Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20622

Hankkeen nimi: Työetsivä rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Työetsivä-kehittämishankkeen (S20581) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Työetsivä on kolmivuotinen kehittämishanke, joka vastaa osaltaan vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten kokonaisvaltaisesta työelämäosallisuuden lisäämisestä Oulun seudulla. Hankkeen päämääränä on tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti ja pienin askelin edeten omalla polullaan kohti mielekästä jatkopolkua. Hankkeen alkuvaiheen konkreettisena tavoitteena on asiakkaiden elämänhallinnan ja osallisuuden paraneminen. Aloitusvaiheessa keskitytään asiakaslähtöisiin yksilö- ja ryhmätapaamisiin, joissa työstetään elämänhallintaa sekä osallisuutta lisääviä asioita asiakkaiden arjessa. Asiakasosallisuus toteutuu myös hankkeen muussa toteutuksessa. Asiakkaat ovat tasavertaisia toimijoita työntekijöiden rinnalla hankkeen suunnittelussa, vertaisryhmien ohjaamisessa sekä työntekijöiden rekrytoinnissa.

Työetsivän toisena tavoitteena on asiakkaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksien parantaminen. Tähän tavoitteeseen vastataan järjestämällä erilaisia koulutuksia ja ryhmätapaamisia, jotka vastaavat aidosti asiakkaiden tarpeisiin. Lyhytkoulutuksissa keskitytään erityisesti vuorovaikutustaitoihin, ammatilliseen osaamiseen, oppimistaitoihin, henkilökohtaisiin vahvuuksiin sekä rajoitteisiin. Hanke järjestää myös työnhakuvalmiuksia parantavia työpajoja ja työnhakuun liittyviä vertaisryhmiä sekä sidosryhmä- ja yritysvierailuja.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on, että mahdollisimman moni asiakkaista löytää itselleen mielekkään jatkopolun tai työllistyy tai kouluttautuu erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Yksilöllinen jatkopolku räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäntilanne huomioon ottaen. Jatkopolkuja ovat mm. ammatillinen kuntoutus, kuntouttava
työtoiminta, työkokeilu, osa- tai kokoaikainen työ, ammatilliset tai yleissivistävät opinnot, työkykyarviot, eläkeselvittelyt tai vapaaehtoistyö.

Työetsivän avulla työelämän ulkopuolella olevien oululaisten vammaisten ja osatyökykyisten työ- ja toimintakyky paranee. Yksilöllisellä tuella ja ohjauksella ihmisten hyvinvointi ja työelämäosallisuus vahvistuvat.

Kehittämishanke toteutetaan 1.1.2016-31.12.2018 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Nuorten Ystävät ry. Rinnakkaishanke päättyy vasta 31.3.2019, mutta toimenpiteiden on päätyttävä viimeistään 31.12.2018 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 440 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 397 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 575 938

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 397 233

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saunaranta 12

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-