Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20629

Hankkeen nimi: Digital Horisont

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Optima samkommun

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0796234-1

Jakeluosoite: Trädgårdsgatan 30,

Puhelinnumero: +358 (0)6 7855 222

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Jakobstad

WWW-osoite: http://www.optimaedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LINDGREN PATRIK RAGNAR

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektansvarig

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: patrik.lindgren(at)optimaedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7215346

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn / Yrkesakademin i Österbotten, 0988182-8
Datero, 1843990-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet Digital Horsiont är ett samprojekt mellan Optima, Yrkeskademin och Datero. Genom projektet vill vi utveckla den digitala kompetensen samt öka användningen av digitala verksamhetsmiljöer inom yrkesutbildningen. I projektet kommer tillgängligheten av digitala verksamhetsmiljöer vara ett central fokusområde.

Projektets mål är indelat i två centrala övergripande temahelheter:

1. Digitala verksamhetsmiljöer och Kreativa labb

2. Pedagogisk kompetensutveckling och kollegial samverkan

I Digital Horisont utvecklar vi lärzoner inom yrkesutbildningen och arbetsförlagd inlärning. Labbverksamheten är grunden för utvecklingen av de interaktiva pedagogiska metoderna och tillämpningarna. Labbverksamheten har blivit en integrerad del av den pedagogiska utvecklingsverksamheten. I Labbverksamheten testas olika pedagogiska lösningar och flerformsutbildningar.

Genom att utveckla användningen av IKT utgående från en tillgänglighetsaspekt och sporra till användning av läshjälpmedel inom utbildningen ökar vi studerandes delaktighet. Jämställdhet och tillgängligheten har utvecklats i utbildningen genom att öka studerandemedverkan i planering av material för de digitala lärmiljöerna. Studerande med behov av särskilt stöd och invandrarbakgrund beaktas speciellt i tillgänglighetsarbetet.

I Digital Horisont skapar vi forum för samarbete mellan näringslivet i Österbotten. Genom seminarium involverar vi företagen i utvecklingsarbetet och tar initiativ till att föra en dialog om den pågående digitaliseringen i näringslivet.

I projektet betonas digital kompetensutveckling. Pedagoger och utbildare behöver up to date information och kunskaper om de möjligheter digitaliseringen medför. Ovannämnda verksamheter stöder personalens intresse för IKT lösningar och samarbete med arbetslivet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Målgrupper:
- personal inom utbildningsorganisationerna och företagen
- experter i nätverket
- studerande

Ändringsansökan 1.11.2018: Målgrupperna de samma

4.2 Välilliset kohderyhmät

- arbetstagare med anknytning till projektverksamheten

Ändringsansökan 1.11.2018: De indirekta målgrupperna de samma

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 188

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 117

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 273 592

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion

Kunnat: Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Närpiö, Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 174

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Inom projektet kommer även tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med fortbildning, skapande av material och skapande av digitala verksamhetsmiljöer.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Inom projektet kommer även tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med fortbildning, skapande av material och skapande av digitala verksamhetsmiljöer. I projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av ålder och kön, har möjlighet att delta jämlikt i de digitala verkamhetsmiljöerna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huvudmålet är att utveckla den digitala verksamhetsmiljön för alla studerande oberoende av kön, sociokulturell bakgrund eller funktionshinder. Ett centralt tema i projektet är främjandet av jämställdheten i utbildningen för specialgrupper (funktionshindrade och personer med invandrarbakgrund).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Utvecklingen av digitala verksamhetsmiljöer förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner automatiseras och effektiviseras. Nya möjligheter som digitaliseringen medför är smart och hållbar teknik, energisystem, effektiv resurshantering genom dematerialisering, resfria möten osv.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Effektivt samarbete med näringslivet skapar kompetenser och arbetstillfällen. Företagens medverkan i projektet säkerställer den digitala kunnandet i framtiden både i företagen och i hos personalen inom yrkesutbildningen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
I projektet skapar vi verksamhetsmodeller genom nätverkssamarbete. Näin nopeutetaan työelämään siirtymistä. Välillisesti pidemmällä aikavälillä syntyy vakiintuneita palvelutoimintoja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Ökad användning av digitala verksamhetsmiljöer minskar behovet av resor. Paradoxalt har digitaliseringen bidragit till ökad globalisering vilket leder till flera och längre resor.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Utvecklandet av digitala verksamhetsmiljöer bör beakta olika aspekter på hälsa och välmående.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
De pedagogiska lösningarna som produceras skall uppmuntra till aktivitet oberoende av kön. Kvinnors representation av teknik/digitalisering behöver stärkas.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
I projektet betonas delaktighet och inkludering. Personer med bl.a. behov av stöd och invandrare är viktiga målgrupper i projketet. Inom utbildning behöver vi betona betydelsen av tillgängligheten när vi skapar digitala tjänster och produkter.
Kulttuuriympäristö 4 4
Digitaliseringen påverkar människans vardag, kultur och arbetsliv. Vårt virtuella kulturlandskap förändras genom digitala tjänster och produkter. Inom utbildningen bör man kunna ta vara på de fördelar som digitaliseringen ger.
Ympäristöosaaminen 7 7
Digital kompetens bör beakta även kunnande inom miljö. I projektet behandlas miljön främst ur lärmiljöaspekt. Lärmiljöfrågor tar upp frågeställningar som berör den fysiska, sociala och psykiska miljön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektet Digital Horsiont är ett samprojekt mellan Optima, Yrkeskademin och Datero. Genom projektet har vi utvecklat den digitala kompetensen samt ökat användningen av digitala verksamhetsmiljöer inom yrkesutbildningen. Dateros del i projektet har varit att öka förståelsen av tillgänglighetsaspekten vid framställande av digitala verksamhetsmiljöer samt att skapa förutsättningar för och uppmuntra till användning av läshjälpmedel.

Projektets mål har varit indelat i två övergripande temahelheter:

1. Digitala verksamhetsmiljöer och Kreativa labb

2. Pedagogisk kompetensutveckling och kollegial samverkan

I Digital Horisont har vi utvecklat lärmiljöer, såväl fysiska som digitala. På Optima har det huvudsakliga digitala verktyget varit itsLearning och på Yrkesakademin har man jobbat främst med Office 365 som lärplattform. Tack vare de insatser som gjorts är utbildningsorganisationerna nu bättre rustade att ordna yrkesutbildning i enlighet med den nya lagstiftningen och kunna erbjuda också online-kurser. De fysiska lärmiljöerna har också analyserats och utvecklats på olika sätt inom organisationerna.

Genom studiebesök, samarbete med näringslivet och deltagande i såväl nationella som internationella seminarier om digitalisering har vi fått influenser och nya kunskaper som har väglett oss i vårt utvecklingsarbete. Vi har också arrangerat digitaliseringsseminarier där vi fört samman lärare, studerande och representanter från näringslivet kring frågor gällande digitaliseringen såväl inom yrkesutbildningen som i samhället överlag.

För att sprida kunskapen inom organisationerna och höja den allmänna digitala nivån bland personalen har både Optima och Yrkesakademin satsat mycket resurser på IKT-mentorer och digi-utvecklare. Deras uppgifter har varit att stöda och handleda sina kollegor kring användning och uppgörande av digitalt material i undervisningen. Satsningarna har resulterat i en märkbar höjning av den allmänna digitala kunskapsnivån bland lärarna. Vi har både höjt den allra lägsta nivån samtidigt som vi kunnat uppmuntra de som redan i början av projektet hade en hög digital kunskapsnivå att ännu vidareutveckla sitt kunnande.