Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20663

Hankkeen nimi: TOHTOS - Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 0294 5211

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

WWW-osoite: https://research.uta.fi/tohtos/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SYSILAMPI JUKKA KYÖSTI TAPIO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.sysilampi(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3597961

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto, 0245895-5
Vaasan yliopisto, 0209599-8
Turun yliopisto, 0245896-3
Itä-Suomen yliopisto, 2285733-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tohtorikoulutuksen suorittaneiden työllistyminen näyttää aiempaa synkemmältä. Työttömien tohtorien määrä on TEM 6/2015 lukujen mukaan 1739 ja tilanne uhkaa heikentyä varsin nopeasti. Tohtoreiden työllisyystilanne on heikentynyt nopeimmin suhteessa kaikkiin muihin koulutustasoihin. Useissa Suomen monialayliopistossa on ryhdytty tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin valmistelemalla ESR-hanke, joka tähtää tohtoriopiskelijoiden ja tohtoriopetuksen työelämärelevanssin kehittämiseen sillä ajatuksella, että tohtoreiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseen tulee vaikuttaa jo tohtoriopintojen aikana.

Hankkeen päätavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa tohtoriopiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös muualle kuin perinteisille akateemisille ammattialoille.

Hanke luo toimintamallin tohtorikoulutettavien työelämäyhteyksien tukemiseen jo tohtoriopintojen aikana ja tukea näin tohtorien tarkoituksenmukaista työllistymistä sekä vahvistaa alueiden elinkeinoelämää ja kilpailukykyä hyödyntämällä paremmin tohtorikoulutuksen tuoma osaaminen alueille.

TOHTOS-hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa on mukana Tampereen yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto. Verkostoon on mahdollista liittyä mukaan myös toiminnan käynnistyttyä. Tohtorikoulutuksen sisällöllinen kehittämistyö tapahtuu yhteistyössä partneriyliopistojen kesken ja työelämäyhteyksiä luodaan alueellisten toimijoiden kesken yliopistojen toiminta-alueilla. Työtä tehdään yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.

Näiden toimenpiteiden avulla kehitetään tohtoriopintojen aikaisia harjoittelu-, tutkimus- ja työelämäyhteistyön toimintamalleja, jotka juurrutetaan pysyviksi käytännöiksi. Tämä edellyttää tohtorikoulutuksen sisällöllistä kehittämistä sekä työelämäyhteistyömenettelyjen mahdollistamista jatkotutkintojen tutkintovaatimuksissa.
Loppuunsaatettujen kehittämisinterventioiden tuloksena syntyy arvokasta kokemusperäistä tietoa opiskelijoiden, työnantajaorganisaatioiden ja tohtoriohjelmien käyttöön jatkojalostettavaksi ja hyödynnettäväksi. Saatavan tiedon avulla kehitetään pysyvä malli jatko-opintojen työelämälähtöisyyden ja työllistyvyyden tarkalle osuvuudelle.

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset keskittyvät tohtorikoulutuksessa olevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantumiseen, tohtorikoulutuksen sisällölliseen kehittämiseen sekä tohtoritutkinnon suorittaneiden sujuvaan siirtymiseen työmarkkinoille. Pitkällä aikavälillä vaikutukset tulevat näkymään valmistuvien tohtorien työllistymismahdollisuuksien paranemisena ja laajentumisena sekä alueen elinkeinoelämän osaamispotentiaalin parempana hyödyntämisenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Tampereen, Itä-Suomen, Turun, Oulun ja Vaasan yliopistojen tohtoriopiskelijat
2) Yliopistojen tutkijakoulujen ja niiden tohtoriohjelmien henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Kehittämistoimenpiteisiin mukaan lähtevät työnantajat ja heidän organisaationsa
2. Yliopistojen alueelliset vaikutusalueet
3. Yliopistojen uraneuvojat ja ohjauspalveluiden asiantuntijat


Välillisiä kohderyhmiä ovat esimerkiksi hankkeen toimintoihin osallistuvat ja tutkimustuloksia hyödyntävät kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset ja maakuntakorkeakoulutoimijat, jotka osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin asiantuntijan, konsultin tai arvioijan roolissa. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi kaikki tohtorin tutkinnon suorittaneet ja heitä potentiaalisesti palkkaavat yritykset alueilla. He hyötyvät tietoisuuden lisääntymisestä ja asennemuutoksesta sekä mahdollisesta tohtorin tutkinnon arvostuksen paranemisesta alueen työnantajien silmissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 389 996

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 362 934

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 487 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 453 669

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suvaus-arviointia ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tohtorikoulutettavien parantuvat työnsaantimahdollisuudet jakautuvat tasan miesten ja naisten kesken.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tohtoriopiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksien parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Vähäinen välitön ja välillinen vaikutus kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Parantuvat työnsaantimahdollisuudet kotipaikkakunnalla voivat vähentää liikkumisen ja logistiikan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Parantuvat työnsaantimahdollisuudet lisäävät hyvinvointia välillisesti ja välittömästi.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Projekti edistää hieman miesten ja naisten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Projekti edistää hieman yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TOHTOS – Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen -hankkeen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2015, jolloin tohtoreiden työllisyystilanne heikkeni nopeimmin suhteessa kaikkiin muihin koulutustasoihin nähden. Samaan aikaan yliopistot ja tutkimuslaitokset, joihin tohtorit olivat perinteisesti työllistyneet, kävivät yt-neuvotteluja. Tämä tuotti valtakunnallisen tarpeen löytää tohtoreille uusia työllistymismahdollisuuksia vaikuttamalla asenneilmastoon ja tietoisuuteen tohtoreiden työelämäpotentiaalista. Hankkeen toimet kohdistuivat tohtoriopiskelijoihin, yliopistojen tohtorinkoulukseen järjestäjiin sekä mahdollisiin työnantajiin.
Tampereen, Itä-Suomen, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistojen yhteisessä hankkeessa luotiin verkkokursseista koostuva koulutuspaketti tukemaan tohtoriopiskelijoiden työelämätaitojen, kuten johtamisen, liiketoiminnan ja projektinhallinnan, kehittymistä. Tohtoriopiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä tukemaan tuotettiin verkkomuotoinen urakurssi sekä webinaarisarja, jossa erilaiset työnhaun ammattilaiset lähestyivät teemaa eri näkökulmista. Tohtorikoulutuksen kehittämistarpeisiin luotiin valtakunnallisesti hyödynnettävä ja kehittyvä toimintamalli, johon kiteytettiin oleellinen tieto tohtorikoulutuksen työelämäyhteistyöstä kehittämissuosituksineen sekä menetelmiä ja malleja sisältävä työkalupakki. Potentiaalisille työnantajille ja suurelle yleisölle tehtiin tulevien tohtoreiden osaamista näkyväksi Youtube-kampanjalla ”100 tohtoria”. Lisäksi hankkeessa rakennettiin yhteistyötä elinkeinoelämään, tohtoriohjelmiin, ohjaajiin, uraohjaajien verkostoihin ja alumneihin. Hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä on esitelty tohtorikoulutusverkoston tilaisuuksissa sekä toteuttajayliopistojen sisäisissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Hankkeen kaikki aineisto on saatavilla hankkeen verkkosivuilla (https://research.uta.fi/tohtos/ ja jatkossa https://sites.tuni.fi/tohtos, sisältäen työkalupakin, ei vielä julkinen 3.6.2019) ja tuotetut verkkokurssit ovat kaikkien suomalaisten yliopistojen hyödynnettävissä kansallisessa Moodle-oppimisympäristössä. Hanke on siten ollut uraauurtava ja merkittävä edistäessään myös konkreettista jatkokoulutusyhteistyötä valtakunnallisella tasolla.