Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20587

Hankkeen nimi: Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.1.2016 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Runebergsgatan 8

Puhelinnumero: 06 825 0000

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Jakobstad

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ENLUND LENA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lektor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lena.enlund(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 725 0594

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets målsättning är att utveckla en första svenskspråkig utbildningsmodul inom Green care och naturbaserad pedagogik i Österbotten. Naturbaserad vård (Green care) och pedagogik (Farm education) är redan väletablerade tjänsteformer för landsbygdsföretagande i övriga Norden. Särskilt inom Green care består kunderna av aktörer inom social- och hälsovården och privata personer som köper förebyggande och rehabiliterande natur- och landsbygdsstödda tjänster av företagare. Kunderna inom Farm education är framför allt skolor och daghem som köper tjänster i enlighet med läroplanen och pedagogiska kriterier. Green care har utvecklats och forskats även i Finland men kompetens, utbildning och produktifiering har inte ännu utvecklats i Österbotten.

Detta planerade projekt är en fortsättning och ett svar på “Grön omsorg i Österbotten”-projektet där det framkom ett klart behov av att utveckla kompetensen av denna typ av företagande, utbildning och lärometoder i svenska Österbotten. Österbottens särdrag, språkliga, och lokala behov, styrkor, regionens unika sociala och professionella kapital kommer att beaktas i detta regionala projekt.
Projektets målsättning är att förbättra deltagarnas färdigheter att ta i bruk en social innovation. Aura-utbildningsmodulen riktar sig i form av skräddarsydd utbildning till ett flertal olika aktörer, t.ex. potentiella Green care-företagare, utbildare, social- och hälsovårdspersonal, rådgivare, socionom- och andra studeranden.
Projektet resulterar i en utbildningsmodul som består av nya kurser inom naturbaserad vård och pedagogik. Deltagarna i utbildningsmodulen får en grundläggande kompetens i att agera inom området eller att specialisera sig vidare på annat håll. Utbildningsmodulen kommer att genomföras till en stor del och till den del som är ändåmålsenligt med hjälp av digitala pedagogiska verksamhetsformer och sociala medier.
Utbildningsmodulen kommer att dra nytta av material och resultat som genereras från forsknings- och utvecklingsarbete som kommer att utföras överskridande landskapsgränserna inom ramen för ett större Aura-grön omsorg-projekt.

Piloteringen av utbildningsmodulen sker i Österbotten och varefter de digitala läromedlen kan utnyttjas på nationell nivå inom svenskspråkiga eller tvåspråkiga områden. Projektet främjar på så sätt språklig likställdhet i och med att det erbjuder svenskspråkig utbildning. Projektet gynnar även jämställdhet mellan könen eftersom grön omsorg gynnar kvinnligt företagande. I syfte att främja jämställdhet och för att beakta de olika könens servicebehov, kommer man i marknadsföringen och i planeringen av utbildningens kursinnehåll lyfta fram sektorer som traditionellt är mansdominerande, t.ex. lantbruk, vildmarksguidning, samt fiske- och skogsnäring. Utgångspunkten och innehållet för substansen i en dylik utbildningsmodul är hållbar utveckling från ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt perspektiv.

En väsentlig del av filosofin och tanken bakom Green care är miljömedvetenhet och utveckling av den lokala näringsstrukturen med hjälp av lokala resurser för att skapa nya former av sysselsättning. Detta kommer att bidra till att öka och bevara landsbygdens kvinnodominerade sysselsättning men samtidigt att öppna möjligheten för män att ta i bruk en ny social innovation.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Utbildningsmodulen riktar sig i första hand till Green care-företagare och potentiella -företagare, utbildare, kommuners social- och hälsovårdspersonal,
rådgivare och övriga t.ex. organisationer som är intresserade av branschen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Finskspråkiga läroinstanser och högskolor i regionen kan dra nytta av material och kunskap som utvecklas genom Aura-utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik.

Centrias och Vasa Universitets studerande kan delta i projektet och utnyttja det i sina studier, framför allt socionom- och hälsovårdsstuderande.

Utbildningsmodulen stöder Finlands bioekonomistrategi genom att höja välmående, förstärka kunnande och förebygga utslagning, samt utveckla naturbaserade ekosystemtjänster.

Resultat på långsikt är att verka för en mera mångsidig tjänsteproduktion för vården och jämlik skola för alla elever, vilket resulterar i en välmående region och nation.

Materialet kommer till nytta i utvecklingen av lärarutbildning inom vård och pedagogik och i utbildning, både nationellt och internationellt.

Detta projekt samarbetar med övriga aktörer inom grön omsorg och pedagogik i regionen, på nationell och nordisk nivå.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 972

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 829

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 630

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 156 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Kokkolan, Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Uusikaarlepyy, Kokkola, Pedersören kunta, Pietarsaari, Kruunupyy, Vöyri, Luoto, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 26

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analysen har utförts inom ramen för Grönomsorg i Österbotten-projektet. Generellt är kvinnligt företagande mindre vanligt i regionen. Det visar sig att grön omsorg-verksamhet gynnar kvinnligt företagande inom en annars mansdominerad sektor som landsbygdens näringar tradionellt innebär. Vad gäller fortbildning inom högskolor består deltagarna närmare upp till 70% av kvinnor och därför är det viktigt att kunna rekrytera även män i utbildnings-projektet. Detta kommer att ske framförallt genom att fokusera på männens särskilda behov vad gäller fortbildningen inom mera mansdominerade näringar, t.ex. lantgårdar, skog- och fiskenäring.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vad gäller fortbildning inom högskolor består deltagarna närmare upp till 70% av kvinnor och därför är det viktigt att kunna rekrytera även män i utbildnings-projektet. Detta kommer att ske framförallt genom att fokusera på männens särskilda behov vad gäller fortbildningen inom mera mansdominerade näringar, t.ex. lantgårdar, skog- och fiskenäring.Detta kommer att bidra till att öka och bevara landsbygdens kvinnodominerade sysselsättning men samtidigt att öppna möjligheten för män att ta i bruk en ny social innovation.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Detta är inte projektets huvudmål.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Utgångspunkten och innehållet för substansen i en dylik utbildningsmodul är hållbar utveckling från ett ekologiskt perspektiv. En väsentlig del av filosofin och tanken bakom Green care är miljömedvetenhet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Projektet kan indirekt stärka naturens mångfald eftersom en del av Green care-verksamheten riktar sig till t.ex. till landskapsvård och användande av ursprungliga lantraser.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Miljöfostran, som en del av Green care - och Farm Education-verksamhet, kan indirekt genom ökad miljömedvetenhet förbättra kvaliteten av t.ex. jordmån, yt- och grundvatten.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
En väsentlig del av filosofin och tanken bakom Green care är utveckling av den lokala näringsstrukturen på ett hållbart sätt med hjälp av lokala resurser för att skapa nya former av sysselsättning.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
Aura utbildningsprojektet bidrar och underlättar att nya sociala innovationer och tjänster skapar nya former av sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Aura-utbildningsmodulen bidrar till ökad kunskap och information om välmående och socialt välstånd för befolkningen genom att erbjuda sådan här spetskompetens. Aurautbildningsmodulen substans avser att främja välmående eftersom grön omsorgverksamhetens välmående och hälsoeffekter uppstår framförallt genom dess sociala gemenskap och delaktighet vid sidan om dess återhåmtande inverkan och målinriktade aktivitet.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Utgångspunkten i projektet är främjande av språklig och regional jämlikhet i.o.m. att utbildningen erbjuds för första gången på svenska.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Utgångspunkten och innehållet för substansten i en dylik utbildningsmodul är samhällelig och kulturell jämlikhet då den svenskspråkiga befolkningsgruppens rätt till svensk utbildning och service kan garanteras.
Kulttuuriympäristö 0 9
En väsentlig del av filosofin bakom Green care är bevarande av landsbygdens kulturmiljö.
Ympäristöosaaminen 10 10
En central del av filosofin och tanken bakom substansen i Green care/grön omsorg är miljömedvetenhet och miljöpedagogik.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Utbildningsprojektets huvudmålsättning var att tillföra spetskompetens i form av en helt ny och unik utbildningsmodul i syfte att förbättra de deltagandes beredskap att ta i bruk en social innovation som naturbaserad vård och pedagogik-tjänster innebär.
Projektet utvecklade en svenskspråkig fortbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik som resulterade i kurser motsvarande totalt 15 studiepoäng. Projektet utvecklade och sammanställde svenskspråkiga läromedel i naturbaserad vård och pedagogik. Projektpersonalen och kursdeltagarna var med om att skapa sociala nätverk där kontakter mellan tjänsteproducenter och köparsidan formades.
Huvudverksamheten var att planera, utveckla och genomföra kursinnehållet och närstudiedagarna i utbildningsmodulen. Följande kurser skapades och genomfördes;
Grunderna i naturbaserad vård, grön omsorg, 10 sp.

1. Introduktion till Green Care-verksamheten.
2. Affärsverksamhet och kompetens.

3. Grunderna av metoderna inom Green Care.
3.1. Djurassisterad verksamhet.
3.2. Naturbaserad verksamhet (inkl. skog och andra naturliga miljöer).
3.3. Green Care-verksamhet inom trädgården och lantgårdar.

4. Pedagogiska metoder: Lär på landet, 3 sp.
4.1. Grunderna för outdoor lärande.
4.2. Lantgård som pedagogisk miljö; lär på landet -Farm education.

5. Blue Care, 2 sp.