Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20584

Hankkeen nimi: Sujuvat työnhakumarkkinat

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208201-1

Jakeluosoite: PL 472, Viitaniementie 1 A

Puhelinnumero: 040-3415111

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.gradia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JOUTSEN VUOKKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vuokko.joutsen(at)gradia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-3416222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 0208589-6
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sujuvat työnhakumarkkinat -hanke tukee Nuorisotakuun toteutumista suuntautuessaan edistämään ammattiin valmistuvien opiskelijoiden siirtymistä työelämään mahdollisimman sujuvasti. Hankkeen tavoitteet kohdistuvat sekä oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan sekä yhteistyön syventämiseen alueen työnantajien kanssa.

Tavoite 1)
Tavoitteena on edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia alueen työnhakumarkkinoilla.

Tavoite 2)
Tavoitteena on lisätä oppilaitosten valmiuksia ohjata opiskelijoita työllistymään. Tavoitteena on vahvistaa valmistuvia opiskelijoita työllistymään ohjaavien ammatillisten kouluttajien urasuunnitteluosaamista.

Tavoite 3)
Tavoitteena on parantaa ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja ammatillisten oppilaitosten ja alueen työelämän yhteistyötä tiivistämällä. Tavoitteena on tukea alueen työantajien kiinnostusta ja valmiuksia ohjata ja tukea ammattiin valmistuvia opiskelijoita hakeutumaan ja kiinnittymään alueelliseen työelämään.

Tavoite 4)
Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä oman alan työmarkkinoiden kehityksen seuraamisessa ja verkostoitumisessa.

Hanke toteutetaan kahtena työkokonaisuutena:
A) Työnhakuosaamisen kehittäminen,
B) Sosiaalinen media ja sähköiset kanavat työnhaussa

TOIMENPITEET

A) TYÖNHAKUOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Toimenpide 1.
Luodaan Työnhaku ja oma osaaminen –verkko-oppimisympäristö ja organisoidaan sen käyttöön otto. Suunnitellaan verkko-oppimisympäristöön vaihtoehtoinen Ohjattu työnhaku –moduuli.

Toimenpide 2.
Luodaan valmistuvan opiskelijan työnhaun ja työelämätaitojen osaamisen kriteerit. Hankitaan mahdollisuus myöntää kriteerit täyttäville opiskelijoille digitaalinen osaamismerkki ”Työnhaun/työelämätaitojen osaaja”, jota he voivat käyttää työnhaun tukena.

Toimenpide 3
Järjestetään Laadukas työnhaastattelu -valmennus alueen työnantajille.

Toimenpide 4.
Ohjataan ja tuetaan ammatillisia kouluttajia ja ohjaushenkilöstöä toimimaan tiiviisti opiskelijan tukena työnhakuun valmistautumisessa. Järjestetään ”Koko koulu työnhaussa” –kampanjoita valmistuvien opiskelijoiden tueksi. Toteutetaan Duunipysäkki-toimintaa opiskelijoiden työnhaun aktivoimiseksi.

Toimenpide 5.
Vahvistetaan ammatillisten kouluttajien urasuunnittelun ohjausosaamista ja opiskelijoiden sähköisen osaamiskansion kokoamisen ohjausvalmiuksia.

B: SOSIAALINEN MEDIA JA SÄHKÖISET KANAVAT TYÖNHAUSSA
Toimenpide 6.
Järjestetään Työnhaku sosiaalisen median keinoin –infotapahtuma toteuttajaoppilaitosten alueilla.

Toimenpide 7
Etsitään toimivia tiedonvälitystapoja toimialojen oppilaitos-työelämäyhteistyön tukemiseksi.Luodaan yhteinen, sähköinen työpaikkatiedotuksen kanava valmistuvien opiskelijoiden työnhaun tueksi.

Hankkeen tulokset syntyvät kahdessa työkokonaisuudessa:
A) Työnhakuosaamisen kehittäminen
B) Sosiaalinen media ja sähköiset kanavat työnhaussa

A) TYÖNHAKUOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Tulos 1
"Työnhaku ja oma osaaminen" -verkko-oppimisympäristö opiskelijoiden käyttöön.

Tulos 2
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatilliset oppilaitokset voivat myöntää "Työnhaun/työelämätaidon osaaja" -digitaalisia osaamismerkkejä valmistuville opiskelijoille.

Tulos 3
Oppilaitosten ja työelämän välille on syntynyt yhteistyön toimintamalli opiskelijoiden työnhaku ja -haastattelukäyttäytymisen parantamiseksi.

Tulos 4
Oppilaitoksissa tulee käyttöön "Koko koulu työnhaussa" kampanjan ja Duunipysäkki-tiedotustoiminnan toteutusmalli.

Tulos 5
Ammatillisten opettajien ohjausosaaminen on lisääntynyt ja heillä on näkemys valmistuvien opiskelijoiden työnhaun kokonaisvaltaisesta ohjauksesta sekä urasuunnitteluvalmiuksien tukemisesta.

B) SOSIAALINEN MEDIA JA SÄHKÖISET KANAVAT TYÖNHAUSSA
Tulos 6
Opiskelijoita ja työnantajia yhdistävä pääosin sosiaalisen median keinoin toteutettava työnhaun tapahtuma

Tulos 7
Opiskelijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajien yhteinen, sähköinen työpaikkatiedotuksen kanava valmistuvien opiskelijoiden tueksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä on toteuttajaoppilaitosten ammattiin valmistuvat opiskelijat, jotka valmentautuvat työnhakuun.

Kohderyhmä on kolmen toteuttajaoppilaitoksen ammatilliset opettajat ja ohjaushenkilöstö, jotka organisoivat ja toteuttavat opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia ja työelämätaitoja edistävää opetusta ja ohjausta. Koulutusaloittain valitut ammatilliset opettajat osallistuvat valmennusohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä ja syventää valmistuvien opiskelijoiden työllistymiseen liittyviä ohjaustaitoja.

Kohderyhmä on Keski-Suomen maakunnan alueella toimivat työllistävät yritykset, erityisesti pk-yritykset sekä julkiset työnantajaorganisaatiot. Alueen työnantajat valmentautuvat ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä tukeviin toimintatapoihin. Työnantajan edustajat siirtyvät valmennuksen suoritettuaan oppilaitoksille palveluja tarjoaviksi työnantajatahoiksi erillisen sopimuksen mukaan.

Toimialat, joihin kehittämistyö kohdistuu, ovat rakennus-, kone- ja metalli-, marata-ala tai kaupan hallinnon alat. Hankkeeseen valitaan neljä kaikille oppilaitoksille yhteistä toimialaa.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvista henkilöistä 20 % on Saarijärvi-Viitasaari-alueelta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on Keski-Suomen alueen työnantajat, jotka saavat tulevaisuudessa rekrytoitavakseen työnhakijoita, jotka ovat ammatillisen tutkinnon suorittaneita ja joilla on yhä paremmat työnhaku- ja työelämävalmiudet.

Välillinen kohderyhmä on TE-toimiston työnvälityksen ja muiden työllistymistä edistävien tahojen henkilöstö, joiden työtä helpottaa ammattiin valmistuneiden opiskelijoiden paremmat työnhakuvalmiudet ja työelämätietous.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 521 083

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 490 084

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 744 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 700 122

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Jämsän, Joutsan, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Petäjävesi, Äänekoski, Hankasalmi, Pihtipudas, Kinnula, Uurainen, Joutsa, Karstula, Jyväskylä, Kuhmoinen, Kannonkoski, Saarijärvi, Kyyjärvi, Viitasaari, Keuruu, Laukaa, Jämsä, Muurame, Multia, Kivijärvi, Konnevesi, Luhanka, Toivakka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 92

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 151

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 245

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta edeltäneessä valmistelussa, mikä toteutettiin ESR-esiselvityshankkeena (Opiskelijoiden työnhakuvalmiudet ja työelämätaidot), valittiin kartoitettaviksi toimialoiksi sekä pääasiallisesti miesvaltaisia että naisvaltaisia toimialoja, jotta saadaan esiin se, että tuleeko tämän hankkeen tavoitteita tai toimenpiteitä suunnata eri tavoin eri toimialoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja työelämään kiinnittymistä edistetään sekä mies- että naisvaltaisilla koulutus-/ toimialoilla. Koulutus-/ toimialat on valittu tarkoituksella siten, että kehittämistyö kattaa molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeen aikana pilotoidaan opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia ja työelämään siirtymistä tukevia ja edistäviä palveluja, jotka hankitaan eri toimialojen paikallisilta tuotanto- ja palveluyrityksiltä sekä julkisen sektorin työnantajilta. Onnistuneen pilotoinnin jälkeen oppilaitokset ostavat palvelua yrityselämästä. Kun valmistuvat opiskelijat pystyvät siirtymään nopeasti ja sujuvästi työelämään, niin alueen yritykset saavat työntekijöitä, joilla on ammattitaito ajan tasalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Tuotannolliset ja palveluyritykset tuottavat aineettomia palveluja ohjatessaan ja valmentaessaan valmistuvia opiskelijoita kohti työelämään siirtymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Yksilöllisesti etenevät työnhakua ja työllistymistä edistävät opinnot on tarkoitus toteuttaa myös siten, että niiden opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Hanke vaikuttaa välillisesti molempien toteuttajaoppilaitosten valmistuvien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksiin. Ammattiin valmistuneiden opiskelijoiden nopea siirtyminen työmarkkinoille joko palkkatyöhön tai yrittäjyyteen, mahdollistaa heille taloudellisen toimeentulon ja itsenäisen elämän aloittamisen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Kehittämisen tavoitteena on luoda yksilöllisesti etenevä työnhakua ja työllistymistä tukeva koulutuksen toteutusmalli, joka mahdollistaa erilaiset oppimis- ja työskentelytavat, mikä tasa-arvoistaa opiskelijoita. Avoimien tai piilotyöpaikkojen tiedottaminen sähköisissä kanavissa kaikille opiskelijoille lisää tasa-arvoa opiskelijoiden keskuudessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä työelämään oppilaitoksen ja työelämän yhteistyön avulla lisää erityisesti haasteellisten opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia, jolloin heidän osaltaan syrjäytymisvaaran riski pienenee.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite
Sujuvat työnhakumarkkinat -hankkeen ydintavoitteena oli edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia alueen työnhakumarkkinoilla. Tavoitteena oli lisätä oppilaitosten valmiuksia ohjata opiskelijoita työllistymään vahvistamalla ammatillisten kouluttajien urasuunnittelun ohjausosaamista. Tavoitteena oli tukea alueen työnantajien kiinnostusta ja valmiuksia ohjata ja tukea ammattiin valmistuvia opiskelijoita hakeutumaan ja kiinnittymään alueelliseen työelämään. Tavoitteena oli parantaa ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja ammatillisten oppilaitosten ja alueen työelämän yhteistyötä tiivistämällä. Tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa opiskelijoiden käyttämien digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä oman alan työmarkkinoiden kehityksen seuraamisessa ja verkostoitumisessa.

Hankkeen tavoitteet olivat ja ovat ajankohtaisia edelleen ja toimenpiteet tukivat tavoitteiden toteutumista. Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin, mutta tulosten pitemmän ajan vaikutuksista ei ole saatavissa vielä tietoa.

Hankkeen toteutus
Hanke toteutettiin kahtena työkokonaisuutena, joissa oli yhteensä seitsemän toimenpidettä. Niillä pyrittiin parantamaan valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä mahdollisimman nopeasti valmistumisen jälkeen. Hankkeen työkokonaisuudet olivat: työnhakuosaamisen kehittäminen sekä sosiaalinen media ja sähköiset kanavat työnhaussa. Hankkeessa toimi useita osa-aikaisia opettaja-projektityöntekijöitä ja heidän työnsä organisoitiin työryhmiin, joilla oli vastuu ja valta toteuttaa toimenpiteitä hankesuunnitelmaa noudattaen. Toimintaa johti manageritiimi, jonka puheenjohtajana toimi projektipäällikkö. Toimintamalli osoittautui erinomaiseksi luomaan yhteistyötä, ideoita ja aktiivisuutta toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke toteutti kaikki suunnitellut seitsemän toimenpidettä.

Hankkeen tulokset
Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö, jota voidaan käyttää lähiopetuksen tukena, itsenäisenä verkkokurssina tai työpajan tukimateriaalina. Oppimisympäristö soveltuu myös HOKS-uraohjaukseen sekä työelämässä oppimisen ohjaukseen.

Työelämän osaaja –digitaalinen osaamismerkki, jota opiskelija voi käyttää työnhakunsa tukena liittämällä sen työhakemukseensa. Osaamismerkin suorittaminen on vapaaehtoinen, mutta testin tekeminen edellyttää aiemmin hankittua ja tunnustettua osaamista työelämän pelisäännöistä.

Laadukas työhaastattelu ja palautteen antaminen -valmennuspäivä työnantajille ja yrittäjille. Tarkoituksena oli se, että valmennetut työnantajat antaisivat opiskelijoiden toivomaa palautetta heidän työnhakutaidoistaan, mutta tämä malli ei toteutunut. Sen sijaan henkilöstöpalveluyritysten kanssa käytiin yhteistyökeskustelua palautteen saamiseksi opiskelijoille.

“Koko koulu työnhaussa” sisälsi erilaisia kampanjoita oppilaitosten henkilöstölle opiskelijoiden saaman uraohjauksen lisäämiseksi. Uraohjauksen tueksi tehtiin Uratehostin – tehoa uraohjaukseen! -vinkkiblogi opettajille. Blogi toimii myös mobiilissa, jolloin sitä voi käyttää työpaikkakäyntien yhteydessä.

Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana –valmennusohjelmat ja työpajat oppilaitosten opettajille. Valmennuksessa jäsenneltiin uraohjausta ja kokeiltiin erilaisia sähköisiä työkaluja uraohjauksen tueksi. Valmennukset ja työpajat toteutti osatoteuttaja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Työnhaku somen keinoin –toimenpiteissä kokeiltiin erilaisia somekanavia opiskelijoille suunnattujen rekrytointi-infojen toteutuksissa. Somekanavina toimi Facebook ja Snapchat. Rekrytointitapahtumista lähetettiin livekuvaa opiskelijoille ja Snapchatissa luotiin DuuniDonna-hahmo, joka snäppäsi some-työnhakuviikon aikana seuraajilleen vinkkejä työnhakuun ja julkaisi yhdessä henkilöstöpalveluyritysten kanssa avoimia työpaikkoja.

Sähköiset työnhakukanavat opiskelijoiden ja työnantajien rekrytoinnin työkaluksi. Hankkeessa tutkittiin ja kokeiltiin erilaisia työnhakukanavia, joista käyttöön jäivät Facebookin Osaajia työelämään - etsitään osaajaa (Keski-Suomi) ryhmä sekä Tiitus Students -sovellusalusta, jolle työstettiin Duuni Gradia & Poke –rekrytointipalvelu. Palveluun rekisteröityvät sekä työtä etsivät opiskelijat että työnhakijaa etsivät työnantajat ja sovelluksen tekoäly seuloo sopivia hakijoita sopiviin töihin. Palvelua ylläpitää oppilaitos ja sen käyttö on maksutonta sekä opiskelijoille että työnantajille. Hankkeen päättyessä samaan palveluun on yhdistymässä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja sen nimi muuttuu Duuni Keski-Suomeksi.

Lopuksi hanke työsti Opiskelijan uraohjaus työnhakuun ja työllistymiseen -prosessin kokonaiskuvauksen oppilaitosten käyttöön.

Sujuvat työnhakumarkkinat -hanketta toteutti kaksi ammatillista oppilaitosta ja ammattikorkeakoulu: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Hanke toteutettiin vuosina 2016-2019.