Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20595

Hankkeen nimi: Hyvä alku Raahessa – maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Raahen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1791817-6

Jakeluosoite: Rantakatu 50

Puhelinnumero: 08 439 3111

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: Raahe

WWW-osoite: http://www.raahe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirkka-Hannele Meskus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannele.meskus(at)raahe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 439 3300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomeen ulkomailta suuntautuva muutto on ollut viime vuosina kasvussa. Vuonna 2015 Suomeen on tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja vuonna 2016 arvioidaan heitä tulevan noin 15 000 lisää. Tulijamäärän kasvun myötä ongelmaksi on noussut, miten kohdata ja vastaanottaa muiden kulttuurien edustajia. Kotouttamisen tavoite on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet.
Raahessa on maahanmuuttajia eri taustoista, mutta heillä ei ole kohtaamispaikkaa. Lisäksi heidän kotoutumisensa riippuu tällä hetkellä oma-aloitteisuudesta, koska kaikki maahanmuuttajat eivät kuulu mihinkään kotouttamisohjelmaan eivätkä he saa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Systemaattinen yhteistyö kolmannen sektorin, yrittäjien ja muiden tahojen kanssa puuttuu eivätkä he tue maahanmuuttajien kotoutumisprosessia.

Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville pakolaisille pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia yhteiskunnallisia valmiuksia. Lisäksi tavoitteena on koota maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevät viranomais-, kehittämis- sekä järjestötoimijat. Kokoamalla toimijat yhteen voidaan yhteistyössä luoda perusrakenne, jonka avulla maahanmuuttajilla on mahdollisuus kotiutua.
Kotouttamista tukemaan tarvitaan hanke, jossa tuodaan Raahessa maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä kolmannen sektorin, yrittäjien ja muiden tahojen toimijoita yhteen. Toimijat ja maahanmuuttajien liikkuminen palveluissa kartoitetaan. Lisäksi etsitään katkoskohtia, joissa maahanmuuttaja voi tipahtaa pois palveluiden piiristä. Yhteistyötä edistetään järjestämällä yhteistyöfoorumi.

Maahanmuuttajat tarvitsevat myös kohtaamispaikan. Hankkeessa perustetaan Meidän Klubi –kohtaamispaikka, joka sijaitsee lähellä vastaanottokeskusta. Klubilla järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten Kansojen Kattaus –illat, käsitaideryhmiä, luontoretkiä, liikunta- ja naistenkerhoja, perhetoimintaa ja ravintoneuvontaa. Lisäksi järjestetään neuvontaa ja suomen kielen opetusta sekä yhteiskuntaan perehdyttävää valmennusta. Hankkeen aikana Klubille etsitään ohjaaja maahanmuuttajista. Meidän Klubi toimii myös kohtaamispaikkana maahanmuuttajien ja eri toimijoiden kesken.

Hankkeessa myös kehitetään ja koordinoidaan verkostoja sekä etsitään valtakunnallisia ja paikallisia verkostokokonaisuuksia. Näiden verkostojen kautta etsitään yhteistyö- ja tukimuotoja järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Erityisesti tiivistetään yhteistyötä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toimimalla Järjestöjentalon kanssa. Lisäksi osallistutaan valtakunnallisille foorumeille.
Alueen toimijoille tulee selkeä kuva siitä, mitkä toimijat toimivat Raahen alueella. Lisäksi jokaiselle toimijalle selkeytyy oma rooli toteuttaa maahanmuuttajien palveluita. Tätä kautta voidaan syventää yhteistyötä ja parantaa maahanmuuttajien palveluita. Lisäksi mahdollistetaan yhteistyötä.

Meidän Klubin kautta maahanmuuttajat, verkostoyhteistyökumppanit ja alueen toimijat kohtaavat toisensa helposti ja luodaan myönteistä vuorovaikutusta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja voidaan syventää alkuvaiheessa saatua ohjausta ja neuvontaa.
Lisäksi saadaan selville maahanmuuttajiin kohdistuvien toimijoiden verkosto ja voidaan edesauttaa maahanmuuttajien yhteyksiä eri verkostotoimijoihin. Myös hankkeen kautta voidaan toteuttaa joitakin verkostojen palveluja paikallisesti. Lisätään maahanmuuttajien ja kunnan välistä vuorovaikutusta.

Tämän hankkeen suunnittelussa on ollut mukana maahanmuuttajia ja heidän kokemuksiaan sekä toiveitaan on kuultu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Raahen seudun maahanmuuttajat, jotka ovat erityisesti alkuvaiheen ohjauspalveluiden tarpeessa. Pääasiallisesti ml. kansainvälistä suojelua saavat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on työnteko-oikeus.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Raahen seutukunnan yritykset, yhdistykset ja järjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 301

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 923

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 377

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 404

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantakatu 7A

Postinumero: 92130

Postitoimipaikka: Raahe

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen on suunniteltu erilaisia kerhoja, jotka on suunnattu erikseen miehille ja naisille. Lisäksi on suunniteltu perhetapahtumia, jotka on suunnattu koko perheelle. Hankkeessa on otettu huomioon kulttuurilliset näkökohdat. Analyysi on tehty hankesuunnittelijoiden toimesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toteutetaan Naisten kerho, joka on pelkästään naisille suunnattua sukupuolisensitiivistä liikuntatoimintaa, joka tähtää naisten terveyden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden parantamiseen. Lisäksi järjestetään perhetoimintaa, johon kaikki perheen jäsenet voivat osallistua. Hankkeessa järjestetään myös liikuntatapahtumia, jotka on tarkoitettu miehille. Myös kalastus- ja luontoretkiä järjestetään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on lähentää kulttuurien välistä eroa ja mahdollistaa tasa-arvoisempi Suomi. Annamme maahanmuuttajille mahdollisuuden tutustua uuden kotimaan tapakulttuuriin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hanke ehkäisee maahanmuuttajien syrjäytymistä ja auttaa heitä liittymään suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää maahanmuuttajien tasa-arvoa tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on ollut tarjota maahanmuuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville pakolaisille pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia yhteiskunnallisia valmiuksia. Lisäksi tavoitteena on ollut koota yhteen maahanmuuttajien kotoutumiseen eteen työskentekevät viranomais-, kehittämis-, sekä järjestötoimijat ja selkeyttää jokaisen toimijan rooli. Toimijat ja maahanmuuttajien liikkuminen palveluissa kartoitettiin. Hankkeen tavoitteena on ollut perustaa kohtaamispaikka, jossa ohjataan ja neuvotaan asiakkaita eri palveluiden piiriin. Kohtaamispaikassa on järjestetty erilaisia tapahtumia ja aktivitetteeja sekä suomen kielen opetusta. Hankkeen tavoitteena on ollut tehostaa ulkomaalaistaustaisten kotoutumista.

Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa edistävien toimenpiteiden tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä.
Hyvä Alku Raahessa-hankkeessa on onnistuttu sekä määrällisesti, että laadullisen aineiston perusteella. Hankkeeseen on pystytty osallistamaan tavoitteiden mukaista asiakaskuntaa ja yhteistyötahoja. Hankkeen vaikutuksesta osallistujien työ- ja toimintakyky on parantunut ja vahvistunut, osallisuus lisääntynyt sekä kokemukset taloudellisen tilanteen vaikeudesta ovat vähentyneet. Vaikuttavuutta on syntynyt, sekä työttömänä ja työelämän ulkopuolelta hankkeeseen tulleilla että heikossa työmarkkina-asemassa olevilla.
Hankkeessa on annettu tukea, opastusta ja neuvoja palveluiden saatavuudesta asiakkaille. Asiakkaille on tehty alkukartoituksia ja tuettu heitä alkuvaiheen aikana. Hankkeessa on annettu tietoa koulutusmahdollisuuksista ja erilaisista työpaikoista. Hankkeessa on huomioitu asiakkaan tarpeet yksilöllisesti ja räätälöity ne heille sopiviksi. Hankkeessa on järjestetty suomen kielen opetusta. Hankkeessa on järjestetty tilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia.

Työntekijöitä on ollut hankkeessa neljä (4) kappaletta.

Hankkeen asiakasmäärätavoite oli 150. Tavoite saavutettiin,jopa ylitettiin. Hankkeen lopullinen asiakasmäärä on 176 asiakasta.

Maahanmuuttajien parissa on tapahtunut työllistymistä ja opiskelemaan siirtymistä. Hankkeen vaikutuksesta asiakaskunta on löytänyt paremmin tarvitsemiaan palveluita. Toimenpiteet ovat perustuneet asiakkaiden osallistamiseen, palveluiden räätälöintiin, sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen sekä riittävän pitkäkestoisen tuen tarjoamiseen. Nämä ovat tuottaneet haluttuja myönteisiä vaikutuksia kuten kokemus osallisuudesta sekä arjentaitojen ja muiden taitojen kehittymisestä. Tavoitteiden mukaisesti myös verkostoyhteistyö on kehittynyt. Hankkeeseen on saatu mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita.