Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20614

Hankkeen nimi: Yrittäjyysosaamista kasvualoille - SOTE-palvelut kartalla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 0294462111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VALKEAPÄÄ SARI HANNELE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.valkeapaa(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 535 1935

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2177546-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjyysosaamista kasvualoille - SOTE-palvelut kartalla -hankkeen tavoitteena on kehittää kasvualojen nopeasti muuttuviin tarpeisiin koulutusmalli, jossa hyödynnetään korkeasti koulutettuja nuoria vastavalmistuneita, valmistumassa olevia, työttömiä ja/tai yrittäjiksi aikovia sekä tuetaan yritysten rakennemuutosta ja uusille kasvualoille suuntautumista tarjoamalla heille täsmäkoulutettuja osaajia ja edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita.


Pilottihankkeessa kehitetään ja testataan koulutusmallia tarjoamalla kohderyhmälle Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys -koulutusta sekä Karttasovellus- ja paikkatieto-ohjelmointikoulutusta. Kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät ICT-osaajat, työttömyysuhan alaiset, uusille aloille suuntautuvat, yrittäjiksi aikovat sekä alueen ohjelmointiyritykset. Pilottihankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä lisätä yrittäjyys- sekä karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen hyödyntämistä SOTE-alan toiminnan tehostamisessa sekä rakennetussa ympäristössä.

Hankkeen avulla törmäytetään eri puolen toimijoita (sovelluskehittäjät, ohjelmoijat, julkiset ja yksityiset SOTE-yritykset, rakennetun ympäristön asiantuntijat, yrittäjäverkostot, oppilaitokset LUT & Saimia) uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi, lisätään koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tarjoamalla kasvualoille täsmäosaamista, parannetaan innovaatiovalmiuksia sekä edistetään työllistymistä sekä yrittäjyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeasti koulutetut työttömät, työttömyysuhan alaiset tai uusille aloille suuntautuvat, yrittäjiksi aikovat sekä alueen yritykset, pilottihankkeessa erityisesti ICT-yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kasvuyritysten yhteistyöverkostoyritykset eri toimialoilta, joiden tarpeet tunnistamalla ja toimimalla yhteistyössä voi löytyä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita


Pilottikoulutuksen välillisenä kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan julkiset organisaatiot ja yksityiset yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 589

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 189 804

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 272 659

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 272 659

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 13

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimenpiteitä on tarkasteltu ja tarkastellaan erikseen. Karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen tarpeiden tunnistamisessa kartoitetaan erikseen naisten ja miesten tarpeita haastattelemalla molempien sukupuolien edustajia. Törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksia suunnitellaan ottaen huomioon molempien sukupuolten tarpeet ja molemmat sukupuolen edustajia kutsutaan näihin tilaisuuksiin. Karttasovellus- ja paikkatiedon hyödyntämiseen liittyvän täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan sekä naisten että miesten erityistarpeet ja koulutuksiin haetaan osallistujiksi sekä naisia että miehiä tasa-arvoperiaatteita noudattaen. Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan myös eri sukupuolten taustat ja tarpeet. Hankkeen viestinnässä noudatetaan sukupuolten tasa-arvoisuusperiaatetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pilottihankkeen ensisijaisessa kohderyhmässä, ICT-alalla, on perinteisesti naisten osuus vähäinen ja tämän hankkeen kautta sitä voidaan lisätä. Hankkeen toimenpiteitä vahvistetaan kaikkien osallistujien työmarkkina-asemaa, sekä naisten että miesten.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa mahdollistamalla molempien sukupuolten osallistumisen hankkeeseen ja edistämällä molempien sukupuolten osallistujien työmarkkina-asemaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Koulutuksessa opitaan hyödyntämään pääsääntöisesti sähköisiä oppimisvälineitä ja edistetään etäopiskelua ja -työskentelyä, mikä voi toimia jatkumona työelämään
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Hyödyntämällä kartta- ja paikkatietoa, voidaan sosiaali- ja terveysalan (esim. EKSOTE), asiakaskuljetusten logistiikkaa tehostaa sekä kuljetuskustannuksia ja päästöjä vähentää, mikä vähentää ilmastonmuutokselle aiheutettuja riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Ei välitöntä vaikutusta, mutta päästöjen vähenemisen kautta välillinen vaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Päästöjen vähentymisen kautta myönteinen vaikutus ilman puhtauteen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ei suoria vaikutuksia NATURA 2000 -ohjelman kohteisiin, mutta koulutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Pilottihankkeen koulutuksissa käytetään pääsääntöisesti sähköisiä opiskelumateriaaleja ja huomioidaan kierrätettävyys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Huomioidaan tuote- ja palveluinnovaatioiden kehitättämisessä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvien energialähteiden käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta vahvistamalla huippuosaamista kasvualoilla, edistämällä yrittäjyyttä ja kehittämällä palveluita SOTE-alaalle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hanke on itsessään aineeton palvelu ja osaltaan edistää aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Pilottihankkeen kautta voidaan alueen SOTE-palvelujen logistiikkakustannuksia tehostaa ja edistää ihmisten esteetöntä liikkumista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Edistää yksilöiden työmarkkina-asemaa, kohderyhmän ohjelmointiyritysten toimintaedellytyksiä sekä SOTE-alan asiakkaiden nopeampaa ja sujuvampaa hoitoonpääsyä
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Edistää koulutuksen kautta miesten ja naisten välistä tasa-arvoa mahdollistamalla sekä naisten että miesten osallistumisen hankkeen koulutuksiin. Pilottihankkeen kautta edistetään sukupuolten, eri-ikäisten, erikuntoisten ja eri puolilla maakuntaa asuvien SOTEn asiakkaiden tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Edistää tasapuolisesti kaikkien osallistujien yhteiskunnallista ja kulttuurista tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 2 2
Tieto- ja osaamistason nousu luo edellytykset huomioida paremin kulttuuriympäristöön liittyvät asiat.
Ympäristöosaaminen 3 3
Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja toteutetaan Green Campus -periaatteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjyysosaamista kasvualoille - SOTE-palvelut kartalla -hankkeessa kehitettiin kasvualojen nopeasti
muuttuviin tarpeisiin koulutusmalli, jossa hyödynnetään korkeasti koulutettuja vastavalmistuneita, työttömiä ja/tai yrittäjiksi aikovia sekä tuetaan yritysten rakennemuutosta ja uusille kasvualoille suuntautumista tarjoamalla heille täsmäkoulutettuja osaajia ja edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita.

Pilottihankkeessa kehitettiin ja testattiin koulutusmallia tarjoamalla kohderyhmälle innovaatio- ja yrittäjyys sekä paikkatieto-ohjelmoinnin koulutusta kaikkiaan 20 lähikoulutuspäivän verran. Kohderyhmänä olivat korkeasti koulutetut työttömät ICT-osaajat ja yrittäjiksi aikovat tai pk-yrittäjinä toimivat tai SOTE-alalla työskentelevät. Pilottihankkeessa vahvistettiin koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä lisättiin yrittäjyys- sekä karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen hyödyntämistä SOTE-alan toiminnan tehostamisessa. Työttömistä ICT-alan osallistujista kaksi työllistyi hankkeen aikana ja kaksi jatkoi opintojaan hankkeen päätyttyä. SOTE-alan yrittäjät vahvistivat innovaatio- ja yrittäjyysosaamistaan.

Hankkeen avulla törmäytettiin eri puolen toimijoita (ohjelmointiosaajat, julkiset ja yksityiset SOTE-yritykset, korkeakoulut) uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi, lisättiin koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tarjoamalla kasvualoille
täsmäosaamista, parantamalla innovaatiovalmiuksia sekä edistämällä työllistymistä sekä yrittäjyyttä. SOTE-alan pk-yritysten tarpeeseen kehitettiin SisKo-mobiilisovellus toiminnanohjaukseen ja viestintään yrittäjän, asiakkaan ja omaisten välille.

Hanke toteutettiin LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

www.lut.fi/yoka