Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20668

Hankkeen nimi: Tukea koulutuspolkuun!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Valkealan kristillisen kansanopiston kannatusyhdis

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0163408-0

Jakeluosoite: Kansanopistontie 53

Puhelinnumero: 05 3414600

Postinumero: 47830

Postitoimipaikka: Hasula

WWW-osoite: http://www.valkealanopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saara Sorsa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija, opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saara.sorsa(at)valkealanopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 709 5939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tukea koulutuspolkuun! -hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten, erityisesti maahanmuuttajanuorten, syrjäytymistä ja eriytymistä. Hankkeen tavoitteena on ensinnäkin selvittää maahanmuuttajanuorille tarjolla olevat koulutus- ja uraohjauspalvelut ja niiden kehittämistarpeet yhdessä alueen verkoston kanssa. Toiseksi tavoitteena on löytää malli maahanmuuttajanuorten koulutuspolun siirtymävaiheeseen. Kolmanneksi tämän hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanuorten ammattitaitoa alueen oppislaitoksissa ja muiden organisaatioden ohjaushenkilöstössä.

Tarvetta maahanmuuttajanuorten tukemiseen hyvinvoinnin osa-alueilla ja eri siirtymävaiheissa on havaittu valtakunnallisissa kyselyissä, asiantuntijalausunnoissa ja myös paikallisissa verkostoissa. Tukea koulutuspolkuun! -hankkeella pyritään vastaamaan ohjauksen ja tuen tarpeeseen erityisesti koulutuksen siirtymävaiheissa.

Tukea koulutuspolkuun! -hankkeen toiminta koostuu seuraavista toimenpiteistä:
Toimenpide 1: Selvitys maahanmuuttajanuorten koulutus- ja uraohjauspalveluista Kouvolan seudulla

Toimenpide 2: Nuorten koulutus- ja uraohjaus
Toimenpide 2.1 : Etsivä työ
Toimenpide 2.2.: Valmennusryhmä nuorille, joilta puuttuu selkeä koulutus- tai urasuunnitelma
Toimenpide 2.3.: Henkilökohtainen koulutus- ja uraohjaus

Toimenpide 3: Tiedotus ja markkinointi
Toimenpide 3.1: Hankkeen tiedotussuunnitelma
Toimenpide 3.2: Tilaisuudet ammattihenkilöstön osaamisen kehittämiseksi

Hankkeen kohderyhmänä on pääasiassa maahanmuuttajanuoret, mutta toiminta on avointa kaikille, joille siitä on apua syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja oman polun löytämisessä.

Tukea koulutuspolkuun! -hankkeessa huomioidaan horisontaalisista periaatteista parhaiten yhdenvertaisuuden periaate. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä maahanmuuttajuuden ja muiden eriarvoistavien tekijöiden vaikutusta koulutus- ja työuraan tehostamalla siirtymävaiheen tukea ja ohjausta osallistavilla menetelmillä. Sukupuolten välistä eroa maahanmuuttajien kouluttautumisessa pyritään kaventamaan rohkaisemalla erityisesti naisia mukaan hankkeen toimintaan. Ekologisen ja taloudellisen kestävyyden osalta kaikessa toiminnassa pyritään minimoimaan luonnon kuormitusta sekä hyödyntämään paikallista osaamista ja palveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret maahanmuuttajat (alle 30-vuotiaat), jotka ovat vailla suunnitelmallista koulutus- tai urapolkua

Peruskoulun keskeyttäneet nuoret

Ilman ammatillista koulutusta olevat nuoret

Yläkoulun opinto-ohjaajat, muut ohjaustyötä tekevät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyöverkostot sisältäen mm. muut oppilaitokset, TE-toimisto, sosiaalipalvelut

Herännäisopistojen yhteistyöverkosto, Tähtiopistot (Lapuan, Lieksan, Kainuun,ja Eurajoen kristilliset opistot)

Valkealan kristillisen kansanopiston muut opiskelijat ja henkilökunta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 997

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 509

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 663

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 346

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valkealan opistolla perusopetuksessa opiskelleista vuosina 2013–2016 naisia on ollut neljäsosa ja miehiä kolme neljäsosaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tulee maahanmuuttajina naisia ja miehiä suunnilleen yhtä paljon. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Kaakkois-Suomessa ulkomaalaisten 15–39-vuotiaiden naisten (60) ja miesten aktivointiaste (55) (eli palveluihin osallistuminen) oli likimain yhtä suurta. Aktivointiastetta tarkasteltiin välillä elokuu 2015–tammikuu 2016. TE-toimiston asiakkaina tammikuussa 2016 oli 1796 ulkomaalaista miestä ja 2250 ulkomaalaista naista koko Kaakkois-Suomen alueella. Tukea koulutuspolkuun! -hankkeen toiminnoissa sukupuolierot näkyvät esimerkiksi koulutukseen osallistumisessa. Valkealan opiston koulutuksiin on osallistunut enemmän miehiä kuin naisia. Valmennusryhmän järjestäminen Kouvolassa madaltaa naisten osallistumisen kynnystä parempien kulkuyhteyksien takia. Lisäksi valmennus on koulutuksena kohtuullisen lyhyt, mikä saattaa helpottaa naisten osallistumista. Henkilökohtaiseen ohjaukseen naisilla ja miehillä uskotaan olevan yhtä hyvät mahdollisuudet osallistua. Henkilökohtaisia suunnitelmia laadittaessa ohjaajat välttävät ohjaamista sukupuolisten stereotypioiden mukaan. Jokaisen kohdalla pyritään löytämään henkilön kiinnostuksista ja osaamisesta nousevia aloja ja koulutuksia. Hankkeen osallistujiksi on arvioitu tulevan naisia ja miehiä yhtä paljon. Sukupuolijakaumaa tullaan seuraamaan projektin aikana tilastoimalla osallistujia mm. sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintoja suunniteltaessa on pyritty huomioimaan maahanmuuttajanaisia niin, että osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa. Ohjaukseen voi osallistua ilman sitoumuksia, ja valmennusryhmän kesto on kohtalaisen lyhyt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoitteena, koska hankkeella pyritään yhdenvertaistaan eri ryhmien koulutusmahdollisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 4
Hankkeen päätavoitteena on hyvinvoinnin ja osallistumisen lisääntyminen. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on myös työllisyyden kasvaminen kohderyhmässä. Tiedon saatavuus esimerkiksi koulutusmahdollisuuksista kasvaa. Lisäksi hankkeella tavoitellaan terveyden ja esteettömyyden edistämiseen tukemalla osallistujia tavallista enemmän.
Tasa-arvon edistäminen 7 3
Kohderyhmälle välitetään toiminnoissa sitä viestiä, että naisia ja miehiä tulee kohdella tasa-arvoisesti. Pyritään edistämään taloudellista tasa-arvoa tukemalla tukea tarvitsevien uria.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 3
Hankkeessa tavoitteena on maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ja eriytymisen ehkäisy, joten kulttuurista yhdenvertaisuutta lisätään tukemalla koulutuspolkua. Samalla koko yhteiskunnan monikulttuurisuus ja erilaisuuden hyväksyminen kasvavat, kun eri kulttuurien edustajien ammattitaito kasvaa ja heidän työllistyminen kasvaa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeen vaikutus kaupunkirakenteeseen saattaa olla sitä, että pitkällä aikavälillä sulautuessaan valtaväestöön maahanmuuttajat eivät enää asetu niin vahvasti asumaan esimerkiksi samaan kortteliin kuin nyt.
Ympäristöosaaminen 1 2
Tiedon lisääminen vapaa-ajan viettoon ja elämänhallintaan liittyen kasvattavat myös ympäristötietoutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tukea koulutuspolkuun! -hanke (1.4.2016 - 31.3.2018) pyrki toiminnoillaan ehkäisemään nuorten, erityisesti maahanmuuttajanuorten, syrjäytymistä ja eriytymistä. Hankkeessa selvitettiin kyselyn avulla alueen uraohjauspalveluita, joita tarjotaan etenkin maahanmuuttajanuorille. Tämän kyselyn vastauksista keskeisimpänä nousi esille toimijoiden toive siitä, ettei ohjauspalveluissa tarvitsisi tehdä päällekkäistä työtä ja aloittaa ohjausta aina alusta maahanmuuttajien kanssa. Toisaalta vastauksissa nousi esille myös se, että hyvä ohjaus on kulttuurisensitiivistä eikä palvelua siksi välttämättä tarvitse olla erikseen maahanmuuttajataustaisille henkilöille vaan sama palvelu on avoin kaikille kohderyhmään kuuluville ja huomioi yksilölliset tarpeet. Lisäksi hankkeessa järjestettiin hankkeen toiminta-alueen ohjaus- ja neuvonta-alan ammattilaisille kaksi seminaaria, jotka liittyivät maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja oppimisen tukemiseen. Teemat seminaariin nousivat verkoston eli hankkeen toiminta-alueen nuorten ja maahanmuuttajien kanssa ohjaustyötä tekevien ammattilaisten kartoitetuista tarpeista. Hankkeen päätavoitteena oli pyrkiä vastaamaan ohjauksen ja tuen tarpeeseen erityisesti koulutuksen siirtymävaiheessa. Tähän tavoitteeseen liittyen merkittävin toimenpide oli hankkeessa järjestetty valmennusryhmä, joka toimi ohjaavana koulutuksena tukien nuorten ammatinvalintaa, opiskelutaitoja sekä työllistymistä. Valmennukseen osallistui 16 henkilöä, jotka kaikki hakivat koulutuksen aikana työ- tai opiskelupaikkaa ja valtaosa sijoittui johonkin tavoittelemaansa koulutukseen. Valmennuksen lisäksi hankkeessa annettiin myös yksilöohjausta samoihin teemoihin liittyen. Tukea koulutuspolkuun! -hankkeen aikana valmistettiin ja kehitettiin myös verkko-oppimismateriaalia, jonka tarkoituksena on mahdollistaa maahanmuuttajien siirtymistä kieli- ja perusopetuksesta ammatillisiin opintoihin vahvistaen alakohtaista sanastoa ja kielen hallintaa.