Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20583

Hankkeen nimi: Tehokkuutta rakennusalan verkostoista

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: PL 30, 74101 Iisalmi

Puhelinnumero: 0400 827 251

Postinumero: 74101

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 792 830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennusala työllistää Pohjois-Savossa lähes 7000 henkilöä, alan yrityksiä on n. 1600. Rakennusala on hyvin suhdanneherkkää ja riippuvainen muiden alojen menestymisestä, mutta toisaalta rakentamisessa mm. elinkaariajattelu ja palveluliiketoiminnan kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Eri erikoistuneiden yritysten yhteistyössä, verkostomaisessa työskentelyssä ja uusien markkina-alueiden hyödyntämisessä on yksi mahdollisuus parantaa alan yritysten asemaa asiakkaan arvoketjussa, parantaa yritysten kannattavuutta ja tuottavuutta sekä päästä uusille kansainvälisille markkinoille mm. kehitystyö- ja kriisinhallinta-alueille. Pohjois-Savossa on laaja joukko yrityksiä, koulutuksenjärjestäjiä ja asiantuntijalaitoksia, joilla on rakentamiseen sekä vesi- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvää kansainväliset kriteerit täyttävää erityisosaamista

Osaaminen on toistaiseksi Pohjois-Savon alueella hajallaan useissa eri organisaatioissa. Tiiviimpi yhteistyö Pohjois-Savon eri toimijoiden välillä sekä palvelukokonaisuuksien ja konseptuaalisten toimintamallien kehittäminen mahdollistaa yrityksille uutta liiketoimintaa. Uusia ansaintamalleja kehittämällä, myymällä tuotteen lisäksi myös palvelua, huoltoa ja ylläpitoa yritysten yhteistyöverkostoina on mahdollista kasvattaa liikevaihtoaan huomattavasti. Uudet kokonaisvaltaiset tuote- ja palvelukonseptit vaativat monialaista osaamista, erikoisosaamisen yhdistämistä uusilla tavoilla ja verkostomaisen työtavan hallintaa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen pk-yrityksiä yhteisten, kansainvälisille markkinoille tähtäävien, tuotteiden ja palvelujen kokonaistuottamisen kehittämiseksi. Verkostomaista työtä ja vertaisoppimista tukemalla voidaan kehittää uusia tuote- ja palvelupaketteja sekä parantaa eri alojen yritysten keskinäistä tuntemusta ja yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen tuotoksena syntyy pohjoissavolainen rakennus-, puu- ja vesialan yritysten, oppilaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistoimintaverkosto, jolla on valmius osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat Pohjois-Savon rakennus-, vesi-,puu-, ja konealan yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat rakennusalan ammattiosaajat ja alojen opiskelijat, sekä ammatilliset oppilaitokset, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot ja asiantuntijaorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 867

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 546

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 003

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 10

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallistuvien yritysten toimialat ovat miesvaltaisia, mutta yritykset työllistävät myös alueen naisia. Osallistuvien koulutusorganisaatioiden koulutuspalvelut on suunnattu tasapuolisisti naisille ja miehille. Tosin kohdetoimialojen koulutuksiin osallistujat ovat vielä toistaiseksi pääsääntöisesti miehiä. Kehitys- ja kriisialueilla erityisesti naiset huolehtivat arjen toiminnan pyörittämisestä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehittämällä yritysten toimintaa saadaan lisää työpaikkoja myös naisille. Sukupuolisegregaatiota pyritään purkamaan tekemällä koulutusohjelmista myös naisia kiinnostavia. Hankkeen toiminnan tuloksena syntyvän toimintakonseptin toteuttaminen kehitys-ja kriisialueilla vaikuttaa näiden alueiden perheiden ja erityisesti naisten elämän helpottumiseen (puhdas juomavesi, asumisolosuhteet).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta kohdistuu yritysten tuottavuuden kehittämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeessa kehitetään uusia toimintakonsepteja kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Puunkäyttö raaka-aineena vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Hankkeessa pyritään edistämään vesi-ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien tuotteiden ja osaamispalveluiden vientiä. Esim.mobiilit vedenpuhdistusratkaisut, joissa vesilähteenä on pintavesi. Näin suojellaan tärkeitä pohjavesivarantoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hnakkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon pk- yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja yhteistyö oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden kanssa luo kestävän pohjan alueen elinkeinorakenteen kehittämiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Liiketoimintakonsepteissa huomioidaan tuotteen elinkaariajattelu, johon kuuluu myös palveluita, huoltoa, neuvontaa ym. aineettomia tuotteita ja palveluja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Pk-yritysten liiketoiminnan kehittyminen lisää paikallisia työllistymismahdollisuukaia.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Uusien liiketoimintamahdollisuukisen myötä pohjoissavolaiset pk-yritykset voivat tarjota työpaikkoja molemmille sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Tuetaan osaamista ja omaa aktiivisuutta, tuotanto-, palvelu- ja kulutustapojen vapaaehtoista muutosta kestävämpään suuntaan sekä työolojen kehittymistä. Eri kulttuurien tuntemus paranee liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisen myötä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Teknologiatransfer(vesi - ja puurakentamisen osaamisen siirto, vedenpuhdistuskonttien käyttöönotto, huolto ja koulutus)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tehokkuutta rakennusalan verkostoista –hankkeen tavoitteena oli koota yhteen kasvuhakuisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä pohjoissavolaisia rakennus-, puu-, ja vesihuoltoalojen yrityksiä. Mukaan saatiin myös erityisesti pk-yrityksiä, joilla ei vielä yksin ole resursseja etabloitua kansainvälisille markkinoille. Asiantuntijoina sekä verkostoina hankkeessa toimivat eri kansainvälisyysasioiden asiantuntijat, joiden avulla voitiin tarjota laajempia kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Hankkeen toimina järjestettiin rakennusalan yrityksille kansainvälisyysosaamisen kehittymismahdollisuuksia sekä verkostoja liiketoiminnan edistämiseksi Pohjois-Ruotsin rakennusalan työmaille. Hankkeen alkutoimena kartoitettiin yritysten kv-osaamisen tarpeet hankkeen toimiksi. Kansainvälisyyden kehittämiseksi hankkeessa järjestettiin 4 työpajaa sekä tutustumismatka Pohjois-Ruotsiin. Työpajojen teemoiksi kartoitusten perusteella tulivat kansainvälisyyteen liittyen Pohjois-Ruotsin kaupankäynnin mahdollisuudet, käytännön liiketoimintatieto Pohjois-Ruotsin kauppaa käyneiltä yrityksiltä, verkostoituminen Pohjois-Ruotsin kaupankäyntiä tuntevien tahojen kanssa sekä kv-rahoitusmahdollisuudet pk-yrityksille. Hankkeen kautta kilpailutettu Pohjois-Ruotsin rakennusalan asiantuntija järjesti Pohjois-Ruotsin tutustumismatkan sekä kertoi paikallisten rakennushankkeiden etenemisestä 3. ja 4. työpajassa yrityksille.

Hankkeeseen tavoiteltiin 7 yritystä rakennusalalta. Hankkeen toimiin ilmoittautui 11 yritystä. Näistä 6 oli koko hankkeen ajan aktiivinen, 1 mukaan lähtenyt yritys ei osallistunut hankkeen toimiin muutoin kuin hankeasiantuntijan kanssa käydyin asiantuntijakeskusteluin. Hankkeen tuottamat palvelut ja asiantuntemus yrityksille on koettu erittäin hyvänä.