Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20620

Hankkeen nimi: TOPI -työelämään ohjaavat palvelut

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: PL 227

Puhelinnumero: 017182111

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parkkonen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.parkkonen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447183979

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TOPI -hankkeen päämääränä on ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä.

Hankkeen tavoitteena on
1. Luoda räätälöityjä työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia niille työttömänä oleville henkilöille, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä. Toimia asiakkaan henkilökohtaisten työllistymis- ja urasuunnitelmien pohjalta tukien aktivointimallin ja työhönvalmennuksen edellyttämää toimintaa. Hankkeessa on mukana 3 vuoden aikana yhteensä 938 asiakasta.

2. Vahvistaa ja monipuolistaa työnantajien (yritykset, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat) kanssa tehtävää yhteistyötä
a. hankkeen lopussa työnantajaverkostossa on 650 yhteistyökumppania
b. hankkeeseen saadaan 15 ns. kummityönantajaa, joissa tehdään yhdessä laadukasta työhönvalmennusta

Hankkeen toimenpiteitä ovat
1. työnantajayhteistyö, jossa keskeistä
a. jalkautuva työote; työnhakijan osaamisen ja työnantajan tarpeiden yhteensovittaminen
b. tiedottaminen, asian esillä pitäminen ja asenteiden muokkaaminen
c. kummiyritysten ja työnantajarinkien aktiivinen hakeminen
d. työnantajien tukeminen ja kannustaminen
e. yhteistyö kuntien ja TE -toimiston yrityspalvelujen kanssa
f. työllistämistä edistävien verkostojen aktivoiminen. Tavoitteena on kehittää eri työllisyystoimijoiden välille tiiviimpiä uusia tapoja toimia ja verkostoja proaktiiviseen toimintaan työllisyyden edistämiseksi.
2. asiakkaiden työhönvalmennus / uravalmennus aktivointimallia mukaillen, joissa keskeistä
a. asiakkaan ohjaaminen työttömästä aktiiviseksi työnhakijaksi ja toimijaksi; asenteisiin vaikuttaminen
b. asiakkaan osaamisen ja mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen sekä osaamisen kehittämisen ohjaaminen henkilökohtaisen työllistymis- ja urasuunnitelman mukaan
c. sosiaalisen median hyödyntämisen esim. työpajoissa osana työhönvalmennusta
d. asiakkaan työllistymisprosessin koordinointi sekä asiakkaan tukeminen ja kannustaminen henkilökohtaisen urasuunnittelun apuna
e. hankkeessa luotavien työkalujen ja toimintamallien hyödyntäminen alueiden työllisyyspalvelujen apuna. Tässä huomioidaan myös aktivointimallia/työhönvalmennusta tukevien uusien palvelujen ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.

3. Oppilaitosyhteistyön lisääminen kuntien työllisyystoimijoiden ja työnhakija-asiakkaiden kanssa
a. infotilaisuuksia ja koulutusmahdollisuuksien esilletuominen kuntien työllisyystoimijoille ja työnhakijoille.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 30 - 59 -vuotiaat työkykyiset ja työhön motivoituneet työnhakijat (jatkossa henkilöasiakkaat), joiden työttömyys on jatkunut yli 12 tai vähintään 12 kk 16 kuukauden aikana. Kohderyhmään kuuluvat myös ne nuoret joiden työttömyys on pitkittynyt ja voivat kuulua hankkeen kohderyhmään. Hankkeen kohderyhmään eivät kuulu työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun piiriin kuuluvat asiakkaat. Henkilöasiakkaat ohjautuvat hankkeeseen pääosin AKO:n ja TE -palvelujen kautta.
Hankkeen tuloksena ensinäkin kohderyhmän työllistymismahdollisuudet paranevat. Hankkeen 938 asiakkaasta 60 % saa ns. positiivisen jatkopolun hankkeen jälkeen. Positiivinen jatkopolku tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että asiakas työllistyy työsuhteeseen, pääsee suorittamaan tutkintotavoitteista koulutusta tai siirtyy muuhun työllistymistä edistävään palveluun.
Työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena Kuopion alueen työllisyyspalveluilla ja Topissa mukana olevilla kunnilla on käytössään vahva ja monipuolinen työnantajaverkosto sekä joustavat ja nykyaikaiset toimintamallit työnantajayhteistyön tekemiseen. Työnantajayhteistyön vahvistaminen antaa kunnille mahdollisuuden vastata tulevaisuuden haasteisiin mm. vaikeimmin työllistyvien henkilöiden vastuiden siirtyessä kunnille. Hankittujen Topi-työhönvalmennuspalvelujen kautta kunnilla on käytössä kokemusta ja tietoa työhönvalmennuspalvelujen dynaamisista pienhankinnoista ja sähköisestä pienhankinnasta, palveluhankinnoista ja palveluntuottajista, sekä tietoa miten henkilöasiakkaiden palveluprosessit ovat toimineet henkilökohtaisten urasuunnitelmien mukaisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 30 - 59 -vuotiaat työkykyiset ja työhön motivoituneet työnhakijat (jatkossa henkilöasiakkaat), joiden työttömyys on jatkunut yli 12 kk tai vähintään 12 kk 16 kuukauden aikana. Kohderyhmään kuuluvat myös ne nuoret joiden työttömyys on pitkittynyt ja voivat kuulua hankkeen kohderyhmään. Hankkeen kohderyhmään eivät kuulu työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun piiriin kuuluvat asiakkaat.
Henkilöasiakkaat ohjautuvat hankkeeseen pääosin alueellisen työllisyyskokeilun ja TE -palvelujen kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Kuopion työssäkäyntialueen potentiaaliset työnantajat (jatkossa työnantaja-asiakkaat), jotka voivat olla yrityksiä, kuntia tai järjestöjä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 297 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 897 893

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 853 087

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 325 740

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Tuusniemi, Kuopio, Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asemakatu 38-40 A

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 96

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 938

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pitkäaikaistyöttömyys on keskittynyt Kuopiossa pitkään miesvaltaisille aloille, mutta työllisyystilanteen heikkenemisen myötä myös naisia valuu koko ajan enemmän pitkäaikaistyöttömyyteen. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa, mutta se ei ole hankkeen pääasia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa, mutta se ei ole hankkeen pääasia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työttömyyden katkaiseminen luo yksilönäkökulmasta hyvinvointia taloudellisen selviytymisen ja mielekkään tekemisen / osallisuuden vahvistumisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvonäkökulmat huomioidaan hankkeessa, mutta ne eivät ole hankkeen pääasia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeessa on mukana myös maahanmuuttajataustaisia työttömiä henkilöitä. Työllistyminen lisää ko. henkilöiden yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä hankkeen toiminnassa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Topi-hankkeen päämäärä oli ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä. Varsinainen kohderyhmä oli 30-59 –vuotiaat työkykyiset ja työhön motivoituneet asiakkaat, joiden työttömyys oli jatkunut yli 12 kk tai vähintään 12 kk 16 kuukauden aikana. Kohderyhmään kuuluivat myös ne nuoret, joiden työttömyys on pitkittynyt ja voivat kuulua hankkeen kohderyhmään. Hankkeen toiminta oli osallistujille vapaaehtoista. Asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen pääosin alueellisen työkokeilun ja TE-toimiston kautta. Asiakastyössä keskityttiin työhönvalmennukseen/uravalmennukseen ja asiakkaan henkilökohtaiseen ohjaamiseen työttömästä aktiivisesti työhakijaksi -ja toimijaksi. Asiakasta ohjattiin suunnitelmallisesti, määrätietoisesti ja tavoitteellisesti oman työllistymissuunnitelman mukaan. Keskeistä oli asiakkaan ja työantajien asenteisiin vaikuttaminen, sparraaminen, motivointi, osaamisen näkyväksi tekeminen ja omaan osaamiseen ja työllistymiseen uskominen. Lisäksi parannettiin asiakkaiden työnhakuvalmiuksia, osaamista mm. korttikoulutusten kautta sekä lisättiin asiakkaiden työelämätuntemusta laajentamalla työnhakemisen mahdollisuuksia. Apuna käytettiin myös laajalti ostopalveluita työhönvalmennuksen toteuttamisessa. Hankkeessa kontaktoitiin n. 1100 asiakasta, hankkeen toimintaan kävi tutustumassa 952 asiakasta ja hankkeen toimintaan osallistui 735 asiakasta. Hankkeen päättäneistä 631 asiakkaasta 321 löysi työpaikan tai tutkintoon johtavan koulutuksen, mikä on n. 51 % hankkeen lopettaneista asiakkaista. Kaikkien positiivisten jatkopolkujen osuus oli n. 62 % päättäneistä asiakkaista. Onnistumisten taustalla vaikutti vahvasti työntekijöiden positiivinen, asiakaslähtöinen ja kannustava työote, monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä hyvät verkostot asiakkaiden työllistymisen edistämisessä.