Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20627

Hankkeen nimi: Pohjois-Savon Export House

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0451754-1

Jakeluosoite: Puijonkatu 30, 2. krs

Puhelinnumero: 0207211400

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.hoffrenconsultancy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hoffrén Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: administrator(at)hoffrenconsultancy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207211451

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon Export House -hanke on sekä uusien vientiagentuuriyritysten perustamiseen tähtäävä että Pohjois-Savoon vientitehtäviin uusia työpaikkoja luova ja niihin tekijöitä kouluttava hanke, joka on kohdennettu erityisesti joko maahanmuuttajataustaisille tai alle 30-vuotiaille tai ikääntyneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, joilla on mahdollisuus hankkia elantonsa ja menestyä vientiagentuuriyrittäjinä tai löytää työpaikka vientitehtävissä. Kohderyhmän koulutus toteutetaan rinnakkaishankkeessa (hakemusnro 102297) erikseen kilpailutettavana työvoimakoulutuksena. Koulutusryhmiä on kaksi siten, että ensimmäisen ryhmän kohdealueena ovat lähialueet ja toisen muu Eurooppa. Hankkeeseen otetaan yhteensä noin 26 osallistujaa, 13+/-2 kumpaankin ryhmään. Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2016 - 30.6.2017. Tarkoituksena on mallintaa koulutusohjelma, joka on käytettävissä vaikeasti työllistyvän ulkomaalaistaustaisen työnhakijaryhmän työllistämiseen. Toimintamallin kehittämiseksi tehdään yhteistyötä rinnakkaishankkeen kouluttajan kanssa, kerätään kokemuksia, hyviä ja huonoja käytäntöjä ja palautetta sekä kouluttajalta että osallistujilta. Lisäksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä sekä te-toimistojen että kuntien sosiaalitoimistojen yms. tahojen kanssa toimivien käytäntöjen löytämiseksi. Hankkeen tuloksista ja kokemuksista laaditaan raportti, joka sisältää toimintamallin lisäksi myös hankkeen arviointi- ja hallinnointimenetelmät ja niiden soveltuvuuden tämäntyyppiseen toimintatapaan. Ko. raportti on julkisesti hyödynnettävissä ja projektista kertyneitä hyviä käytäntöjä pyritään viemään laajempaan käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät tai työttömyysuhanalaiset pääsääntöisesti joko maahanmuuttajataustaiset tai alle 30-vuotiaat tai iäkkäämmät kielitaitoiset henkilöt, joilla on mahdollisuus perustaa vientiagentuuri/oma yritys tai jotka pystyvät työllistymään kansainvälisesti toimiviin yrityksiin vienti- yms. tehtäviin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Päämiehinä toimivien suomalaisten yritysten henkilökunta sekä ne viranomaistahot, joiden kanssa osallistujat asioivat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 264

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 264

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Rautalampi, Kuopio, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Varkaus, Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puijonkatu 30, 2. krs,

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 26

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on tehdyn toimintaympäristön analyysin perusteella todettu hanke sukupuolineutraaliksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, koska molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali eikä sen päätavoite ole tasa-arvon edistäminen vaan itsensä työllistämismahdollisuuden luominen osallistujalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Pitkän aikavälin tuloksena hankkeessa syntyy sekä suoraan että välillisesti uusia työpaikkoja vientitehtävissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja ihmisten liikkumisen sijaan tiedon sähköistä liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Osallistujat löytävät joustavan polun työttömyydestä työhön.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Tasa-arvoasiat otetaan hankkeessa huomioon niin, että noin 50 % osallistujista on naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koulutuksen tavoitteet osallistujalle olivat antaa valmiudet vientiagentuuriyrityksen perustamiseen, antaa osallistujille tarvittavat tiedot ja osaamisen, joka mahdollistaa työllistymisen kansainvälisiin ja/tai vientitehtäviin yrityksissä. Lisäksi koulutuksen tavoitteet yrityksille olivat auttaa erityisesti kasvuhakuisia pk-yrityksiä aloittamaan tai kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaa sekä auttaa pk-yrityksiä, joilla on kansainväliseen kauppaan liittyviä kehittämistarpeita yrityksessään.

Export Housen tavoitteina ovat:
1. Antaa osallistujille tarvittavat perusvalmiudet oman vientiagentuuriyrityksen perustamiseen.
2. Auttaa osallistujia kehittämään itselleen toteuttamiskelpoinen vientiyrityskonsepti ja/tai vaihtoehtoisesti vientitehtäviin/kansainväliseen kauppaan tähtäävä työllistymiskonsepti.
3. Auttaa osallistujia saamaan yritystoimintansa alkuun niin, että ohjelman päätyttyä he ovat valmiita aloittamaan vientiagentuuriyrittäjänä toimimisen tai työllistyvät kv-tehtäviin.
4. Auttaa osallistujia löytämään joustavan polun työttömyydestä työhön.

Kumpikin koulutus kesti oppilaan näkökulmasta 121 päivää, jotka sisälsivät seuraavat kuusi osiota:
1. Yritysvalmennus
2. Päämiesten/työharjoittelupaikkojen hankinta, sisältäen lähiopetusta, päämiesten hakua ja
työharjoittelupaikan hakua
3-4. Kansainvälistymisosio sisältäen koulutusta ja valmennusta, yhteisen kansainvälistymis-
matkan (7 pv) ja yksilöllisen liiketoimintamatkan
5-6. Oman projektin valmistelu ja toteutusvaihe

Kumpikin koulutus (ryhmä I ja ryhmä II) kesti oppilaan näkökulmasta 121 päivää, jotka sisälsivät seuraavat kuusi osiota:
1. Yritysvalmennus
2. Päämiesten/työharjoittelupaikkojen hankinta, sisältäen lähiopetusta, päämiesten hakua ja
työharjoittelupaikan hakua
3-4. Kansainvälistymisosio sisältäen koulutusta ja valmennusta, yhteisen kansainvälistymis-
matkan (7 pv) ja yksilöllisen liiketoimintamatkan
5-6. Oman projektin valmistelu ja toteutusvaihe

Ensimmäisen ryhmän markkina-alueena oli Itämeren alue siten, että projektiin liittyvä yhteinen matkaosio kohdistui Venäjä-Latvia-Saksa-Tanska-Norja-Ruotsi alueelle.
Toisen ryhmän markkina-alueena oli Etelä- ja Keski-Eurooppa siten, että projektiin liittyvä yhteinen matkaosio kohdistui Espanja-Ranska-Saksa-Belgia-UK alueelle.

Koulutusprojektien aikana kurssilaisten tehtävänä oli kartoittaa henkilökohtaisesti potentiaalisia päämiehiä ja yhteistyökumppaneita konsulttien avustuksella. Projektin aikana em. toimen tueksi laadittiin henkilökohtaiset CV:t, someprofiilit ja yritystoiminnan käynnistyksen osalta liiketoimintasuunnitelmat. Lisäksi projektille rakennettiin omat www-sivut (https://www.exporthouse.fi) ja kullakin osallistujalla oli käytössään henkilökohtainen Export House sähköpostiosoite (etunimi.sukunimi@exporthouse.fi). Osallistujaa kannustettiin teoriaosuuden jälkeen vahvasti oma-aloitteiseen ja itsenäiseen toimintaan, kuitenkin siten, että valmentaja/konsultti oli käytettävissä tarvittaessa. Henkilökohtainen tilannekatsaus ja jatkotavoitteet laadittiin noin kolmen viikon välein.

Koulutusprojektien palautteet OPALin perusteella olivat varsin hyvät. Oma-aloitteisuuden ja
henkilökohtaisten tavoitteiden lisäys loppua kohti näkyi jonkin verran ryhmä I loppupalautteessa, jossa osallistujien tavoitteet olivat vahvasti työllistymispainotteisia, ryhmä II yrittäjäpainotteisuus heijastui positiivisesti loppupalautteessa.
Kaiken kaikkiaan palautteet molemmissa koulutuksissa olivat hyvät.

Kaiken kaikkiaan molempien projektien aikana vahvistui ajatus siitä, että erilaisista kulttuureista lähteneen henkilöt voivat tehdä varsin rakentavaa, rikasta ja tavoitteellista yhteistyötä. Koulutusten kerrannaisvaikutusta alueen yritystoimintaan on vielä hieman liian aikaista arvioida.