Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20582

Hankkeen nimi: MESSISSÄ – osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä muuttuvissa elämäntilanteissa –esiselvityshanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0235747-6

Jakeluosoite: Kiviharjuntie 11

Puhelinnumero: 0505519007

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ppsydanpiiri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Hirsso

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Paivi.Hirsso(at)ppshp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505519007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vasta työttömäksi jääneille ei julkisella palvelujärjestelmällä ole tarjota nimenomaan työttömyyden alkuvaiheeseen kohdistettua voimavaroja vahvistavaa, hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä lisäävää toimintaa. Erityisenä huomioitavana kohderyhmänä yli 50-vuotiaat, joilla on selvästi vaikeammat mahdollisuudet työllistyä uudelleen. Työttömyyden pitkittyminen altistaa erityisesti yli 50-vuotiaita sosiaalisille ja terveydellisille ongelmille kuten sydän- ja verisuonitaudeille. Näiden hoitaminen vaatii voimakkaampaa panostusta sosiaali- ja terveyspalveluilta.
Työttömät itse arvioivat syynä tähän olevan yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän rakenteissa, joissa työttömien osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus eivät toteudu toivotusti – ennaltaehkäisyn näkökulmasta pitäisi erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa olla heti tarjolla monipuolista tukea ja ohjausta, jolla voidaan ehkäistä työttömyyden pitkittymistä sekä ehkäistä työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä ja vähentää terveysriskejä sekä lisätä osallisuuden tunnetta.
Esiselvityshankkeessa rakennetaan ennaltaehkäisevä yhteistyörakenne järjestöjen, Oulun kaupungin ja TE-toimiston kesken. Yhteistyörakenteen avulla pystytään monitoimijaisena yhteistyönä kokoamaan yli 50 –vuotiaalle vasta työttömäksi jääneelle tuki- ja toimintotarjotin, jolla työttömyyden pitkittymiseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia pystytään varhaisessa vaiheessa ehkäisemään. Yhteistyörakenne sekä tuki- ja toimintotarjotin huomioivat kokonaisvaltaisesti äskettäin työttömäksi jääneen yli 50-vuotiaan tilanteen.

Esiselvityshankkeen tuloksena järjestö-kunta-TE-toimisto yhteistyölle on rakenne, nykyiset ennaltaehkäisevät järjestöjen toiminnot/ tuen muodot on pääsääntöisesti koottu ja arvioitu aukkopaikkoja vasta työttömäksi jääneen yli 50-vuotiaan näkökulmasta. Lisäksi etsivän työn malli on luotu äskettäin työttömäksi jääneiden yli 50-vuotiaiden tavoittamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvitysvaiheessa järjestöt, TE-toimisto, Oulun kaupunki

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä esiselvityksessä ovat yli 50-vuotiaat työikäiset, joilla työttömyyden kesto on 0-6 (8) kuukautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Esiselvityshankkeessa arvioidaan sukupuolinäkökulman merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Esiselvityshankkeessa arvioidaan sukupuolinäkökulman merkitystä ja huomioimista varsinaisessa hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Esiselvityshankkeessa arvioidaan sukupuolinäkökulman merkitystä. Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Luonnosta hyvinvointia teemaa on arvioitava näkökulma, joka huomioidaan varsinaisessa hakemuksessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Suoranaista yhteyttä esiselvityshankkeella ei ole ilmastomuutoksen riskeihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Luonnosta hyvinvointia teemaa on arvioitava näkökulma, joka huomioidaan varsinaisessa hakemuksessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Suoranaista yhteyttä esiselvityshankkeella ei ole tähän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Luonnosta hyvinvointia teemaa on arvioitava näkökulma, joka huomioidaan varsinaisessa hakemuksessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Esiselvityshanke tuottaa hyvin vähän jätteitä (materiaalikustannuksia tulee paperista jne.)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Esiselvityshanke ei juurikaan käytä uusiutuvia energianlähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Yli 50 vuotiaiden mahdollisuudet työllistyä uudelleen paranevat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tuki- ja toimintatarjottimen rakentaminen yli 50-vuotiaille äskettäin työttömäksi jääneille
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Pyritään estämään työttömyyden pitkittymisestä johtua taloudellisia vaikeuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Pystytään estämään, hidastamaan työttömyyden pitkittymiseen liittyvät ongelmat Vähennetään monialaisen yhteispalvelun tarvetta sekä kuntouttavien työllisyyspalveluiden tarvetta
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Yli 50-vuotiaan äskettäin työttömäksi jäänyt saa paremmat mahdollisuudet työllistyä uudelleen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Äskettäin työttömäksi jääneiden yhteiskunnallisen aseman turvaaminen keskiössä erityisesti varsinaisessa hankkeessa
Kulttuuriympäristö 3 3
Kulttuuriympäristön merkitys tulee huomioitua varsinaisessa hankkeessa, kulttuuriset hyvinvointivaikutukset huomioidaan esiselvityshankkeessa
Ympäristöosaaminen 3 1
Sydänpiiri toiminnassaan kierrättää tulostinvärit, paperit, biojätteet, esiselvityshankkeessa luontohyvinvointi huomioidaan ja sitä kautta myös luonnon eteen/ säilyttämiseksi tehtävä työ

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vasta työttömäksi jääneille ei julkisella palvelujärjestelmällä ole tarjota nimenomaan työttömyyden alkuvaiheeseen kohdistettua voimavaroja vahvistavaa, hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä lisäävää toimintaa. Erityisenä huomioitavana kohderyhmänä on yli 50-vuotiaat, joilla on selvästi vaikeammat mahdollisuudet työllistyä uudelleen. Työttömyyden pitkittyminen altistaa erityisesti yli 50-vuotiaita sosiaalisille ja terveydellisille ongelmille, kuten sydän- ja verisuonitaudeille. Näiden hoitaminen vaatii voimakkaampaa panostusta sosiaali- ja terveyspalveluilta. Työttömät itse arvioivat syyn tähän löytyvän yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän rakenteista, joissa työttömien osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus ei toteudu toivotusti. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta pitäisi erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa olla heti tarjolla monipuolista tukea ja ohjausta, joilla voidaan ehkäistä työttömyyden pitkittymistä sekä ehkäistä työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä ja vähentää terveysriskejä sekä lisätä osallisuuden tunnetta.

Esiselvityshankkeessa oli tarkoituksena rakentaa ennaltaehkäisevä yhteistyörakenne järjestöjen, Oulun kaupungin ja TE-toimiston kesken. Yhteistyörakenteen avulla pystytään monitoimijaisena yhteistyönä kokoamaan yli 50-vuotiaalle vasta työttömäksi jääneelle tuki- ja toimintatarjotin, jolla työttömyyden pitkittymiseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia pystytään varhaisessa vaiheessa ehkäisemään. Yhteistyörakenne sekä tuki- ja toimintatarjotin huomioivat kokonaisvaltaisesti äskettäin työttömäksi jääneen yli 50-vuotiaan tilanteen.

Esiselvityshankkeessa luotiin yhteistyörakennetta projektiryhmän, kehittämispäivien sekä järjestöille suunnatun kyselyn kautta. Yhteistyörakenne on mahdollisesti käytettävissä varsinaisessa hankkeessa. Ilman koordinoivaa tahoa ei yhteistyötä kuitenkaan tapahdu. Yhteistyön jatkuminen edellyttää jatkohanketta, joka hoitaa koordinoinnin.

Esiselvityshankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaus sekä toteutettiin neljän äskettäin työttömäksi jääneen haastattelut. Ennen alustavan tuki- ja toimintatarjottimen rakentamista selvitettiin kohderyhmän tarpeita ja työttömyyteen liittyviä ongelmia sekä tarvittavia järjestöjen tuenmuotoja ja toimintaa. Hankkeessa toteutettiin tämän jälkeen kysely, jonka aineisto koostui 15 järjestön/yhdistyksen tarjoamasta toiminnasta ja tuen muodoista kohderyhmälle. Kyselyn tulosten pohjalta on koottu alustava tuki- ja toimintatarjotin, jota voidaan myöhemmin hankkeena pilotoida äskettäin työttömäksi jääneen jaksamista ja selviytymistä sekä mahdollistaa äskettäin työttömäksi jääneelle erilaisia keinoja omien voimavarojen, hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet järjestöt/yhdistykset tarjoavat työttömille toimintaa, joka painottuu erityisesti fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työttömät ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, ja työttömien elämäntilanteet ovat moninaisia ja monimuotoisia sekä tämän pohjalta myös heidän tarpeensa. Henkilön elämäntilanne kaikkinensa, ei pelkästään työttömyyden näkökulmasta, suuntaa tarvittavaa tukea. Järjestökenttä tarjoaa paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia ja tuen muotoja, joista ihminen voi valita itselleen sopivimmat tukemaan terveyttään ja hyvinvointiaan.

Etsivän työn toimintamalli rakennettiin yli 50-vuotiaiden äskettäin työttömäksi jääneiden tavoittamiseksi sekä heidän ohjaamisekseen järjestöjen tuen ja toiminnan piiriin. Mallia rakennettiin yhteistyössä TE-toimiston ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoiman Sonja-neuvonnan kanssa. Sonja-neuvonta tavoittaa hyvin ne työttömät asiakkaat, joilla on merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Ihimiset.fi -sivusto toimii sähköisenä työkaluna ja järjestöjen/yhdistysten toiminnan ja tuen muotojen tarjottimena jo tällä hetkellä, mitä voidaan hyödyntää ohjausvälineenä Sonja-neuvonnassa työskennellessä työttömien kanssa jatkohankkeen aikana. Jatkohankkeen esittely ja Ihimiset.fi -sivustosta tiedottaminen on mahdollista TE-toimistossa niin sanottuina hankepäivinä. Jatkohankkeessa otetaan käyttöön yhdessä TE-toimiston ja Sonja-neuvonnan kanssa rakennettu toimintamalli, jolla vasta työttömäksi jääneet tavoitetaan ja pystytään ohjaamaan järjestöjen tuen ja toiminnan piiriin.