Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20642

Hankkeen nimi: Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: 09229611

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.haaga-helia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Ritalahti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.ritalahti(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5166410

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, 2094551-1
Yrkeshögskolan Arcada Ab, 2553871-2
Laurea- ammattikorkeakoulu Oy, 1046216-1
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa edistetään kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa. Yhdessä toteutettavia työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ovat erilaiset yrityksille ja opiskelijoille tarkoitetut ja verkostoitumista edistävät tapahtumat sekä oppimistapahtumat, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään paremmin suomalaista työkulttuuria ja työnantajia ymmärtämään paremmin kansainvälisiä työnhakijoita. Lisäksi hankkeessa rakennetaan muita työllistymistä edistäviä käytänteitä, kuten uraohjausmalleja ja alumnien hyödyntämistä työllistymisen edistämisessä. Osa käytänteistä on myös sähköisiä.

Hankkeen päättyessä 100 kansainvälistä tutkinnon suorittanutta nuorta on saanut työpaikan. Lisäksi tuloksena on kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen malli, joka otetaan käyttöön metropolialueen ammattikorkeakouluissa. Työllistämisen edistämisen mallin osana on kumppanuusalusta, johon kootaan ja josta jaetaan tietoa työllistämisen parhaista käytänteistä.

Valoa-projektin mukaan kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on melko tasaista, sukupuolella ei ole suurta merkitystä asiaan. Yliopistotutkinnon suorittaneista miehet työlistyvät hieman paremmin ja ammattikorkeakouluista naiset.

Hanke jatkuu verkostossa olevien ammattikorkeakoulujen yhteisenä toimintana, jossa kullekin partnerille määritellään vastuut yhteisen mallin eri elementtien osalta. Elementit tai toimenpiteet ovat niitä käytännön toimenpiteitä, joilla hankkeen mukaan pystytään parhaiten työllistämään kansainvälisiä tutkinnon suorittaneita nuoria.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

a) varsinaiset kohderyhmät

Kansainväliset tutkinnon suorittaneet ja tutkintoa suorittavat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

b) välilliset kohderyhmät

Tutkinnon suorittaneita nuoria rekrytoivat työnantajat erityisesti metropolialueella, hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut, muut ammatti- ja korkeakoulut, jotka voivat ottaa mallin käyttöönsä, rekrytointiyritykset, erilaiset edunsaajajärjestöt (Akava, opiskelijajärjestöt, STTK, EK, kauppakamarit).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 156

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 530

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 422 874

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 363 373

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Helsingin

Kunnat: Espoo, Porvoo, Lohja, Hyvinkää, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kansainvälisissä tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa sukupuolijakauma on melko tasainen. Valoa-projekton mukaan yliopistotutkinnon suorittaneista miehet työllistyvät hieman paremmin ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan yritys- ja työkulttuurien erot.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on työllistää kansainvälisiä osaajia Suomeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella ainoastaan välillinen vaikutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeella ainoastaan välillinen vaikutus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeella ainoastaan välillinen vaikutus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeella ainoastaan välillinen vaikutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Hankkeella välillinen vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Hankeella välillinen vaikutus..
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 1
Työllistymisen edistäminen ja kaikkien osaamisen hyödyntäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 1
Kansainvälisten osaajien palveluosaaminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hankkeella ainoastaan välillinen vaikutus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Työpaikan saaminen,kuuluminen yhteisöön ja sukupuolten välinen tasa-arvo.
Tasa-arvon edistäminen 8 7
Työllistyminen kulttuuritaustasta ja sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Työllistyminen kulttuuritaustasta riippumatta
Kulttuuriympäristö 5 4
Työ- ja yritysympäristön rikastuminen ja monipuolistuminen.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeella vain välillinen vaikutus, sillä ympäristöosaaminen on osa valmistuneiden koulutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Haaga-Helian, Arcadan, Diakin, Laurean ja Metropolian vuosina 2016-2017 toteuttamassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa on edistetty kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa. Yhdessä toteutettuja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat olleet erilaiset yrityksille ja opiskelijoille tarkoitetut ja verkostoitumista edistävät tapahtumat sekä oppimistapahtumat, jotka ovat auttaneet opiskelijoita ymmärtämään paremmin suomalaista työkulttuuria ja työnantajia ymmärtämään paremmin kansainvälisiä työnhakijoita. Lisäksi hankkeessa on rakennettu muita työllistymistä edistäviä käytänteitä, kuten uraohjausmalleja ja alumnien hyödyntämistä työllistymisen edistämisessä.
Hankkeen päättyessä olemme tavoittaneet 162 osallistuvaa opiskelijaa. Lisäksi tuloksena on kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen toimintamalli, joka otetaan käyttöön hankkeeseen osallistuvissa ammattikorkeakouluissa. Osana työllistymisen edistämisen mallia on luoto hyvien käytänteiden – infoalusta työllistymistä edistävien tahojen käyttöön.
Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu verkostoissa olevien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä, jossa kullakin osapuolella on määriteltynä vastuu yhteisen mallin eri osasta. Osat ovat niitä toimenpiteitä, joilla hankkeen mukaan parhaiten yhteistyössä edistetään kansainvälisten korkeakoulutettujen työllistymistä.
Hankkeen toiminnan tuloksena syntyi:
- 162 henkilötietolomakkeen täyttänyttä opiskelijaa, joihin hankkeen työllistymistä edistävät toimenpiteet ovat suoraan kohdistuneet
- toimintamalli
- hyvät käytänteet –alusta
- mentorointiopas
- kaksi sSignals blogiartikkelia
- kuusi opiskelijoille suunnattua työllistymiseen liittyvää videota
- 25 osallistuvaa organisaatiota