Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20605

Hankkeen nimi: TOHOPI - Jatko-opintoja Kainuuseen 2016 - 2018

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 127, Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: 0408397023

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irene Salomäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irene.salomaki(at)aikopa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 838 0923

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke toteutetaan Kajaanin yliopistokeskuksen hankkeena, mikä mahdollistaa kiinteän yhteistyön sopimusyliopistojen kanssa. Näitä ovat Jyväskylän, Itä-Suomen ja Lapin yliopisto. Laaja-alaisella toteuttajapohjalla saavutetaan monipuolinen osaaminen ja hankkeen tuloksiin sitoutuminen. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Kajaanin yliopistokeskus ja hankkeen käytännön toteutuksesta Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA.

Hankkeen aikana selvitetään jatko-opintojen tarve toimialoittain ja yrityksittäin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on huolehtia siitä, että kainuulaisilla jatko-opinnoista kiinnostuneilla on mahdollisuudet niiden suorittamiseen. Jatko-opintojen suorittaneet kainuulaiset varmistavat sen, että alueella on riittävästi osaajia niihin erityistä osaamista vaativiin tehtäviin, joissa tohtorin tutkinnosta on hyötyä. Korkein tieteellinen osaaminen varmistaa sen, että alueen kilpailukyky säilyy ja organisaatiot saavat näiden henkilöiden kautta tuoreinta kansainvälistä tieteellistä tietoa toimintaansa jo opintojen suorittamisen aikana.

Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat suorittavat hankkeen aikana opintoja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteistyöyliopistoihin sekä mahdollisesti muihin korkeakouluihin Suomessa. Hankkeessa luotava verkosto tukee korkea-asteiden yhtenäistä toiminnan kehittämistä yli toimialarajojen, ja vastaa uudenlaisten koulutustarpeiden kehittämisestä yhtenäisesti.

Hankkeen kohderyhminä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet jatko-opintojen suorittamisessa. Henkilöillä voi olla jo olemassa oleva opinto-oikeus jatko-opintojen suorittamisesta johonkin korkeakouluun. Hankkeen tuloksena helpotetaan kainuulaisten jatko-opinnoista kiinnostuneiden henkilöiden opintojen suorittamista. Hankkeen tuomiin opintoihin osallistuu 40 henkilöä, sama henkilö osallistuu useammalle kurssille.

Hankkeen tulokset hyödyttävät aluetta nostamalla väestön koulutustasoa ja tukemalla korkeimman mahdollisen osaamisen syntymistä alueelle. Tulokset opinnoista siirtyvät henkilöiden mukana alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Hankkeen aikana luodaan käytäntöjä, jotka mahdollistavat opintojen tuomisen alueelle myös jatkossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan jatko-opinnot. Painopisteenä ovat ne kärkialat, joihin Kainuun maakuntastrategiassa on päädytty, mutta mahdollisuuksien mukaan tarjotaan myös muita opintoja. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat samalla tavoin miehiin ja naisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Kainuun alueen yritysten ja organisaatioiden henkilöstö, jonka osaaminen ja ammattitaito kehittyvät hankkeen kehittämistoiminnan myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 318

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 876

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 792

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 207 585

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten osuus tohtorin tutkinnoista 1990-luvun alussa oli vain noin 33%. Vuonna 2012 naiset suorittivat jo 51% tohtorin tutkinnoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kainuussa on vuonna 2013 ollut 109 tohtoria, mikä on noin 0,2% yli 15-vuotiaasta väestöstä. Tohtoreista yli 65-vuotiaita on 22, joten työikäisiä tohtoreita Kainuussa on vuonna 2013 ollut 87. Näistä työikäisistä tohtoreista miehiä on 53 ja naisia 34. Kuitenkin ikäryhmissä 40-44 ja 45-49 naistohtoreita oli jo enemmän kuin miehiä. Toisaalta ainakin Kainuussa näyttää tilastojen valossa siltä, että miehet valmistuvat tohtoriksi nuorempina. Alle 40 vuotiaita miestohtoreita on vuonna 2013 ollut 14, kun vastaavasti naistohtoreita on vain 5. Näin ollen sukupuolten välisiä koulutuseroja on havaittavissa Kainuussa ja niiden tasoittaminen edistäisi sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tällä hetkellä tilanne on kokonaisuuden osalta tasapainossa Suomessa. Alakohtaisesti sukupuolijakauma voi kuitenkin olla vinoutunut, jolloin aliedustetun sukupuolen maistereita valmistuu vähemmän. Näin ollen tohtorin tutkintoihin voi syntyä vastaavaa vinoumaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Hankkeen toimenpiteinä kerätään yhteen jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat ja tarjotaan heille mahdollisuus suorittaa opintoja yhteen kokoontuen. Opintoja voi suorittaa etäyhteyksien avulla. Lähisuoritus paikka sijaitsee Kajaanissa tai Vuokatissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hankkeen jatko-opintojen suorittamisessa suositaan sähköisiä opetusmateriaaleja sekä järjestetään etäopetusta, mikä vähentää paperin kulutusta ja matkustamista pitkien etäisyyksien Kainuussa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hanke ei ota kantaa uusiutuviin energialähteisiin, mutta mahdollisissa valintatilanteissa pyrimme käyttämään uusiutuvia energiamuotoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 7
Jatko-opintojen suorittaneet kainuulaiset vamistavat sen, että alueella on riittävästi osaajia niihin erityistä osaamista vaativiin tehtäviin, joissa tohtotin tutkinnosta on hyötyä. Korkein tieteellinen osaaminen varmistaa sen, että alueen kilpailukyky säilyy ja organisaatiot saavat näiden henkilöiden kanssa tuoreinta kansainvälistä tieteellistä tietämystä toimintaansa jo opintojen suorittamisen aikana. Kainuussa merkittävimmät toimialat ovat matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous ja kaivannaistoiminta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
Hankkeessa luodaan malli jatko-opintojen suorittamiselle, jota on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen päättymisen jälkeen Kainuussa. Jatko-opinnoilla vahvistetaan eri organisaatioiden ja eri tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa sekä etenkin yrityksissä. Osaamisen vahvistuminen taas vaikuttaa alueen tuotteiden ja palveluisen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Jatko-opintoja voi suorittaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Hankkeessa toteutettavat järjestelyt vähentävät huomattavasti liikkumista paikasta toiseen. Mahdolliset kuljetukset yms. pyritään toteuttamaan yhteiskuljetuksina tai julkista liikennettä suosien.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Jatko-opintot vahvistavat koulutukseen osallistuvien henkilöiden osaamista ja tätä kautta vaikuttavat myös välillisesti heidän hyvinvointiin. Koulutuksella lisätään myös osallisuutta tuomalla syrjäytymisvaarassa olevien korkeakoulutasoisten työttömien ulottuville jatkokoulutusmahdollisuus.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Jatko-opintomahdollisuuksien parantaminen Kainuun alueella edistää mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Opintomahdollisuuksien tuominen lähellä voi auttaa niitä henkilöitä, joita perhe tai työ estää lähtemästä yliopistokampukselle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Koulutus kiinnittyy seudullisiin ja paikallisiin tarpeisiin sekä vahvistaa alueellista osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota mahdollisuuksia ja tukea kainuulaisille jatko-opiskelijoille ja jatko-opinnoista kiinnostuneille opintojen suorittamiseen. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää yhteistyömalli opintojen järjestämiseen alueella sekä ylläpitää ja nostaa alueen yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä, turvata ammattitaitoisen, koulutuksellisesti pätevän työvoiman saatavuus.
Hankkeen toimenpiteiksi muotoutuivat opiskelijoiden ja alueellisten tarpeiden selvittäminen, Kajaanissa paikan päällä tai etänä järjestettävät yliopistotasoiset koulutukset, infotilaisuudet, verkostoitumisillat ja verkkokurssit (yhteistyöyliopistojen tutkija-/tohtorikoulujen valmiusopintotarjonta).

Hankkeen tuloksina jatko-opiskelijat ovat suorittaneet opintoja joustavasti ja yksilöllisiä jatko-opintopolkuja käyttäen. Hankkeen avulla on tuettu opiskelijoita etenemään väitöskirjatyössään ja hankkeen aikana on luotu käytäntöjä, joiden avulla opiskelijat jatkossakin voivat osallistua yhteistyöyliopistojen valmiusopintojen opintotarjontaan. Lisäksi jatko-opiskelijat tuntevat apurahoitukseen liittyvät palvelut ja mahdollisuudet. Yliopisto-opetuksen ja opiskelijoiden osaamisen kautta alueen yritysten ja organisaatioiden käyttöön on tuotu uusinta tieteellistä tietoa parantamaan kilpailukykyä.