Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20667

Hankkeen nimi: Digitalous 2025

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 0294 462 111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Tynninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopisto-opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.tynninen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 322 6378

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saimaan ammattikorkeakoulu, 2177546-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KESKEN!!!
Digitalous 2025 on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka on vastannut digimurroksen tuomiin osaamishaasteisiin. Euroopan sosiaalirahaston ja oppilaitosten rahoittaman kaksivuotisessa (1.9.2016 – 31.8.2018) hankkeessa on luotu ja piloitoitu digitaalisen taloushallinnon täydennysopinnot tilitoimistoille ja muille taloushallinnon parissa työskenteleville. Opinnot keskittyvät kahdelle osaamisalueelle: Digitaaliset liiketoiminta- ja palveluprosessit sekä analytiikka. Näiden kehittäjille on tällä hetkellä työelämässä suuri tarve. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää digitaalisen taloushallinnon ja analytiikan osaamista Etelä-Karjalan alueella, luoda ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta ja r rakentaa alueellista oppilaitos-yritys-kumppanuusverkostoa. Määrälliset tavoitteet ovat olleet osallistuvia yrityksiä 24, osallistuvia henkilöitä 110, tuotettuja opintojaksoja 4 ja tuotetun opintopolun laajuus 12 opintopistettä (= 4 opintojaksoa * 3 opintopistettä/opintojakso).

Hankeyhteistyöhön on osallistunut yhdeksän Etelä-Karjalan alueella toimivaa tilitoimistoa sekä näiden 15 asiakasyritystä.

Digitalous 2025 hanke on koostunut viidestä päävaiheesta:

I Hankkeen avauseminaari 28.9.2016 Saimaan amk:lla, jossa aiheina:
• Digiaika mullistaa ajatuksen siitä, miten pankki ja tilitoimisto palvelevat yhdessä asiakkaita, Nordea
• Tilitoimistolle tulosta palvelumuotoilulla ja tuotteistamisella, MediaKolmio
• Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka, University of Eastern Finland
• Haahuiluista tuloksiin – kokemuksia analytiikasta, Bisnode.

II Case-työskentely kehittämistiimeissä: Yhteistyössä tilitoimistojen ja niiden asiakasyrityksen kanssa työstettiin valittuja talouden kehittämiskohteita, joista koottiin julkaisu Case-työskentely organisaatiorajat ylittävissä kehittämistiimeissä.

III Koulutusmodulien kehittäminen ja pilotointi: Suunniteltu ja luotu ajasta ja paikasta riippumattomat verkko-opinnot sekä digitaalisten liiketoiminta- ja palveluprosessien (Saimaan amk) että analytiikan (LUT) osaamisalueilla. Neljä perus- ja jatkotason opintojaksoa on pilotoitu yritysosallistujien ja opiskelijoiden kanssa.

IV Osaamisverkoston edistäminen: Erityisesti on keskitytty tuomaan lisäarvoa Etelä-Karjalan talousalan osaamisverkostolle alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

V Hankkeen päätösseminaari 23.5.2018 LUTilla. Etelä-Karjalan talousosaajien yhteinen digi-iltapäivä, jossa aiheina:
• Taloushallinto 2025 – kirjanpitäjän kuolema? Taloushallintoliitto
• Miten otat ensiaskeleet ohjelmistorobotiikassa, Staria
• Miten yritys hyötyy analytiikasta, Aureolis
• Etelä-Karjalan toiveet ja haasteet – mitä mahdollisuuksia muutos tarjoaa? Paneelikeskustelussa seminaarin asiantuntijat ja E-K:n yritysihmiset.

Hankkeeseen osallistuneet tilitoimistot: Azets Insight, Bonum/Roslund § Roslund, Etelä-Karjalan Tili ja Isännöinti, Parikkalan TiliPiika, ProTalous, Rantalainen & Talsi, Saimaan Tilikeskus, Saimaan talous ja tieto ja Suomen Talousverkko.

Asiakasyrityksinä hankeyhteistyössä ovat olleet mukana: Disas Fish, Hilpanmäen Fasaanitila, Japu Rakenne, Koitsan Pito ja Palvelu, Kuljetus- ja kuormausliike Nissinen, Lappeenrannan Asuntopalvelu, Lappeenrannan kaupunki, Mevea, MJ Optima-Sport, MultiCom Software, Observis, Neste Ruokolahti, Stressfield ja VP-Kuljetus.

Alueellisina yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat toimineet Etelä-Karjalan Ekonomit, Saimaan tradenomit, Etelä-Karjalan kauppakamari, Etelä-Karjalan Yrittäjät, Wirma Lappeenranta ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö sekä valtakunnallisena kumppanina Suomen Taloushallintoliitto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

* Tilitoimistojen henkilöstö
* Taloushallinnon alalla yrityksissä ja julkishallinnossa työskentelevät
* LUTin täydennyskoulutusopiskelijat
* Saimaan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusopiskelijat

Huom. Oppilaitosten perusopiskelijat voivat olla mukana kehittämistiimeissä. Lisäksi he voivat osallistua hankkeen tilaisuuksiin, mutta tällöin he eivät saa aiheuttaa kustannuksia hankkeelle.

Valmisteluvaiheessa hankkeeseen ovat alustavasti lupautuneet mukaan: Etelä-Karjalan Tili- ja ATK-Palvelu Oy, Bonum & Roslund Oy, Parikkalan Tilipiika Oy, Mikkelin Tilikeskus Oy ja Saimaan talous ja tieto Oy.

4.2 Välilliset kohderyhmät

* Taloudellisen tiedon käyttäjät yrityksissä ja julkishallinnossa
* Alan ohjelmistotoimittajat
* LUTin opettajat ja tutkijat
* Saimaan ammattikorkeakoulun opettajat ja tutkijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 257 143

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 257 143

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Parikkala, Lappeenranta, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alalla on tunnistettu tilanteita, joissa naisten alalla pysyminen edellyttää uudenlaista osaamista ja joissa alalle syntyy myös uusia toimenkuvia liiketoiminnan kehittämiseen. Uudet toimenkuvat houkuttelevat lisää miehiä naisvaltaiselle alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Taloushallinnon toimiala on naisvaltainen. Hankkeen kautta edistetään naisten osaamista ja urakehitystä, sillä opinnot voi suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi osaamisen kehittämisen vanhempainvapaalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Taloushallinnon toimiala tiedetään naisvaltaiseksi, mutta hanke ei ole erityisesti sukupuoleen keskittyvä vaan osaamisperusteinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Digitaalinen taloushallinto vähentää paperista taloushallintoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Ajasta ja paikasta riippumattomat opinnot vähentävät matkustamistarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monipuolisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta Natura-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Digitaalinen toimisto ja digitaalisesti suoritettavat opinnot vähentävät paperin ja painettujen kirjojen tarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Tilitoimistot toimivat PK-yritysten avainkumppaneina. Tilitoimistojen ja asiakasyritysten toimiva ja ajanmukainen yhteistyö takaa molemmille kilpailukykyisen liiketoiminnan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Luodaan digitaaliset, työelämälähtöiset opinnot uusilla aihealueilla.
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Digitaalinen opintojen toteutus samoin kuin digitaalinen hankeviestintä vähentävät liikkumistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Tuottavuuden parantaminen ja sujuvat työprosessit lisäävät työhyvintointia hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Taloushallinnon toimiala on naisvaltainen ja ikääntyvä. Osaamisen kehittämisellä parannetaan tasa-arvoa työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Koulutuksen helppo saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristövaikutus näkyy digitaalisuuden kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DIGITALOUS 2025 on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka on vastannut digimurroksen tuomiin osaamishaasteisiin. Euroopan sosiaalirahaston ja oppilaitosten rahoittamassa kaksivuotisessa (1.9.2016 – 31.12.2018) hankkeessa on luotu ja käynnistetty digitaalisen taloushallinnon täydennysopinnot tilitoimistoille ja muille taloushallinnon parissa työskenteleville. Opinnot keskittyvät kahdelle osaamisalueelle, digitaaliset liiketoiminta- ja palveluprosessit sekä analytiikka. Näiden kehittäjille on työelämässä suuri tarve. Hankkeessa opintojen kehittämisyhteistyö on rakentunut työelämälähtöisesti, sillä hankkeeseen on osallistunut yhdeksän Etelä-Karjalan alueella toimivaa tilitoimistoa sekä näiden 15 asiakasyritystä.

Hankkeen laadullisina tavoitteina oli kehittää digitaalisen taloushallinnon ja analytiikan osaamista Etelä-Karjalan alueella, luoda ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta sekä rakentaa alueellista oppilaitos-yritys-kumppanuusverkostoa. Määrällisinä hankelukuina hankkeessa toteutuivat 25 osallistuvaa yritystä/organisaatiota, 96 koulutusosallistujaa, 13 asiantuntijaopettajaa ja 106 seminaariosallistujaa. Avaintuloksina hankkeessa syntyivät kehittämistiimi työmuotona sekä Digiprosessit I, Digiprosessit II, Talousanalytiikka I ja Talousanalytiikka II verkkokurssit. Oheistuloksia ovat opinnäytteet, julkaisut ja konferenssiesitykset, opettaja- ja verkostotapaamiset sekä työvälinekokeilut.

Digitalous 2025 hanke on koostunut viidestä päävaiheesta:

I Hankkeen avauseminaari 28.9.2016 Saimaan amk:lla, jossa aiheina:
• Digiaika mullistaa ajatuksen siitä, miten pankki ja tilitoimisto palvelevat yhdessä asiakkaita, Nordea
• Tilitoimistolle tulosta palvelumuotoilulla ja tuotteistamisella, MediaKolmio
• Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka, University of Eastern Finland
• Haahuiluista tuloksiin – kokemuksia analytiikasta, Bisnode.

II Case-työskentely kehittämistiimeissä: Yhteistyössä tilitoimistojen ja niiden asiakasyrityksen kanssa työstettiin valittuja talouden kehittämiskohteita, joista koottiin julkaisu Case-työskentely organisaatiorajat ylittävissä kehittämistiimeissä.

III Koulutusmodulien kehittäminen ja pilotointi: Suunniteltiin ja luotiin ajasta ja paikasta riippumattomat verkko-opinnot sekä digitaalisten liiketoiminta- ja palveluprosessien (Saimaan amk) että analytiikan (LUT) osaamisalueilla. Neljä perus- ja jatkotason opintojaksoa on pilotoitiin yritysosallistujien ja opiskelijoiden kanssa.

IV Osaamisverkoston edistäminen, jossa keskityttiin tuomaan lisäarvoa Etelä-Karjalan talousalan osaamisverkostolle alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

V Hankkeen päätösseminaari 23.5.2018 LUTilla. Etelä-Karjalan talousosaajien yhteinen digi-iltapäivä, jossa aiheina:
• Taloushallinto 2025 – kirjanpitäjän kuolema? Taloushallintoliitto
• Miten otat ensiaskeleet ohjelmistorobotiikassa, Staria
• Miten yritys hyötyy analytiikasta, Aureolis
• Etelä-Karjalan toiveet ja haasteet – mitä mahdollisuuksia muutos tarjoaa? Paneelikeskustelussa seminaarin asiantuntijat ja E-K:n yritysihmiset.

Hankkeeseen osallistuneita tilitoimistoja ovat Azets Insight, Bonum/Roslund § Roslund, Etelä-Karjalan Tili ja Isännöinti, Parikkalan TiliPiika, ProTalous, Rantalainen & Talsi, Saimaan Tilikeskus, Saimaan talous ja tieto ja Suomen Talousverkko.

Asiakasyrityksinä hankeyhteistyössä ovat olleet mukana Disas Fish, Hilpanmäen Fasaanitila, Japu Rakenne, Koitsan Pito ja Palvelu, Kuljetus- ja kuormausliike Nissinen, Lappeenrannan Asuntopalvelu, Lappeenrannan kaupunki, Mevea, MJ Optima-Sport, MultiCom Software, Observis, Neste Ruokolahti, Stressfield ja VP-Kuljetus.

Alueellisina yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat toimineet Etelä-Karjalan Ekonomit, Saimaan tradenomit, Etelä-Karjalan kauppakamari, Etelä-Karjalan Yrittäjät, Wirma Lappeenranta ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö sekä valtakunnallisena kumppanina Suomen Taloushallintoliitto.