Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20637

Hankkeen nimi: Tehokkaasti työelämään

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Margit Anttila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: margit.anttila(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1466

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tehokkaasti työelämään hankkeessa kehitetään valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille palveluja, jotka auttavat opiskelijoita etsimään ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja ja edistävät opiskelijoiden valmiutta markkinoida osaamistaan työnantajille. Työnantajille lisätään palvelujen kautta tietoisuutta korkeakouluopiskelijoiden osaamisesta ja luodaan toimintamallit työnantajayhteistyölle. Korkeakoulujen ja toisen asteen opintojen ohjaajat ja vastaavat voivat hyödyntää palveluja omassa ohjaustoiminnassaan.

Tehokkaasti työelämään sekä sen yhteistyöhankkeissa (mm. Korkeakoulu ja työelämä, Huippuosaamisen kasvupolku, KILKAS - Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi ja Verkkovirta - työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä) selvitetään eri näkökulmista työllistymistä edistäviä toimintatapoja ja luodaan uraohjaukseen liittyviä materiaaleja. Tehokkaasti työelämään -hankkeessa kootaan ja hyödynnetään näitä tuloksia ja laitetaan hankkeissa syntyneitä palveluja ja malleja Tehokkaasti työelämään-palveluihin.

Työnantajakyselyillä, yritystreffeillä ja verkostotapaamisissa kartoitetaan työnantajien tarpeita ja odotuksia opiskelijoiden työllistämisestä, samalla jaetaan tietoa ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisesta. Kyselyjen tuloksia sekä yritystreffeillä ja verkostotapaamisissa kartoitettuja työnantajien tarpeita ja odotuksia käytetään hyväksi Tehokkaasti työelämään-palveluja suunniteltaessa ja ideoitaessa.

Opiskelijoille ja valmistumassa oleville Tehokkaasti työelämään-palvelukokoisuus tarjoaa apua ja ohjeita työnhaun lisäksi mm. oman osaamisen tunnistamiseen ja esille tuomiseen, uraohjaukseen ja eri työllistymisvaihtoehtojen löytämiseen sekä ulkomailla työskentelyyn. Esimerkiksi hankkeessa luodaan kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön työnhakijana verkossa-opintojakso, joka avaa työnhaun kaikki kanavat opiskelijoiden tietoisuuteen, erityisesti sosiaalisen median kautta avautuvat työllistymismahdollisuudet. Opintojakso toteutetaan kaksikielisenä niin, että vieraskielisille opiskelijoille tarjotaan heille räätälöityjä kanavia työnhakuun. Työnhakijana verkossa-opintojakso parantaa myös erilaisten oppijoiden työllistymismahdollisuuksia. Opintojakso koostuu erilaisista osioista mm. erilaiset työnhaun kanavat, työelämätietous, työnhakuprosessi, yrittäjyys, ulkomaille töihin, urasuunnittelu ja kaikkiin näihin luodaan palveluja, jotka kootaan Tehokkaasti työelämään-palveluihin työnvälitysjärjestelmän yhteyteen.

Kehitetään ja pilotoidaan Tehokkaasti työelämään-palveluihin liitettävä PLE:n malli ja työkalu (Personal Learning Environment), jonka avulla korkeakouluopiskelija voi markkinoida ja brändätä itseään ja osaamistaan työnantajille ja harjoittelupaikkojen tarjoajille. PLE:n työstäminen tapahtuu koko korkeakouluopintojen ajan, jolloin osaamisen kehittyminen, työelämäyhteydet sekä verkostot ovat suoraan nähtävissä opiskelijan PLE:ssä. Verkkopohjainen PLE on vuorovaikutteinen ja mahdollistaa osaamisen näkyväksi tekemisen erilaisilla mediaformaateilla. Työnhakijana verkossa-opintojakso tuottaa suoraan sisältöä opiskelijan PLE:een.

Hankkeessa luotavan Tehokkaasti työelämään-palvelukokonaisuuden kautta työnantajille tarjotaan tietoa amk-työharjoitteluista ja niiden vaatimuksista sekä amk-tutkinnon suorittaneiden laaja-alaisesta osaamisesta.

Tehokkaasti työelämään -hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.3.2016-28.2.2019, ja se kuuluu Korkeakoulusta työelämään kokonaisuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattikorkeakouluopiskelijat, opot, tutoropettajat ja työnantajat. Pilotoidaan ensin tietyille kohderyhmille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki työ- ja harjoittelupaikkoja tarjoavat työnantajat ja kaikki ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Elinkeinoelämä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 333

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 472

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 473 351

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 365 965

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkien alojen opiskelijat, joten hankkeeseen osallistuu sekä naisia että miehiä. Perinteisesti sosiaali- ja terveysalalla on naisenemmistö ja tekniikassa miesenemmistö. Myös ammattikorkeakoulun tuutoropettajat ja opot ovat naisia ja miehiä, samoin työpaikkoja tarjoavat työnantajat ovat naisia ja miehiä. Toiminta-ympäristön analyysissä on hyödynnetty " Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt"- julkaisua ( TEM 2012).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena on avata naisille ja miehille tasa-arvoiset työmarkkinat yhdenmukaisin palkkausperustein. Työnhakijana verkossa opintojakson ja muiden koulutusten suunnittelussa otetaan huomioon naisten ja miesten erilaiset tarpeet, mitä he tarvitsevat työllistyäkseen heti opintojen jälkeen. Naisopiskelijoita kannustetaan Työnhakijana verkossa koulutuksen kautta hakeutumaan teknologia-aloille, joissa naisten osuus on edelleen vähäinen ja joissa epäkohtia ilmenee palkkauksessa, etenemismahdollisuuksissa sekä osaamisen arvostamisessa. Miesopiskelijoita kannustetaan heille epätyypillisempiin työtehtäviin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulman huomioiminen sisältyy hankkeen tavoitteisiin mutta se ei ole erillinen kokonaisuus. Hankkeen raportoinnissa sekä seurannassa selvitetään hankkeen vaikutukset ja tulokset.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Kaikki palvelukokonaisuuden ratkaisut toteutetaan sähköisesti, mikä vähentää paperihakemusten lähettämistä. Myös hankkeessa tuotetut julkaisut ja koulutusmateriaalit tuotetaan sähköisinä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeessa on tavoitteena paikallisen elinkeinorakenteen kehittäminen koulutuksen ja työelämän yhteistyönä. Hankkeessa yhdistyvät osaavan työvoiman saanti, palveluiden kehittyminen ja alueellisen työllistymisen edistäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 2
Kaikki palvelukokonaisuuden ratkaisut toteutetaan sähköisesti, mikä vähentää paperihakemusten lähettämistä. Myös hankkeessa tuotetut julkaisut ja koulutusmateriaalit tuotetaan sähköisinä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Korkeakoulutettujen työllistymisellä ja sitä kautta hyvinvoinnilla on merkittäviä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Koulutusten ja työelämän välisten nivelvaiheiden onnistunut ratkaiseminen vähentää sosiaalikuluja ja tuovat siten kansantaloudellisia säästöjä.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeessa on mukana sekä mies- että naistutoropettajia, ohjaushenkilöstöä ja opiskelijoita, jotka myös ovat naisia ja miehiä. Urasuunnittelulla ja Työnhakijana verkossa opintojaksolla taataan kaikille tasalaatuista osaamista ja ammatillista kehittymistä työelämään siirtymiseksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Yhdenvertaisuus on ammatillisen osaamisen kehittämisen osa-alue jolla voidaan rakentaa työelämän kestävää kehitystä. Hankkeessa yhdenvertaisuus ilmenee siten, että parannetaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia opintojen aikana ja opintojen jälkeen sekä parannetaan erilaisten oppijoiden työllistymismahdollisuuksia työnhakijana verkossa opintojakson avulla. Erityisopettaja on mukana kehittämässä opintojaksoa ja palveluita yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tehokkaasti työelämään -hankkeessa kehitettiin valtakunnallinen palvelukokonaisuus, jolla autetaan ja tuetaan opiskelijoita etsimään ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja sekä parantamaan omia työllistymismahdollisuuksiaan jo opintojen aikana sekä opintojen jälkeen opiskelualasta riippumatta. Palvelussa on huomioitu myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Palvelukokonaisuus tarjoaa tietoa työelämän muutoksista ja työn uusista muodoista sekä työmarkkinoiden kansainvälistymisestä. Palvelussa on saatavilla ohjeita ja opastusta oman osaamisen tunnistamiseen, osaamisen näkyväksi tekemiseen ja brändäämiseen sekä Open Badge -osaamismerkkien hyödyntämiseen. Lisäksi palvelu sisältää tietoa työnhaun digitalisoitumisesta, piilotyöpaikkojen löytämisestä, erilaisista työnhakupalveluista ja kanavista, sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa, itsensä työllistämisestä ja yrittäjyydestä sekä erilaisia työnhakuvinkkejä. Palvelukokonaisuus toteutettiin tyonhakijanaverkossa.fi verkkosivustona ja se on saatavilla myös englannin kielisenä.
Hankkeessa vahvistettiin korkeakouluopiskelijoiden osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä sekä oman osaamisen brändäystä ja työnhakutaitoja. Toimenpiteenä kehitettiin ja pilotoitiin PLE malli (Personal Learning Environment) ja työkalu, jonka avulla korkeakouluopiskelija voi markkinoida ja brändätä itseään ja osaamistaan työnantajille sekä tehdä näkyväksi omaa oppimisprosessiaan ja verkostojaan. PLE on opiskelijan henkilökohtainen oppimisympäristö ja pilotit toteutettiin WordPress alustalle. Hankkeessa toteutettiin myös kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön Työnhakijana verkossa-opintojakso, jonka avulla korkeakouluopiskelija voi vahvistaa omia urasuunnittelu- ja työnhakutaitojaan.
Hankkeessa edistettiin työnantajien tietoisuutta korkeakouluopiskelijoiden osaamisesta, ammattikorkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista ja vahvistettiin osaamiseen liittyvää työnantajayhteistyötä sekä sitoutettiin työelämä aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä.
Hankkeessa toteutettiin Tehokkaasti työelämään -työnantaja kysely, jossa kartoitettiin ja selvitettiin millaisilla kriteereillä työnantajat palkkaavat korkeakouluopiskelijoita harjoitteluun ja vakinaisiin työsuhteisiin. Vastauksia saatiin erikokoisilta ja eri toimialojen työnantajilta ja vastaukset kattoivat hyvin korkeakoulujen eri koulutusalat. Kyselyn vastauksista saatiin arvokasta tietoa myös siitä, mitä työnantajat odottavat ammattikorkeakouluilta ja ammattikorkeakoulujen työharjoitteluilta.
Hankkeessa rakennettiin yhdessä työelämän kanssa tulevaisuuden osaamiseen liittyvät osaamismerkit. Työelämälähtöisten osaamismerkkien laatiminen ja niiden hyödyntäminen opiskelijoiden osaamisen näkyväksi tekemisessä oli uudenlaista ajattelua korkeakouluissa. Osaamismerkit ja niiden kriteerit laadittiin yhteistyössä pilottiryhmiä edustavien työelämän edustajien kanssa. Työpajoissa pohdittiin, millaista osaamista työelämä odottaa lähitulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta valmistuvalta. Yhteistyön tuloksena kehitettiin Yrittäjyysosaaja, Tiimiosaaja, Kansainvälisyysosaaja, Kehittämisosaaja, Kuntoutusteknologiaosaaja, Business ICT, Teamworkcompetency, Intercultural competency ja Service design –osaamismerkit. Osaamismerkkien hakeminen testattiin PLE-mallin pilottiryhmissä ja merkkien edellyttämä osaaminen todennettiin opiskelijoiden PLE:ssä.