Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20606

Hankkeen nimi: OSKU mediatalo

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1494267-2

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 20 D 123

Puhelinnumero: 0407103202

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.kakspy.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kivilahti Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.kivilahti(at)innovi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405652146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on luoda Kotkan-Haminan seudulle erityisen heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille uudenlainen innostava toiminta- ja oppimisympäristö. Toiminnan keskiössä on internetissä radio-ohjelmaa, videomateriaalia ja lehteä julkaiseva ”Osku Mediatalo”, jonka sisältöjen tuottaminen tarjoaa osallistujille erilaisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia. Toiminta edistää osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta, elämänhallintaa ja yleistä toimintakykyä. Lisäksi kehitetään palveluprosesseja ja verkostoja tukemaan osallistujien oppimis- ja työelämävalmiuksia ja ohjautumista ammatillisiin opintoihin ja työhön.

Kohderyhmät

Kohderyhmät ovat nuorisotakuun piirissä olevat henkilöt sekä pitkään työelämästä poissa olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tuetun työllistymisen palveluja edetäkseen kohti opiskelu- ja työelämää. Erityisiä kohderyhmiä ovat työttömät osatyökykyiset henkilöt, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Toiminta kohdistuu myös osallistujien kanssa työskenteleviin ammattihenkilöihin, vapaaehtoistyöntekijöihin ja organisaatioihin. Välillinen kohderyhmä on mediaa seuraava laaja yleisö.

Toteutus

Toteutus perustuu Recovery oriented practice –viitekehykseen (hyvinvointilähtöinen viitekehys), jossa jokainen ihminen on vastuullinen oman elämänsä asiantuntija. Ohjaajien rooli on tukea ja kannustaa. Mukana on myös vierailevia media-alan ja kulttuurin arvostettuja ammattilaisia, joilta osallistujilla on mahdollisuus saada virikkeitä. Toimintaan sisältyy osallistujien työ- ja opiskeluhistorian, ja nykytilanteen selvittävä kartoitus. Tulevaisuutta varten tehdään suunnitelma. Tuloksellisuutta seurataan toimintakykymittareilla.

Henkilökohtaiset suunnitelmat heijastuvat Osku Mediatalon ohjelmasisällöissä. Ne muodostuvat osallistujien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Ohjelmien tuotanto tapahtuu pienissä tiimeissä. Osku Mediatalo käyttää myös muualla tuotettuja sisältöjä kuten musiikkia, sekä harrastajaryhmien tuottamaa ohjelmaa. Osku Mediatalon työntekijät ovat median, taiteen ja/tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Keskeiset toiminnot

• Osallistujien mukaantulo
• Mediatuotanto ja julkaisutoiminta
• Osallistujien henkilökohtaiset jatkosuunnitelmat ja arvioinnit
• Osallisuutta ja työelämävalmiuksia edistävien palveluprosessien kehittäminen
• Hyvien käytäntöjen havaitseminen ja soveltaminen
• Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Keskeiset tulokset

• Osallistujat kiinnittyvät toimintakykyä ja osallisuutta tukevaan toimintaan, osa aloittaa ammatilliset opinnot tai työn
• Yhteistyöverkosto vahvistuu ja palveluprosessit kehittyvät (ohjaajien ja organisaatioiden valmiudet kasvavat)
• Hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää muiden kohderyhmien psykososiaalisia valmiuksia ja työkykyä edistävissä toiminnassa
• Osku Mediatalon toiminta vakiintuu

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät ovat nuorisotakuun piirissä olevat henkilöt sekä pitkään työelämästä poissa olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tuetun työllistymisen palveluja edetäkseen kohti opiskelu- ja työelämää. Toiminta kohdistuu myös osallistujien kanssa työskenteleviin ammattihenkilöihin ja organisaatioihin.

Erityisiä kohderyhmiä ovat työttömät osatyökykyiset henkilöt, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Mediatalossa kohderyhmälle voidaan tarjota elämänhallintaa ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää yksilö- ja ryhmäohjausta, työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatuettua työtä.

Kohderyhmän valinnassa on huomioitu Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmä jonka mukaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiä ovat fyysisesti vaikeavammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, ihmiset, joiden elämänhallinta ja toimintakyky ovat alentuneet sosiaalisista syistä, nuoret, joiden perus- ja/ tai ammatillinen koulutus on keskeytynyt, pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät, ikääntyneet työnhakijat, joiden koulutus ja kokemus eivät vastaa työelämän vaatimuksia sekä osin maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt.

Osku Mediataloon ohjautuminen:

Ohjautumisessa pyritään toteuttamaan nopeaa pääsyä palvelun piiriin byrokratian esteet minimoimalla.

Osallistujien ohjautumisesta on alustavasti sovittu Kaakkois-Suomen TE toimiston, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Rannikkopajojen Etsivän nuorisotyön, Kotkan kaupungin nuorisotyön Ohjaamon, Kotka - Haminan työvoiman palvelukeskus Väylän kanssa. Lisäksi henkilö voi ohjautua osallistujaksi myös itse.

Yksilön mahdollisuuksiin tulla osallistujaksi Osku Mediatalon toimintaan työvoimahallinnon, Kelan tai kotikunnan tukemana vaikuttaa henkilön ikä, henkilökohtainen elämäntilanne ja työttömyyden pituus. Nuorelle henkilölle voi Työ- ja elinkeinotoimisto laatia työllistymissuunnitelman, joka sisältää työllistämistä edistäviä palveluja. Osku Mediatalossa voi olla työkokeilujakso ja/tai palkkatukityö. Työkokeilujaksolla nuori saa työttömyysetuuden ja kulukorvauksen Työ- ja elinkeinotoimiston käytäntöjen mukaisesti. Pitkään työttömänä olleelle henkilölle Työ- ja elinkeinotoimisto ja Kotka - Haminan työvoiman palvelukeskus Väylä voivat laatia myös aktivointisuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Mediatalossa toiminta keskittyy silloin yksilöllisen aktivointisuunnitelman tavoitteiden suuntaiseen toimintaan yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa. Osallistuja voi olla Osku Mediatalossa kuntouttavassa työtoiminnassa ja hänen toimeentulonsa perusteena on toimeentulotuki tai työmarkkinatuki. Kuntouttavan työtoiminnan jaksolta hän saa päiväkohtaisen korvauksen ja matkakorvauksen.

Toimintaan osallistuva voi olla mm. kuvallisen ilmaisun perustutkintoa tai audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opintoja suunnitteleva, opinnot suorittanut tai alan opinnot keskeyttänyt. Myös tietotekniikka sekä tieto- ja viestintäteknologian ammatillinen tutkinto voi olla mielenkiinnon kohteena, tai aiemmin hankittuna tutkintona.

Toimintaan osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista, tai koulutusta, vaan osallistumisen lähtökohtana on oma mielenkiinto ja yhteistyöverkoston kanssa laadittu suunnitelma. Osallistujien koulutuksellisiin tavoitteisiin liittyen hanke tekee yhteistyötä mm. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa.

Osallistujien määrä on vuositasolla 20 - 30 eri henkilöä, eripituisia aikoja ja koko hankkeen aikana arviolta noin 60 - 90 henkilöä. Viikkotasolla on hankkeen 1. toimintavuotena on mukana vähintään 7 osallistujaa (jotka tulevat mukaan 3 kk:n hankkeen käynnistymisvaiheen jälkeen) 2. toimintavuotena vähintään 10 osallistujaa ja 3. toimintavuotena vähintään 12 osallistujaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat Osku Mediatalon toimintaa ja julkaisuja seuraavat henkilöt, sekä laaja yleisö, jonka asenteisiin hankkeen ensisijaista kohderyhmää ja osallistujia kohtaan pyritään myös vaikuttamaan. Hankkeessa toimii myös vapaaehtoistyöntekijöitä.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevat henkilöt (jotka täyttävät varsinaisen kohderyhmän kriteerit), jotka mediatalon toimintaa seuraamalla voivat ottaa kantaa / osallistua sisällön tuottamiseen ja tiedustella toiminnasta (esim. sosiaalisen median kautta), ja lopulta rohkaistua itse hakeutumaan osalliseksi toimintaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 022

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 216 924

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 021

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 246 924

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kaakkois-Suomen työllisyystilaston 10/2015 mukaan naisten osuus työttömistä työnhakijoista oli Kotka-Hamina seudulla 44,4%. Osallistujien sukupuolijakaumassa tämä on huomioitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mediatalon toiminnassa on huomioitu miesten oletettu hieman suurempi osuus kohderyhmästä. Toiminta ja kehitetettävät palveluprosessit tukevat osaltaan myös miesten osallisuuden kasvua työ- ja toimintakykyä edistävissä palveluissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Teema on taustalla lähestymistavassa ja toiminnassa ja oletettua miesten hieman suurempaa osuutta on pyritty huomioimaan yllä esitetyllä tavalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei erityistä vaikutusta, teemaa voidaan käsitellä Osku internetradion lähetyksissä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei erityistä vaikutusta, teemaa voidaan käsitellä Osku internetradion lähetyksissä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei erityistä vaikutusta, teemaa voidaan käsitellä Osku internetradion lähetyksissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei erityistä vaikutusta, teemaa voidaan käsitellä Osku internetradion lähetyksissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei erityistä vaikutusta, teemaa voidaan käsitellä Osku internetradion lähetyksissä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Hankkeen osallistujat ja toimijat laativat oman kierrätysjärjestelmän ja julkistavat asiaa internet radiossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei erityistä vaikutusta, teemaa voidaan käsitellä Osku internetradion lähetyksissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Hanke luo mahdollisuuksia ja pohjaa laajemmalle mikroyritysten syntymiselle ja verkostolle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Osku -hanke tuottaa radio-ohjelmia ja YouTube TV videoita. Lisäksi hanke kehittää palveluprosesseja työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hanke on seudullinen Osallistujien matkustamisessa käytetään pääasiassa julkisia kulkuvälineitä. Hankkeen toteutuksessa ja etenkin verkostoitumisessa ja hyvien käytäntöjen hankkimisessa kuljetaan myös henkilö- tai pakettiautolla. Tällöin pyritään siihen, että autossa kulkee mahdollisimman monta henkilöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen erityinen tavoite on edistää osallistujien hyvinvointia ja laajemmin hanke tukee myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä ja kehittymistä.
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Hanke edistää eri ihmisryhmien ja sukupuolien välistä tasa-arvoa. Mainittu näkökulma huomioidaan ja on mukana kaikissa toiminnoissa, mm. palveluprosessien kehittämisessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
Kohderyhmä ja hankkeen osallistujat edustavat taustaltaan laajaa kirjoa ihmisiä. Hanke tukee heidän yhdessä toimimistaan ja yhdessä toinen toisiaan tukien voimaantumistaan. Voimaantumisen myötä kohderyhmän edustajien yhteiskunnallinen osallisuus vahvistuu.
Kulttuuriympäristö 5 2
Hanke toimii ja verkostoituu vahvasti Kotka- Haminan seudun kulttuuritoimijoiden kanssa (ns. institutionaalisista toimijoista aina alakulttuurien toimijoihin asti).
Ympäristöosaaminen 3 2
Hankkeen toiminta rakennetaan ympäristön puhtautta ja kestävää kehitystä huomioivaksi. Radio Osku voi lisäksi tuottaa ohjelmaa, joka kannustaa ympäristöstä huolehtimiseen ja kestävään kehitykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

.
Hankkeen tarkoitus oli luoda Kotkan-Haminan seudulle erityisen heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille uudenlainen innostava toiminta- ja oppimisympäristö ”Osku Mediatalo”, jossa erilaisten sähköisten mediasisältöjen tuottaminen (mm. internet radio, YouTube videot, animaatiot, tietokonegrafiikka, 3D mallinnus, koodaus ja kuvankäsittely) tarjoaa osallistujille erilaisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia. Toiminta edistää osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta, elämänhallintaa ja yleistä toimintakykyä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää palveluprosesseja ja verkostoja tukemaan osallistujien oppimis- ja työelämävalmiuksia ja ohjautumista ammatillisiin opintoihin ja työhön.

Hanke toimi Kotkassa ja Haminassa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Kotkan kaupungin nuorisotoimi, Kotkan nuorisoteatteri, Kymi Sinfonietta, TE-palvelut ja Kymenlaakson TYP verkosto ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kotkan ja Haminan Väylä).

Kohderyhminä olivat nuorisotakuun piirissä olevat henkilöt sekä pitkään työelämästä poissa olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tuetun työllistymisen palveluja edetäkseen kohti opiskelu- ja työelämää. Toteutus perustui Recovery Oriented Practice –viitekehykseen (toipumista tukeva viitekehys), jossa jokainen ihminen on vastuullinen oman elämänsä asiantuntija. Ohjaajien rooli oli tukea ja kannustaa osallistujia.

Toipumisorientaatioajattelussa työskentely ammattihenkilön ja palvelunkäyttäjän (Oskun osallistuja) kanssa perustuu tasavertaiseen dialogiin, jossa ammattihenkilö tuo osallistujan prosessiin ammatillisen tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa ja osallistuja tuo omat tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa. Dialogissa kumpikaan tiedon laji tai kokemus ei pyri olemaan toista tärkeämpi tai arvokkaampi eikä asiantuntijavallan käyttö kuuluu yhteistyöhön. Yhteistyö perustuu tasavertaisuuteen, jossa tuetaan osallistujan oman identiteetin vahvistumista, autetaan häntä uskomaan voimavaroihinsa ja löytämään itselleen tärkeitä ja mieluisia elämänsisältöjä ja tavoitteita.

Toipumisorientaatioajattelussa yksilöä ei motivoida ulkoapäin painostamalla, vaan motivaatio omien tavoitteiden suuntaan voi löytyä, kun se lähtee yksilön omista mielenkiinnon kohteista. Kun huomaa itse pystyvänsä ja onnistuvansa, toiveikkuus omien voimavarojen ja mahdollisuuksien suhteen vahvistuu.

Osku Mediatalon ohjaajat olivat median, taiteen ja/tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Tulokset

Osku mediatalon toimintaan osallistui yhteensä 44 henkilöä Haminassa ja Kotkassa (23 miestä ja 21 naista). Alle 30- vuotiaita oli 37 ja yli 30 - vuotiaita 7. Osallistujien jatkopolut / toiminnasta pois siirtyneiden syyt: 10 siirtyi opiskeleman, 7 sai työpaikan ja 12 henkilökohtaisista syistä. Hankkeen päättyessä mukana oli 16 osallistujaa.

Osku mediatalon internet sivulla (www.osku .media) on hankkeen päätyessä yli 70 000 käyntiä . YouTube kanavalla on 138 julkaisua ja niitä on katsottu yhteensä yli 12 000 kertaa.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Hankkeen esittelyvideo: https://youtu.be/c8icRI_zRhU