Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20596

Hankkeen nimi: TalkooTori

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.1.2016 ja päättyy 1.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Coreorient Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2388488-1

Jakeluosoite: Heinjoenpolku 3 A 7

Puhelinnumero: 0504836388

Postinumero: 02140

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: http://www.coreorient.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PALOHEIMO HARRI LAURI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.paloheimo(at)coreorient.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504836388

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa selvitetään, miten suoraan kansalaisten välityksellä tapahtuvaa joukkoistettua palveluiden välitystä voi soveltaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. Kohde- ja sidosryhmiltä (tamperelaiset nuoret ja muut työttömät, Tampereen kaupunki, ELY-keskus, TE-keskus, ja järjestöt kuten esim. työpajatoimintaa järjestävä Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi, Tampereen työvalmennussäätiö Syke, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, sekä lisäksi kansallisella tasolla TEM, Evankelisluterilainen kirkko ja Suomen Yrittäjät) selvitetään toimintaan kohdistuvat tarpeet, ehdot ja ehdotukset. Hankkeessa selvitetään pirkanmaalaisten tahojen toiminnan edellytykset ja kohde- ja sidosryhmille sopivat toteutustavat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, TE toimisto, kaupungit, työllistämispalvelut sekä kolmannen sektorin toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankeen välillisiä kohderyhmiä ovat palvelun tulevat käyttäjät mukaan lukien kolmannen sektorin toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Nuorten aktivoinnin selvittämisessä huomioidaan, että molemmille sukupuolille tarjotaan luontevia joukkoistettavia tehtäviä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Paikallisen joukkoistetun palvelumallin vaikutus liikkumisen tarvetta vähentävä vaikutus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Paikallisen joukkoistetun palvelumallin vaikutus liikkumisen tarvetta vähentävä vaikutus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Aktivoituneilla nuorilla voidaan olettaa olevan syrjäytyneitä suurempi todennäköisyys esim. omatoimiseen paikalliseen yrittäjyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Hankkeessa tavoitellaan paikallisia tukipalveluja nuorten toteuttamina. Välillisesti voi nuorten toimesta syntyä uusia lisäarvopalveluja hankkeen ulkopuolelta ja/tai jatkumona.
Liikkuminen ja logistiikka 10 6
Paikallinen palveluntarjonta vähentää liikkumisen tarvetta suoraan hankkeessa mukanaolevien osalta. Välillisesti voi syntyä lisäarvoa tuottavia palvelumalleja, jotka entisestään tai laajemmassa viiteryhmässä vähentävät ihmisten ja tavaroiden liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Selvityksen tavoitteena oli yksityishenkilöiden välillä tapahtuvan työnteon toteutettavuuden arviointi.

Monipuolisten asiaan liittyvien sidosryhmien ja potentiaalisia käyttäjäryhmien haastatteluissa nousi esille erityisesti toimintaan vaikuttava lainsäädäntö ja lukuisa joukko sitä soveltavia viranomaisia. Tämä tuo toiminnalle huomattavaa jäykkyyttä, minkä seurauksena toimintamalli tullee muotoutumaan jo nykyisin keikkatöiden välityspalveluita tarjoavien toimijoiden taholta. Viranomaiset voivat toimillaan ohjata tai nopeuttaa markkinoiden kehittymistä.