Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20641

Hankkeen nimi: Stora Komet - vägledningsprojektet på svenska i Nyland

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Jakeluosoite: Raseborgsvägen 9

Puhelinnumero: +358 19 2248000

Postinumero: 10600

Postitoimipaikka: Raseborg

WWW-osoite: http://www.novia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Björkström-Jung, Dana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektledare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: dana.bjorkstrom-jung(at)novia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 449 8445

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Föreningen Luckan rf, 1637159-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekt Stora Komet stöder de svenskspråkiga nyländska ungdomarnas väg genom olika skeden i livet genom att bygga broar som gör övergångarna mellan dessa skeden så smidiga och väl förberedda som möjliga, samt genom att samla och synliggöra de stödtjänster som erbjuds på svenska i Nyland.

Projektet utgår från en modell för karriärhantering där karriärplanering, studieplanering och livsplanering ses som en helhet. Målsättningen är att lära ungdomarna och vägledarna de nya karriärhanteringsfärdigheter, som behövs i dagens värld där alla förväntas vara flexibla, uppfinningsrika och digitala och kunna konstruera sin egen karriär.

Målsättningen är att underlätta övergångar, särskilt mellan andra och tredje stadiets utbildningar, men även till och från militärtjänsten samt vägen ut i arbetslivet. Detta görs genom att utarbeta smidiga studiestigar. Det skall bli lättare för både ungdomar och vägledare att hitta information och stödtjänster i de situationer där det finns risk för studieavbrott, utanförskap och marginalisering. Projektet stöder och utvecklar befintliga aktörers verksamhet och fyller luckor där tjänster eller stöd saknas på svenska i Nyland.

Projektets målgrupp är ungdomar under 30 år samt de vägledare (studiehandledare, handledare, mentorer, tutorer, lärare, föräldrar och andra vuxna) som möter dem under deras utbildningstid och vid övergångsskeden som kan vara kritiska skeden för en ung människa.

I projektet deltar Yrkeshögskolan Novia (projektägare), Luckan rf (delgenomförare), yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstitutet Prakticum och Axxell samt samarbetsparter från hela Nyland.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Unga människor under 30 år, främst i utbildning på andra och tredje stadiet och i militärtjänstgöring samt handledare, vägledare och lärare, som möter dem under deras utbildningstid och vid övergångsskeden. Även ungdomar tillhörande specialgrupper (som kan tillhöra flera minoriteter) ingår och dessa befinner sig i extra utsatt position och är således i behov av särskilt stöd. Det kan gälla unga som dragit sig undan samhället eller sådana unga som inte ännu har integrerats i samhället t.ex. asylsökande.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Föräldrar och vägledare till unga, som får modeller och exempel att lära av och utnyttja
- Företag och organisationer, som anställer utexaminerade från yrkesutbildning med tydliga karriärhanteringsfärdigheter
- Regionerna som drar nytta av välutbildad arbetskraft och kommunerna som får välutarbetat karriärvägledningsmaterial att utnyttja i sina skolor
- Organisationer, yrkesverksamma samt privatpersoner som med hjälp av projektet når målgruppens unga
- Yrkesverksamma som erbjuder handlednings-, rådgivnings- och vägledningstjänster samt stödtjänster för svenskspråkiga unga
- Uppsökande ungdomsarbetare och handledare vid svenskspråkiga ungdomsverkstäder
- Frivilliga vuxna som vill fungera som mentorer till målgruppen
- Beslutsfattare

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 724

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 486 751

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 621 013

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 600 709

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin, Porvoon, Loviisan

Kunnat: Loviisa, Vantaa, Porvoo, Espoo, Hanko, Sipoo, Kauniainen, Helsinki, Raasepori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 747

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Jämn könsfördelning är inte projektets huvudmål.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Samarbetsparternas värderingar och arbetssätt stöder genomförandet av projektet med tanke på jämställdheten mellan könen. Projektet bygger på det normkritiska förhållningssättet som också kommer att genomsyra verksamheten i projektet. Projektet ska motverka könsblindhet bland aktörerna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektets mål är att underlätta övergångar mellan utbildningsstadier och att göra det lättare att hitta information och vägledning i livshanteringsfrågor för unga under 30 år.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Utbildningen vid YH Novia har ett hållbarhetsfokus. Alla utexaminerade inklusive personalen vet hur naturresurser används effektivt i respektive profession.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
I Novia är hållbarhetsaspekter integrerade i alla utbildningar. En av hållbarhetsaspekterna är klimatförändringen. Projektet bygger smidiga övergångar till denna utbildning.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Främst för utbildningarna inom naturbruksbranschen är detta en relevant aspekt. Projektet bygger smidiga övergångar till denna utbildning.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Novia Raseborgs fokus i målavtalet med UKM är hållbar kustlandsutveckling.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Skötsel etc ingår som del i naturbruksutbildningarna.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Inom utbildningarna får alla studerande (och personalen) för professionen relevanta hållbarhetsaspekter i sin utbildning. Projektet satsar långt på att skapa produkter och verktyg som är nätbaserade för att undvika onödiga utskrifter och onödig användning av papper.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Inom Novia får alla studerande (och personalen) för professionen relevanta hållbarhetsaspekter i sin utbildning.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Projektet förebygger marginalisering och utanförskap. Projektet stöder Nylandsprogrammets arbetskraftspolitiska linjedragningar för att främja effektivt utnyttjande av arbetskraft och effektiv karriärplanering. Projektet siktar på att utnyttja lokala resurser.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Projektet utvecklar tjänster, produkter och verktyg som är nätbaserade men som också ger rum för möten mellan människor. Tanken är att det som kan finnas på nätet ska finnas där.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Projektet stöder Finlands nationella mål för Europa 2020-strategin. Enligt strategin är ett sätt att förverkliga dessa mål att förbättra ungdomars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom ett integrerat arbetssätt där handledning, guidning, mentorskap och kamratstöd ingår. Tidigt ingripande och personligt stöd är centrala åtgärder då man vill förebygga marginalisering och förhindra att problemen hopar sig.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Unga människor som fått information, rådgivning och vägledning för att själva planera sitt liv och sin karriär blir mera medvetna om rättvisa och jämlikhet. Projektet går i sin helhet ut på att göra utbildning och arbete tillgängliga för unga.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Projektet arbetar för en jämlik fördelning mellan könen och jämlika förutsättningar att inleda studier och ta sig från ett utbildningsstadium till ett annat och vidare ut i arbetslivet.
Kulttuuriympäristö 2 4
Projektet arbetar för att förbättra möjligheterna för ungdomar att hitta stöd och information för livshantering på svenska.
Ympäristöosaaminen 0 4
Projektet främjar ett aktivt medborgarskap bland unga genom att visa på att det finns stöd att få för att planera sitt liv och hantera sin karriär.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektet Stora Komet verkade under tiden 1.3.2016 - 28.2.2019. YH Novia fungerande som huvudman och föreningen Luckan som delgenomförare. Projektet finansierades förutom med ESF-medel via Tavastlands NTM-central av Svenska Kulturfonden, Arcada, Grankulla, Sibbo, Lovisa och Borgå stad.
Projektet har genom olika stödåtgärder underlättat övergången mellan andra och tredje stadiets utbildningar och mellan militärtjänst och ut till arbetslivet. Det har utarbetats en process för studerande som sammanbinder karriärhantering med den individuella studieplaneringen inom Yrkeshögskolan Novia och Axxell. Åtgärder som ger effektivare studiestigar och studiehelheter har byggts upp genom att förbereda studier redan på andra stadiet för att smidigt fortsätta på tredje stadiet. Vi har genom branschvisa rådslag inom utbildningarna synliggjort validering och studiepaket för att skapa effektivare och smidigare studiestigar. Genom att synliggöra möjligheter och bygga effektivare studiepaket ges bättre förutsättningar för smidiga övergångar mellan olika stadier och snabbare väg ut till arbetslivet. Nya karriärverktyg och informationsmaterial har utvecklats och testats tillsammans med studerande och lärare. Dessa leder till nya framtidskompetenser och ger större förståelse för betydelsen av karriärvägledning. Det aktiva arbetet med att synliggöra paradigmskiftet inom karriärvägledning har gjorts genom fortbildningar av utbildningspersonal och vägledare. Projektet har fortbildat vägledare i framtidsvägledning och tillsammans med studerande byggt processer, utvecklat karriärverktyg som skapat förutsättningar för ett kontinuerligt lärande med smidigare övergångar. Projektet har genom att erbjuda information, verktyg och fortbildning höjt kompetensen hos vägledarna för att de bättre ska kunna fungera i en omvärld i förändring.
Under projektets första höst knöt vi kontakter till Institutet för framtidsforskning vid Åbo universitet som då arbetade med karriärvägledning för framtiden sedan 2009 genom sitt UTUA-projekt. Den relationen visade sig vara avgörande för projektets genomförande. UTUA och Stora Komet drog nytta av varandras erfarenheter, produkter och nätverk. På så sätt fick projektens produkter också spridning i större kretsar och vi kunde kombinera framtidsforskning med vägledning och lägga grunden för det som vi i projektet kom att kalla positiv framtidsvägledning
Vårt arbetssätt var iterativt och vi strävade till ett holistiskt grepp om utvecklingen av vägledningen i Nyland. För att göra arbetet överskådligt delade vi genast i början in utvecklingsarbetet i tre åtgärdshelheter:
1.Samla, synliggöra och utveckla karriärvägledningen och erbjuda vägledning, mentorskap och kamratstöd (Föreningen Luckans roll var stor i den här åtgärdshelheten)
-att identifiera behov och göra nuvarande tjänster tillgängligare
-att synliggöra befintliga vägledningstjänster och utveckla nya tjänster på svenska
-att utarbeta nya vägledningsmetoder och material och pröva dem med målgruppen samt
-att utarbeta en hållbar vägledningsstruktur (tillgängliggörande, motverka utanförskap) för hur bla. mentorskap, som metod kan nyttjas för att stödja ungdomar.

2.Branschvisa arbetsgrupper utvecklar karriärvägledning, skapar och testar metoder och verktyg för smidiga övergångar (De finlandssvenska yrkesutbildningsorganisationerna svarade för arbetet i den här åtgärdshelheten)

3.Fortbildning för vägledare och lärare och handledning för vägledningspersonal (I den här åtgärdshelheten var samarbetet mellan UTUA-projektet och Stora Komet starkt)

Projektets resultat är bättre karriärvägledningsfärdigheter bland karriärhjälpare, vägledare och lärare. Övergångarna mellan andra och tredje stadiet fungerar smidigare och det finns modeller, metoder och verktyg för det. Det finns kurser, modeller, metoder, verktyg och information om karriärvägledning för karriärhjälpare, vägledare och lärare. De ungdomar som deltagit i utvecklingen av metoder och verktyg har under projektet fått bättre karriärvägledningsfärdigheter och de har grepp om vilka kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Ett centralt resultat för Luckans del har varit att få till stånd en klarare arbetsfördelning mellan olika aktörer och förstärka rollen som tredje sektoraktör inom vägledning.

Utvecklingsarbetet har synliggjorts med hjälp av Luckans mobilapp, via press och media, genom publikationer, via projektets webbplats www.novia.fi/storakomet och på Luckan https://unginfo.fi/material och med hjälp av PopUp framtidsvägledning på mässor.

Sökord och ordförklaringar:
UTUA-projekt- Uutta tulevaisuutta luomassa esf 2015-2017
IRV-tjänster - information, rådgivning och vägledning
HUPS - Henkilökohtaisia urapolkuja suuntimassa, dvs karriärplanering kombinerad med studieplanering
Validering - erkännande av kunnande, termer som används i högskola och andra stadiet för att inkludera tidigare förvärvad kunskap