Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20666

Hankkeen nimi: Yhteisöstä voimaa rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Yhteisöstä voimaa -kehittämishankkeen (S20602) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Kehittämishankkeen tarkoituksena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen. Hankkeen tavoitteena on edistää eri
sukupolvien ja erilaisessa sosiaalisessa asemassa olevien henkilöiden sosiaalista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Aiemmassa "Askel-askeleita kohti työelämää" -hankkeessa on kehitetty toimintamalleja pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivoimiseksi työmarkkinoille. Hankkeessa on ollut vahva orientoituminen kohti työmarkkinoita ja toimintamallit on kehitetty työkykyisille työttömille. Työttömien joukossa on aikaisempaa enemmän henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea mm. arjen hallinnassa, mielenterveys- ja päihdeasioissa sekä toimintakyvyssä. Nyt on tarvetta kehittää ja soveltaa hankkeen toimintamalleja myös vaikeammin työelämästä syrjäytyneille henkilöille.

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön uudistamisen myötä uusien sosiaalisuutta ja työelämäosallisuutta tukevien toimintamallien kehittäminen on ajankohtaista. Tavoitteena on luoda selkeät, tehokkaat ja tulokselliset toimintamallit työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä työllistymisen edistämiseksi. Tarvitaan myös moniammatillista verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä yritysyhteistyön tiivistämistä.

Yhtenä tavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva monialainen ja moniammatillinen, matalan kynnyksen toimintamalli osaksi työllisyydenhoitoa. Toimintamallin avulla lisätään heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden yhteisöllisyyttä, työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta sekä työelämäosallisuutta. Yksi toimintamallin sisällöstä on luoda yksilöllinen ja oikea-aikainen palvelupolku työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tueksi asiakkaan omat vahvuudet huomioiden. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kehittämisen tukena käytetään THL:n kehittämää Kykyviisaria. Tavoitteena on myös monialaisen yhteistyön sekä paikallisten työllisyyspalveluiden vahvistaminen. Hankkeen toimenpiteet sisältävät kartoitusjakson ja kuntouttavan työelämävalmennuksen, joihin kehitetään uusia toimintamalleja.

Hankkeen uutuusarvona on sosiaalista osallisuutta lisäävän sekä yhteisöllisyyttä ja voimaantumista vahvistavan Kyläpajamallin kehittäminen. Malli antaa työllistymismahdollisuuden palkkatuetun työn avulla heikossa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Kylille kehitetään toimintaa joka lisää yhteisöllisyyttä ja hankkeen kohderyhmien sosiaalista osallisuutta omat vahvuudet ja oma osaaminen huomioiden.

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, nuoret työttömät (alle 29-vuotiaat), osatyökykyiset henkilöt, sekä henkilöt joilla on ongelmia mielenterveydessä ja päihteiden käytössä, vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä ikääntyneet, työelämän ulkopuolelle jääneet henkilöt. Välillisen kohderyhmän muodostavat TE-toimisto, Kela, MYP, sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, kolmas sektori sekä eri yhteistyötahot kuten oppilaitokset ja asiakkaan lähiverkosto.

Hanke mahdollistaa pitkään työttömänä olleelle ja työelämästä syrjäytyneelle henkilölle työllistymisjakson. Työllistymistä tuetaan yksilöllisellä palvelupolulla sekä työllistymisen esteitä vähentävillä toimenpiteillä kuten jatkuvalla tuella ja ohjauksella, lyhytkoulutuksilla ja työvalmennuksella.

Kehittämishanke toteutetaan 01.03.2016-31.08.2019 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Kalajoen kaupunki. Rinnakkaishanke toteutetaan 14.03.2016-30.11.2019 välisenä aikana. Palkkatukijaksojen on päätyttävä viimeistään 31.8.2019 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 132 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 212

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: Kalajoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-