Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20625

Hankkeen nimi: DigiKyky - Yritysten digitaalisen kyvykkyyden nostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 0172556000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Turunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.turunen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 5901

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaiset ovat teknisesti erittäin taitavia digitaalisten sovellusten kehittäjiä ja kansalaisten digitaaliset taidot ovat Euroopan parhaimmat. Meillä on tutkitusti maailman parhaat edellytykset digitalisoitumisesta hyötymiseen, mutta tästä huolimatta suomalaiset yritykset eivät ole onnistuneet luomaan uusia digitaalisuuteen pohjautuvia liiketoimintamalleja tai ideoimaan ja toteuttamaan asiakaskeskeisiä palveluja. Iso osa yrityksiä kokee digitaalisuuden vaikeaksi asiaksi ja joko oman osaamisen tai yrityksen resurssien suhteen mahdottomaksi toteuttaa. Etenevä ja syvenevä digitalisaatio muuttaa kuitenkin yritysten kilpailutilannetta merkittävästi.

Kuopio Innovation Oy:n hakeman DigiKyky – hankkeen tavoitteena on yritysten digitaalisia valmiuksien nostamisella uudistaa ja kannustaa yrityksiä kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, parantaa yritysten kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, asiakaskontakteissa sekä markkinoinnissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on digitaalisten sovellusten mahdollistaman kokeilukulttuurin tuominen osaksi yrityksen toimintaa. Yrityksille avataan digitalisaation ja sen soveltamisen mahdollisuuksia yritysten tarpeiden mukaan räätälöitynä yritysryhmissä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta juuri toimintansa käynnistäneet tai nuoret kasvuhakuiset start up –yritykset sekä pienet pk-yritykset. Tavoitteenamme on saada mukaan myös joitakin keskikokoisia pk-yrityksiä ja suuryritys. Kohderyhmässä ovat yritysten koko henkilöstö johto mukaan lukien. Hankkeessa on mukana yhteensä 50 pohjoissavolaista yritystä. Hankkeen toimenpiteet jaetaan neljään koulutuskokonaisuuteen, joissa käsitellään digitalisaation ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä yrityksissä, verkkoläsnäoloa, liiketoiminnan uudistamista sekä teollista internetiä.

Hanke pohjaa Kuopio Innovationin strategiaan tukemalla yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke siirtyy 1.12.2016 alkaen Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) toteutukseen. Hankkeen aikana myös Kuopio Innovationin ja Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstön oma osaaminen päivittyy ja pystymme palvelemaan entistä paremmin asiakkaitamme ja sidosryhmiämme digitalisaatioon liittyvissä asioissa. Hankkeen vaikutuksesta mukana olevat pohjoissavolaiset yritykset ja työorganisaatiot uudistuvat, mikä näkyy työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä. Pidemmän aikavälin vaikutuksena näemme yritysten kilpailukyvyn ja tuloksen parantumisen, mikä luo uusia työpaikkoja ja lisää alueen vetovoimaisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta juuri toimintansa käynnistäneet yritykset tai käynnistämistä suunnittelevat henkilöt, nuoret kasvuhakuiset start up –yritykset sekä pienet pk-yritykset. Lisäksi tavoitteenamme on saada mukaan myös muutama keskikokoinen pk-yritys ja suuryritys, jotka tuovat erilaista näkökulmaa esimerkiksi yritysryhmätapaamisiin. Kohderyhmässä ovat näiden yritysten koko henkilöstö johto mukaan lukien. Hankehakemuksen liitteenä on toimitettu DigiKyky-hankkeesta kiinnostuneiden yritysten aiesopimukset (16 saapunutta 26.11.2015 mennessä).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevien yritysten asiakkaat, jotka ovat uusien ratkaisujen käyttäjiä ja/tai hankkijoita. Yritysten asiakkaat voivat yrityksen digitalisoitumisen myötä vaikuttaa entistä paremmin yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palvelujen sisältöön interaktiivisella osallistumisella. Lisäksi julkiset organisaatiot, kuten Kuopion kaupunki, voivat tulevaisuudessa tarjota digitaalisuutta hyödyntäville yrityksille kehitysalustan uusille tuotteille ja palveluille avaamalla digitaalisia tietovarantoja sekä prosesseja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 445

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 142 276

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 303

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 023

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Keitele, Kaavi, Tuusniemi, Kuopio, Rautavaara, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Rautalampi, Lapinlahti, Tervo, Siilinjärvi, Vesanto, Leppävirta, Varkaus, Vieremä, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 173

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 204

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Digitaalisuus on tätä päivää ja toimialariippumatonta. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja tiedon jalostaminen mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen ja laajentumisen riippumatta siitä onko kyseessä nais- vai miesvaltainen toimiala. Lähtökohdallisesti hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Pysyvä ja kehittyvä ajantasainen toimintaympäristö, jolla edistetään yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä, sekä alueen elinkeinoelämän kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Sähköinen toimintaympäristö ja liiketoiminnan uudistaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Sähköinen toimintaympäristö vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeessa edistetään yrityksen ja työorganisaation uudistumista ja tätä kautta työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Digitaalisuus on toimialariippumatonta, mutta hanke edistää digitaalisuuden vaikeaksi asiaksi (osaamisen suhteen) kokevat yritykset edistämään osaamistaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Digitaalisuus tuo myös uudenlaisia mahdollisuuksia kulttuuria sisältäville ratkaisuille.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuopio Innovation Oy:n toteutti ja hallinnoi hanketta ajalla 1.1.–30.11.2016 ja tämän jälkeen hanke siirtyi Savonia-ammattikorkeakoululle Kuopio Innovationin operatiivisen toiminnan loputtua.

Hankkeen tavoitteena on ollut yritysten digitaalisia valmiuksia nostamalla uudistaa ja kannustaa yrityksiä kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, parantaa yritysten kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa, asiakaskontakteissa sekä markkinoinnissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut digitaalisten sovellusten mahdollistaman kokeilukulttuurin tuominen osaksi yrityksen toimintaa.

Yrityksille on avattu hankkeessa digitalisaation ja sen soveltamisen mahdollisuuksia yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöitynä yritysryhmissä. Koko hankkeen aikana mukana on ollut yhteensä 173 pohjoissavolaista yritystä sekä 15 muuta organisaatiota. Yritykset ovat olleet useilta eri toimialoilta.

Hankkeen toimenpiteet jaettiin suunnitelman mukaisesti neljään koulutuskokonaisuuteen, joissa käsiteltiin digitali-saation ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä yrityksissä, verkkoläsnäoloa, liiketoiminnan uudistamista sekä teollista internetiä. Näistä teemoista järjestettiin kuusi koulutuspäivää sekä työpajoja. Yritysten tarpeista lähteneisiin syven-täviin teemoihin paneuduttiin lukuisissa, 2-4 tapaamiskerran sisältävissä työpajoissa. Työpajojen aiheita olivat: Digi-taalinen myynti ja markkinointi, Uusien palvelumallien rakentaminen, Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntämäi-nen, Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, SomeStrategia, SomeTrainer, Google Analytics, Google AdWords sekä So-meKampanjan luominen. Hankkeen aikana järjestettiin myös kaksi seminaaria: Tuloksellinen digimarkkinointi sekä Sukella someen – Näy ja kuulu netissä.

Hanke on vastannut yritysten kehittämistarpeeseen kartoittamalla osallistujien tarpeita jo ennen hanketta ja koko hankkeen ajan yhteistyössä mukana olevien asiantuntijoiden kanssa. Yritykset ovat panostaneet digitaalisten valmiuksiensa nostamiseen monilla eri osa-alueilla. Monet yritykset ovat olleet mukana useissa eri koulutuksissa. Konkreettisena tuloksena on ollut muun muassa sosiaalisen median käyttöönotto markkinoinnissa, verkkosivu-uudistukset, uusien palveluiden käyttöönotto, palvelumuotoilun hyödyntäminen, uusien some-toimintamallien kehitys, some-kampanjan luominen, analysointityökalujen käyttöönotto ja käytön tehostaminen sekä analysointi-työkalujen tuottaman datan parempi hyödyntäminen. Koulutukset ja työpajat ovat antaneet osallistujille runsaasti monipuolista tietoa, uusia ideoita ja käytännön osaamista digitalisaation hyödyntämisestä. Ne antoivat uskallusta lähteä kokeilemaan asioita ja kehittämään itse yrityksen digiosaamista. Tältä pohjalta yritykset jatkavat kehitystyötä edelleen.