Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20657

Hankkeen nimi: TAITAVA -Tulevaisuuden osaajat

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Jakeluosoite: Töysänkatu 2

Puhelinnumero: 040 6816795

Postinumero: 00099

Postitoimipaikka: HELSINGIN KAUPUNKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirpa Saari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa.saari(at)hel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6816795

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAITAVA -Tulevaisuuden osaajat -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenkaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella. Hankkeessa kehitetään toimintamallia tiivissä yhteistyössä eri alueiden Ohjaamoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ammatillisia opintoja järjestämällä niitä uudella tavalla niin, että nuoret voivat tutustua ammattialoihin, aloittaa joustavasta ja hallitusti ammatilliset opinnot sekä siirtyä tutkinnosta, tutkinnonosasta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle myös valtakunnallisesti. Lisäksi nuoret voivat syventää osaamistaan projektioppimisen kautta kun jakavat eri taitoalueiden ammattitekniikoita keskenään. Osana toimintamallia kehitetään ohjauksellisen opettajuuden työote.

Hankkeessa tullaan pilotoimaan verkostomaista avointen opintojen koulutustarjontaa, mihin hankkeen kaikki toteuttajat osallistuvat. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan ohjauksellisen opettajuuden -mallia, missä pilottialojen opettajat ottavat vastaan uusia tai alanvaihtaja nuoria, järjestävät heille avoimina opintoina alaan orientoivia sisältöjä niin, että nuoret pääsevät kiinni alan opintoihin sekä koordinoivat valtakunnallisesti järjestettäviä projektimaisia avoimia opintoja.

Hankkeen toimenpiteistä ohjauksellisen opettajuuden ja avoimen projektioppimisen toimintaa pilotoidaan kuudella alalla. Kyseisillä aloilla opettajat järjestävät koulutusalaan liittyviä orientoivia avoimia opintoja, joiden avulla nuoret voivat tutustua alaan, aloittaa joustavasta ammatilliset opinnot tai selvittää missä kohtaa heidän osaamisensa sillä hetkellä on. Opettajat pilotoivat myös valtakunnallisesti järjestettäviä avoimia projektiopintoja, mihin osallistuu valtakunnallisesti eri koulutuksenjärjestäjien opiskelijoita. Opettajat toteuttavat toimintaa ohjauksellisella työotteella ja tekevät tiivistä yhteistyötä nuoren kanssa toimivien ohjaustahojen kanssa, kuten opinto-ohjaajien ja ohjaamotyöntekijöiden. Hankkeessa kehitetään pilotointien yhteydessä ohjauksellisen opettajuuden työotetta mentoroinnin avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallinen verkostomainen avointen opintojen koulutustarjonta, jota opintopolkuun laitetut uudet tutkinnonperusteet (ePerusteet)tukevat.

Hankkeen tuloksena saadaan toimiva, joustava, valtakunnallinen ja verkostomainen, eri koulutuksenjärjestäjien yhteinen avointen opintojen malli, jossa opettajat sekä ohjaustyötä tekevät henkilöt toimivat yhteisen, sujuvia siirtymiä tukevan nuoren oman koulutussuunnitelman mukaan, niin että nuorten osaaminen kehittyy ja syventyy paikasta riippumatta. Toimintaa tukee ohjauksellinen työote, mihin opettajat koulutetaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat opettajat sekä ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä on 16-25 -vuotiaat opintonsa keskeyttäneet, keskeyttämisvaarassa tai ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat nuorten verkostot jotka toimivat yhteistyötahoina oppilaitoksille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 868 458

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 844 732

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 033 741

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 001 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 121

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 485

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa niin, että nuorille tarjotaan koulutuspolkuja yli perinteisten sukupuolirajojen. Ohjauksellisen opettajuuden koulutuksessa huomioidaan tämä näkökulma. Ohjauksessa pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja niin, että koulutusalojen valintoja ohjaa kiinnostus eikä sukupuolijakauma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti siten, että naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa omaa toimintaa ja että se tukee nuorten koulutusten aloituksia kiinnostuksen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla opettajien työotteessa naisten ja miesten koulutukseen pääsyn ja siirtymien yhdenvertaisuutta sekä tarjoamalla nuorten tarpeen mukaista ohjausta koulutuksessa ja opiskeluvalmiuksien kehittämisessä onnistumiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa noudatetaan kaupungin hyviä käytäntöjä tukea luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Hankkeessa käytetään luonnonvaroja säästäviä verkkoympäristöjä ja sähköisiä kokouskäytänteitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeessa sitoudutaan kaupungin strategian ilmastotavoitteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 - ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen oppilaitoskäytännöissä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä, kierrättämään ja käyttämään kestäviä materiaaleja sekä sähköistä viestintää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkitystä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uudenlaisella koulutuksen järjestämiselle opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa tai aikaisemmin työelämään, mikä tukee paikallista elinkeinoelämää. Verkostomaisen avointen opintojen mallissa kehitetään koulutuksellisia toimintoja laadukkaammaksi ja edistetään resurssien järkevää käyttöä. Tällä on välillisiä seurauksia elinkeinoelämän kestävään kehittämiseen ja ammattimaiseen työvoiman saatavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Osaamisen kehittäminen on hankkeessa keskeistä. Hankkeessa kehitetään verkostomaisen avointen opintojen toimintamallia ja ohjauksellista työotetta, joka tukee opintojen yksilöllistä suorittamista yhteistyössä työelämän tarpeisiin. Välillisesti pitemmällä aikavälillä syntyy vakiintuneita palvelutoimintoja nuorten ja työelämän tarpeisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Mikäli matkustetaan, niin hankkeessa käytetään matkustamiseen pääasiallisesti joukkoliikennettä. Kokouskäytänteet pyritään järjestämään sähköisin menetelmin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Osallistujien hyvinvointi kasvaa uudenlaisen työotteen myötä. Opettajien ja ohjaushenkilöstön hyvinvointi edistää nuorten kouluttautuminen ja koulutukseen pääsyn parantaminen on hankkeen keskeinen hyvinvointia lisäävä vaikutus niin yksilöille, heidän yhteisöilleen kuin yhteiskunnalle.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke edistää tasa-arvoa, kun luodaan verkostomainen avointen opintojen malli, jonka kautta jokaisella nuorella on mahdollisuus päästä kiinni opintoihin. Lisäksi heikossa asemassa olevien nuorten asemaa parannetaan koulutuksen kautta. Sukupuolten tasa-arvoa pyritään edistämään sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella että erityistoimilla tasa-arvon esteiden poistamiseksi (esimerkiksi koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus ja pääsyn tukeminen eri aloille sukupuolesta riippumatta).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Ohjauksellisen työotteen kautta tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä vastaamaan monialaisen nuorten joukon koulutustarpeisiin. Avointen opintojen malli kehittää koulutuspalveluita kaikille soveltuviksi.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeen toiminta tukee yhteisöllisyyttä
Ympäristöosaaminen 2 2
Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä nuorten ympäristöosaaminen kehittyy yhteisöllisen toiminnan ja koulutuksen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TAITAVA -Tulevaisuuden osaajat -hankkeen tavoitteena oli luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja
oppimisympäristöjen malli eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Hankkeella tavoiteltiin uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenlaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella.

TAITAVA -hankkeen toimenpiteet kohdistuivat avointen opintojen tuottamiseen, siirtymäkäytänteiden sujuvoittamiseen ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työtapojen ja osaamisen kehittämiseen. Toimintaa kehitettiin yhteistyössä nuoren kanssa toimivien ohjaustahojen, mm. Ohjaamoiden kanssa.

Hankkeessa hyödynnettiin jo olemassa olevaa sekä luotiin ja pilotoitiin uutta valtakunnallista avointen opintojen koulutustarjontaa. Hankkeessa luotiin toimintamalleja, joiden avulla kohderyhmän nuoret voivat tutustua ammattialoihin, aloittaa joustavasti ja hallitusti ammatilliset opinnot sekä siirtyä tutkinnosta, tutkinnonosasta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle. Pilottialojen opettajat ottivat vastaan uusia opiskelijoita ja alanvaihtaja, järjestivät heille orientoivia opintosisältöjä alaan tutustumiseksi, opintoihin kiinnittymiseksi, osaamisen hankkimiseksi ja syventämiseksi ja ohjasivat osaamisen hankkimisessa ja kerryttämisessä. Opettajat sekä ohjaustyötä tekevät henkilöt toimivat yhdessä nuoren henkilökohtaisen tarpeen ja opintosuunnitelman mukaan siten, että nuoren osaaminen kehittyi ja syventyi paikasta riippumatta. Yhteistyötä tehtiin laajasti mm. erilaisten työpajojen kanssa. Erilaisia avoimia oppimisympäristöjä ja -opintoja hyödyntämällä voitiin kerryttää ja syventää nuorten osaamista ja sujuvoittaa siirtymiä. Erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen kuvattiin osaamisen tunnistamisen malli ja mallissa käytettävät työkalut.

Osana toimintamallia kehitettiin ohjauksellisen opettajuuden työotetta mentoroinnin avulla, järjestämällä opetus- ja ohjaushenkilöstölle työpajoja ja koulutusta sekä luomalla materiaalia ohjaavan opettajuuden tueksi. Hankkeen merkittävänä lopputuotoksena syntyi ohjaavan opettajuuden oppimisalustaksi ja tueksi Yhdessä – Ohjaava opettaja-peli. Peli kokoaa yhteen hankkeen teemat, sen kysymykset on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden keskeisten käytännön ohjaustilanteiden ympärille. Pelistä valmistui sekä yhteisöllisesti pelattava lautapeli että digitaalinen sovellus. Sivutuotteena syntyivät lisäksi ohjaavan opettajuuden osaamismerkki, sen seitsemän osamerkkiä ja niiden kysymykset.

Hanke toteutettiin verkostohankkeena. Päätoteuttajana toimi Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Osatoteuttajat olivat:
- Ammattiopisto Live (ennen Keskuspuiston ammattiopisto)
- Business College Helsinki (ennen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)
- Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
- Saimaan ammattiopisto (Sampo)
- Koulutuskeskus SEDU