Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20598

Hankkeen nimi: Töihin Suomeen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, PL 36

Puhelinnumero: +358 295 021 160

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Lahtinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.lahtinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 295 021 048

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Töihin Suomeen -hanke muodostaa Töissä Suomessa (S20586)-hankkeen kanssa kokonaisuuden, jonka tavoitteena on luoda verkostomainen palveluiden kokonaisuus, joka jäsentää maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluita ja tehostaa heidän työllistymistään.

Töihin Suomeen on TE-hallinnon hanke, joka kehittää ja hankkii kotoutumispolun alkuvaiheeseen uudenlaisen orientaatiojakson osana TE-hallinnon hankkimaa kotoutumiskoulutusta. Orientaatiojakso on osa kotoutujan palvelupolkua, joka käynnistyy TE-toimiston tekemällä alkukartoituksella ja kotoutumissuunnitelman laatimisella. Osa kotoutumisen piiriin kuuluvista asiakkaista ohjataan 4-5 viikon mittaiselle orientaatiojaksolle, joka sisältää yhteiskuntatietoutta, suomen kielen alkeiden opettelua, omatoimisen kotoutumisen edistämistä sekä jatkopoluille ja hankekumppanien palveluihin ohjaamista.

Orientaatiojaksolla kartoitetaan maahanmuuttajien osaaminen, etsitään heille parhaiten sopivia väyliä koulutukseen ja työelämään. Tavoitteena on saada käyttöön kaikki mahdolliset kieliopintoja ja työllistymistä edistävät mallit, joissa hyödynnetään omaehtoisia opintoja, kotoutumiskoulutusta, yrittäjyyskoulutusta sekä erilaisia malleja kehittää kielitaitoa vapaaehtoisten ja järjestöjen työpanoksen avulla. Osa maahanmuuttajista työllistyy suoraan työmarkkinoille, joten heidän kotoutumiselleen keskeistä on tietoisuus suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksista kuten Työpaikka-Suomikoulutuksesta sekä muista kotoutumista edistävistä palveluista työsuhteen aikana.

Yhdessä hankekumppanien kanssa luodaan verkostomainen tapa järjestää alkuvaiheen kotoutumispalvelut tehokkaasti ja päällekkäisyyksiä karsimalla (kunta/TE-toimisto) sekä hyödynnetään 3. sektorin palveluntarjontaa. Hanke selvittää TE-hallinnolle järjestökenttää laajemmin ja kehittää sen kanssa yhteistyötä.

Töihin Suomeen – hankkeessa tehdään orientaatiojakson sekä Töissä Suomessa – hankekokonaisuuden sisäistä arviointia. Tavoitteena on tukea palveluiden kehittämistä ja selvittää palveluiden vaikutuksia. Arviointi hyödyntää laadullisia ja määrällisiä menetelmiä ja raportoi havainnoistaan säännöllisesti.

Töihin Suomeen –hankkeessa muotoillaan yhteistyössä sidosryhmien ja maahanmuuttajien kanssa uudenlaisia palveluita työllistyneiden alkuvaiheen maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Hanke myös mallintaa palveluiden asiakaskeskeisyyden kehittämisen työkaluksi asiakasraadin hyödynnettäväksi kotoutumiskoulutuksissa.

Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Keskeisenä tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien osallisuutta sekä koulutuksen että työelämän osalta ja sukupuolinäkökulma on esillä mm. erilaisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia suunniteltaessa.

Töissä Suomessa ja Töihin Suomeen – hankekokonaisuuden tavoitteena on huolehtia maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamisesta ja rakentaa kysyntälähtöisiä työllistymisen malleja. Töissä Suomessa -hanke toimii yritysyhteistyön linkkinä maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista edistäen sekä luoden maahanmuuttajille ja maahanmuuttajajärjestöille kontakteja työelämään. Lisäksi hankkeessa tuetaan maahanmuuttajayhteisöjen ja niitä edustavien järjestöjen osaamista ja työkaluja maahanmuuttajien työllisyyden kohentamiseen, työurien rakentamiseen, yrittäjyyden edistämiseen sekä työelämää koskevan tiedon levittämiseen. Hankekokonaisuuden tavoitteena on koota siinä kehitettävät palvelut ja mallit International House Helsinki – konseptin alle. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä hankekokonaisuuden kehittämistyössä taustaorganisaation substanssiyksikön ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työhallinnon Töihin Suomeen -hankkeen kohderyhminä ovat kaikki uudet kotoutuja-asiakkaat sekä muut kotoutumislain piiriin kuuluvat asiakkaat soveltuvin osin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke hyödyttää laajasti erilaisia toimijoita koko pääkaupunkiseudulla. Välillisiä kohderyhmiä ovat eri alojen viranomaiset, oppilaitokset, työnantajat, kolmannen sektorin palveluiden tuottajat. Mikäli maahanmuuttajia saadaan nopeammin erilaisille kotoutumista tukeviin palveluihin, suoraan töihin ja yrittäjiksi, siitä hyötyy koko yhteiskunta ja koko Suomen talous. Työllä on suuri merkitys myös siksi, että suurin osa maahanmuuttajista asuu juuri pääkaupunkiseudulla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 369 129

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 318 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 369 129

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 541

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yleisesti TE-toimiston palveluihin ja kotoutumiskoulutuksiin osallistuu tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutusmahdollisuuksia ja työllistymispolkuja suunniteltaessa otetaan huomioon molempien sukupuolten mahdollisuudet osallistua toimintaan. Hankkeessa sukupuolinäkökulma on esillä mm. erilaisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia suunniteltaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on alkuvaiheen palvelumallin kehittäminen ja työllistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Yhtesikuntatieto-osuuksissa on mahdollisesti esillä jätteiden lajitteluun liittyviä asioita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Yhteiskuntatieto-osuuksissa tähän kohtaan liittyviä asioita voi olla esillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Hankkeen keskeinen tavoite on lisätä maahanmuuttajien osallisuutta sekä koulutuksen että työelämän osalta. Alkuvaiheen palvelukokonaisuuden tavoite on lisätä tietoa ja tehostaa maahanmuuttajien ohjausta.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hankkeessa sukupuolinäkökulma on esillä mm. erilaisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia suunniteltaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hankkeen tavoite on saada maahanmuuttajat entistä yhdenvertaisemmin mukaan koulutukseen ja työmarkkinoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa Töihin Suomeen -hankkeessa kilpailutettiin ja pilotoitiin uudenlainen kotoutumisen alkuvaiheen viiden viikon mittainen omakielinen orientaatiojakso. Orientaatiojaksoille ohjattiin Uudenmaan TE-toimiston uusia kotoutuja-asiakkaita. Koulutusta järjestettiin arabian, venäjän, darin/farsin sekä englannin kielellä. Orientaatiojaksojen vertaisohjaajat olivat pääasiassa pitkään Suomessa asuneita henkilöitä, jotka puhuivat äidinkielenään oman orientaatiojaksonsa kieltä. Englanninkieliset orientaatiojaksot olivat suomalaisten työelämäasiantuntijoiden toteuttamia.

Orientaatiojakson palvelukuvaus laadittiin yhteistyössä sidosryhmien ja työhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Palvelukuvauksessa määriteltiin palvelun sisältö ja kohderyhmät. Orientaatiojaksot toteutettiin julkisena hankintana. Palvelu kilpailutettiin ja toteutukseen valittiin kolme palveluntuottajaa.

Orientaatiojaksoja toteutettiin yhteensä 40 kappaletta vuosien 2016 – 2018 välillä. Orientaatiojakson suoritti kaikkiaan 762 TE-toimiston asiakasta. Koulutuksen sisältö koostui työelämä- ja yhteiskuntatietoudesta, suomen kielen alkeista, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä oma-aloitteiseen kotoutumiseen rohkaisemisesta tutustumalla esimerkiksi lähiympäristöön ja kansalaisjärjestöjen toimintaan sekä esittelemällä mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä omatoimisesti. Englanninkielisten orientaatiojaksojen sisällön pääpaino oli suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden esittelyssä sekä työllistymisen edistämisessä.

Orientaatiojaksojen sisältöä ja toteutusta arvioitiin koko hankkeen ajan. Seurantaa ja arviointia toteutettiin asiakasraatien, kyselyjen, alku- ja lopputestien sekä jatkopolkuseurantatietojen avulla. Lisäksi seurantaan osallistettiin palveluntuottajia säännöllisten kehittämistapaamisten kautta.

Orientaatiojaksojen seurannan tulokset osoittavat, että englanninkielisten orientaatiojaksojen opiskelijat työllistyivät verrokkiryhmää paremmin. Työllistymisen laatu vastasi pääosin opiskelijan omaa koulutustasoa ja osaamista. Noin 30 prosenttia työllistymisistä kohdistui perinteisiin maahanmuuttajien sisääntuloammatteihin.

Muiden ryhmien osalta tulokset osoittavat, että opiskelijoiden tietämys Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta kasvoi merkittävästi. Tulokset perustuvat orientaatiojaksoilla käytettyihin alku- ja lopputesteihin, jotka mittasivat opiskelijoiden tietämystä ennen orientaatiojaksoa ja sen jälkeen. Lisäksi asiakasraadeissa nousi vahvasti esille omakielisyyden merkitys asiakkaille. Omakielisellä opetuksella, keskustelulla ja ohjauksella koettiin olevan suuri merkitys Suomeen hiljattain tulleille maahanmuuttajille. Orientaatiojakson opiskelijat kokivat saaneensa jaksoilla paljon sellaista yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa, jota heillä ei ennen ollut tai joka oli pirstaloitunutta tai jopa täysin väärää.

Lisäksi Töihin Suomeen –hanke toteutti pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutusryhmien asiakasraateja, joissa kotoutumiskoulutuksessa olevat asiakkaat pääsivät keskustelemaan kotoutumiskoulutuksesta, sen sisältöihin ja organisointiin liittyvistä teemoista. Sekä orientaatiojaksojen että kotoutumiskoulutusten asiakasraatikokemusten perusteella toteutettiin asiakasraatiopas koskien raatien järjestämistä nimenomaan kotoutumispalveluissa. Hanke toteutti myös selvityksen Suomeen töihin ja opiskelemaan tulleiden maahanmuuttajien palvelutarpeista.

Töihin Suomeen –hanke muodosti sisällöllisen kokonaisuuden Töissä Suomessa –hankkeen (projektikoodi S20586) kanssa. Töissä Suomessa -hankkeen toteuttajia olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä Helsingin seudun kauppakamari. Yhteistyö hankekokonaisuuden kanssa koostui arviointiyhteistyöstä, palveluiden yhteiskehittämisestä, asiakkaiden ohjaamisesta sekä tietojen ja kokemusten vaihtamisesta. Hanke kuului Kotona Suomessa Hyvä alku –pilotteihin.

Töihin Suomeen –hanke toteutti hankkeen toiminnasta ja tuloksista julkaisun, joka löytyy osoitteesta https://bit.ly/2SvrxsO.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi