan 312 kappaletta eli keskiarvo koulutuksen pituudelle on 1,5 päivää.

Koulutusten lisäksi on järjestetty vielä maksuttomia digi-infoja eri puolilla Pohjois-Savoa; yhteensä 31 kpl ja niissä on ollut kaikkiaan 636 osallistumista (nämä osallistumiset eivät näy henkilömäärissä, koska infoissa on kiertänyt vain nimilistat). Digi-infoja on järjestetty mm. seuraavista aiheista: SOME-näkyvyys, digimarkkinointi, virtuaalitodellisuus, sähköinen taloushallinto ja tietoturva-asetus. Digi-infojen myötä on saatu innostettua yrityksiä digipolulle, sillä useat osallistujat ovat lähteneet infojen jälkeen varsinaisiin koulutuksiin.

Koulutukset on suunniteltu osaamiskartoitusten tulosten pohjalta vastaamaan yrittäjien todellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin. Osaamiskartoitukset ovat osoittautuneet kaikista tehokkaammaksi tavaksi koulutusten myynnissä. Esimerkiksi Ylä-Savossa lähes 70% yrityksistä, joissa on tehty osaamiskartoitus, on osallistunut myös koulutuksiin. YOM-palveluista on saatu levitettyä tietoa tehokkaasti koko Pohjois-Savon alueella sekä se on huomioitu myös eri puolilta Suomea.

Yhteensä hankkeen aikana on kirjattu 2064 osallistumista koulutuksiin. Pitkissä koulutuksissa osallistujille on jaettu myös ns. välitehtäviä, joita on tehty koulutuspäivien välillä. Kouluttajia on kannustettu hyödyntämään opetuksessa uudenmuotoisia opetusmenetelmiä ja sähköisiä työkaluja.

Hanke on järjestänyt yhteensä kuusi verkkokurssia.

HANKEYHTEISTYÖ
YOM-hanke on tehnyt yhteistyötä koulutusten ja tilaisuuksien järjestämisessä useiden muiden hankkeiden kanssa mm. Digikyky -hanke, TUPLA -hanke, TOPI -hanke, Ytyä Ylä-Savossa -hanke, eMaaseutu -hanke, Mikrogrow -hanke jne.

Koulutusten jälkeen on kerätty palautetta ja sen perusteella 91% vastanneista on ilmoittanut, että heidän osaamisen taso on noussut koulutukseen osallistumisen myötä.