Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20665

Hankkeen nimi: Työttömien Hub -kokeilu

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.4.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Limingan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186553-2

Jakeluosoite: Lakeustalo, Liminganraitti 10

Puhelinnumero: 050 5756 995

Postinumero: 91900

Postitoimipaikka: Liminka

WWW-osoite: http://www.liminka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annukka Hanni-Niemikorpi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työhönvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annukka.hanni-niemikorpi(at)liminka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5756 995

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työttömien Hub -kokeilun tarkoituksena on kehittää uusia työllistämisen toimintamalleja Liminkaan. Tavoitteena on
1) etsiä työttömien joukosta kehittäjähenkilöitä, jotka soveltuisivat kehittämään olemassaolevan yrityksen liiketoimintaa, esitellään osapuolet toisilleen ja saadaan työtön tuettuna kehittämään yrityksen toimintaa ja sitä kautta osoittamaan oman osaamisensa yritykselle ja mahdollisesti työllistymään kehitystehtävän johdosta;
2) saada työttömät kohtaamaan kynnyksettömässä ympäristössä ja yhdistää moniammatillinen osaamisensa ja tätä kautta luoda esim. alihankinnallisen mikroyrityksen tai vastaavan, jonka kautta työttömät pääsevät tarjoamaan yrityksille omaa asiantuntijuuttaan.

Hankkeessa perustetaan uudenlainen toimintaympäristö eli Hub, jossa:
- luodaan verkosto, jossa työttömät, yritykset ja 3. sektori kohtaavat
- voidaan kehittää materiaali- ja kustannustehokkuuteen liittyviä uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja
- syntyy uutta liiketoimintaa Liminkaan
- kehitetään tehokas työllistämisen malli, joka luo mahdollisuuden pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen

Toimenpiteenä luodaan Työttömien Hub:
- johon palkataan projektipäällikkö ja
- projektipäällikön tukena toimii kunnan työllistämispalvelujen henkilöstö (2 henkilöä) noin 30 %:n työosuudella kumpikin
- pyritään jo hankkeen aikana työllistämään työttömiä sosiaalisiin ja mikroyrityksiin, joita Hubista syntyy

Hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Hankkeen tuloksena syntyy Limingan kuntaan uusia palveluja ja sosiaalisia ja /tai mikroyrityksiä tuottava työllistämisen toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen työttömät, erityisesti korkeastikoulutetut työttömät ja työttömyysuhan alla olevat nuoret sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat koulutetut henkilöt.

Potentiaalisia työllistäjiä ovat pk- ja mikroyritykset, kunta ja 3. sektori.


Kokeilussa hyödynnetään julkisia työvoimapalveluita mm. ammatillista työvoimakoulutusta,työnhaku-, ura- ja työhönvalmennusta, oppisopimusta ja palkkatukea.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta välillisesti hyötyvät Limingan ja lähikuntien asukkaat palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa sekä varsinaiseen kohderyhmään kuulumattomat työttömät, jotka mahdollisesti työllistyvät syntyvien uusien yritysten palvelusten tai hankkeessa löytyneisiin piilotyöpaikkoihin. Uusi toiminta luo uutta hyvinvointia suoraan ja välillisesti kaikille. Lopullisena hyötynä työllistämisen kautta on koko suomalainen yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 257 443

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 257 443

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 324 263

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 324 263

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 153

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 85

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 297

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmä on käyty läpi ennen hankkeen hakemista, jonka perusteella on todettu hankkeen sukupuolijakauma. Hankkeen aikana sukupuolijakaumaa seurataan aktiivisesti. Toimintaypäristöanalyysiin ei ole käytetty asiantuntijaa sukupuolinäkökulmasta, sillä hanke on täysin sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Kaikilla kohderyhmän jäsenillä on tasapuolinen oikeus osallistua hankkeeseen sukupuolesta riippumatta. Mahdollisia naisten ja miesten välisiä epätasa-arvoisia tilanteita havainnoidaan ja huomioidaan hankkeen aikana mm. palkkatukilistan avulla (palkkatuetut naiset - palkkatuetut miehet), hankkeeseen osallistuneiden määrät (miehet - naiset), palkkatyöhön sijoittuvien henkilöiden seuraamista (naiset - miehet).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke pyrkii omalta osaltaan purkamaan sukupuolten välisen tasa-arvon eriytymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Luonnonvarojen käytön kestävyys on hankkeessa työpaikkakohtaista, mutta ohjauksella pyritään huolehtimaan kestävyys myös yksittäisillä työpaikoilla. Hankkeessa pidetään kestävän kehityksen periaatteita opastava ohjauspäivä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankkeessa pidetään erillinen ohjauspäivä ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen ja pyritään sitä kautta vaikuttamaan niin välillisiin kuin välittömiinkin vaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 7
Hanke kohdistuu myös matkailu- ja luontoyrittämiseen, jossa kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus ovat Limingan osalta erityisen arvokkaassa asemassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Hankkeeseen on tarkoitus saada mukaan maaurakointiyrityksiä, jota kautta maaperä- ja pohjavesiasiat nousevat erityiseen merkitykseen näiden työpaikkojen osalta. Hankkeessa järjestetään erillistä koulutusta/ohjausta tarpeen mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Liminganlahti on lähes kokonaan Natura 2000 -aluetta, joten ohjelman huomiointi tässä hankkeessa on erityissijalla. Tarkoituksena on järjestää osa ohjauksesta ja koulutuksesta suoraan Natura -alueella tai sen läheisyydessä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hankkeen aikana käytettävät materiaalit on tarkoitus hankkia ja jätehuolto hoitaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Liminkaan on suunnitteilla kaksi tuulivoimapoistoa ja kunnan alueella on jo toimiva biokaasutuslaitos, jotka on tarkoitus houkutella hankkeeseen matkaan. Hanke pyrkii hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja yrityksiä (myös sosiaalisia) Limingan työssäkäyntialueelle, jota kautta paikallinen elinkeinorakenne vahvistuu. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet hyvin, joten syntyvä uusi elinkeinorakenne toimii sen ehtojen mukaisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 6
Hankkeessa on tavoitteena synnyttää uusia palveluja ja mikroyrityksiä, jotka tähtäävät nimenomaan aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Kohtaamisalusta sijaitsee Limingan kunnan alueella, joten kohderyhmän on helppo liikkua myös vähähiilisillä kulkuvälineillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Uudet työpaikat, uudet palvelut, uudet yritykset tuovat hyvinvointia niin hankkeeseen osallistuville kuin kaikille Limingan kunnan asukkaille.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeella on tarkoitus edistää tasa-arvoa kohderyhmän keskuudessa verrattuna muuhun jo työssäkäyvään väestöön.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Työllistymismahdollisuus syntyy hankkeen kautta pääsääntöisesti kohderyhmälle, mutta myös kaikille paikkakunnan aktiivisille työttömille.
Kulttuuriympäristö 9 9
Liminka täyttää 540 vuotta vuonna 2017 ja on kulttuuriympäristöltään yksi Suomen vanhimmista pitäjistä, jonka ympärille on mahdollisuus syntyä uusia yrityksiä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen kohderyhmänä on nuoret ja korkeastikoulutetut, jotka ovat ympäristöasiassa pitkälti valveutuneita. Hankkeessa järjestetään tarpeen mukaan erillistä ohjausta ympäristöteknologiaosaamisen ohjausta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työttömien Hub-kokeiluhankkeessa perustettiin Liminkaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka liminkalaisille työttömille ja yrittäjille, sekä muille toimijoille. Hankkeessa onnistuttiin luomaan verkosto, jossa työnantajat, oppilaitokset ja työnhakijat ovat kohdanneet. Verkoston avulla on edistetty liminkalaisten työnhakijoiden työllistymistä ja tuettu paikallisia yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa. Hub tunnetaan liminkalaisten työnhakijoiden keskuudessa palveluna, josta on saatavana monenlaista neuvontaa ja apua erilaisiin työllistymisen tai alan vaihdon kysymyksiin. Hankkeen myötä työnantajat oppivat hyödyntämään hankkeen osaamista ja asiantuntemusta rekrytointeihin liittyvissä asioissa.

Hankkeessa on tavoitettu lähes 300 työnhakija-asiakasta ja noin 90 työnantajaa, kuten yritystä tai yhdistystä. Hankkeen toiminta-aikana liminkalaisia työttömiä työnhakijoita on työllistetty yrityksiin, kunnalle sekä kolmannelle sektorille. Työllistymistä on edistetty hyödyntämällä hankkeen verkostoa, käyttämällä rinnakkaishankkeeseen varattua palkkatukea sekä edistämällä työttömän työllistymisen edellytyksiä esimerkiksi koulutuksen tai työkokeilun avulla. Rinnakkaishankkeen palkkatuella on työllistynyt yhteensä 58 henkilöä. Hankkeen asiakkuuden päättäneistä henkilöistä 49 % oli työllistynyt ja 12 % opiskelemassa tai koulutuksessa. Hankkeen asiakkaiden toimesta perustettiin kymmenkunta uutta yritystä. Työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä oli asiakkuuden päättäneistä 11 %, hankkeesta ohjautui asiakkaita mm. ammatilliseen kuntoutusselvitykseen.

Hankkeen toiminnan käynnistyessä vuonna 2016 Limingassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,6 %. Vuoden 2019 työttömyysaste oli 6,3. Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2016 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,3 % ja vuonna 2019 11,1 %. Hankeaikana alimmillaan Limingan työttömyysaste kävi toukokuussa 2019, jolloin työttömien osuus työvoimasta oli 5,1 prosenttiyksikköä.