Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20661

Hankkeen nimi: LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 040 556 4632

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Saloniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.saloniemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505146486

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tornion kaupunki/Tornion kansalaisopisto, 0193524-6
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto, 0973110-9
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Ammattiopisto Lappia, 2109309-0
Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapissa on pitkien etäisyyksien vuoksi luonnollinen tarve verkko-opinnoille ja ne voivat merkittävästi määrin lisätä koulutuksen maantieteellistä ja sosiaalista tasa-arvoa. Verkko-opintojen kehittämistä on tehty lappilaisissa koulutusorganisaatioissa vuosien saatossa useilla eri tavoitteilla. Kehittämistyön keskiössä on ollut koulutuksen saavutettavuuden parantaminen ja sen edellyttämän infra-, tukipalvelu- ja verkko-opetusosaamisen kehittäminen. Nämä ovat olleet välttämättömiä verkko-opintojen evoluutiokehityksessä ja kuvastaneet aikaansa. Edellisellä ohjelmakaudella (2007-2014) lappilaisessa hanketoiminnassa ei juurikaan keskitytty kehittämään verkko-opintoja, siihen liittyviä palveluita tai osaamista.

Viime vuosien aikana toimintaympäristössä on tapahtunut digitalisaation vauhdittumisen myötä niin teknologisia (esimerkiksi pilvipalvelut, sosiaalinen media) kuin rakenteellisiakin muutoksia, jotka edellyttävät toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta myös oppilaitoksissa. Digitalisaatio on tänä päivänä läsnä kaikessa koulutuksessa.

Digitaalisten työvälineiden ja verkon avulla tapahtuvan koulutuksen saavutettavuuden kehittäminen Lapissa on ollut hyvin pitkälti, hieman kärjistäen sanoen, perinteisen opettajajohtoisen opetuksen välittämistä verkon ylitse. Tämän osoitti mm. vuonna 2014 Lapissa toteutettu verkkopedagogiikkaan liittynyt selvitystyö, jonka tulosten mukaan lappilaisten koulutuksenjärjestäjien (korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, vapaa sivistystyö) tuottama koulutus hyödyntää vain pintapuolisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja merkittäviä toimintapamuutoksia on havaittavissa ainostaan pienen pioneerijoukon keskuudessa.

Viime vuosina Internetin ja mobiililaitteiden käytön kasvu on arkipäiväistynyt kovaa vauhtia. Tämä yhteiskunnallinen muutos ei kuitenkaan vielä näy juurikaan lappilaisessa koulutuksessa, vaan koulutus on edelleen melko opettaja- ja organisaatiolähtöisesti organisoitua ja toteutettua. Seuraava kehitysaskel onkin hyödyntää digimahdollisuuksia (sosiaalinen media, mobiiliteknologia, pilvipalvelut) oppijalähtöisten verkko-oppimisratkaisujen kehittämiseen. Tällöin keskeistä on digi-/verkkomahdollisuuksia hyödyntävien oppimis- ja opetustapojen luominen. Juurikin uusien toimintamallien ja menetelmien puuttumisen on todettu olevan valtakunnallisestikin koulutussektorilla yksi digitalisaation leviämisen este. Tulokset osoittivat myös sen, että kehittämishaasteet ovat samat kaikilla kouluasteilla.

Hankkeen tavoitteena on
1. tuottaa uusia digitaalisia oppimistapoja ja -sisältöjä
2. kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia ja oppijalähtöisiä menetelmiä verkkoympäristöissä
3. joustavoittaa opintopolkuja oppijalähtöisillä verkko-opintokokonaisuuksilla
4. kehittää uusia multimodaalisia (monimediaisia) palautteenantamisen tapoja verkko-opinnoissa
5. ottaa käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä ja muita uusia digitaalisia osaamisen näyttämisen tapoja
6. tuottaa kansainvälinen englannin kielinen opintokokonaisuus (soveltuu myös maahanmuuttajille)
7. luoda uusia arviointimenetelmiä digitaalisiin oppimisympäristöihin ja oppimispolkuihin

Hankkeen kehittämistavoitteena on lappilaisten verkko-oppimisratkaisujen ajantasaistaminen menetelmiltään ja toimintatavoiltaan vastaamaan digiajan haasteita ja mahdollisuuksia.

Hankkeessa tehtävä kehittämistyö on jäsennetty kolmeen työpakettiin:

• Uudet oppimista ja osaamista tuottavat ratkaiset ja joustavammat opintopolut
• Osaamisen näyttäminen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen
• Palautteen ja arvioinnin uudet muodot digitaalisissa ympäristöissä

Työpakettien sisällä toteutetaan kahdeksan pilottia. Kehittämistoimenpiteet etenevät syklisesti ja iteratiivisesti (nk. design-ajattelu/-toiminta). Design-toiminnassa kehitetään jotakin konkreettista yhteistyössä kohderyhmän (opiskelijat, opettajat, tukipalveluhenkilöstö) kanssa ja “designia” testataan käytännössä. Tämä mahdollistaa ratkaisujen nopean ja toistuvan korjaamisen, kunnes tavoiteltu lopputulos on saavutettu. Pilottien välistä vuorovaikutusta tuetaan tekemällä työpakettien kehittämisprosessien vaiheittainen eteneminen näkyväksi yhteisissä “tiloissa” ja foorumeilla (esim. webinaareissa, blogissa, prohektikokouksissa). Hankkeen työpakettien välillä tapahtuu näin useamman organisaation yhteistä kehittymistä, Lappi-tason verkko-opetuksen kehittämistä.

Hankkeen tuloksena lappilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja toimintatavat kääntyvät "päälaelleen", organisaatiolähtöisistä opetuksen välittäjistä oppijakeskeisyyttä vahvasti hyödyntäviksi. Tuloksena syntyy entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Kehitystyön tuloksena koulutuksen oppijalähtöisyys lisääntyy käyttöönotettujen uusien menetelmien, työskentelytapojen ja digi-/verkkotyövälineiden myötä. Lisäksi ammatillisessa toisen asteen koulutukseen syntyy joustavia koulutuspolkuja monimediaisten itseopiskelumateriaalien käytön myötä ja uusia digitaalisia osaamisten näyttämisen ja tunnistamisen työkaluja ja tapoja.

Konkreettisina tuloksina voidaan nimetä esimerkiksi 4 innovatiivista modernia teknologiaa ja oppijalähtöisiä menetelmiä soveltavaa koulutuskokonaisuutta, 8 verkkokoulutuskokonaisuutta II asteelle, 1 englannin kielinen verkkokoulutuskokonaisuus, 2 verkkokoulutuskokonaisuutta vapaaseen sivistystyöhön, sähköisiä osaamiskansioita ja digitaalisia osaamismerkkejä, multimodaalisia palautteenantamisen menetelmiä ja arviointikäytänteitä digitaalisiin oppimisympäristöihin, sekä lisäksi artikkeleita, blogeja ja julkaisuja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat hankkeen toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat, koska tehtävä kehittämistyö ja niiden tulokset palvelevat ensisijaisesti opiskelijoita ja koulutuksen saavutettavuutta. Opettajat ja ohjaustyötä tekevät (esim. opinto-ohjaajat, opettajatuutorit) kuuluvat hankkeen kohderyhmään tuotettujen oppimisratkaisujen hyödyntäjinä ja käyttöönottajina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat toteuttajaorganisaatioiden tulevat opiskelijat, jotka hyötyvät kehittämistoiminnan tuloksista opinnoissaan, esimerkiksi opinnot ja ohjauspalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja käytössä on monipuolisempia verkkopohjaisia oppimisratkaisuja. Toisen välillisen kohderyhmän muodostavat toteuttajaorganisaatiot ja muut oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 502 766

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 493 904

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 628 369

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 617 298

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Keminmaa, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 641

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Laadukas verkon kautta tapahtuva opetus ja ohjaus tukee sekä miesten että naisten tasapuolista mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma sisällytetään projektin toimintaan siten, että huomioidaan toiminnan aikana, onko naisten ja miesten osallistumisessa (aktiivisuus, teknologian käyttöönotto jne.) eroja. Hankkeessa on mukana sekä miehiä että naisia niin opiskelijoina, opettajina kuin tukihenkilöinäkin. Hanke edistää tasavertaista koulutukseen osallistumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteillä ei voida suoranaisesti vaikuttaa sukupuolten segregaation purkamiseen tai sukupuolirooleihin liittyvien perinteisten käsitysten purkamiseen. Teknologian käyttö koskettaa kaikkia hankkeeseen osallistuvia osapuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Digitaalistan toimintatapojen hyödyntäminen vähentää matkustustarvetta ja tätä kautta säästä luontoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Digitaalisten toimintatapojen hyödyntäminen vähentää matkustustarvetta ja tätä kautta säästä luontoa ja pienentää hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeen piloteissa suositaan sähköisiä materiaaleja sekä järjestetään etäopetusta, mikä vähentää paperin kulutusta sekä matkustamista. Valtaosa hankkeen koulutuksista ja projektiryhmän kokouksista järjestetään verkossa, mikä vähentää matkustustarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hanke luo oppilaitoksiin uudenlaista toimintakulttuuria, jossa hyödynnetään uudenlaisia oppimisen ja opetuksen tapoja sekä uusinta teknologiaa. Oppilaitosten työelämäyhteistyö ja valmistuneet opiskelijat siirtävät näitä käytäntöjä ja työskentelytapoja työelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Hankkeen toimenpiteet tuottavat uudenlaisia työelämän tarpeisiin vastaavia toimintatapoja, jotka vaikuttavat opiskelijoiden, opetushenkilöstön sekä tukipalveluiden osaamisen kehittymiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 9 7
Etäopetusta ja -ohjausta vahvistavat toimenpiteet vähentävät tarvetta matkustaa koulutuksen perässä toiselle paikkakunnalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeen toimenpiteiden avulla edistetään koulutuksen saavutettavuutta Lapissa ja täten lisätään alueen asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiä. Opiskelijoita osallistetaan pilottien suunnitteluun, joka vaikuttaa opintoihin sitoutumiseen. Toimenpiteillä lisätään opettajien työn mielekkyyttä sekä luodaan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet kehittää tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja.
Tasa-arvon edistäminen 8 7
Verkko-opetuksella voidaan merkittävästi lisätä koulutuksen maantieteellistä ja sosiaalista tasa-arvoa sekä saavutettavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Hankkeessa pyritään siihen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen asuinpaikastaan riippumatta. Hankkeessa mukana oleva Lapin yliopiston pilotti tukee maahanmuuttajien edellytyksiä menestyä suomalaisissa korkeakouluopinnoissa.
Kulttuuriympäristö 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut -hanke toteutti viidessä oppilaitoksessa pilotteja, joiden kohderyhmänä olivat opiskelijat. Yhteisenä pedagogisena tavoitteena oli, että perinteinen opettajajohtoinen opetus haluttiin kääntää opiskelijalähtöiseksi ja opiskelijoita osallistavaksi. Hankkeen rahoituksella saatiin resurssi, jolla oppilaitosten verkko-opetusta ja digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä lähdettiin ajantasaistamaan sekä vastaamaan paremmin digiajan haasteisiin ja myös tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

LOVO on edesauttanut kehittäjäopettajia ymmärtämään digitaalisuuden moninaisia mahdollisuuksia, osallistamisen merkitystä ja innostanut jatkokehittämiseen ja osaamisen syventämiseen. Tehty kehittämistyö on osoittanut, että verkkopedagoginen osaaminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja osaamisen kehittämistä sekä omien valintojen pohtimista opiskelijoiden näkökulmasta. LOVOn avulla opiskelijat ovat saaneet paremmin äänensä kuuluviin.

Tuloksena on syntynyt toteutuksia, joissa opiskelijoiden oppimisen tukeminen eri tavoin on ollut keskiössä. Laadukas ja ajantasalla oleva koulutus luo opiskelijoille vankat eväät alati muuttuvaan työelämään. Nuorena opiskeltu ammatti ei takaa elinikäistä uraa, vaan uuden oppimisen taidot ovat keskiössä. LOVOssa on kehitetty toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutusta, joka luo hyvät edellytykset opiskelijoiden sujuville opintopoluille ja siirtymille. Kansalaisopiston ajan hermoilla oleva koulutus ja opetusmenetelmät ovat edelleen vahvistamassa elinikäisen oppimisen polkua. Hankkeen tuloksena syntyi myös viiden lappilaisen koulutusorganisaation yhteistyöverkosto.