Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20634

Hankkeen nimi: Osana

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 0447250884

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Mikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.mikkola(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 725 0878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kokkolan kaupunki, 0179377-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet ja toimenpiteet
Osana-hankkeen kehittämistyöllä ja eri toimenpiteillä haetaan ratkaisua maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseksi ja työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen parantamiseksi ja sitä kautta myös työllistymisen edistämiseksi. Hnkkeessa kehitetään tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, kansalaistoimijalähtöistä ryhmätoimintaa ja maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista tukevaa verkostoyhteistyötä.

Osana-hankkeen päätoteuttaja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä kehittää ja toteuttaa kielitaitoa parantavaa, sosiaalista osallisuutta tukevaa, syrjäytymistä ehkäisevää sekä työ- ja toimintakykyä edistävää ryhmätoimintaa maahanmuuttajille yhteistyössä kohderyhmän ja mm. Kokkolan kaupungin ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi päätoteuttaja kehittää ja toteuttaa koulutukseen ja työhön hakeutumisen ohjaus- ja neuvontapalvelua. Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään matalan kynnyksen periaatteella.

Hankkeen osatoteuttaja, Kokkolan kaupunki, kehittää ja toteuttaa kaikille maahanmuuttajille avointa kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävää matalan kynnyksen yhden pisteen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua yhteistyössä hankkeen päätoteuttajan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän maahanmuuttajatyön asiantuntijoiden sekä muun Osana-hankkeen asiantuntijaverkoston kanssa. Tavoitteena on, että palvelu siirtyy hankkeen päättymisen jälkeen kaupungin normaaliksi palvelutoiminnaksi.

Kokkolan kaupunki myös tehostaa alueen maahanmuuttajatyötä tekevien (kaupunki, koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yhdistykset, seurakunta, muut vapaaehtoiset) ja kohderyhmän yhteistyötä kehittämällä ja toteuttamalla säännöllisen verkostoyhteistyökäytännön maahanmuuttajien osallisuuden tukemiseksi. Hankkeen päätoteuttaja myös osallistuu vahvasti verkostoyhteistyön kehittämiseen ja toimijoiden osaamisen parantamiseen.

Hankkeen koko toiminnassa yhdistyy myös tavoite hyödyntää helppokäyttöisesti digitaalisia ratkaisuja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja edistämään osallisuutta sekä sujuvoittamaan vuorovaikutusta ja yhteistyömahdollisuuksia hankkeeseen osallistujien välillä. Digitaalisia ratkaisuja käytetään ohjauksessa, ryhmätoiminnassa ja verkostoyhteistyössä.

Tulokset
Hankkeen tuloksena kehitetään uudenlainen asiakkaan omaa tavoitteellisuutta korostava ja aktiivisuutta edistävä ohjausmalli, jonka avulla tuetaan koulutukseen hakeutumista ja työelämään siirtymistä sekä edistetään osallisuutta. Hankkeen ohjauksen tuloksena asiakkaiden osuus oman koulutuspolun suunnittelussa tehostuu ja koulutuksiin ja työelämään siirtyminen sujuvoituu.

Ryhmätoiminnan kehittämis- ja toteuttamistyön tuloksena hankkeessa luodaan osallisuutta, vuorovaikutusta ja toiminnallisuutta korostava kielenopiskelumalli. Ryhmätoiminnan kehittämistyön tuloksena myös alueen eri maahanmuuttajatoimijoiden käyttöön saadaan uudenlaisia toimintatapoja ja -malleja, joilla tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työ- ja toimintakykyä sekä kotoutumista. Ryhmätoiminnan tuloksena maahanmuuttajien hyvinvointi, osallisuus sekä työ- ja toimintakyky paranevat. Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia ovat myös ennakkoluulojen väheneminen, uusien kontaktien muodostuminen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välille, maahanmuuttajien yhteiskuntaosaamisen paraneminen sekä osallistumisen lisääntyminen kansalaistoimintaan. Kehittämis- ja toteuttamistyön tuloksena opitaan hyödyntämään uusia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia opetuksessa ja ryhmäohjauksessa. Toiminnan tuloksena kohderyhmän digitaidot paranevat ja he osaavat paremmin käyttää eri viranomaisten digitaalisia asiointipalveluita.
Kokkolan kaupungin TNO-palvelun kehittämistyön tuloksena maahanmuuttaja saa yhdestä pisteestä tarvitsemansa tiedon, neuvonnan ja ohjauksen. Toiminnan tuloksena huolehditaan julkisten palveluiden soveltuvuudesta maahanmuuttajille ja vastataan maahanmuuttajien erityistarpeisiin yksilöllisin TNO-palveluin. Toiminnan tuloksena vähennetään mahdollisesta syrjäytymisestä syntyviä ongelmia ja kustannuksia tulevaisuudessa. Toiminta edistää asiakkaan arjenhallintaa, kokonaisvaltaista kotoutumista ja osallisuutta ja tuloksena myös työllistyminen edistyy.
Osatoteuttajan toteuttaman tiedotustyön tuloksena maahanmuuttajien kokonaisvaltainen kotoutuminen edistyy, maahanmuuttajien osallisuus toiminnassa edistyy ja maahanmuuttajatyön verkoston ja kaupungin henkilöstön maahanmuuttajatyön osaaminen paranee ja toiminta tehostuu.
Verkostoyhteistyön tuloksena alueelle syntyy maahanmuuttajien kotoutumista yhdessä aktiivisesti edistävä verkosto. Samalla asiantuntijaosaaminen paranee ja maahanmuuttaja-asiakkaita voidaan palvella ammattitaitoisemmin ja maahanmuuttajat saavat mahdollisuuden osallistua heitä koskevan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat työikäiset maahanmuuttajat, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Kohderyhmään kuuluvat ne maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluja tarjoavat ja toimintaa järjestävät tahot esim. työhallinto ja muut alueen viranomaiset, Kokkolan kaupunki, ammatilliset organisaatiot, alueen yritykset, kolmannen sektorin toimijat esim. SPR Kokkolan suomalaisen osaston ystävätoiminta ja monikulttuurisuustoiminta, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ja Kokkolan seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 248 583

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 246 380

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 307 976

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa hankkeen toimintaympäristöä on analysoitu sukupuolinäkökulmasta. Toimintaympäristö ja -tavat muotoutuvat kohderyhmän ja kohderyhmän tarpeiden mukaan. Hankkeessa tiedostetaan sukupuolinäkökulma ja se huomioidaan kehittämis- ja toteuttamistoimenpiteissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu: hanke on kohdennettu sekä naisille että miehille sukupuolineutraalisti. Hankkeen toimenpiteiden sisällöt ovat tasa-arvoisia ja soveltuvat kummallekkin sukupuolelle tasa-arvoisesti. Hankkeet sisällöt edistävät suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta ja siten myös tasa-arvon toteutumista arkielämässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan kaikissa hankkeen toimenpiteissä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, jota hankkeessa noudatetaan. Hankkeessa noudatetaan myös Kokkolan kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä ja Kokkolan kaupungilla on kestävän kehityksen ohjelmat, joiden mukaan hankkeessa toimitaan.Luonnon monimutoisuuden säilyttäminen on yhtenä sisältönä hankkeen ohjauksessa ja ryhmätoiminnassa ja se huomioidaan hankkeen toimintatavoissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen on yhtenä käsiteltävänä teemana hankkeen ryhmätoiminnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Yksi ryhmätoiminnan keskeisistä toimintatavoista on luontoliikkuminen, jossa opitaan arvostamaan kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelma ei ole hankkeen erityinen painopiste.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hankkeessa pyritään ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Hanketoimijat ja hankkeeseen osallistujat välttävät aiheetonta luontoa kuormittavaa kulutusta ja jätteiden tuottamista. Paperijätteen syntymistä vältetään käyttämällä mahdollisimman paljon digitaalisia materiaaleja ja viestintätapoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.Hankkeessa pyritään vähentämään turhaa energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeessa kehitetään toimintatapoja ja palveluja, joiden toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen kaupunki, paikalliset viranomaiset, kolmas sektori ja koulutusorganisaatiot osallistuvat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa on keskeistä aineettomien hyvinvointia edistävien palveluiden tuottaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Käyttämällä hankkeen toimenpiteissä digitaalisia viestintä- ja tiedotusratkaisuja vähennetään liikkumistarvetta ja sitä kautta turhaa energian kulutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat osallisuuden,työ- ja toimintakyvyn, hyvinvoinnin, tiedon saatavuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Hankkeen ryhmätoiminnassa luodaa uusia harrastemahdollisuuksien sekä edistetään luovuuden toteuttamista esimerkiksi toiminnallisilla menetelmillä.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa edistetään kaikkea tasa-arvoa. Hankkeessa edistetään luku- ja kirjoitustaidottomien, ilman koulutaustaa olevien kotona lapsiaan hoitavien naisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia. Tämä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi hankkeessa on keskeistä palveluiden saatavuuden edistäminen ja tällä edistetään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen toimenpiteillä parannetaan maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten suhteita, edistetään erilaisuuden ja monimuotoisen yhteiskunnan hyväksymistä sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hankkeessa luodaan myös mahdollisuuksia oman kulttuuri-identiteetin rakemntamiseen ja kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseen.
Kulttuuriympäristö 6 7
Hankkeen ohjaus- ja ryhmätoiminnassa on sisältönä paikallisen kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön arvostaminen. Ryhmätoiminnassa luodaan mahdollisuuksia myös maahanmuuttajien oman kulttuuriperinnön esiintuomiseen ja arvostamiseen.
Ympäristöosaaminen 6 7
Hankkeessa välitetään tietoa ympäristöön liittyvistä asioista mm. ympäristönsuojelu. Ryhmätoiminnassa lisätään osallistujien ympäristö- ja luontoosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osana-projektin tavoitteena toimintalinja 5 tavoitteiden mukaisesti oli edistää sosiaalista osallisuutta sekä torjua köyhyyttä. Erityistavoitteena oli työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Maahanmuuttajien osallisuutta edistävässä Osana-hankkeessa kehitettiin tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, osaamista ja osallisuutta edistävää ryhmätoimintaa ja maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista tukevaa verkostoyhteistyötä. Osana-projektin yleisiä kehittämistarpeita olivat maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen, maahanmuuttajien suomen kielen taidon parantaminen sekä yhteiskunnalliseen toimintaan mahdollistavan tiedon välittäminen. Tiiviin ja toimivan verkostoyhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välille oli myös hankkeen yleinen kehittämistarve.

Hankkeen tuloksena TNO-palvelussa Kpedun käyttöön kehitettiin asiakkaan omaa tavoitteellisuutta korostava ja aktiivisuutta edistävä ohjausmalli, jonka avulla tuettiin koulutukseen hakeutumista ja työelämään siirtymistä sekä edistettiin osallisuutta. Kokkolan kaupungin TNO-palvelun tuloksena maahanmuuttaja sai yhdestä pisteestä tarvitsemansa tiedon, neuvonnan ja ohjauksen. Ryhmätoiminnan kehittämis- ja toteuttamistyön tuloksena hankkeessa luotiin osallisuutta, vuorovaikutusta ja toiminnallisuutta korostava kielenopiskelumalli. Ryhmätoiminnan kehittämistyön tuloksena alueen eri maahanmuuttajatoimijoiden käyttöön saatiin uudenlaisia toimintatapoja ja -malleja, joilla tuetaan maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten ihmisten kohtaamista, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työ- ja toimintakykyä sekä kotoutumista ja osallisuutta. Verkostoyhteistyön tuloksena alueelle saatiin toimimaan maahanmuuttajien kotoutumista aktiivisesti yhdessä edistävä verkosto. Samalla asiantuntijaosaaminen parani ja maahanmuuttajataustaisia asiakkaita voidaan palvella ammattitaitoisemmin. Tiedottamisen tuloksena maahanmuuttajien kokonaisvaltainen kotoutuminen edistyi, maahanmuuttajien osallisuus toiminnassa edistyi ja maahanmuuttajatyön verkoston ja kaupungin henkilöstön maahanmuuttajatyön osaaminen parani ja toiminta tehostui.